Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2012 z dne 18. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2012 z dne 18. 12. 2012

Kazalo

3833. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik, stran 10323.

Na podlagi določb VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, Uradni list RS, št. 24/92 – Odl. US, 29/95 – ZPDF in 44/97 – ZSZ), 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97, 67/02 – ZV-1, 110/02 – ZUreP-1 in 110/02 – ZGO-1), 180. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12) je Občinski svet Občine Kamnik na 19. seji dne 12. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik
1. člen
V drugem odstavku 4. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 100/11) se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Skladno z državno zakonodajo se na ta način pridobljen podatek pred odmero posreduje zavezancu v pregled.«
Za tako dopolnjenim drugim odstavkom se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Občina pristojni geodetski upravi predlaga vpis novih podatkov oziroma vpis sprememb ali uskladitev podatkov v ustrezne evidence v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin.
Podatki, ki jih občina v skladu s prejšnjim odstavkom ne more vpisati v ustrezne evidence, zavezanci pa v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, sami niso predlagali vpisa novih ali spremenjenih podatkov, se štejejo za pravilne, dokler v ugotovitvenem postopku, začetem na podlagi pritožbe zavezanca zoper odločbo o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, ni ugotovljeno dejansko stanje, ki predstavlja osnovo za odmero površine za tekoče leto in prihodnja odmerna leta.«
Dosedanji tretji, četrti, peti in šesti odstavek postanejo peti, šesti, sedmi in osmi odstavek.
2. člen
Spremeni se drugi odstavek 6. člena, tako da se za zapisom »na mejo naselij« doda zapis »ali na mejo krajevnih skupnosti«.
Spremeni se določba razdelka A. na način, da se neposredno za besedo Kamnik doda naslednji zapis: »(brez območja zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč, ki ležijo od vključno hišne številke Žale 4A proti zahodu oziroma proti Milemu vrhu).«
Iz razdelka B. se izloči zapis »Tunjiška Mlaka,« in nadomesti z naslednjim besedilom »Kamnik (in sicer območje zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč, ki ležijo od vključno hišne številke Žale 4A proti zahodu oziroma proti Milemu vrhu)«. Naselju Košiše se doda besedilo »– KS Center«.
V razdelek C. se neposredno za zapisom »Kostanj« doda zapis »Košiše – KS Tunjice,«, za zapisom »Tunjice« se doda zapis »Tunjiška Mlaka,«, za zapisom Male planine se doda vejica in besedilo »Kisovca«.
V zadnjem odstavku 6. člena se za zapisom Male planine doda vejica in besedilo »Kisovca«.
3. člen
Obstoječi 8. člen se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
(opremljenost zazidanega stavbnega zemljišča z infrastrukturo)
Opremljenost zazidanega stavbnega zemljišča z objekti in omrežji gospodarske javne infrastrukture se vrednoti z naslednjimi točkami:
+----------------------+-------------------------+--------------+
|  Infrastruktura  | Opremljenost stavbnega | Število točk |
|           |    zemljišča    |       |
+----------------------+-------------------------+--------------+
|prometno omrežje   |vsa zemljišča      |    9   |
+----------------------+-------------------------+--------------+
|električno omrežje  |zemljišča, katera je   |    6   |
|           |mogoče priključiti    |       |
+----------------------+-------------------------+--------------+
|vodovodno omrežje   |zemljišča, katera je   |    6   |
|           |mogoče priključiti    |       |
+----------------------+-------------------------+--------------+
|kanalizacijsko omrežje|zemljišča, katera je   |    8   |
|           |mogoče priključiti    |       |
+----------------------+-------------------------+--------------+
|plinovodno omrežje  |zemljišča, ki so     |    6   |
|           |priključena       |       |
+----------------------+-------------------------+--------------+
4. člen
Obstoječa preglednica v 9. členu odloka se v celoti nadomesti z naslednjo:
+------------------+--------------------------------------------+
|Namen stavbnega  |    Kakovostna skupina območja     |
|zemljišča     +----------+----------+-----------+----------+
|         |  1.  |  2.  |  3.   |  4.  |
|         |kakovostna|kakovostna|kakovostna |kakovostna|
|         | skupina | skupina | skupina | skupina |
+------------------+----------+----------+-----------+----------+
|12303 – Trgovska |  500  |  450  |  350  |  300  |
|dejavnost     |     |     |      |     |
|(poslovni namen: |     |     |      |     |
|bencinski servis) |     |     |      |     |
+------------------+----------+----------+-----------+----------+
|12202 –      |  430  |  400  |  250  |  200  |
|Pisarniška    |     |     |      |     |
|raba (poslovmen:a|     |     |      |     |
|stavbe bank,   |     |     |      |     |
|pošt,       |     |     |      |     |
|zavarovalnic)   |     |     |      |     |
+------------------+----------+----------+-----------+----------+
|1251 –      |  400  |  350  |  200  |  150  |
|Industrijska raba |     |     |      |     |
|(poslovni namen: |     |     |      |     |
|industrijske   |     |     |      |     |
|stavbe)      |     |     |      |     |
+------------------+----------+----------+-----------+----------+
|121 – Gostinska  |  350  |  300  |  200  |  100  |
|raba (poslovni  |     |     |      |     |
|namen: gostinske |     |     |      |     |
|stavbe)      |     |     |      |     |
+------------------+     |     |      |     |
|12203 –      |     |     |      |     |
|Pisarniška raba  |     |     |      |     |
|(poslovni namen: |     |     |      |     |
|druge poslovne  |     |     |      |     |
|stavbe)      |     |     |      |     |
+------------------+     |     |      |     |
|12301, 12302 –  |     |     |      |     |
|Trgovska     |     |     |      |     |
|dejavnost     |     |     |      |     |
|(poslovni namen: |     |     |      |     |
|trgovske stavbe, |     |     |      |     |
|sejemske dvorane, |     |     |      |     |
|razstavišča)   |     |     |      |     |
+------------------+----------+----------+-----------+----------+
|12304 – Trgovska |  300  |  250  |  150  |  80  |
|dejavnost     |     |     |      |     |
|(poslovni namen: |     |     |      |     |
|stavbe za     |     |     |      |     |
|storitvene    |     |     |      |     |
|dejavnosti)    |     |     |      |     |
+------------------+----------+----------+-----------+----------+
|1252 – Raba    |  250  |  220  |  100  |  60  |
|skladišča     |     |     |      |     |
|(poslovni namen: |     |     |      |     |
|rezervoarji,   |     |     |      |     |
|silosi,      |     |     |      |     |
|skladišča)    |     |     |      |     |
+------------------+----------+----------+-----------+----------+
|1241 – Raba    |  80  |  60  |  40   |  20  |
|prometa (poslovni |     |     |      |     |
|namen: postajna  |     |     |      |     |
|poslopja,     |     |     |      |     |
|terminali, stavbe |     |     |      |     |
|za izvajanje   |     |     |      |     |
|komunikacij ter z |     |     |      |     |
|njimi povezane  |     |     |      |     |
|stavbe)      |     |     |      |     |
+------------------+----------+----------+-----------+----------+
|12201 – Upravna  |  60  |  45  |  30   |  15  |
|raba (poslovni  |     |     |      |     |
|namen: stavbe   |     |     |      |     |
|javne uprave)   |     |     |      |     |
+------------------+     |     |      |     |
|126 – Raba    |     |     |      |     |
|splošnega     |     |     |      |     |
|družbenega pomena |     |     |      |     |
|(poslovni namen: |     |     |      |     |
|stavbe splošnega |     |     |      |     |
|družbenega    |     |     |      |     |
|pomena)      |     |     |      |     |
+------------------+----------+----------+-----------+----------+
|11 – Stanovanjske |  40  |  40  |  20   |  15  |
|stavbe      |     |     |      |     |
|(stanovanjski   |     |     |      |     |
|namen)      |     |     |      |     |
+------------------+     |     |      |     |
|1242 – Raba    |     |     |      |     |
|garaže (poslovni |     |     |      |     |
|ali stanovanjski |     |     |      |     |
|namen: garažne  |     |     |      |     |
|stavbe)      |     |     |      |     |
+------------------+     |     |      |     |
|127 – Druga    |     |     |      |     |
|nestanovanjska  |     |     |      |     |
|raba (poslovni  |     |     |      |     |
|namen: druge   |     |     |      |     |
|nestanovanjske  |     |     |      |     |
|stavbe ) in 13 – |     |     |      |     |
|Skupna raba    |     |     |      |     |
|(poslovni namen: |     |     |      |     |
|skupna raba)   |     |     |      |     |
+------------------+----------+----------+-----------+----------+
|2 – Gradbeni   |  40  |  30  |  20   |  10  |
|inženirski    |     |     |      |     |
|objekti (poslovni |     |     |      |     |
|namen: zunanje  |     |     |      |     |
|poslovne     |     |     |      |     |
|površine)     |     |     |      |     |
+------------------+----------+----------+-----------+----------+
V tretjem odstavku 9. člena odloka se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Skladno z državno zakonodajo se na ta način pridobljen podatek pred odmero posreduje zavezancu v pregled.«
Dodata se nov, četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Občina pristojni geodetski upravi predlaga vpis novih podatkov oziroma vpis sprememb ali uskladitev podatkov v ustrezne evidence, v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin.
Podatki, ki jih občina v skladu s prejšnjim odstavkom ne more vpisati v ustrezne evidence, zavezanci pa v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, sami niso predlagali vpisa novih ali spremenjenih podatkov, se štejejo za pravilne, dokler v ugotovitvenem postopku, začetem na podlagi pritožbe zavezanca zoper odločbo o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, ni ugotovljeno dejansko stanje, ki predstavlja osnovo za določitev vrste objekta za tekoče leto in prihodnja odmerna leta.«
5. člen
V tretjem odstavku 15. člena odloka se za zapisom »… se površina posameznega poslovnega dela določi kot desetina (1/10) površine stavbnega dela« doda naslednji zapis: », če v uradnih evidencah Geodetske uprave RS ni vpisana dejanska površina, ki ne more biti nižja od 5 m2.«
Za tretjim odstavkom 15. člena se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»Poslovni namen se določi samo za organizacijske oblike, ki jih določa veljavna zakonodaja o gospodarskih družbah.«
Obstoječi četrti odstavek odloka postane peti.
6. člen
Spremeni se druga alineja drugega odstavka 16. člena odloka na način, da se na koncu zapisa doda naslednje besedilo: »ki jo, kot tako razume veljavna davčna zakonodaja,«.
Za četrto alinejo drugega odstavka se doda nova, peta alineja, ki se glasi:
»– zavezanca, ki je delno obnovil objekt v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine (v nadaljevanju: Zavod), pri čemer oprostitev velja za dobo 5 let. Za delno obnovo se šteje enotna menjava stavbnega pohištva ali enotna obnova fasade ali enotna menjava strehe. Mnenje o enotni obnovi ali menjavi poda Zavod. Če je zavezanec celovito obnovil ali rekonstruiral objekt v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji, oprostitev velja za obdobje 10 let. Za celovito obnovo se šteje najmanj hkratna obnova ali menjava stavbnega pohištva, strehe in fasade. K vlogi za oprostitev mora zavezanec priložiti mnenje Zavoda, iz katerega izhaja, ali gre za enotno delno obnovo ali za celovito obnovo ali rekonstrukcijo, da je delna ali celovita obnova ali rekonstrukcija že izvedena, kdaj je bila izvedena ter da je ta skladna z izdanimi kulturnovarstvenimi pogoji. Če je bila odločba o 5 oziroma 10 letni oprostitvi izdana pred dokončnostjo odločbe o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, začne oprostitev teči v odmernem letu, v katerem je bila odločba izdana. V nasprotnem primeru prične oprostitev teči v naslednjem odmernem letu. Petletne oprostitve, ki se nanašajo na delno obnovo, se med seboj lahko seštevajo. Zahtevek lahko vloži zavezanec, o oprostitvi pa odloča pristojni organ Občine Kamnik.«
Dosedanje peta, šesta in sedma alineja postanejo še­sta, sedma in osma alineja.
Dosedanja sedma oziroma nova osma alineja se spremeni tako, da se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »5-letna oprostitev prične teči z dnem prijave stalnega bivališča, upošteva pa se od dneva vložitve popolne vloge, razen v primeru, ko je bila popolna vloga vložena po izdaji odločbe o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – v tem primeru se oprostitev upošteva s 1. 1. naslednjega leta.«
Na koncu drugega odstavka se doda nova, deveta alineja, ki se glasi:
»– zavezanca, ki je prejemnik denarne socialne pomoči na podlagi zakona, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Odločbo o enoletni oprostitvi izda pristojni organ Občine Kamnik na podlagi vloge zavezanca. Če je bila odločba pristojnega organa Občine Kamnik o enoletni oprostitvi izdana najkasneje do izdaje odločbe o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, se oprostitev upošteva za odmerno leto, v katerem je bila odločba izdana. V nasprotnem primeru se oprostitev upošteva za naslednje odmerno leto.«
Na koncu 16. člena odloka se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»Plačilo nadomestila se odloži, delno odpiše, odpiše ali poravna v obrokih skladno z določili veljavne davčne zakonodaje.«
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2013.
Št. 478-23/2011-5/1
Kamnik, dne 14. decembra 2012
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti