Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2012 z dne 18. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2012 z dne 18. 12. 2012

Kazalo

3812. Sklep o začetku priprave spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Terme Čatež, stran 10271.

Na podlagi 55., 57., 61.a in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.)) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) župan Občine Brežice sprejema
S K L E P
o začetku priprave spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Terme Čatež
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
V letu 1988 je Občina Brežice sprejela Odlok o zazidalnem načrtu Terme Čatež (Uradni list RS, 54/00, 4/02, 69/10, 72/10 – popr. v nadaljevanju: ZN). Območje obstoječega zazidalnega načrta je razdeljeno na tri območja, in sicer na počitniško naselje s šotoriščem, na naravni park z jezerom, ki obsega del stare savske struge in obstoječo gramozno jamo ter območje za čistilno napravo ob stari savski strugi s kolektorjem.
Spremembe in dopolnitve ZN se pripravljajo na pobudo investitorja in lastnikov zemljišč Terme Čatež d.d., ker obstoječi ZN Terme Čatež ne zadostuje potrebam in željam investitorja. Želja investitorja je ne bistveno spreminjati ampak samo razširiti in dopolniti oblikovno in vsebinsko že obstoječi koncept počitniškega naselja s šotoriščem. Predmet sprememb in dopolnitev je širitev in dopolnitev že obstoječih programov počitniškega naselja s šotoriščem: umestitev šotorov, mobilnih hišic – bivalnih zabojnikov, parkiranje avtodomov, umestitev novih oziroma dozidava obstoječih objektov z gostinsko, trgovsko in uslužnostno dejavnostjo ter sanitarijami, spremljajoča zunanja ureditev s pripadajočo infrastrukturo, ki se priključi na obstoječe infrastrukturno omrežje znotraj obstoječega ZN.
Na celotnem območju ZN je predvidena umestitev igral in ograjevanje kompleksa.
2. člen
(pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta)
Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev je 55., 57., 61.a in 96. člen ZPNačrt.
ZPNačrt omogoča izvedbo skrajšanega postopka, če gre za spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta in če gre za posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev. Predvidena sprememba prostorskega akta ne vpliva na celovitost prostorske ureditve ter rabo sosednjih zemljišč in objektov.
Predmetno območje je infrastrukturno že urejeno v skladu z veljavnim prostorskim dokumentom. Zaradi že izvedene infrastrukture in dopolnitev v smislu dodatne pozidave znotraj obstoječih stavbnih zemljišč je smiselno voditi skrajšan postopek. Glede na obstoječo intenzivno pozidavo gre za manjše širitve (prilagoditve).
3. člen
(območje urejanja in obseg priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Skupno območje sprememb in dopolnitev je območje počitniškega naselja s šotoriščem v velikosti cca 10 ha, definirano je skupaj s pripadajočimi dovoznimi cestami in pripadajočo infrastrukturo ter sega na parcele št. 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 534/100, 534/102, 534/103, 534/104, 534/105, 534/106, 534/107, 534/108, 534/109, 534/110, 534/111, 534/112, 534/113, 534/114, 534/115, 534/116, 534/117, 534/118, 534/119, 534/120, 534/121, 534/122, 534/123, 534/124, 534/125, 534/126, 534/127, 534/128, 534/129, 534/130, 534/141, 534/142, 534/143, 534/144, 534/145, 534/146, 534/147, 534/148, 534/149, 534/150, 534/151, 534/152, 534/153, 534/154, 534/155, 534/156, 534/157, 534/158, 534/159, 534/160, 534/161, 534/162, 534/163, 534/164, 534/165, 534/166, 534/167, 534/168, 534/169, 534/170, 534/171, 534/172, 534/173, 534/174, 534/175, 534/176, 534/177, 534/178, 534/179, 534/180, 534/181, 534/182, 534/183, 534/184, 534/41, 534/42, 534/43, 534/44, 534/63, 534/75, 534/94, 534/97, 534/99, 535/35, 535/36, 535/37, 535/38, 535/39, 535/40, 535/41, 535/42, 535/43, 535/44, 535/45, 535/46, 535/46, 535/47, 535/48, 535/49, 535/50, 553/10, 553/100, 553/101, 553/102, 553/103, 553/104, 553/105, 553/106, 553/107, 553/108, 553/109, 553/11, 553/110, 553/111, 553/112, 553/113, 553/114, 553/115, 553/116, 553/117, 553/118, 553/119, 553/12, 553/120, 553/121, 553/122, 553/123, 553/124, 553/125, 553/126, 553/127, 553/128, 553/129, 553/13, 553/130, 553/131, 553/133, 553/134, 553/135, 553/136, 553/137, 553/138, 553/139, 553/140, 553/141, 553/142, 553/143, 553/144, 553/145, 553/146, 553/147, 553/148, 553/149, 553/15, 553/150, 553/151, 553/152, 553/153, 553/154, 553/155, 553/156, 553/157, 553/158, 553/159, 553/16, 553/160, 553/161, 553/162, 553/163, 553/164, 553/165, 553/166, 553/167, 553/168, 553/169, 553/17, 553/170, 553/171, 553/172, 553/173, 553/174, 553/175, 553/176, 553/177, 553/178, 553/179, 553/180, 553/181, 553/182, 553/183, 553/184, 553/185, 553/186, 553/187, 553/188, 553/189, 553/191, 553/192, 553/193, 553/194, 553/195, 553/196, 553/197, 553/198, 553/199, 553/20, 553/200, 553/201, 553/202, 553/203, 553/204, 553/205, 553/206, 553/207, 553/208, 553/213, 553/214, 553/215, 553/216, 553/217, 553/218, 553/219, 553/22, 553/220, 553/221, 553/222, 553/223, 553/224, 553/225, 553/226, 553/227, 553/228, 553/229, 553/23, 553/230, 553/231, 553/232, 553/233, 553/234, 553/235, 553/24, 553/25, 553/26, 553/27, 553/28, 553/29, 553/3, 553/30, 553/31, 553/32, 553/33, 553/34, 553/35, 553/36, 553/37, 553/38, 553/39, 553/4, 553/40, 553/41, 553/42, 553/43, 553/44, 553/45, 553/46, 553/48, 553/49, 553/5, 553/50, 553/51, 553/52, 553/53, 553/54, 553/55, 553/56, 553/57, 553/58, 553/59, 553/6, 553/60, 553/61, 553/62, 553/63, 553/64, 553/65, 553/66, 553/67, 553/68, 553/69, 553/7, 553/70, 553/71, 553/72, 553/73, 553/74, 553/76, 553/77, 553/78, 553/80, 553/81, 553/82, 553/83, 553/84, 553/85, 553/86, 553/87, 553/88, 553/89, 553/9, 553/90, 553/91, 553/92, 553/93, 553/94, 553/95, 553/96, 553/97, 553/98, 553/99, 555/10, 555/11, 555/12, 555/13, 555/14, 555/16, 555/17, 555/18, 555/19, 555/2, 555/20, 555/21, 555/22, 555/23, 555/24, 555/25, 555/26, 555/27, 555/28, 555/29, 555/3, 555/30, 555/31, 555/4, 555/5, 555/6, 555/7, 555/8, 555/9 vse k. o. Mostec.
4. člen
(strokovne podlage, variantne in strokovne rešitve)
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili ZPNačrt in spremljajočimi predpisi. Kolikor se bo v postopku priprave izkazala potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se bodo te pripravile tekom postopka. Strokovne podlage na podlagi svojih področnih predpisov posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za področje svoje pristojnosti.
5. člen
(roki za pripravo SDZN in njegovih posameznih faz)
Priprava SDZN bo potekala po naslednjih fazah:
+----------------------------------------------------+----------+
|FAZNOST                       |  ROKI  |
|                          | (dni max)|
+---------------------------------------------------------------+
|Uvedba v delo – predložitev IDZ in podatkov          |
+----------------------------------------------------+----------+
|1. faza – sklep o začetku postopka         |  10  |
+----------------------------------------------------+----------+
|2. faza – izdelava osnutka             |  15  |
+----------------------------------------------------+----------+
|3. faza – pridobivanje smernic in odločbe CPVO ter |  15  |
|usklajevanje smernic                |     |
+----------------------------------------------------+----------+
|4. faza – izdelava dopolnjenega osnutka in priprava |  20  |
|gradiva za javno razgrnitev             |     |
+----------------------------------------------------+----------+
|5. faza – javna razgrnitev in javna obravnava    |  15  |
+----------------------------------------------------+----------+
|6. faza – priprava stališč do pripomb, 1. obravnava |  15  |
|na OS                        |     |
+----------------------------------------------------+----------+
|7. faza – izdelava predloga,            |  30  |
+----------------------------------------------------+----------+
|8. faza – posredovanje in pridobivanje mnenj    |  15  |
+----------------------------------------------------+----------+
|9. faza – priprava usklajenega predloga in gradiva |  30  |
|za OS, predstavitev na OS              |     |
+----------------------------------------------------+----------+
|10. faza – priprava končnega akta          |  14  |
+----------------------------------------------------+----------+
|11. faza – objava v uradnem glasilu         |     |
+----------------------------------------------------+----------+
Terminski plan ne vključuje čas postopka CPVO, kolikor bi pristojno ministrstvo z odločbo odločilo, da je potrebno izvesti postopek CPVO. Kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo ta v skladu z določili veljavnega zakona potekal istočasno z izdelavo SDZN, čemur se prilagodijo zgoraj navedeni roki izdelave SDZN.
Predviden rok za sprejem akta je 6 mesecev po podpisu pogodbe in je odvisen od odzivnosti in zahtev nosilcev urejanja prostora in dinamike sej občinskega sveta.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Litostrojska 54, 1000 Ljubljana,
2. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami – Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto (varstvo voda in erozijska območja),
3. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
V vednost:
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto, Skalickega 1, Novo mesto (varstvo kulturne dediščine),
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe, Vojkova c. 61, Ljubljana, (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami),
5. Zavod RS za varstvo narave, Adamičeva ul. 2, 8000 Novo mesto (varstvo narave),
6. Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško (električna energija),
7. Adriaplin d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana (plinovodno omrežje),
8. Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice (urejanja lokalnega cestnega omrežja),
9. Komunala Brežice d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (področje vodooskrbe, področje odvajanja in čiščenja odpadnih vod, ravnanja z odpadki na lokalnem nivoju, za infrastrukturno opremljanje s toplovodnim omrežjem lokalnega pomena),
10. Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (razvoja gospodarstva, družbene javne infrastrukture).
Ostali vabljeni, da podajo svoja priporočila:
11. Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7a, Novo mesto (telekomunikacije),
V vednost:
Telekom Slovenije, Oddelek za pogodbeno upravne zadeve, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana (telekomunikacije),
12. Krajevna skupnost Čatež ob Savi, Čateška ulica 3, 8251 Čatež ob Savi.
Če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se njihove smernice in mnenja pridobijo v postopku.
Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 15 dneh ne bi podal smernic, se bo štelo, da nima smernic, pri čemer pa morajo biti upoštevane vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
7. člen
(obveznost financiranja)
Pripravljavec SDZN: Občina Brežice.
Naročnik SDZN: Terme Čatež d.d.
Izdelovalca, ki je registriran za opravljanje dejavnosti prostorskega načrtovanja, izbere in financira naročnik SDZN.
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Brežice.
Št. 3505-2/2012
Brežice, dne 6. decembra 2012
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti