Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2017 z dne 20. 12. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2017 z dne 20. 12. 2017

Kazalo

3540. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2017, stran 11187.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 23. redni seji dne 14. 12. 2017 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2017 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Bovec za leto 2017 (Uradni list RS, št. 11/17, 18/17, 27/17, 41/17 in 54/17) se spremeni 2. člen in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Določa se v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
5.985.624,75
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.477.902,64
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
3.481.468,00
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
2.745.101,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
321.826,00
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
414.441,00
706
DRUGI DAVKI
100,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
996.434,64
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
624.852,84
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
5.650,00
712
DENARNE KAZNI
7.270,00
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
250.861,80
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
107.800,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
476.275,85
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
363.994,78
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEEOPR. DOLG. SREDSTEV
112.281,07
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
4.900,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
4.900,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
649.926,03
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
623.125,00
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SRED. PRORAČ. EU
26.801,03
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
376.620,23
782
PREJETA SRED. IZ PROR. EU-ZA STRUKTURNO POLITIKO
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
376.620,23
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.164.798,90
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.997.955,44
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
528.869,20
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
84.372,41
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
1.357.784,83
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
24.529,00
409
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
2.400,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.944.196,90
410
SUBVENCIJE
41.500,00
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
598.244,00
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM
160.222,00
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
1.144.230,90
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.967.091,92
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
2.967.091,92
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
255.554,64
431
INVES. TRANSF. PRAV. IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PR.POR.
100.577,00
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
154.977,64
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) (prih.-odhod.)
–1.179.174,15
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
36.640,00
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
36.640,00
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
7.500,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
7.500,00
442
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.)
29.140,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
0,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
600.693,36
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
600.693,36
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)
–1.750.727,51
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–600.693,36
XI.
NETO FINANCIRANJE
–1.179.174,15
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČ. OB KONCU PRET. LETA
1.760.414,36
« 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-01/2016-10
Bovec, dne 14. decembra 2017
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti