Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2017 z dne 20. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2017 z dne 20. 12. 2017

Kazalo

3542. Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2018, stran 11188.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter 10., 19., 66.–68. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) in 70. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 4/14) je Mestni svet Mestne občine Celje na 23. redni seji dne 12. decembra 2017 sprejel
O D L O K 
o proračunu Mestne občine Celje za leto 2018 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
S tem odlokom se za Mestno občino Celje za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v evrih
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
61.233.323
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
49.568.052
70
DAVČNI PRIHODKI
34.988.324
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
24.860.556
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
9.066.100
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
1.058.668
706 DRUGI DAVKI
3.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI
14.579.728
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
11.599.028
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
40.000
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
413.000
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
288.500
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
2.239.200
72
KAPITALSKI PRIHODKI
5.832.500
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
1.132.500
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
4.700.000
73
PREJETE DONACIJE
2.000
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
2.000
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
5.726.930
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
2.884.275
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU
2.842.655
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
103.841
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
103.841
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
64.336.965
40
TEKOČI ODHODKI
13.129.525
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
3.839.486
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
556.010
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
7.913.029
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
255.000
409 REZERVE
566.000
41
TEKOČI TRANSFERI
24.828.904
410 SUBVENCIJE
2.382.592
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
11.212.200
412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
461.715
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
10.772.397
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
25.299.536
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
25.299.536
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
1.079.000
431 INVESTICIJSKI TRANSF. PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU
150.000
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
929.000
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I–II)
–3.103.642
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV
0
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
50.000
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
50.000
440 DANA POSOJILA
0
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
50.000
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV–V)
–50.000
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE
6.000.000
50
ZADOLŽEVANJE
6.000.000
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
6.000.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA
2.846.358
55
ODPLAČILA DOLGA
2.846.358
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
2.846.358
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)
0
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)
3.153.642
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)
3.103.642
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2017
700.000
(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
(4) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Mestne občine Celje http://moc.celje.si/.
(5) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen 
(1) Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– požarna taksa po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list SRS, št. 2/76, 21/78 – ZSlaR-A, 15/84, Uradni list RS, št. 71/93 – ZGas, 71/93 – ZVPoz in 83/12 – ZVPoz-D), ki se uporablja za namene, določene v tem zakonu,
– državna sredstva, evropska sredstva in sredstva drugih sofinancerjev za investicije in tekoče zadeve,
– turistična taksa,
– lastna sredstva krajevnih skupnosti, ki se uporabljajo za namene, določene v finančnem načrtu posamezne krajevne skupnosti,
– komunalni prispevek,
– najemnine za stanovanja in poslovne prostore,
– najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo.
(2) Če je bil v tekočem letu vplačan namenski prejemek, izdatek pa ni bil realiziran, se pravica porabe na proračunski postavki, ki ni bila porabljena v tekočem letu, prenese v naslednje leto za isti namen.
5. člen 
(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
(2) O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe oziroma med podprogrami v okviru glavnih programov odloča na predlog neposrednega uporabnika župan, v višini do 20 %.
(3) Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2018 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(1) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
(2) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 80 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
(3) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
(4) Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev.
(5) Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(1) O spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan. Mestni svet odloča o uvrstitvi novih projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
(2) Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
(3) Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
8. člen 
(1) V skladu z drugim odstavkom 84. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) so posamezni pravni posli, ki jih sklepajo krajevne skupnosti in mestne četrti, do višine 5.000,00 evrov z DDV, veljavni brez soglasja župana.
(2) Pravni posli, sklenjeni v nasprotju s prejšnjo določbo, so nični.
9. člen 
(1) V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
(2) Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 50.000,00 evrov.
(3) Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvešča mestni svet.
10. člen 
V skladu z 42. členom ZJF se oblikuje splošna proračunska rezervacija v višini 516.000,00 evrov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
11. člen 
(1) Župan lahko v letu 2018 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 10.000,00 evrov, v primeru, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati.
(2) Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh evrov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
12. člen 
(1) Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko zadolži do višine 6.000.000,00 evrov.
(2) Mestna občina Celje v letu 2018 ne bo izdajala poroštev.
6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Celje v letu 2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-29/2017
Celje, dne 12. decembra 2017
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti