Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2012 z dne 18. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2012 z dne 18. 12. 2012

Kazalo

3836. Sklep o začetku priprave OPPN za območje B 26 POLJE – del in B 24 SP. STOL – del, stran 10325.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO 1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 ZPNačrt-B, 57/12 ZUPUDPP-A, ter 32. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, 101/08, 45/10, 34/12) je župan Občine Kamnik dne 7. 12. 2012 sprejel
S K L E P
o začetku priprave OPPN za območje B 26 POLJE – del in B 24 SP. STOL – del
Uvodne določbe
S tem sklepom se prične postopek priprave OPPN za del območja z oznako B 24 POLJE – del in B 24 SP. STOL – del.
Ocena stanja in razlogi za pripravo
Na območju enote urejanja prostora z oznako B 26 POLJE – del in B 24 SP. STOL – del je po veljavnih prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Kamnik obravnavano območje namenjeno za proizvodnjo in skladišča.
V večjem delu območja obdelave gre za nepozidano zemljišče, le na severovzhodni strani je del območja pozidan.
Predvidena je pozidava objektov za proizvodnjo in skladišča in izgradnja potrebne infrastrukture za potrebe investitorjev. Prostorski akt bo omogočal združevanje več parcel v enotno pozidavo ali pa posamezne gradnje glede na potrebe, ki se bodo pokazale v postopku sprejemanja akta. Definirale se bodo le osnovne prometne povezave v obravnavanem območju in s tem dostopnost za vse lastnike parcel, določena bo tudi komunalna opremljenost posameznih zemljišč.
Pri določanju programa v objektih in pri načrtovanju infrastrukture je potrebno upoštevati smernice in pogoje posameznih nosilcev urejanja prostora.
Pravna podlaga za pripravo
Pravno podlago za izdelavo prostorskega akta predstavlja Zakon o prostorskem načrtovanju, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 ZPNačrt-B, 57/12 ZUPUDPP-A (v nadaljevanju besedila: ZPNačrt), ter prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–1990 – dopolnitev 2002 (Uradni list RS, št. 90/02).
Območje obravnave OPPN B 26 POLJE – del in B 24 SP. STOL – del
Obravnavano območje je na vzhodni in zahodni strani omejeno z dovozno cesto, na severni strani s Korenovo cesto, le na južni strani poteka meja po meji razvojnega območja iz DP Občine Kamnik.
Območje je pretežno nepozidano, redko je pozidano le na vzhodni strani.
Pozidava sosednjih območij je bolj zgoščena in to na jugozahodni strani, kjer ležijo proizvodni objekti družbe Meso Kamnik d. o. o. in na vzhodni strani, kjer je bolj strnjena pozidava bivšega kompleksa tovarne Stol Kamnik. Na severni strani je redkejša pozidava družbe Jata – Emone, d. d., južni rob območja pa meji na kmetijska zemljišča.
Obravnavano območje obsega zemljišča s parc. št.: 701/1, 701/2, 1179, 701/4, 701/3, 709/25, 709/22, 709/24, 709/23, 709/20, 709/18, 709/19, 709/13, 709/14, 709/15, 709/16, 709/30, 709/11, 709/3, 709/4, 709/5, 709/35, 709/36, 709/17, 709/21, 456/49, 456/17, 456/48 vse k. o. Kamnik, ki predstavljajo površine namenjene za proizvodnjo in skladišča.
Okvirna površina obravnavanega območja je: 73.450 m2.
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili ZPNačrt in spremljajočimi predpisi. Podlaga za izdelavo strokovnih rešitev so naslednji dokumenti in strokovne podlage:
– usmeritve iz veljavnih prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Kamnik;
– geodetski načrt obravnavanega območja;
– za območje OPPN načrtovalec izdela predlog pozidave in predpiše urbanistične pogoje ter izdela idejno zasnovo prometne in komunalne ureditve obravnavanega območja;
– v primeru podkletitve objektov je potrebno predhodno izvesti geomehanske raziskave (določitev višine podtalnice);
Kolikor se bo v postopku priprave izkazala potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se bodo te pripravile naknadno. Strokovne podlage na podlagi svojih področnih predpisov posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za področje svoje pristojnosti.
Roki za pripravo
Izdelava OPPN B 26 POLJE – del in B 24 SP. STOL – del se pripravlja po postopku ter ob upoštevanju rokov, predpisanih z ZPNačrt in kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, tudi ob upoštevanju rokov, določenih z Zakonom o varstvu okolja. Predvideni rok za pridobitev smernic, trajanje javne razgrnitve in rok za pridobitev mnenj je 30 dni.
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi OPPN, so:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija Republike Slovenije za okolje,
Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja srednje Save, Einspillerjeva 6, 1000, Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, Planina 3, 4000 Kranj,
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Langusova 4, 1535 Ljubljana,
– Komunalno podjetje Kamnik d.d., Cankarjeva 11, 1240 Kamnik,
– Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana,
– Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
– Geoplin d.o.o.; Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana
– Občina Kamnik, OGJS in OUP, Glavni trg 24, 1240 Kamnik,
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta izkazalo, da so njihove smernice in mnenja potrebni, oziroma da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
V postopku se o pričetku priprave obvesti tudi pristojno Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, ki odloči, če je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje. V primeru, da je izvedba postopka celovite presoje vplivov na okolje potrebna, pripravljavec zagotovi tudi izdelavo okoljskega poročila.
Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 30 dneh ne bi podal smernic, se bo štelo, da nima smernic, pri čemer pa mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave
Prostorski akt financirajo zainteresirani lastniki zemljišč oziroma drugi investitorji, ko se izkaže investicijski interes.
Veljavnost sklepa o pričetku
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Objavi se tudi na spletni strani Občine Kamnik.
Št. 3505-0004/2012
Kamnik, dne 7. decembra 2012
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti