Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2017 z dne 20. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2017 z dne 20. 12. 2017

Kazalo

3590. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem, stran 11305.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A) in 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 29/17) sprejemam
S K L E P 
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem 
1. člen 
(splošno) 
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 45/96, popr. 78/96) in Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 32/08, 90/11 in 11/17 – v nadaljevanju spremembe in dopolnitve UN).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi) 
Občinski prostorski načrt (Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 popr., 92/13 obv. razl.)) opredeljuje ureditveno območje sprememb in dopolnitev UN kot obstoječe stavbno zemljišče v okviru ureditvenega območja naselja Žalec, ki ga veljavni Odlok o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 45/96, 78/96, 117/04, 32/08 90/11 in 11/17) namenja za poslovno dejavnost. Namenska raba se s spremembami in dopolnitvami UN ne spreminja.
Razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev UN so spremembe in dopolnitve načrtovanih prostorskih ureditev (dopustne gradnje, dopustni objekti, arhitekturne in oblikovalske rešitve za dozidave obstoječih objektov) za del območja 9. ureditvene enote.
3. člen 
(predmet in okvirno ureditveno območje) 
Okvirno ureditveno območje sprememb in dopolnitev UN je južni del 9. ureditvene enote. Obsega območje Zdravstvenega doma Žalec s Sodiščem, in sicer parcele: *614, *615, 1060/1, 1060/22, 1060/23, 1060/24, 1060/25, 1060/26, 1060/27, 1940/10 in 1991. Ureditveno območje zaokrožajo Levstikova ulica, Prešernova ulica in delno ulica Talcev, območje sprememb in dopolnitev UN meri cca 7000 m2.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Kot strokovne podlage za spremembe in dopolnitve UN se upošteva idejna zasnova za dozidavo objekta Zdravstvenega doma in idejna zasnova za dozidavo objekta Sodišča ter obstoječa veljavna prostorska dokumentacija Občine Žalec.
5. člen 
(roki za pripravo) 
Postopek priprave Sprememb in dopolnitev UNse vodi po skrajšanem postopku za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta v skladu z 61.a členom, Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-A, Uradni list RS, št. 108/09, 57/12). S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave OPPN:
Sprejem in objava sklepa o pripravi OPPN 
(december 2017)
priprava osnutka
10 dni
pridobitev smernic NUP
15 dni
izdelava dopolnjenega osnutka
20 dni
javna razgrnitev in obravnava
15 dni
priprava in sprejem stališč do pripomb v javni razgrnitvi
10 dni
priprava predloga načrta
10 dni
pridobitev mnenj NUP
15 dni
izdelava usklajenega predloga
15 dni
sprejem na občinskem svetu in objava v Uradnem listu
30 dni
140 dni
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice za pripravo Sprememb in dopolnitev UN in nanj podajo mnenja, so:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za CPVO),
2. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje,
3. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Nade Cilenšek 5, Žalec,
4. Občina Žalec, Urad za gospodarske javne službe, Ul. Savinjske čete 5, Žalec,
5. Mestni plinovodi, Distribucija plina d.o.o., Kolodvorska cesta 2, 6000 Koper – Capodistria,
6. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, Celje,
7. Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, Celje,
8. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,
9. MS Žalec, Ulica Savinjske čete 4, 3310 Žalec ter
10. drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave.
Če nosilci urejanja prostora v roku 15 dni od prejema vloge in ustreznega gradiva za pridobitev smernic in mnenj, le-teh ne podajo pisno se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora izdelovalec OPPN upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Pri pripravi akta sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pripravljavec: Občina Žalec, Urad za prostor in gospodarstvo,
– Načrtovalec oziroma izdelovalec: IUP d.o.o., Ulica XIV. divizije, 3000 Celje.
7. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave akta) 
Izdelavo vseh morebitnih strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (v kolikor bo CPVO potrebna), bo financiral pripravljavec.
8. člen 
(koordinacija z nosilci urejanja prostora) 
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj ter odločbe glede izdelave CPVO, po pooblastilu Občine Žalec, prevzame načrtovalec.
9. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Žalec. Veljati začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-0011/2017
Žalec, dne 11. decembra 2017
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti