Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2012 z dne 18. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2012 z dne 18. 12. 2012

Kazalo

3830. Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2013, stran 10320.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12) je Občinski svet Občine Kamnik na 19. seji dne 12. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Kamnik za leto 2013
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Kamnik za leto 2013 določajo proračun ter postopki izvrševanja proračuna (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |    v EUR|
+--------------------------------------------------+------------+
|Skupina/Podskupina kontov             |  Proračun|
|                         |  leta 2013|
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    | 26.365.631|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 20.838.743|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              | 18.154.504|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      | 15.329.404|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |  2.453.100|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   372.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  2.684.239|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |  1.828.703|
|   |od premoženja               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |   14.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni      |   150.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   176.350|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   515.186|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   305.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |    5.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |   300.000|
|   |in neopredm. sredstev           |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |   12.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |   12.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  5.176.806|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |  1.448.274|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |  3.728.532|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evropske  |      |
|   |unije                   |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE     |   33.082|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih  |   33.082|
|   |institucij                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 29.680.947|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  9.202.107|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |  1.310.100|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   214.900|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  3.673.107|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |  4.004.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              | 10.469.099|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |   256.400|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom         |  6.463.780|
|   |in gospodinjstvom             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi nepridobitnim organizacijam |   979.830|
|   |in ustanovam                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  2.769.089|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  9.121.154|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  9.121.154|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   888.587|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 Inv. transferi pravnim in fiz. osebam, |   447.887|
|   |ki niso pror. uporabniki          |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |   440.700|
|   |uporabnikom                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK oziroma PRIMANJKLJAJ | –3.315.316|
|   |(I.-II.)                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |   200.000|
|   |DELEŽEV (440+441)             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP. DELEŽEV  |   200.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila             |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in fin. |   200.000|
|   |naložb                   |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |  –200.000|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |  2.700.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |  2.700.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |  2.700.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH |  –815.316|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |  2.700.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)   |  3.315.316|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.   |   815.316|
|   |PRETEKLEGA LETA              |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kamnik.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse
2. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
3. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
4. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest
5. dobiček CČN Domžale Kamnik d.o.o., ki se nameni za rekonstrukcijo in nadgradnjo CČN Domžale–Kamnik
6. prihodki od najemnine za infrastrukturo (vodovod, kanalizacija, CČN)
7. koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
8. koncesijska dajatev za posek lesa v državnih gozdovih
9. prihodki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo za namene, določene v finančnem načrtu posamezne krajevne skupnosti
10. koncesijska dajatev za vodooskrbo in odvajanje odpadnih in padavinskih voda.
4. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med posameznimi postavkami odloča župan na predlog vodje notranje organizacijske enote. O prerazporeditvah pravic porabe med različnimi finančnimi načrti odloča župan na predlog vodje notranje organizacijske enote, kjer je potrebno sredstva povečati, ob soglasju vodje notranje organizacijske enote, kjer se sredstva znižujejo. Župan lahko na predlog za finance pristojnega organa občine v okviru posamezne proračunske postavke prerazporeja sredstva med posameznimi konti oziroma ekonomskimi nameni proračunske porabe.
Pravice porabe na posamezni proračunski postavki se s prerazporeditvijo lahko spremenijo za največ 40 % oziroma do 200.000 € v posameznem primeru.
Župan poroča o izvršenih prerazporeditvah med proračunskimi postavkami v poročilu o izvrševanju proračuna Občine Kamnik za prvo polletje leta 2013 in v zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2013.
V finančnem načrtu krajevne skupnosti odloča o prerazporeditvah med proračunskimi postavkami oziroma med posameznimi nameni znotraj proračunske postavke predsednik krajevne skupnosti.
5. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Za večji obseg prevzetih obveznosti kot je določeno v drugem in tretjem odstavku tega člena, se lahko obveznosti prevzemajo samo na podlagi predhodnega soglasja občinskega sveta.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
6. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 40 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
7. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
– proračunska rezerva, oblikovana po Zakonu o javnih financah,
– podračun proračunskega sklada, ustanovljenega na podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za financiranje investicij v Osnovno šolo Toma Brejca in Osnovno šolo Frana Albrehta,
– sredstva rezervnega sklada za stanovanjsko področje.
Proračunska rezerva se v letu 2013 oblikuje v višini 250.000 €.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah do višine 20.000 € brez DDV župan. O uporabi sredstev proračunske rezerve nad 20.000 € brez DDV za posamezen primer odloča na predlog župana občinski svet.
Župan poroča občinskemu svetu o uporabi sredstev proračunske rezerve v poročilu o izvrševanju proračuna Občine Kamnik za prvo polletje leta 2013 in v zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2013.
Proračunski sklad za financiranje investicij v Osnovno šolo Toma Brejca in Osnovno šolo Frana Albrehta na področju osnovnega šolstva se v letu 2013 oblikuje v višini 3.600.000 €.
V sredstva rezervnega sklada za stanovanjsko področje se v letu 2013 izloči 54.000 €.
8. člen
(poslovanje krajevnih skupnosti)
Predsedniki svetov krajevnih skupnosti v Občini Kamnik lahko brez predhodnega soglasja župana sklepajo pravne posle, ki so skladni in v okviru razpoložljivih sredstev v letnem finančnem načrtu krajevne skupnosti.
Krajevne skupnosti ne smejo sklepati pravnih poslov v zvezi z zadolževanjem, za pravne posle odtujitve in pridobitve nepremičnega premoženja pa morajo pridobiti predhodno soglasje občinskega sveta.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA S PREMOŽENJEM OBČINE
9. člen
Občinski svet sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za nepremičnine v posamični vrednosti nad 100.000 €, župan pa načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za nepremičnine v posamični vrednosti do 100.000 €. Župan sprejme tudi načrt ravnanja s premičnim premoženjem.
Župan lahko na obrazložen predlog občinske uprave odpiše dolžniku deloma ali v celoti dolg do višine 1.500 €, če je bila izterjava neuspešna in iz ocene o nadaljevanju postopka izterjave izhaja, da stroški presegajo dolgovani znesek, ali da je iz obrazložitve predloga razvidno, da bi bilo z izterjavo dolga ogroženo preživljanje dolžnika in njegove družine. Župan z odpisom dolgov seznani občinski svet.
10. člen
Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela ter storitve se oddajo v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila. Z izbranim izvajalcem oziroma dobaviteljem se sklene pisna pogodba. Obveznosti do mejnih vrednosti se v skladu z internim aktom lahko prevzemajo z naročilnico.
Občina mora za oddajo javnih naročil nad vrednostjo, ki jo določa zakon, ki ureja izvrševanje proračuna RS, objaviti javni razpis v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila.
Predsednik sveta krajevne skupnosti lahko v breme finančnega načrta krajevne skupnosti prevzema obveznosti do vrednosti 10.000 € za blago in storitve oziroma do 20.000 € za gradnje (vrednosti so brez DDV-ja) z naročilnico, nad tem zneskom pa v okviru svojega finančnega načrta s pogodbo.
11. člen
Prosta denarna sredstva se kot depoziti lahko nalagajo v Banko Slovenije, poslovne banke in bančne organizacije ter kot naložbe v državne vrednostne papirje ob upoštevanju načel varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe. S prostimi denarnimi sredstvi upravlja župan.
O naložbah prostih denarnih sredstev župan poroča občinskemu svetu v poročilu o izvrševanju proračuna Občine Kamnik za prvo polletje leta 2013 in v zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2013.
12. člen
Župan oziroma pooblaščeni delavec občinske uprave ima pravico nadzirati porabo javnih sredstev iz proračuna, ki so bila dana pravnim in fizičnim osebam. V primeru nenamenske porabe ali odklonitve pregleda porabe ima župan pravico in dolžnost zahtevati vrnitev sredstev.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE
13. člen
Za financiranje investicije v Osnovno šolo Toma Brejca s telovadnico se občina za proračun leta 2013 lahko zadolži do višine 2.700.000 €.
14. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Kamnik.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Kamnik v letu 2014, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2013 dalje.
Št. 410-0073/2012
Kamnik, dne 12. decembra 2012
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti