Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2012 z dne 18. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2012 z dne 18. 12. 2012

Kazalo

3803. Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo, stran 10258.

Na podlagi 2. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni stranki:
kot predstavnik delodajalcev:
Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije – GIZ, Ljubljana,
in
kot predstavnik delavcev:
Sindikat obrti in podjetništva Slovenije
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E K O L E K T I V N E P O G O D B E
za obrt in podjetništvo
Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo (Uradni list RS, št. 73/08, 55/10 in 100/11) se spremeni in dopolni:
1. člen
Drugi odstavek 5. člena se spremeni, tako da glasi:
»(2) Pogodba je sklenjena za določen čas do 31. 12. 2013.«
2. člen
V 7. členu se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
»(3) Stranki te kolektivne pogodbe se zavežeta, da bosta v primeru sprejetja in uveljavitve novega zakona, ki ureja delovna razmerja, pričeli s pogajanji za uskladitev določb te kolektivne pogodbe v roku šestih mesecev po uveljavitvi novega zakona, ki ureja delovna razmerja, in jih končali najkasneje v nadaljnjih šestih mesecih.«
3. člen
V 9.a členu se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
»(2) Pogodbeni stranki se zavezujeta odzvati na poziv uporabnika te kolektivne pogodbe (delavca ali delodajalca) in začeti postopek hitrega reševanja spora s pogajanjem na sedežu delodajalca ali drugem, medsebojno dogovorjenem kraju, najkasneje v roku 3 delovnih dni od poziva. Če poskus hitrega reševanja spora v nadaljnjem roku 5 delovnih dni ni uspešno zaključen, se postopek lahko nadaljuje s posredovanjem ali arbitražo. Poziv uporabnika se šteje kot predlog za posredovanje oziroma arbitražo.«
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
Doda se nov šesti odstavek, ki glasi:
»(6) Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se vprašanja plačila stroškov, povezanih s pogajanji, kot jih določa drugi odstavek tega člena, in stroškov, povezanih z mirnim reševanjem sporov s posredovanjem – mediacijo, kot to določata 9.b in 9.c člen te kolektivne pogodbe, uredijo v pravilniku, ki ga sprejmeta pogodbeni stranki.«
4. člen
Prvi odstavek 16. člena se spremeni, tako da glasi:
»(1) Delodajalec lahko sklepa pogodbe o zaposlitvi za določen čas tudi izven primerov, ki jih določa zakon, in sicer:
– v prvih treh letih, ko prvič začne opravljati dejavnost,
– namesto uvedbe poskusnega dela lahko z delavcem sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas v trajanju, ki je s to kolektivno pogodbo določen za trajanje poskusnega dela ustrezne zahtevnosti,
– če gre za izvedbo posla, pridobljenega z javnim natečajem ali naročilom, in sicer za čas izvedbe tega posla,
– v primeru, ko delodajalec sklepa novo pogodbo o zaposlitvi z delavcem, ki izpolni pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine skladno z določili zakona, ki ureja pokojninsko zavarovanje, za uvajanje drugega delavca v delo ali ga potrebuje zaradi delavčevih specifičnih strokovnih znanj in delovnih izkušenj ali drugih posebnih razlogov.«
5. člen
V 19. členu se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
»(3) Če ima delodajalec zaposlenega delavca, ki izpolni pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine skladno z določili zakona, ki ureja pokojninsko zavarovanje, in ki ima ustrezna znanja in izkušnje, delodajalec pa potrebo po uvajanju v delo drugega delavca, lahko skleneta novo pogodbo o zaposlitvi z medsebojno dogovorjenim obsegom pravic in obveznosti za čas uvajanja za polni delovni čas ali za delovni čas, krajši od polnega.«
6. člen
Naziv VI.a poglavja se spremeni, tako da glasi:
»ZADOVOLJEVANJE STANOVANJSKIH IN IZOBRAŽEVALNIH POTREB TER VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU DELAVCA IN DELODAJALCA«
7. člen
V 33.a členu se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
»(3) Člani strank te kolektivne pogodbe, ki so sklenili pogodbe nižje ravni za zadovoljevanje izobraževalnih in stanovanjskih potreb za območje ene ali več območnih obrtno-podjetniških zbornic, se lahko s posebno pogodbo dogovorijo za obseg pristojnosti koordinacije, katere namen je standardizacija programov delovanja in spremljanje namembnosti uporabe namenskih sredstev ter zagotavljanje kvalitetnejših, cenejših ter enotnejših programov. Koordinacijo sestavljajo predstavnika podpisnikov te kolektivne pogodbe in predstavniki ter odgovorna oseba članov, podpisnikov pogodbe nižje ravni.«
8. člen
Doda se nov 33.b člen, ki glasi:
»33.b člen
(1) Stranki te kolektivne pogodbe si bosta z namenom izboljšanja ravni varnosti in zdravja pri delu prizadevali za dvig ozaveščenosti pomena varnega in zdravega dela, tako da bosta skupaj in vsaka posebej pripravljali in izvajali aktivnosti z namenom zmanjševanja tveganj iz tega naslova, in sicer z usposabljanjem, izobraževanjem ter razvijanjem ustreznih orodij in metod za dvig varnosti in zdravja pri delu.
(2) Financiranje aktivnosti iz prejšnjega odstavka in način pridobivanja sredstev prek različnih državnih institucij in različnih javnih razpisov podpisnika urejata z dogovorom.«
9. člen
Spremeni in dopolni se 37. člen, tako da glasi:
»(1) Zneski najnižjih osnovnih plač za posamezni tarifni razred, veljavni na dan 1. 1. 2012 znašajo:
I. tarifni razred                 547,15 EUR
II. tarifni razred                568,83 EUR
III. tarifni razred                614,33 EUR
IV. tarifni razred                628,42 EUR
V. tarifni razred                 666,34 EUR
VI. tarifni razred                763,86 EUR
VII. tarifni razred                893,88 EUR
VIII. tarifni razred              1.002,22 EUR.
(2) Urna postavka najnižje osnovne plače se določi tako, da se zneski iz prejšnjega odstavka delijo s 174.
(3) Če bo povprečna letna inflacija v obdobju januar–december 2012 v primerjavi z obdobjem januar–december 2011 presegla 0,5 %, se najnižje osnovne plače po tej kolektivni pogodbi in osnovne plače delavcev za leto 2012, za mesec januar 2013 in naprej povečajo za dejansko povprečno letno inflacijo (vir: SURS).«
10. člen
Spremeni in dopolni se prvi odstavek 45. člen, tako da glasi:
»(1) Regres za letni dopust v letu 2013 se izplača najmanj v višini minimalne plače povečane za 1 %, kar na dan podpisa sprememb in dopolnitev te kolektivne pogodbe znaša 770,69 EUR.«
11. člen
V drugem odstavku 48. člena se spremeni drugi odstavek, tako da glasi:
»(2) Nagrade vajencem za njihovo usposabljanje z delom ureja zakon oziroma podzakonski predpis.«
12. člen
V 50. členu se doda novi peti odstavek, ki glasi:
»(5) V primeru spremembe bivališča delavca, določenega v pogodbi o zaposlitvi, se delodajalec in delavec z aneksom k pogodbi o zaposlitvi dogovorita o morebitni spremembi povračila stroškov prevoza.«
13. člen
Doda se nov 58.b člen, ki glasi:
»58.b člen
(Uveljavitev normativnih določb sprememb in dopolnitev te kolektivne pogodbe)
Z dnem, ko stopijo v veljavo spremembe in dopolnitve te kolektivne pogodbe, prenehajo veljati določbe Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo (Uradni list RS, št. 73/08, 55/10 in 100/11), ki se spreminjajo skladno s temi spremembami in dopolnitvami.«
14. člen
Doda se nov 61. člen, ki glasi:
»61. člen
(Objava uradnega prečiščenega besedila kolektivne pogodbe)
Prečiščeno besedilo sta sprejela UO ZDOPS-GIZ dne 6. 12. 2012 in GO SOPS dne 6. 12. 2012. Uradno prečiščeno besedilo se objavi na običajen način pri strankah te kolektivne pogodbe in v Uradnem listu Republike Slovenije.«
Ljubljana, dne 6. decembra 2012
Podpisnik delodajalcev
Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije – GIZ, Ljubljana
Milan Škapin l.r.
 
Podpisnik delojemalcev
Sindikat obrti in podjetništva Slovenije
Peter Jančar l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 11. 12. 2012 izdalo potrdilo št. 10101-14/2008-8 o tem, da so Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo vpisane v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 42/3.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti