Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2012 z dne 18. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2012 z dne 18. 12. 2012

Kazalo

3802. Navodilo o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter o naložbah, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij, stran 10251.

Na podlagi 6. in 9. točke 109. člena ter 2. točke 256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo in 90/12 – v nadaljevanju: ZZavar) izdaja strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor
N A V O D I L O
o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter o naložbah, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij
1. člen
(Splošne določbe)
(1) S tem navodilom Agencija za zavarovalni nadzor (v nadaljevanju: Agencija) predpisuje obliko in način poročanja o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter o naložbah, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij.
(2) Poročevalci po tem navodilu so zavarovalnice, zavarovalni in pozavarovalni pooli ter pokojninske družbe, ustanovljene po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
(3) Poročevalci oddajo poročilo o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter o naložbah, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij (v nadaljevanju: poročilo) v sistem elektronskega poročanja Agencije. Do datuma nadgradnje sistema elektronskega poročanja Agencije, z uvedbo možnosti elektronskega podpisa, poročevalci predložijo Agenciji tudi papirno obliko poročila, podpisano s strani oseb pooblaščenih za pripravo poročila.
(4) Naložbe se v poročilo vnašajo posamično. Poročevalci pri sestavi poročila uporabljajo šifrante, ki so v prilogi tega navodila in so njegov sestavni del. Denarni zneski v poročilu morajo biti prikazani v EUR in zaokroženi na dve decimalni mesti. Vrednosti v tujih valutah se preračunajo v EUR po tečaju tečajnice Banke Slovenije – referenčni tečaji ECB, ki je veljal na dan, za katerega se pripravlja poročilo.
(5) Seštevki knjigovodskih vrednosti naložb v poročilu (zaporedna številka (28) 2. točke tega navodila), razvrščeni po posameznih kontih (zaporedna številka (29) 2. točke tega navodila), se morajo ujemati z vrednostmi v bilanci stanja poročevalca, sestavljenimi za namene poročanja Agenciji (Sklep o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic – SKL 2009 – Priloga 2). Kolikor se seštevki knjigovodskih vrednosti naložb razlikujejo od saldov teh kontov v poslovnih knjigah poročevalca, in/ali od knjigovodske vrednosti vseh sredstev v bilanci stanja poročevalca, mora poročevalec pojasniti razloge za razlike (v nadaljevanju: pojasnilo razlik). Poročevalec pripravi in pošlje Agenciji pojasnilo razlik v roku kot je določen za predložitev trimesečnih računovodskih izkazov za prvo polletje, ter za predložitev nerevidiranega letnega poročila.
2. člen
(Izpolnjevanje poročila)
(1) Datum na katerega se poročilo nanaša. Dvomestna oznaka dneva in meseca ter štirimestna oznaka leta.
(2) Matična številka poročevalca iz registra pravnih oseb SURS.
(3) Matična številka kritnega sklada.
(4) Vrsta poročila (šifrant vrste poročila, ki je v prilogi).
(5) Vrsta naložb kritnega premoženja (šifrant vrste naložb, ki je v prilogi).
(6) Podvrsta naložb kritnega premoženja (šifrant podvrste naložb, ki je v prilogi).
(7) Naziv izdajatelja (pogodbenika): firma izdajatelja (pogodbenika).
(8) Država izdajatelja (pogodbenika): ISO koda države izdajatelja (pogodbenika).
(9) ISO koda države trgovanja. Država trgovanja je država, kjer je finančni instrument uvrščen v trgovanje. Če se s finančnim instrumentom trguje na več trgih, se vpiše država trga, ki je bil podlaga za določitev vrednosti finančnega instrumenta.
(10) Matična številka izdajatelja (pogodbenika): matična številka izdajatelja (pogodbenika) rezidenta iz registra pravnih oseb SURS in prazno polje za nerezidenta oziroma številka 5980003 za domačo fizično osebo.
(11) Sektor izdajatelja (pogodbenika) po šifrantu sektorja, ki je v prilogi.
(12) Naziv končnega lastnika izdajatelja (lastnika skupine). V primeru naložb v investicijske sklade se lastniške povezave nanašajo na upravljavca sklada. Če je končni lastnik izdajatelja država, se v tabelo vpiše naziv predzadnjega lastnika izdajatelja.
(13) ISIN koda vrednostnega papirja.
(14) Oznaka vrednostnega papirja: vpiše se oznaka vrednostnega papirja na domačem trgu (če je vrednostni papir vpisan v KDD, se vpiše oznaka vrednostnega papirja, ki jo določi KDD) ali na tujem trgu ali oznaka iz šifranta domačih vrednostnih papirjev, izdanih v tujini, ki je v prilogi in je sestavni del navodila.
(15) Vrsta vrednostnega papirja: CFI kode po standardu ISO 10962, vpiše se petmestna koda.
(16) Količina (število enot vrednostnega papirja).
(17) Izvirna vrednost naložbe, vrednotena v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (Uredba 1606/2002/ES in Uredba 1725/2003/ES s spremembami, v nadaljevanju: MSRP) in s sklepom o podrobnejših pravilih naložb kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter naložb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij.
(18) Poštena vrednost naložbe. V tabelo se vpiše podatek o pošteni vrednosti naložbe, vrednotene v skladu z MRSP in s sklepom o podrobnejših pravilih naložb kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter naložb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij, ne glede na to v katero kategorijo sredstev je naložba uvrščena.
(19) Način (metoda) določitve poštene vrednosti naložbe iz zaporedne številke (18) tega člena. Kolikor naložba kotira na organiziranem trgu, se v tabelo vpiše kratica QMP; kolikor za naložbo ne obstaja delujoči trg in je poštena vrednost določena na podlagi cenitve pooblaščenega cenilca vrednosti, se v tabelo vpiše kratica CPCV; kolikor za naložbo ne obstaja delujoči trg in je poštena vrednost določena na podlagi lastnega modela vrednotenja se v tabelo vpiše kratica LMV.
(20) Kategorija finančnih instrumentov. V primeru uvrstitve finančnega instrumenta v kategorijo »finančna sredstva po pošteni vrednosti skozi poslovni izid« se v tabelo vpiše kratica FVPL, v primeru uvrstitve finančnega instrument v kategorijo »finančna sredstva v posesti do zapadlosti« se v tabelo vpiše kratica HTM, v primeru uvrstitve finančnega instrumenta v kategorijo »posojila in terjatve« se v tabelo vpiše kratica LAR, v primeru uvrstitve finančnega instrumenta v kategorijo »finančna sredstva razpoložljiva za prodajo« se v tabelo vpiše kratica AFS.
(21) Naložbe v (z zavarovalnico) povezane osebe, kot so opredeljene v 10. členu ZZavar. Kolikor predstavlja posamezna vrsta naložbe naložbo v odvisno družbo, se v tabelo vpiše kratica OD, kolikor predstavlja posamezna vrsta naložbe naložbo v pridruženo družbo, se v tabelo vpiše kratica PD, kolikor predstavlja posamezna vrsta naložbe naložbo v kakorkoli drugače z zavarovalnico povezano osebo, kot jih opredeljuje 10. člen ZZavar, se v tabelo vpiše kratica DPD. Če posamezna vrsta naložbe predstavlja naložbo v (z zavarovalnico) nepovezano družbo, se v tabelo vpiše oznaka ND.
(22) Valuta naložbe v skladu s šifrantom valut.
(23) Obrestna mera – realni del v %.
(24) Način revalorizacije: npr. 3 M EURIBOR.
(25) Datum naložbe (glejte opombo pod prvo alinejo št. 34).
(26) Datum zapadlosti.
(27) Prevrednotovalni popravek kapitala: v primeru okrepitve s predznakom (+), v primeru oslabitve z (-).
(28) Knjigovodska vrednost naložbe.
(29) Številka konta, na katerem je evidentirana knjigovodska vrednost naložbe, po Sklepu o kontnem okviru za zavarovalnice – SKL2007 (Uradni list RS, št. 128/06).
(30) Bonitetna ocena vrednostnega papirja. Vpiše se le bonitetno oceno, izdano s strani bonitetnih agencij, ki so registrirane ali certificirane v skladu z Uredbo 1060/2009/ES, in centralne banke, ki izdajajo bonitetne ocene in so izvzete iz te uredbe.
(31) Bonitetna ocena izdajatelja vrednostnega papirja. Vpiše se bonitetna ocena izdajatelja vrednostnega papirja, izdana s strani bonitetnih agencij oziroma centralnih bank, ki izpolnjujejo enake kriterije, kot so navedeni pod zaporedno številko (30) tega člena. V primeru dolžniških vrednostnih papirjev, katerih izdajatelji nimajo lastne bonitetne ocene, se lahko vpiše tudi bonitetno oceno pravne osebe, ki za vrednostni papir jamči.
(32) Naziv bonitetne agencije oziroma centralne banke, ki je izdelala oceno. Če za isti vrednostni papir oziroma izdajatelja obstajajo bonitetne ocene različnih bonitetnih agencij, zavarovalnica izmed obstoječih vpiše v tabelo najnižjo.
(33) Zunanji upravljavec kritnega premoženja oziroma kritnega sklada. Kolikor so sredstva kritnega premoženja oziroma kritnega sklada dana v upravljanje zunanjemu upravljavcu, se v tabelo vpiše matična številka upravljavca.
(34) Opombe
– če gre za naložbo v dolžniški vrednostni papir z neorganiziranega trga, z zavezo izdajatelja, da bo uvrščen na organiziran trg (šifre 03.05, 03.06, 03.07 in 03.08) in je bil v vmesnem obdobju, od prejšnjega poročanja, vrednostni papir uvrščen na organiziran trg, je potrebno vpisati datum, ko je bil vrednostni papir uvrščen na organiziran trg;
– če gre za naložbo »potrdilo o vlogi«, se vpiše oznaka potrdila, število potrdil pri posameznem izdajatelju, ki imajo enake pogoje in njihova skupna nominalna vrednost, v primeru ostalih naložb pa morebitna druga pojasnila v zvezi s posamezno naložbo;
– če gre za naložbo v nepremičnino, se v polju »naziv izdajatelja (pogodbenika)« navede vrsto nepremičnine (poslovni prostor, stanovanje …) in njen naslov, ostala polja, ki se nanašajo na pogodbenika, pa so prazna. Če gre za naložbo v obliki gotovine, so polja, ki se nanašajo na pogodbenika, prazna.
3. člen
(Uveljavitev navodila)
(1) To navodilo začne veljati 15 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Z dnem začetka veljavnosti tega navodila preneha veljati Navodilo o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada (Uradni list RS, št. 118/05, 28/07 in 39/08).
(3) Poročevalci prvič poročajo o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter o naložbah, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij, v skladu s tem navodilom po stanju na dan 31. 3. 2013.
Ljubljana, dne 11. decembra 2012
EVA 2012-1611-0188
Predsednik strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
Sergej Simoniti l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti