Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2012 z dne 18. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2012 z dne 18. 12. 2012

Kazalo

3810. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Brežice, stran 10270.

Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 19. redni seji dne 10. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Brežice
1. člen
V Odloku o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brežice (Uradni list RS, št. 87/12 – uradno prečiščeno besedilo) se spremeni besedilo 1. člena tako, da se glasi:
»S tem odlokom Občina Brežice, s sedežem Cesta prvih borcev 18, Brežice (v nadaljevanju: ustanovitelj) preoblikuje na področju osnovnega šolstva javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Brežice (v nadaljevanju: zavod), v čigar sestavo sodi tudi:
– enota šolska kuhinja.«
2. člen
Doda se nov 22.a člen, ki se glasi:
»Enota, ki deluje pri zavodu, ima vodjo. Za vodjo enote je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za delo kuharja. Vodjo enote imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev zavoda. Vodja enote opravlja delo kuharja, kakor tudi organizacijske naloge v enoti in druge naloge, ki jih določi ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje enote v aktu o sistemizaciji delovnih mest, in za katere ga pisno pooblasti.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-15/2012
Brežice, dne 10. decembra 2012
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti