Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2012 z dne 18. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2012 z dne 18. 12. 2012

Kazalo

3809. Letni program športa v Občini Brezovica za leto 2013, stran 10269.

Na podlagi 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 7. člena Pravilnika o postopkih in merilih za vrednotenje letnega programa športa v Občini Brezovica (Uradni list RS, št. 15/09), Pravilnika o spremembi pravilnika o postopkih in merilih za vrednotenje letnega programa športa v Občini Brezovica (Uradni list RS, št. 13/10) ter Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je svet Občine Brezovica na 16. redni seji dne 6. 12. 2012 sprejel
L E T N I P R O G R A M
športa v Občini Brezovica za leto 2013
V skladu in na podlagi 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 7. člena Pravilnika o postopkih in merilih za vrednotenje letnega programa športa v Občini Brezovica (Uradni list RS, št. 15/09) se izvajanje programov športa v Občini Brezovica določi z letnim programom, ki določa programe športa, kateri se financirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njihovo uresničevanje, in obseg sredstev, ki se zagotavljajo v proračunu občine.
I. Uvodna pojasnila, postopek priprave in izvedbe
Nacionalni program športa se izvaja na podlagi uresničevanja javnega interesa v športu na državni in na lokalni ravni ter sofinancira iz javnih sredstev proračuna države in iz sredstev lokalnih skupnosti skladno s 3. členom Zakona o športu.
Izvajanje nacionalnega programa športa se določi v okviru zagotovljenih proračunskih sredstev za šport skladno s 7. členom Zakona o športu in z Letnim programom športa, ki ga na lokalni ravni sprejme občinski svet, kot to določa 7. člen Pravilnika o postopkih in merilih za vrednotenje letnega programa športa v Občini Brezovica.
Osnutek Letnega programa športa v občini najprej pripravi strokovna služba občinske uprave, nato ga obravnava Odbor za družbene dejavnosti in socialno varstvo (v nadaljevanju: odbor), ki izdela predlog za sprejem na občinskem svetu. Po sprejemu Letnega programa športa, Občina Brezovica v Barjanskem listu in spletni strani objavi javni razpis za sofinanciranje letnih programov športa.
Župan pred objavo javnega razpisa imenuje strokovno tričlansko komisijo (v nadaljevanju: komisija), ki pripravi predlog izbora izvajalcev programov. Komisija na podlagi točkovanja in meril po tem pravilniku opravi izbor programov in izdela predlog razdelitve razpoložljivih sredstev, ki jih za sofinanciranje programov športa zagotavlja občinski proračun.
Kolikor za posamezen program ni prijavljenih dovolj programov ali pa sredstva po ovrednotenju – točkovanju na posameznem poglavju športa ostanejo neporabljena, se finančna sredstva iz takega področja prerazporedijo in porazdelijo na druga poglavja oziroma športne vsebine v skladu s sprejetimi prioritetami in izhodišči, določenimi v letnem programu športa.
Komisija je pristojna, da na podlagi navedenih meril pri točkovanju, podrobneje oceni in ovrednoti vsako prijavo na razpis, pri tem pa odgovarja za strokovnost in objektivnost svojega dela.
Z izbranimi izvajalci programov športa se sklenejo letne pogodbe o sofinanciranju. V pogodbi se opredeli vsebina izbranega programa, obseg, višina in namen sofinanciranja, roke za izvedbo programa, pričakovane dosežke, način financiranja, način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev, določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev ter druge medsebojne pravice in obveznosti.
II. Vsebine, področja in usmeritve pri pripravi Letnega programa športa
Z letnim programom športa lokalna skupnost omogoča in soustvarja pogoje za razvoj športa, ki je v javnem interesu in se sofinancira iz javnih sredstev. Športni programi se sofinancirajo na podlagi usmeritev nacionalnega programa športa in v skladu s sprejetimi merili za sofinanciranje in vrednotenje športnih programov v Občini Brezovica.
Od predvidene celotne mase se sredstva za šport razdelijo po razpisu na podlagi sprejetih meril.
III. Vrste in obseg programov pri izvedbi Letnega programa športa
Število razpisanih programov je odvisno od višine zagotovljenih sredstev. V primeru večjega interesa kot je razpoložljivih sredstev, se z merili želi doseči večjo kakovost in sorazmernejšo porazdelitev sredstev. S točkovanjem in merili se določi delež sofinanciranja in vrstni red prijavljenih predlagateljev na javni razpis.
+-------------------------------------------------+-------------+
|Poglavje                     |  Plan 2012|
+-------------------------------------------------+-------------+
|1. INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN  |  21.900,00|
|ŠTUDENTOV                    |       |
+-------------------------------------------------+-------------+
|1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok  |   6.200,00|
|(do 6 let)                    |       |
+-------------------------------------------------+-------------+
|1. “Zlati sonček” in “Ciciban planinec”     |   3.000,00|
+-------------------------------------------------+-------------+
|2. Drugi športni programi in dejavnosti za    |   3.200,00|
|predšolske otroke, ki upravičijo svojo vlogo in |       |
|pomen za razvijanje osnovnih gibalnih znanj otrok|       |
+-------------------------------------------------+-------------+
|1.2 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok |  14.800,00|
|(od 6 do 15 let)                 |       |
+-------------------------------------------------+-------------+
|1. “Zlati sonček”                |   3.000,00|
+-------------------------------------------------+-------------+
|2. “Krpan”                    |   2.000,00|
+-------------------------------------------------+-------------+
|3. “Mladi planinec” in Planinska šola      |    800,00|
+-------------------------------------------------+-------------+
|4. “Naučimo se plavati”             |   5.000,00|
+-------------------------------------------------+-------------+
|5. Drugi športni programi – izven okvira     |   4.100,00|
|obveznega pouka                 |       |
+-------------------------------------------------+-------------+
|1.3 Interesna športna dejavnost mladine in    |   1.600,00|
|študentov (od 15 do 25 let)           |       |
+-------------------------------------------------+-------------+
|1. 80-urni programi v izbranih športnih panogah |   1.300,00|
+-------------------------------------------------+-------------+
|2. “Mladi za mlade”               |    300,00|
+-------------------------------------------------+-------------+
|2. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE USMERJENIH V |  16.000,00|
|KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT (ŠPORT MLADIH DO 18 |       |
|LET)                       |       |
+-------------------------------------------------+-------------+
|2.1 Individualne športne panoge         |   8.000,00|
+-------------------------------------------------+-------------+
|2.2 Kolektivne športne panoge          |   8.000,00|
+-------------------------------------------------+-------------+
|3. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI  |    150,00|
|POTREBAMI                    |       |
+-------------------------------------------------+-------------+
|4. KAKOVOSTNI in VRHUNSKI ŠPORT         |  14.000,00|
+-------------------------------------------------+-------------+
|4.1 Individualne športne panoge         |   7.000,00|
+-------------------------------------------------+-------------+
|4.2 Kolektivne športne panoge          |   7.000,00|
+-------------------------------------------------+-------------+
|5. ŠPORTNA REKREACIJA              |   8.300,00|
+-------------------------------------------------+-------------+
|5.1 Programi organizirane športno rekreativne  |   7.500,00|
|vadbe na skupino, v kateri sodeluje najmanj 12  |       |
|članov/članic društva ali udeležencev programa. |       |
+-------------------------------------------------+-------------+
|5.2 Planinska skupina              |    400,00|
+-------------------------------------------------+-------------+
|5.3 Planinski tabor               |    400,00|
+-------------------------------------------------+-------------+
|6. ŠPORT INVALIDOV                |    200,00|
+-------------------------------------------------+-------------+
|6.1 Programi vodene rekreativne vadbe      |    100,00|
+-------------------------------------------------+-------------+
|6.2 Udeležba na uradnih tekmovanjih za invalide, |    100,00|
|organiziranih drugje na ravni države       |       |
+-------------------------------------------------+-------------+
|7. ŠOLANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV |   2.000,00|
+-------------------------------------------------+-------------+
|8. ŠPORTNE PRIREDITVE              |   8.250,00|
+-------------------------------------------------+-------------+
|8.1 Občinska, medobčinska in področna šolska   |   1.600,00|
|tekmovanja                    |       |
+-------------------------------------------------+-------------+
|8.2 Organizacija in izvedba športnega tekmovanja |    200,00|
|na občinski ravni v lokalno tradicionalnih    |       |
|kolektivnih in individualnih športnih panogah,  |       |
|športna dejavnost mladine in študentov (od 15 do |       |
|25 let)                     |       |
+-------------------------------------------------+-------------+
|8.3 Javne množične športne prireditve (tek,   |   5.850,00|
|kolesarstvo ...)                 |       |
+-------------------------------------------------+-------------+
|8.4 Večje prireditve športnih društev in klubov, |    200,00|
|ki praznujejo okrogle obletnice delovanja in ob |       |
|jubileju izvedejo javno športno rekreativno   |       |
|prireditev                    |       |
+-------------------------------------------------+-------------+
|8.5 Planinski izlet, pohod, tura, turni smuk,  |    400,00|
|planinsko orientacijsko tekmovanje        |       |
+-------------------------------------------------+-------------+
|9. DELOVANJE DRUŠTEV               |   2.500,00|
+-------------------------------------------------+-------------+
|SKUPAJ                      |  74.000,00|
+-------------------------------------------------+-------------+
IV. Ostale določbe pri sprejemanju Letnega programa športa za leto 2013
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri sofinanciranju programov športa pred ostalimi izvajalci športnih programov.
Na razpisu izbrani programi se ovrednotijo s točkami v skladu z merili, ki jih določa pravilnik. V skladu s prejetim številom točk in vrednostjo točke se programi finančno sorazmerno ovrednotijo v skladu z višino razpoložljivih proračunskih sredstev za šport in deležu, ki odpade na posamezno zvrst in posamezno poglavje. Noben program ne more dobiti po točkovanju, ne glede na število drugih upravičencev, več sredstev, kot jih je predložil oziroma zahteval v svoji prijavi.
Vrednost višine točke je po posameznih poglavjih lahko različna in služi zgolj za izračunavanje sorazmernega deleža finančnih sredstev, ki se izračuna izmed prijav predlagateljem ter nato pripada posameznemu izvajalcu programa.
V športne dejavnosti se lahko vključijo prebivalci v vseh obdobjih življenja, vendar imajo športne aktivnosti otrok in šolske mladine zaradi vpliva na razvoj in oblikovanje mladega človeka prednost (v primeru zmanjšanja proračunskih sredstev ali druge medletne nerealizacije) pred sofinanciranjem ostalih programov športa.
Kolikor za posamezno zvrst na razpis ni prijavljenih dovolj programov in sredstva po ovrednotenju – točkovanju ostanejo neporabljena, se finančna sredstva iz vsake posamezne dejavnosti – zvrsti (celotni skupni ostanek) procentualno prerazporedijo in porazdelijo za sofinanciranje naslednjih vsebin, in sicer:
v tem zaporedju – in v skladu z naslednjimi prioritetami ter v naslednji višini:
poglavje 2: Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (šport mladih do 18 let):
– v višini (30 % od ostanka);
poglavje 8: Športne prireditve:
– v višini (30 % ostanka);
poglavje 1: Interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov
poglavje 1.1: Interesna športna vzgoja predšolskih otrok (do 6 let):
– v višini (20 % ostanka);
poglavje 1: Interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov
poglavje 1.2: Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (od 6 let do 15 let):
– v višini (20 % ostanka).
Brezovica, dne 6. decembra 2012
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti