Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2012 z dne 18. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2012 z dne 18. 12. 2012

Kazalo

3819. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestne občine Celje, stran 10279.

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na 17. seji dne 11. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestne občine Celje
1. člen
V besedilu 1. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 6/97, 30/04, 82/04, 101/07 in 54/10) se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Mestni svet Mestne občine Celje (v nadaljevanju: mestni svet), razen če ta odlok ali drug predpis ne določata drugače.«.
2. člen
Besedilo prvega odstavka 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Dejavnosti zavodov po standardni klasifikaciji dejavnosti so:
85.200 Osnovnošolsko izobraževanje,
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje (vse, razen srednješolskega poklicnega in stroškovnega izobraževanja, (vključuje tudi izobraževanje poklicnih voznikov) ter izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja za odrasle na področju športa in rekreacije,
56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi,
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
93.110 Obratovanje športnih objektov,
93.190 Druge športne aktivnosti,
55.900 Dejavnosti dijaških domov in študentskih domov ter druge nastanitve,
86.909 Druge dejavnosti za zdravje.«.
3. člen
Besedilo 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
(2) Svet zavoda sestavlja enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
(3) Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed vseh delavcev zavoda.
(4) Predstavnike ustanovitelja imenuje mestni svet. Vsaj en predstavnik ustanovitelja je svetnik mestnega sveta. Predstavniki ustanovitelja so praviloma vezani na šolski okoliš.
(5) Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določata zakon in ta odlok.
(6) Predstavnike staršev volijo starši javno na svetu staršev.
(7) Konstitutivno sejo skliče ravnatelj zavoda najpozneje v roku 30 dni po imenovanju oziroma izvolitvi njegovih članov. Na konstitutivni seji člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo predsednik in namestnika.
(8) Predsednik sveta zavoda mora sklicati sejo sveta zavoda, če to zahtevata najmanj dva člana sveta zavoda, ravnatelj zavoda ali župan Mestne občine Celje. Če predsednik sveta zavoda ne skliče seje v roku 15 dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skliče tisti, ki je zahteval sklic.
(9) Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta zavoda. Svet zavoda sprejema odločitev z večino glasov vseh članov sveta zavoda, razen če ta odlok ali drug predpis ne določata drugače.
(10) Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.
(11) Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok – učencev v zavodu.
(12) Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom.«.
4. člen
V besedilu 17. člena se dodajo nove devetnajsta, dvajseta in enaindvajseta alineja, ki se glasijo:
»– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
– lahko predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja zavoda.«.
5. člen
Za 21. členom se doda nov 21.a člen, ki se glasi:
»21.a člen
(1) Član/ica sveta je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se trikrat zaporedoma neupravičeno ne udeleži seje sveta zavoda ali se jih udeležuje neredno,
– brez utemeljenega oziroma upravičenega razloga ne zastopa interesov tistega, ki ga je izvolil ali imenoval,
– svet zavoda ugotovi, da obstaja konflikt med zasebnimi interesi člana sveta in interesi zavoda,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi.
(2) Člana sveta razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenem za imenovanje oziroma razrešitev.
(3) V primeru predčasne razrešitve člana sveta se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.«.
6. člen
Črta se 23. člen.
7. člen
V 24. členu se dodajo nove dvajseta, enaindvajseta, dvaindvajseta, triindvajseta, štiriindvajseta in petindvajseta alineja, ki se glasijo:
»– je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samo-evalvaciji šole,
– pripravi in posreduje ustanovitelju in svetu zavoda polletno poročilo o delu zavoda,
– pripravi letno (računovodsko in poslovno) poročilo o delu zavoda,
– poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki bi lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– pripravlja predloge za spremembo statuta ali pravil zavoda, če jih zavod ima,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti zavoda.«.
8. člen
V osmem odstavku 25. člena se besedilo »ministru za šolstvo in šport« nadomesti z besedno zvezo »pristojnemu ministru«.
9. člen
V drugem odstavku 26. člena se številka »60« nadomesti z besedo »osmih«.
10. člen
V 40. členu se črtata drugi in tretji odstavek.
11. člen
V 41. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ustanovitelj v skladu z normativi in standardi zavodu zagotavlja sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole. Namen porabe teh sredstev in njihova višina se določijo v proračunu lokalne skupnosti.«.
12. člen
Naslov poglavja »VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA« se spremeni tako, da se glasi:
»VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA«.
13. člen
Besedilo 42. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod,
– poda obrazloženo mnenje o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje,
– zagotavlja ustrezne materialne pogoje za delo zavoda,
– imenuje in razrešuje predstavnike ustanovitelja v svetu zavoda,
– spremlja skladnost porabe finančnih sredstev z letnim programom dela in finančnim načrtom zavoda za tisti del sredstev, ki jih zagotavlja zavodu,
– do zaključka meseca septembra tekočega koledarskega leta potrdi sistemizacijo delovnih mest za dodatne občinske programe, za katere zagotavlja sredstva,
– izvaja druge ustanoviteljske pravice, določene z veljavnimi predpisi s področja dela zavoda,
– preko svojih notranjih organizacijskih enot nadzira gospodarjenje in upravljanje zavoda z nepremičnim in premičnim premoženjem, ki ga je vložil v delovanje zavoda.
(2) Zavod ima do ustanovitelja naslednje obveznosti:
– do 28. februarja tekočega leta mora posredovati letno poročilo,
– najkasneje do 31. julija tekočega leta mora pripraviti in posredovati polletno poročilo o porabi proračunskih sredstev v prvem polletju tekočega proračunskega leta (polletno poročilo),
– do 15. oktobra tekočega leta mora posredovati Letni delovni načrt, Letno poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta in Organizacijsko poročilo,
– po potrebi na njegovo zahtevo posredovati ustanovitelju vse podatke, potrebne za spremljanje vsebinskega in finančnega poteka dela zavoda ter za statistične potrebe.
(3) Vse naštete obveznosti mora zavod posredovati vodji notranje organizacijske enote, pristojne za družbene dejavnosti.«.
KONČNA DOLOČBA
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-16/2010
Celje, dne 11. decembra 2012
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti