Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2012 z dne 18. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2012 z dne 18. 12. 2012

Kazalo

3815. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Celje, stran 10274.

Na podlagi 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97, 98/99, 1/00, 67/02 – ZV-1, 110/02 – ZUreP-1 (8/03 – popr.) in 110/02 – ZGO-1), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8 in 43/11) ter na podlagi 17. in 76. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na 17. seji dne 11. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Celje
1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 61/06, 138/06, 32/07, 39/09 in 90/11) se za prvim odstavkom 4. člena doda nov drugi odstavek, ki glasi:
»(2) V primeru dvoma določitve ostalih poslovnih površin, se te površine ugotavljajo v posebnem ugotovitvenem postopku, ki ga vodi občinski upravni organ.«.
Sedanji drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek postanejo tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.
Besedilo sedmega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Za določanje površin zemljišč iz c) točke četrtega odstavka tega člena se za samostojno stoječe naprave za oglaševanje (jumbo panoje) upošteva za vsak posamezen objekt 10 m2, za svetlobne naprave (city light) pa 5 m2. Za ostale objekte se določi površina, kot seštevek vseh površin ploskev posameznega nepremičnega objekta in naprave oglaševanja.«.
2. člen
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Lega stavbnega zemljišča se določa po območjih iz 7. člena tega odloka.
Po namembnosti se stavbna zemljišča uvrstijo v naslednje
skupine:
A.   Zemljišča namenjena oglaševanju z nepremičnimi objekti
    in napravami oglaševanja.
B.   Stavbna zemljišča za finančne storitve (celotna
    dejavnost skupine J);
C1.   Stavbna zemljišča za storitveno dejavnost razen
    osebnih storitev, trgovine in gostinstva (dejavnosti
    G, H in O po standardni klasifikaciji dejavnosti);
C2.   Stavbna zemljišča za storitveno dejavnost osebnih
    storitev, trgovine in gostinstva (dejavnosti G, H in O
    po standardni klasifikaciji dejavnosti), razen
    dejavnosti osebnih storitev iz skupine F tega odloka;
D.   Stavbna zemljišča za industrijo, gradbeništvo in
    promet;
E1.   Stavbna zemljišča za upravo in javne zavode lokalne
    samouprave;
E2.   Stavbna zemljišča za ostalo upravo in javne zavode;
F.   Stavbna zemljišča za lokalno samoupravo, na katerih se
    odvija dejavnost, ki jo financira v celoti Mestna
    občina Celje ter dejavnosti osebnih storitev v Starem
    mestnem jedru (popravilo izdelkov široke porabe, druge
    osebne storitve po standardni klasifikaciji
    dejavnosti);
G.   Stavbna zemljišča za stanovanjske namene.
(2) Namembnost stavbnega zemljišča se določi glede na dejavnost, ki se na zazidanem stavbnem zemljišču dejansko vrši po standardni klasifikaciji dejavnosti iz priloge tega odloka. V trgovskih centrih, kjer se v posameznih prostorih vršijo različne dejavnosti se vse dejavnosti razvrstijo v skupino C2 po tem odloku, ne glede na dejavnost, ki se dejansko vrši v posameznem prostoru.
(3) Ostale dejavnosti, se razvrstijo v skupino po tem odloku na podlagi dejanske uporabe poslovnega prostora ne glede na namembnost poslovnega prostora. Razvid razvrstitev posameznih dejavnostih iz standardne klasifikacije dejavnosti v skupine po tem odloku je razvidna iz priloge tega odloka.
(4) V dejavnost G se uvrščajo vsi objekti, ki so razvrščeni po klasifikaciji vrst objektov (Uredba Vlade RS, št. 109/2011 – CC-SI) v skupino št. 11 (stanovanjske stavbe), 1242 (nestanovanjske stavbe – garažne stavbe) in 1271 (nestanovanjske kmetijske stavbe). V dejavnost G se ne uvrščajo stavbe iz skupine 1242 po CC-SI, ki so namenjene parkiranju in garažiranju za poslovne namene.«
(5) Za dejavnost osebnih storitev v Starem mestnem jedru, ki so razvrščena v dejavnost F se v primeru spora razvrstitve uporabi Pravilnik za določanje najemnin za poslovne prostore v lasti Mestne občine Celje.
Točkovanje lege glede na namembnost stavbnega zemljišča je za določitev nadomestila sledeče:
+-----------------+------+-----+------+-----+------+-----+-----+
|DEJAVNOST/OBMOČJE| I  | I.A | I.B | II | III | IV | SMJ |
+-----------------+------+-----+------+-----+------+-----+-----+
|A        |562,5 |562,5| 562,5|562,5| 562,5|562,5|562,5|
+-----------------+------+-----+------+-----+------+-----+-----+
|C1        | 138 |562,5| 250 | 108 | 108 | 48 | 60 |
+-----------------+------+-----+------+-----+------+-----+-----+
|C2        | 138 |562,5| 250 | 108 | 108 | 48 | 36 |
+-----------------+------+-----+------+-----+------+-----+-----+
|D        | 160 | 160 | 160 | 80 | 90 | 100 | 160 |
+-----------------+------+-----+------+-----+------+-----+-----+
|E1        | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
+-----------------+------+-----+------+-----+------+-----+-----+
|E2        | 62,5 |62,5 | 62,5 | 62,5| 62,5 | 62,5|62,5 |
+-----------------+------+-----+------+-----+------+-----+-----+
|F        | 5  | 5 |  5 | 5 |  5 | 5 | 5 |
+-----------------+------+-----+------+-----+------+-----+-----+
|G        | 10 | 10 | 10 | 3 |  8 | 3 | 7 |
+-----------------+------+-----+------+-----+------+-----+-----+
Točkovanje lege in dejavnosti glede komunalne opremljenosti splošne komunalne rabe je za določitev nadomestila sledeče:
+-----------------+-----+-----+-----+-------+-----+-------+-----+
|DEJAVNOST/OBMOČJE| I | I.A | I.B | II  | III |  IV | SMJ |
+-----------------+-----+-----+-----+-------+-----+-------+-----+
|A        | 75 | 75 | 75 | 75  | 75 |  75 | 75 |
+-----------------+-----+-----+-----+-------+-----+-------+-----+
|B        | 50 | 75 | 60 | 43,75 |42,5 | 33,75 | 50 |
+-----------------+-----+-----+-----+-------+-----+-------+-----+
|C1        | 48 | 75 | 60 | 42  |40,8 | 32,4 | 48 |
+-----------------+-----+-----+-----+-------+-----+-------+-----+
|C2        | 48 | 75 | 60 | 42  |40,8 | 32,4 | 48 |
+-----------------+-----+-----+-----+-------+-----+-------+-----+
|D        | 40 | 40 | 40 | 35  | 34 |  27 | 40 |
+-----------------+-----+-----+-----+-------+-----+-------+-----+
|E1        | 40 | 40 | 40 | 35  | 34 |  27 | 40 |
+-----------------+-----+-----+-----+-------+-----+-------+-----+
|E2        | 40 | 40 | 40 | 35  | 34 |  27 | 40 |
+-----------------+-----+-----+-----+-------+-----+-------+-----+
|F        | 40 | 40 | 40 | 35  | 34 |  27 | 40 |
+-----------------+-----+-----+-----+-------+-----+-------+-----+
|G        | 36 | 36 | 36 | 31  | 30 |  23 | 36 |
+-----------------+-----+-----+-----+-------+-----+-------+-----+
Točkovanje lege glede na namembnost stavbnega zemljišča je za določitev nadomestila za uporabo javnih površin je sledeče:
+-----------------------------+------+------+------+-----+------+
|Uporaba javnih površin    | I. | II. | III. | IV. | SMJ |
+-----------------------------+------+------+------+-----+------+
|gostinski vrtovi,      |  7 |  6 | 5  | – |  5 |
+-----------------------------+------+------+------+-----+------+
|kioski in samostojne     |  5 |  4 | 1  | – |  3 |
|stojnice,          |   |   |   |   |   |
+-----------------------------+------+------+------+-----+------+
|zabavne prireditve, razstave |  3 |  2 | 1  | – |  2 |
|in sejmi za gosp. namene ter |   |   |   |   |   |
|vodne in obvodne površine  |   |   |   |   |   |
+-----------------------------+------+------+------+-----+------+
pri čemer se dodajo točke splošne komunalne opreme po tabeli iz tega člena.
(6) Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se obračunava ne glede na to ali je stavbno zemljišče v uporabi ali ne, pri čemer se pri obračunu nadomestila upošteva zadnja namembnost, ki se je odvijala na stavbnem zemljišču.
(7) Za nezasedene poslovne prostore na območju Starega mestnega jedra se pri izračunu nadomestila upošteva seštevek točk, kot pri zasedenih poslovnih prostorih povečan za faktor 5,00.
(8) Za dejavnost B in E2 po tem odloku, se za izračun višine nadomestila po 14. členu tega odloka seštevek vseh točk iz prve alineje 14. člena pomnoži z faktorjem 1,25 ter za dejavnost C1 in C2 s faktorjem 1,05. Za dejavnost C2 na območju starega mestnega jedra se upošteva faktor 1,0.«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0302-5/2011-JT
Celje, dne 11. decembra 2012
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti