Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2012 z dne 18. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2012 z dne 18. 12. 2012, Kazalo


MINISTRSTVA

3799. Pravilnik o spremembah Pravilnika o zemljiškem pismu

BANKA SLOVENIJE

3800. Navodilo o spremembi Navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3801. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejših pravilih naložb kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter naložb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij
3802. Navodilo o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter o naložbah, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3803. Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo
3804. Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo s spremembami in dopolnitvami (uradno prečiščeno besedilo)
3805. Dodatek št. 1 h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije

OBČINE

Bistrica ob Sotli

3806. Sklep o začasnem financiranju Občine Bistrica ob Sotli v obdobju januar–marec 2013
3807. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2013
3808. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« 2013

Brezovica

3809. Letni program športa v Občini Brezovica za leto 2013

Brežice

3810. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Brežice
3811. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Cerklje ob Krki
3812. Sklep o začetku priprave spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Terme Čatež
3813. Sklep o sprejemu avtentične razlage Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji
3814. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji

Celje

3815. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Celje
3816. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Mestne občine Celje
3817. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Celje iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Celje
3818. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje
3819. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestne občine Celje
3820. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Celje
3821. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Celjski mladinski center«

Črnomelj

3822. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plaketah Občine Črnomelj

Dobrna

3823. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobrna v obdobju januar–marec 2013

Dravograd

3824. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Kamnik

3830. Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2013
3831. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2013
3832. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2012
3833. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik
3834. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Kamnik
3835. Sklep o določitvi letne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013
3836. Sklep o začetku priprave OPPN za območje B 26 POLJE – del in B 24 SP. STOL – del

Kočevje

3825. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Kočevje v obdobju januar–marec 2013

Kozje

3826. Sklep o začasnem financiranju Občine Kozje za leto 2013

Ljubljana

3827. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 133 Moste – Selo del in 313 Zaloška (Grablovičeva – Kajuhova) del
3828. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 174 Partnerstvo Celovška – za del enote urejanja prostora DR-388

Osilnica

3829. Sklep o začasnem financiranju Občine Osilnica v obdobju januar–marec 2013

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

92. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o drugi spremembi Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000, kakor je bil prvič spremenjen v Luxembourgu 25. junija 2005

Razglasni del

Javni razpisi

Objave sodišč

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti