Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2012 z dne 18. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2012 z dne 18. 12. 2012

Kazalo

3825. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Kočevje v obdobju januar–marec 2013, stran 10288.

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe) je župan Občine Kočevje dne 10. 12. 2012 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe Občine Kočevje v obdobju januar–marec 2013
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Kočevje za leto 2013 se financiranje nalog in drugih, s predpisi določenih namenov, začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Kočevje za leto 2012 in za enake programe kot v letu 2012.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2012, to je do višine 2.935.706,91 €.
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Kočevje določijo v naslednjih skupnih zneskih in na način kot je določeno v splošnem delu proračuna na ravni podskupin kontov:
+------+-----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |Skupina/podskupina kontov/konto     |   Proračun|
|   |                     | januar–marec|
|   |                     |     2013|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   | 3.370.399,84|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         | 3.189.054,40|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             | 2.582.238,52|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     | 2.456.909,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |   57.975,01|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |   71.197,84|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |706 Drugi davki             |   –3.843,33|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |  606.815,88|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |  218.991,69|
|   |od premoženja              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |   1.567,48|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |     20,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev|  319.619,79|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |   66.616,92|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |   55.689,77|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |   55.689,77|
|   |in nematerialnega premoženja       |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |  125.655,67|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |   56.601,67|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |   69.054,00|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |       |
|   |unije                  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)     | 2.855.946,51|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  957.567,68|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenih  |  218.766,10|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   37.039,47|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  687.307,65|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |   23.454,46|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             | 1.102.677,73|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije              |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom in      |  753.549,95|
|   |gospodinjstvom              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   7.558,71|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |  341.569,07|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  795.701,10|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  795.701,10|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in  |       0|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |       0|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) PRORAČUNSKI|  514.453,33|
|   |PRIMANJKLJAJ               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |   5.197,91|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |   5.197,91|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |   5.197,91|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       0|
|   |DELEŽEV (440+441+442)          |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       0|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |440 Dana posojila            |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |       0|
|   |naložb                  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |       0|
|   |privatizacije              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |   5.197,91|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |   79.760,40|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |   79.760,40|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačilo domačega dolga       |   79.760,40|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |  439.890,84|
|   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |  –79.760,40|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+ X.-IX.)     |  –514.453,33|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12.|  232.747,28|
|   |PRETEKLEGA LETA             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
3. člen
Prihodki in odhodki občinskega proračuna, doseženi oziroma plačani v obdobju začasnega financiranja se vključijo v proračun Občine Kočevje za leto 2013.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, odlok o proračunu Občine Kočevje in navodilo o izvrševanju proračuna Občine Kočevje.
5. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja od 1. 1. 2013 do sprejetja proračuna Občine Kočevje za leto 2013 oziroma največ tri mesece, to je do 31. 3. 2013.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2013 dalje.
Št. 410-48/2012-1200
Kočevje, dne 10. decembra 2012
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti