Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2012 z dne 18. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2012 z dne 18. 12. 2012

Kazalo

3820. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Celje, stran 10281.

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na 17. seji dne 11. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Celje
1. člen
V besedilu 1. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Celje (Uradni list RS, št. 37/97 in 101/07) se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Mestni svet Mestne občine Celje (v nadaljevanju: Mestni svet) razen, če ta odlok ali drug predpis ne določata drugače.«.
2. člen
Besedilo 9. člena se spremeni, tako da se glasi:
»V skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti je dejavnost zavoda:
P/85    Izobraževanje,
P/85.10  Predšolska vzgoja,
P/85.200  Osnovnošolsko splošno izobraževanje,
P/85.310  Srednješolsko splošno izobraževanje,
P/85/320  Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje,
P/85.410  Posrednješolsko netercialno izobraževanje,
P/85.421  Višješolsko izobraževanje,
P/85.422  Visokošolsko izobraževanje,
P/85.510  Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na
      področju športa in rekreacije,
P/85.520  Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na
      področju kulture in umetnosti,
P/85.530  Dejavnost vozniških šol,
P/85.590  Drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje
      in usposabljanje,
P/85.600  Pomožne dejavnosti za izobraževanje,
R/90.010  Umetniško uprizarjanje,
R/90.030  Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje,
R/91.011  Dejavnost knjižnic,
R/91.102  Dejavnost arhivov,
L/68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
      nepremičnin,
L/68.320  Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi,
M/69.200  Računovodske, knjigovodske in revizijske
      dejavnosti; davčno svetovanje,
M/70.210  Dejavnost stikov z javnostjo,
M/70.220  Drugo podjetniško in poslovno svetovanje,
M/72.200  Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      družboslovja in humanistike,
M/73.110  Dejavnost oglaševalskih agencij,
M/73.200  Raziskovanje trga in javnega mnenja,
M/74.300  Prevajanje in tolmačenje,
M/74.900  Druge nerazvrščene strokovne in tehnične
      dejavnosti,
N/77.330  Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav
      v najem in zakup,
N/78.100  Dejavnost pri iskanju zaposlitve,
N/79.900  Rezervacije in druge s potovanji povezane
      dejavnosti,
N/82.110  Nudenje celovitih pisarniških storitev,
N/82.190  Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
      posamične pisarniške dejavnosti,
N/82.300  Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
G/47.790  Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim
      blagom,
G/47.890  Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
      drugim blagom,
G/47.990  Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic
      in tržnic,
J/58.110  Izdajanje knjig,
J/58.190  Drugo založništvo,
J/62.020  Svetovanje o računalniških napravah in programih,
J/63.990  Drugo informiranje,
C/18.120  Drugo tiskanje,
C/18.130  Priprava za tisk in objavo,
C/18.140  Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti,
I/56.102  Okrepčevalnice in podobni obrati.«.
3. člen
Besedilo 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Konstitutivno sejo skliče dotedanji predsednik sveta zavoda najkasneje v roku 15 dni po imenovanju oziroma izvolitvi vseh članov sveta. Do izvolitve predsednika sveta vodi sejo sveta.
(2) Na konstitutivni seji člani sveta zavoda med seboj izvolijo predsednika in namestnika izmed članov, imenovanih s strani ustanovitelja javnega zavoda.
(3) Predsednik sveta predstavlja in zastopa svet zavoda, podpisuje zapisnike in sklepe zavoda, skupaj z direktorjem zavoda skrbi za izvedbo sklepov, sklicuje in vodi seje sveta in opravlja druge naloge, potrebne za delovanje sveta zavoda.
(4) Predsednik sveta zavoda mora sklicati sejo sveta zavoda, če to zahtevata najmanj dva člana sveta zavoda, direktor javnega zavoda ali župan Mestne občine Celje. Če predsednik sveta zavoda ne skliče seje v roku 15 dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skliče tisti, ki je zahteval sklic.
(5) V odsotnosti predsednika sveta opravlja naloge iz prejšnjega odstavka njegov namestnik.
(6) Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta zavoda. Svet zavoda sprejema odločitev z večino glasov vseh članov sveta zavoda, razen če ta odlok ali drug predpis ne določata drugače.
(7) Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.
(8) Organizacija in delo sveta zavoda se uredi s poslovnikom, ki ga sprejme svet zavoda.«.
4. člen
V besedilu 15. člena se dodajo nove osemnajsta, devetnajsta in dvajseta alineja, ki se glasijo:
»– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
– lahko predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja zavoda.«.
5. člen
Besedilo 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Član sveta je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se trikrat zaporedoma neupravičeno ne udeleži seje sveta zavoda ali se jih udeležuje neredno,
– ne opravlja svojih nalog,
– brez utemeljenega oziroma upravičenega razloga ne zastopa interesov tistega, ki ga je izvolil ali imenoval,
– svet zavoda ugotovi, da obstaja konflikt med zasebnimi interesi člana sveta in interesi zavoda,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi.
(2) Člana sveta razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenem za imenovanje oziroma razrešitev.
(3) V primeru predčasne razrešitve člana sveta se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.«.
6. člen
Črta se 22. člen.
7. člen
V 23. členu se spremeni tretja alineja tako, da se glasi:
»– pripravlja predlog letnega delovnega načrta, katerega sestavni del je finančni načrt in odgovarja za njegovo izvedbo,«.
Dodajo se nove šestnajsta, sedemnajsta, osemnajsta, devetnajsta in dvajseta alineja, ki se glasijo:
»– pripravi in posreduje ustanovitelju in svetu zavoda polletno poročilo o delu zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki bi lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– pripravlja predloge za spremembo statuta ali pravil zavoda, če jih zavod ima,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti zavoda.«.
8. člen
V desetem odstavku 24. člena se besedilo »ministru za šolstvo in šport« nadomesti z besedno zvezo »pristojnemu ministru«.
9. člen
V drugem odstavku 25. člena se številka »60« nadomesti z besedo »osmih«.
10. člen
Besedilo tretjega odstavka 34. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Zavod za opravljanje dejavnosti, za katere je ustanovljen, uporablja premoženje ustanovitelja, ki ga ima v upravljanju in je z njim dolžan ravnati kot dober gospodarstvenik. Nepremično premoženje pridobi zavod v upravljanje od ustanovitelja s posebej sklenjeno pogodbo, v kateri uredita vse medsebojne pravice in obveznosti.«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Gospodarjenje in upravljanje zavoda z nepremičnim in premičnim premoženjem, ki ga je ustanovitelj vložil v delovanje zavoda, nadzira ustanovitelj preko svojih pristojnih notranje organizacijskih enot.«.
11. člen
Črta se drugi odstavek 35. člena.
Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pogodbe in druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register z omejitvijo, da brez soglasja ustanovitelja ne sme sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem.«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga. Ustanovitelj za obveznosti zavoda ne odgovarja.«.
12. člen
Naslov poglavja »VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA« se spremeni tako, da se glasi:
»VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA«.
13. člen
Besedilo 38. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod,
– poda obrazloženo mnenje o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje,
– zagotavlja ustrezne materialne pogoje za delo zavoda,
– imenuje in razrešuje predstavnike ustanovitelja v svetu zavoda,
– spremlja skladnost porabe finančnih sredstev z letnim programom dela in finančnim načrtom zavoda za tisti del sredstev, ki jih zagotavlja zavodu,
– izvaja druge ustanoviteljske pravice, določene z veljavnimi predpisi s področja dela zavoda,
– preko svojih notranjih organizacijskih enot nadzira gospodarjenje in upravljanje zavoda z nepremičnim in premičnim premoženjem, ki ga je vložil v delovanje zavoda.
(2) Zavod ima do ustanovitelja naslednje obveznosti:
– do 28. februarja tekočega leta mora posredovati letno poročilo in poročilo o upravljanju z nepremičnim premoženjem,
– najkasneje do 31. julija tekočega leta mora pripraviti in posredovati polletno poročilo o porabi proračunskih sredstev v prvem polletju tekočega leta (polletno poročilo),
– do 15. novembra tekočega leta mora posredovati letni program dela zavoda ter kadrovski načrt za naslednje leto,
– po potrebi na njegovo zahtevo posredovati ustanovitelju vse podatke, potrebne za spremljanje vsebinskega in finančnega poteka dela zavoda ter za statistične potrebe.
(3) Vse naštete obveznosti mora zavod posredovati vodji notranje organizacijske enote, pristojne za družbene dejavnosti.«.
KONČNA DOLOČBA
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-21/2011
Celje, dne 11. decembra 2012
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti