Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2012 z dne 18. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2012 z dne 18. 12. 2012

Kazalo

3818. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje, stran 10278.

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na 17. seji dne 11. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje
1. člen
V 1. členu Odloka o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 75/97, 18/98, 101/07, 98/08, 54/10 in 53/12) se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Mestni svet Mestne občine Celje, razen če ta odlok ali drug predpis ne določata drugače.«
2. člen
Besedilo prve alineje drugega odstavka 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– Enota vrtca Sonce, Kajuhova ulica 5, ki deluje tudi na dislocirani lokaciji III. osnovne šole Celje, Kocbekova ulica 3,«.
3. člen
Besedilo tretje alineje šestega odstavka 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– iz enote Mehurček en predstavnik strokovnih delavcev,«.
4. člen
Besedilo tretje alineje 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– sprejema letni delovni načrt, poročilo o njegovi uresničitvi in letno poročilo o samoevalvaciji vrtca,«.
Besedilo petnajste alineje se spremeni tako, da se glasi:
»– daje predhodno mnenje o najemanju kreditov vrtca na podlagi predloga ravnatelja,«.
Za sedemnajsto alinejo se dodajo nove osemnajsta, devetnajsta, dvajseta in enaindvajseta alineja, ki se glasijo:
»– daje soglasje k aktu o sistemizaciji delovnih mest in notranji organiziranosti,«
– nadzira zakonitost dela in poslovanje vrtca,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje vrtca,
– lahko predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja vrtca,«.
Dosedanja osemnajsta alineja postane dvaindvajseta alineja.
5. člen
Za 20. členom se doda nov 20.a člen, ki se glasi:
»20.a člen
(1) Član sveta vrtca je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se trikrat zaporedoma neupravičeno ne udeleži seje sveta zavoda ali se jih udeležuje neredno,
– brez utemeljenega oziroma upravičenega razloga ne zastopa interesov tistega, ki ga je izvolil ali imenoval,
– svet zavoda ugotovi, da obstaja konflikt med zasebnimi interesi člana sveta in interesi zavoda,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi.
(2) Člana sveta razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenem za imenovanje oziroma razrešitev.
(3) V primeru predčasne razrešitve člana sveta se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.«.
6. člen
Besedilo sedmega odstavka 21. člena se spremeni tako da se glasi:
»(7) Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet vrtca se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju.«.
7. člen
Črta se 22. člen.
8. člen
V tretjem odstavku 23. člena se dodata novi dvajseta in enaindvajseta alineja, ki se glasita:
»– je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji vrtca,«
»– pripravi in posreduje ustanovitelju in svetu vrtca zaključno in polletno poročilo o delu vrtca,«.
Dosedanja dvajseta alineja postane dvaindvajseta.
9. člen
V devetem odstavku 24. člena se besedilo »ministru za šolstvo in šport« nadomesti z besedilom »pristojnemu ministru«.
10. člen
V drugem odstavku 25. člena se številka »60« nadomesti z besedo »osmih«.
11. člen
V prvem odstavku 31. člena se za piko doda nov stavek, ki se glasi:
»Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja vrtec.«.
V četrtem odstavku se tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca in da mnenje o letnem delovnem načrtu,«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oziroma regionalne aktive svetov staršev. Lokalni oziroma regionalni aktivi svetov staršev lahko ustanovijo nacionalno zvezo aktivov.«.
12. člen
V drugem odstavku 34. člena se beseda »prijavijo« nadomesti z besedo »objavijo«.
V četrtem odstavku se beseda »prijavo« nadomesti z besedo »objavo«.
13. člen
Besedilo tretjega odstavka 35. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Medsebojna razmerja med vrtcem in ustanoviteljem v zvezi z nepremičnim premoženjem, ki ga ustanovitelj daje vrtcu v uporabo za potrebe izvajanja dejavnosti, se uredijo s posebno pogodbo med vrtcem in ustanoviteljem.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Vrtec je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja in drugo premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika.«.
14. člen
Besedilo prvega odstavka 36. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vrtec pridobiva sredstva za delo iz:
– sredstev ustanovitelja,
– javnih sredstev,
– plačil staršev,
– donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov.«.
Črta se četrti odstavek.
Dosedanji peti odstavek postane četrti in se spremeni tako, da se glasi:
»(4) O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča svet vrtca na predlog ravnatelja s soglasjem ustanovitelja.«.
15. člen
Naslov poglavja »VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI VRTCA« se spremeni tako, da se glasi:
»VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN VRTCA«.
16. člen
Besedilo 38. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za obveznosti vrtca subsidiarno odgovarja ustanovitelj do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna ustanovitelja za delovanje vrtca.
(2) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti vrtca iz naslova drugih dejavnosti, ki jih vrtec opravlja za druge naročnike.«.
17. člen
Za 38. členom se dodata nov 38.a in 38.b člena, ki se glasita:
»38.a člen
(1) Ustanovitelj ima do vrtca naslednje pravice in obveznosti:
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi programi in finančnimi načrti,
– odloča o statusnih spremembah,
– daje soglasje k spremembam dejavnosti,
– daje soglasje o najemanju kreditov vrtca na podlagi predloga ravnatelja vrtca in predhodnega mnenja sveta vrtca,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
(2) Ustanoviteljske pravice iz prve alineje prejšnjega odstavka tega člena izvršuje notranja organizacijska enota občinske uprave, pristojna za družbene dejavnosti.
(3) Ustanoviteljske pravice iz četrte alineje prejšnjega odstavka tega člena izvršuje notranja organizacijska enota občinske uprave, pristojna za finance in gospodarstvo.
(4) Vrtec ima do ustanovitelja naslednje obveznosti:
– do 28. februarja tekočega leta mora posredovati letno poročilo (računovodsko in finančno) in poročilo o upravljanju z nepremičnim premoženjem,
– najkasneje do 20. julija tekočega leta mora pripraviti in posredovati polletno poročilo o porabi proračunskih sredstev v prvem polletju tekočega leta,
– najkasneje do 20. avgusta tekočega leta posredovati v predhodno odobritev osnutek letnega delovnega načrta, ki vsebuje finančni in kadrovski načrt, nakup opreme in drobnega inventarja, predlog investicij in investicijskega vzdrževanja,
– po potrebi ustanovitelju posredovati na njegovo zahtevo vse podatke, potrebne za spremljanje računovodskega in poslovnega poteka dela vrtca ter za statistične potrebe.
(5) Vse naštete obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena mora vrtec posredovati vodji notranje organizacijske enote, pristojni za družbene dejavnosti.
38.b člen
(1) Delo vrtca je javno.
(2) Javnost dela vrtca se zagotavlja s poročili ustanovitelju, svetu vrtca ter s podajanjem sredstvom javnega obveščanja in drugim predstavnikom javnosti ter s sporočili staršem in javnosti.
(3) Javnost obvešča o delu vrtca ravnatelj vrtca ali oseba, ki jo pooblasti ravnatelj.«.
18. člen
Besedilo drugega odstavka 40. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Gospodarjenje in upravljanje zavoda z nepremičnim in premičnim premoženjem, ki ga je ustanovitelj vložil v delovanje vrtca, nadzira ustanovitelj preko svojih pristojnih notranjih organizacijskih enot.«.
KONČNA DOLOČBA
19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0302-16/2012
Celje, dne 21. novembra 2012
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti