Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2012 z dne 18. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2012 z dne 18. 12. 2012

Kazalo

3821. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Celjski mladinski center«, stran 10283.

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na 17. seji dne 11. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Celjski mladinski center«
1. člen
Besedilo drugega odstavka 2. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Celjski mladinski center« (Uradni list RS, št. 88/04, 138/04 in 19/10) se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Mestni svet Mestne občine Celje (v nadaljevanju: Mestni svet), razen če ta odlok ali drug predpis ne določata drugače.«.
2. člen
Besedilo prvega odstavka 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Direktor zastopa in predstavlja zavod v pravnem prometu neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru potrjenega finančnega načrta (letnega izvedbenega načrta) zavoda. Izven okvira potrjenega finančnega načrta in kolikor so zagotovljena sredstva, lahko direktor sklepa pogodbe o investicijah, investicijskem vzdrževanju in najemnih pogodbah, katerih vrednost presega 5.000,00 EUR le s predhodnim soglasjem sveta javnega zavoda.«.
3. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti javnega zavoda se v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti SKD 2008 razvrščajo v naslednje podrazrede SKD:
18.110  Tiskanje časopisov
18.120  Drugo tiskanje
46.190  Nespecializirano posredništvo pri prodaji
     raznovrstnih izdelkov
47.782  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z
     umetniškimi izdelki
47.789  Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih
     prodajalnah
47.890  Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
     drugim blagom
49.310  Mestni in primestni kopenski potniški promet
49.391  Medkrajevni in drug cestni potniški promet
55.100  Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
55.201  Počitniški domovi in letovišča
55.202  Turistične kmetije s sobami
55.203  Oddajanje zasebnih sob gostom
55.204  Planinski domovi in mladinska prenočišča
55.209  Druge nastanitve za krajši čas
55.300  Dejavnost avtokampov, taborov
55.900  Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge
     nastanitve
56.101  Restavracije in gostilne
56.102  Okrepčevalnice in podobni obrati
56.103  Slaščičarne in kavarne
56.104  Začasni gostinski obrati
56.210  Priložnostna priprava in dostava jedi
56.290  Druga oskrba z jedmi
56.300  Strežba pijač
58.110  Izdajanje knjig
58.130  Izdajanje časopisov
58.140  Izdajanje revij in druge periodike
58.190  Drugo založništvo
58.210  Izdajanje računalniških iger
58.290  Drugo izdajanje programa
59.110  Produkcija filmov, video filmov, televizijskih
     oddaj
59.120  Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov,
     video filmov, televizijskih oddaj
59.130  Distribucija filmov, video filmov, televizijskih
     oddaj
59.140  Kinematografska dejavnost
59.200  Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
60.100  Radijska dejavnost
60.200  Televizijska dejavnost
62.010  Računalniško programiranje
62.030  Upravljanje računalniških naprav in sistemov
62.090  Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi
     storitvami povezane dejavnosti
63.110  Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120  Obratovanje spletnih portalov
63.910  Dejavnost tiskovnih agencij
63.990  Drugo informiranje
68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
     nepremičnin
73.110  Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120  Posredovanje oglaševalskega prostora
72.200  Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
     družboslovja in humanistike
74.100  Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
74.200  Fotografska dejavnost
74.300  Prevajanje in tolmačenje
74.900  Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
     dejavnosti
77.210  Dajanje športne opreme v najem in zakup
77.400  Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v
     zakup, razen avtorsko zaščitenih del
79.110  Dejavnost potovalnih agencij
79.120  Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900  Rezervacije in druge s potovanji povezane
     dejavnosti
82.110  Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190  Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
     posamične pisarniške dejavnosti
82.300  Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.990  Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
     poslovanje
85.320  Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
85.510  Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na
     področju športa in rekreacije
85.520  Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na
     področju kulture in umetnosti
85.590  Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje
     in usposabljanje
90.010  Umetniško uprizarjanje
90.020  Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.030  Umetniško ustvarjanje
90.040  Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.011  Dejavnost knjižnic
91.012  Dejavnost arhivov
93.110  Obratovanje športnih objektov
93.190  Druge športne dejavnosti
93.299  Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
94.120  Dejavnost strokovnih združenj
94.999  Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
96.090  Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.«.
4. člen
Besedilo druge alineje prvega odstavka 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– direktor oziroma direktorica (v nadaljevanju: direktor).«.
5. člen
Besedilo 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki mladine – uporabnikov.
(2) Svet zavoda šteje pet članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki Mestne občine Celje,
– en predstavnik delavcev zavoda,
– en predstavnik zainteresirane javnosti.
(3) Predstavnike ustanovitelja imenuje Mestni svet izmed strokovnjakov s področja dela javnega zavoda, financ in pravnih zadev.
(4) Predstavnika delavcev zavoda izvoli in odpokliče svet delavcev v postopku, smiselno skladnem z določbami Zakona o sodelovanju delavcev v upravljanju.
(5) Predstavnika zainteresirane javnosti imenuje župan na predlog Celjskega mladinskega sveta.
(6) Konstitutivno sejo sveta javnega zavoda skliče direktor javnega zavoda najpozneje v roku 30 dni po imenovanju oziroma izvolitvi njegovih članov. Na konstitutivni seji člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika izmed članov, imenovanih s strani ustanovitelja javnega zavoda.
(7) Predsednik sveta zavoda mora sklicati sejo sveta zavoda, če to zahtevata najmanj dva člana sveta zavoda, direktor zavoda ali župan Mestne občine Celje. Če predsednik sveta zavoda ne skliče seje v roku 15 dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skliče tisti, ki je sklic seje zahteval.
(8) Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta zavoda. Svet zavoda sprejema odločitev z večino glasov vseh članov sveta zavoda, razen če ta odlok ali drug predpis ne določata drugače.
(9) Direktor je dolžan obvestiti ustanovitelja, svet zavoda in svet delavcev najmanj 90 dni prej o poteku mandata članov sveta zavoda.
(10) Organizacija in delo sveta zavoda se uredi s poslovnikom, ki ga sprejme svet zavoda.
(11) Član sveta je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se trikrat zaporedoma neupravičeno ne udeleži seje sveta zavoda ali se jih udeležuje neredno,
– ne opravlja svojih nalog,
– brez utemeljenega oziroma upravičenega razloga ne zastopa interesov tistega, ki ga je izvolil ali imenoval,
– svet zavoda ugotovi, da obstaja konflikt med zasebnimi interesi člana sveta in interesi zavoda,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi.
(12) V primeru predčasne razrešitve člana sveta se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.«.
6. člen
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Naloge Sveta javnega zavoda so:
1. nadzira zakonitost dela in poslovanja javnega zavoda,
2. spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda,
3. potrjuje letno (računovodsko in poslovno) poročilo javnega zavoda,
4. lahko predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja javnega zavoda,
5. ocenjuje delo direktorja javnega zavoda,
6. daje predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi direktorja,
7. daje soglasje k strateškemu načrtu javnega zavoda, letnemu programu dela, aktu o organizaciji in sistemizaciji, kadrovskemu načrtu in načrtu nabav osnovnih sredstev ter investicijskega vzdrževanja in zavodski kolektivni pogodbi, če jo zavod ima,
8. sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem po predhodnem soglasju ustanovitelja ter izvaja druge pravice in obveznosti delodajalca v razmerju do direktorja,
9. predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti javnega zavoda,
10. sprejema statut ali pravila javnega zavoda, kolikor ga oziroma jih javni zavod ima,
11. odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,
12. daje ustanovitelju in direktorju javnega zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih iz svoje pristojnosti,
13. daje predhodno mnenje o najemanju kreditov zavoda na podlagi predloga direktorja,
14. razpisuje volitve predstavnika delavcev v svet zavoda,
15. sprejema poslovnik o delu sveta javnega zavoda,
16. opravlja druge naloge v skladu s tem odlokom in veljavnimi predpisi.«.
7. člen
Prvi in drugi odstavek 14. člena se črtata.
Dosedanji tretji odstavek postane prvi odstavek ter se spremeni tako, da se glasi:
»Naloge direktorja so:
1. organizira, načrtuje in vodi delo javnega zavoda,
2. sprejema strateški načrt javnega zavoda in njegovega razvoja,
3. sprejema letni program dela kot letni izvedbeni načrt, katerega sestavni del je finančni načrt in odgovarja za njegovo izvedbo,
4. sprejema akt o organizaciji in sistemizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v javnem zavodu,
5. sprejema kadrovski načrt javnega zavoda,
6. sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
7. sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem javnega zavoda,
8. pripravi in posreduje ustanovitelju in svetu javnega zavoda polletno poročilo o delu javnega zavoda,
9. pripravi letno (računovodsko in poslovno) poročilo o delu javnega zavoda,
10. poroča ustanovitelju in svetu javnega zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje javnega zavoda,
11. pripravlja predloge za spremembo statuta ali pravil javnega zavoda, če jih zavod ima,
12. predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti javnega zavoda,
13. sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
14. opravlja druge naloge, določene s tem odlokom in drugimi veljavnimi predpisi.«.
8. člen
Besedilo 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Direktorja zavoda imenuje in razrešuje ustanovitelj na podlagi predhodnega mnenja sveta zavoda. Mandat direktorja traja štiri leta in je po preteku mandatne dobe lahko ponovno imenovan.
(2) Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj 6/2 raven strokovne izobrazbe skladno z določbami Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06),
– ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na zahtevani stopnji izobrazbe,
– ima izkazane vodstvene in organizacijske sposobnosti,
– aktivno obvlada najmanj en svetovni jezik,
– aktivno obvlada slovenski jezik,
– druge pogoje v skladu z veljavnimi predpisi.
(3) Kandidat za direktorja mora ob prijavi na razpis predložiti program poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje.
(4) Direktorja zavoda se imenuje na podlagi izvedenega postopka javnega razpisa skladno z določbami veljavnih predpisov.«.
9. člen
Črta se 16. člen.
10. člen
Besedilo drugega odstavka 18. člena se spremeni tako, da se besedna zveza »Svet zavoda« nadomesti z besedo »Ustanovitelj«.
Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se besedna zveza »Svet zavoda« nadomesti z besedo »Ustanovitelj«.
Besedilo četrtega odstavka se spremeni tako, da se besedna zveza »Svet zavoda« nadomesti z besedo »ustanovitelj«.
Črta se peti odstavek.
11. člen
Besedilo prvega odstavka 19. člena se spremeni tako, da se za besedno zvezo »delovnega prava« doda besedilo »ter panožno kolektivno pogodbo.«.
Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zaposlitve se sklepajo samo za delovna mesta, ki so sistemizirana z aktom o sistemizaciji delovnih mest in so opredeljena v potrjenem in sprejetem letnem kadrovskem načrtu. Izjemoma je za pokrivanje občasnih potreb po delu dovolj, da so le-te opredeljene v kadrovskem načrtu javnega zavoda.«.
12. člen
Besedilo drugega odstavka 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) S premoženjem ustanovitelja, ki ga ima zavod v upravljanju, je dolžan ravnati kot dober gospodarstvenik. Nepremično premoženje pridobi zavod v upravljanje od ustanovitelja s posebej sklenjeno pogodbo, v kateri uredita vse medsebojne pravice in obveznosti.«.
Črtata se tretji in četrti odstavek.
13. člen
Besedili drugega in tretjega odstavka 22. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, lahko uporabi le za razvoj in opravljanje svoje dejavnosti ter za investicijsko in tekoče vzdrževanje, izjemoma pa skladno z veljavno zakonodajo tudi za plačilo delovne uspešnosti zaposlenim v javnem zavodu.
(3) O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča svet zavoda na predlog direktorja s soglasjem ustanovitelja.«.
14. člen
V 23. členu se za besedo »odgovarja.« doda naslednje besedilo: »Za obveznosti zavoda ustanovitelj odgovarja subsidiarno do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna ustanovitelja za delovanje zavoda. Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.«.
15. člen
Črta se 24. člen.
16. člen
Besedilo 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
1. imenuje in razrešuje direktorja javnega zavoda,
2. daje predhodno soglasje k letnemu programu dela, aktu o organizaciji in sistemizaciji, kadrovskemu načrtu ter načrtu nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja javnega zavoda, spremlja njihovo izvajanje in sprejema ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje,
3. zagotavlja ustrezne materialne pogoje za delo javnega zavoda,
4. odloča o statusnih spremembah zavoda,
5. imenuje in razrešuje predstavnike ustanovitelja v svet zavoda,
6. spremlja skladnost porabe finančnih sredstev z letnimi programi dela in finančnimi načrti javnega zavoda,
7. izvaja druge ustanoviteljske pravice, določene z veljavnimi predpisi s področja dela javnega zavoda,
8. daje soglasje o najemanju kreditov javnega zavoda na podlagi predloga direktorja in predhodnega mnenja sveta javnega zavoda.
(2) Ustanoviteljske pravice iz druge in šeste točke prejšnjega odstavka izvršuje notranja organizacijska enota občinske uprave, pristojna za družbene dejavnosti.
(3) Ustanoviteljske pravice iz osme točke prvega odstavka tega člena izvršuje notranja organizacijska enota občinske uprave, pristojna za finance in gospodarstvo.
(4) Zavod ima do ustanovitelja naslednje obveznosti:
1. do 28. februarja tekočega leta mora posredovati letno (računovodsko in poslovno) poročilo in poročilo o upravljanju z nepremičnim premoženjem,
2. v prvem polletju tekočega leta na seji Mestnega sveta direktor javnega zavoda poroča o letnem poročilu iz prejšnje točke in programu dela za tekoče leto,
3. najkasneje do 20. julija tekočega leta mora pripraviti in posredovati polletno poročilo o porabi proračunskih sredstev v prvem polletju tekočega leta (polletno poročilo) in izvajanju dejavnosti iz 6. člena odloka,
4. najkasneje do 15. oktobra tekočega leta posredovati v predhodno odobritev letni računovodski in poslovni program dela zavoda, načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja ter kadrovski načrt za naslednje leto,
5. po potrebi na njegovo zahtevo posredovati ustanovitelju vse podatke, potrebne za spremljanje računovodskega in poslovnega poteka dela zavoda ter za statistične potrebe.
(5) Vse naštete obveznosti iz četrtega odstavka tega člena mora javni zavod posredovati vodji notranje organizacijske enote, pristojni za družbene dejavnosti.«.
17. člen
Besedilo 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Gospodarjenje in upravljanje zavoda z nepremičnim in premičnim premoženjem, ki ga je ustanovitelj vložil v delovanje zavoda, nadzira ustanovitelj preko svojih pristojnih notranje organizacijskih enot.«.
18. člen
Besedilo drugega odstavka 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Javnost dela zavoda se zagotavlja s poročili ustanovitelju, svetu zavoda ter podajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja in drugim predstavnikom javnosti.«.
19. člen
Besedilo 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, se uredijo v statutu ali pravilih zavoda.«.
KONČNA DOLOČBA
20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0302-21/2012-LM
Celje, dne 11. decembra 2012
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti