Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2012 z dne 18. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2012 z dne 18. 12. 2012

Kazalo

3816. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Mestne občine Celje, stran 10275.

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 57/12 – ZUPUDPP-A), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) na 17. seji dne 11. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Mestne občine Celje
1. člen
V drugem odstavku 18. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 66/10 in 7/11) se za besedo »funkciji« doda vejica, besedilo »in ki so zgrajene z gradbenim dovoljenjem ter se z namenom posodobitve oziroma gradnje nove stavbe rušijo«, pa se nadomesti z besedilom »zgrajene tako pred letom 1967, kot stavbe zgrajene kasneje, z že izdanim gradbenim ali uporabnim dovoljenjem, ki se z namenom posodobitve oziroma gradnje nove stavbe rušijo (izdelan projekt rušitve oziroma odstranitve objekta)«.
2. člen
Prvi stavek tretjega odstavka 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»MOC bo zmanjšanje pritoka sredstev iz naslova komunalnega prispevka iz drugega odstavka tega člena nadomestila iz nenamenskih virov proračuna.«.
3. člen
Prvi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Rok za izdajo odločbe je 15 dni, razen v primeru, če gre za poseben ugotovitveni postopek – rok za izdajo 60 dni, v skladu z Zakonom o upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06, 126/07, 65/08 in 8/10). O izdanih odločbah oziroma plačilu komunalnega prispevka občina obvesti pristojno Upravno enoto.«.
4. člen
V prilogi se Priloga 1: Faktorji namembnosti po vrstah stavb spremeni tako, da se glasi:
»Priloga 1: Faktorji namembnosti po vrstah stavb
+--------+---------------------------------------------+--------+
|CC-SI  |Naziv                    | Faktor|
+--------+---------------------------------------------+--------+
|1    |Stavbe                    |    |
+--------+---------------------------------------------+--------+
|11   |Stanovanjske stavbe             |  1,00|
+--------+---------------------------------------------+--------+
|111   |Enostanovanjske stavbe z 1 do 3 stanovanji  |  1,00|
+--------+---------------------------------------------+--------+
|112   |Večstanovanjske stavbe            |  0,90|
+--------+---------------------------------------------+--------+
|    |* stanovanjske stavbe z do 20 stanovanj   |  0,90|
+--------+---------------------------------------------+--------+
|    |* stanovanjske stavbe z več kot 20 stanovanj |  0,80|
+--------+---------------------------------------------+--------+
|    |* garaže stanovanjskih stavb kot samostojne |  0,70|
|    |stavbe in garažni objekti večstanovanjskih  |    |
|    |stavb, nadstreški za parkiranje vozil in   |    |
|    |pokrite terase                |    |
+--------+---------------------------------------------+--------+
|    |* oskrbovana stanovanja           |  0,80|
+--------+---------------------------------------------+--------+
|113   |Stanovanjske stavbe za posebne namene    |  0,80|
+--------+---------------------------------------------+--------+
|    |Stanovanjske stavbe za posebne namene    |  0,80|
+--------+---------------------------------------------+--------+
|12   |Nestanovanjske stavbe            |    –|
+--------+---------------------------------------------+--------+
|121   |Gostinske stavbe               |  1,05|
+--------+---------------------------------------------+--------+
|122   |Upravne in pisarniške stavbe         |  1,10|
+--------+---------------------------------------------+--------+
|    |(Stavbe javne uprave, stavbe bank, pošt,   |    |
|    |zavarovalnic, druge tovrstne stavbe)     |    |
+--------+---------------------------------------------+--------+
|123   |Trgovske in druge stavbe za storitvene    |  1,10|
|    |dejavnosti                  |    |
+--------+---------------------------------------------+--------+
|12301  |Trgovske stavbe               |    –|
+--------+---------------------------------------------+--------+
|    |* trgovski centri              |  1,30|
+--------+---------------------------------------------+--------+
|    |* druge trgovske stavbe           |  1,10|
+--------+---------------------------------------------+--------+
|12302  |Sejemske dvorane, razstavišča        |  1,10|
+--------+---------------------------------------------+--------+
|12303  |Bencinski servisi              |  1,30|
+--------+---------------------------------------------+--------+
|120304 |Druge stavbe                 |  1,10|
+--------+---------------------------------------------+--------+
|124   |Stavbe za promet in stavbe za izvajanje   |  1,10|
|    |elektronskih komunikacij           |    |
+--------+---------------------------------------------+--------+
|    |* garažne stavbe za osebna vozila      |  0,70|
+--------+---------------------------------------------+--------+
|    |* garažne stavbe za tovorna vozila      |  1,20|
+--------+---------------------------------------------+--------+
|    |* pokrita parkirišča, kolesarnice, čolnarne |  0,70|
+--------+---------------------------------------------+--------+
|    |* druge stavbe                |  1,10|
+--------+---------------------------------------------+--------+
|125   |Industrijske stavbe in skladišča       |  0,90|
+--------+---------------------------------------------+--------+
|    |Lahka industrija, obrtne delavnice, montažne |  0,90|
|    |hale ter druge hale za proizvodne storitve, |    |
|    |objekti za servisne storitve in avtomehanične|    |
|    |delavnice                  |    |
+--------+---------------------------------------------+--------+
|    |* nadstrešnice                |  0,70|
+--------+---------------------------------------------+--------+
|12520  |Rezervoarji, silosi, skladišča        |  0,90|
+--------+---------------------------------------------+--------+
|    |* Rezervoarji, za fosilna goriva in derivate |  1,20|
+--------+---------------------------------------------+--------+
|126   |Stavbe splošnega družbenega pomena      |  1,00|
+--------+---------------------------------------------+--------+
|12610  |Stavbe za kulturo in razvedrilo       |  1,00|
+--------+---------------------------------------------+--------+
|12620  |Muzeji in knjižnice             |  1,00|
+--------+---------------------------------------------+--------+
|12630  |Stavbe za izobraževanje in znanstveno-    |  1,00|
|    |raziskovalno delo              |    |
+--------+---------------------------------------------+--------+
|12640  |Stavbe za zdravstvo             |  1,00|
+--------+---------------------------------------------+--------+
|12650  |Športne dvorane               |  1,00|
+--------+---------------------------------------------+--------+
|127   |Druge nestanovanjske stavbe         |  1,10|
+--------+---------------------------------------------+--------+
|1271  |Kmetijska raba                |  1,00|
+--------+---------------------------------------------+--------+
|    |* čebelnjak                 |  0,70|
+--------+---------------------------------------------+--------+
|    |* klet, vinska klet, vinski hram, zidanica, |  1,00|
|    |kmetijski silosi, kašče in ostale stavbe za |    |
|    |spravilo pridelka              |    |
+--------+---------------------------------------------+--------+
|    |* lope, drvarnice, gnojišča, zbiralnice mleka|  0,70|
+--------+---------------------------------------------+--------+
|    |* stavbe za rejo živali           |  1,00|
+--------+---------------------------------------------+--------+
|1272  |Stavbe za verske obrede in pokopališke stavbe|  1,10|
+--------+---------------------------------------------+--------+
|1274  |Druge nestanovanjske stavbe         |  1,10|
+--------+---------------------------------------------+--------+
|    |* nadstrešnice za potnike          |  0,70|
+--------+---------------------------------------------+--------+
|    |* ute, mešane kleti, stavbe s tehtnicami za |  0,70|
|    |vozila, vratarnice              |    |
+--------+---------------------------------------------+--------+
|    |* nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene  |  1,10|
|    |drugje                    |    |
+--------+---------------------------------------------+--------+
|2    |Gradbeni inženirski projekti         |  0,00|
+--------+---------------------------------------------+--------+
|21   |Objekti transportne infrastrukture      |  0,00|
+--------+---------------------------------------------+--------+
|22   |Cevovodi, komunikacijska omrežja in     |  0,00|
|    |elektroenergetski vodi            |    |
+--------+---------------------------------------------+--------+
|23   |Kompleksni industrijski objekti       |    –|
+--------+---------------------------------------------+--------+
|230   |Kompleksni industrijski objekti       |  1,30|
+--------+---------------------------------------------+--------+
|24   |Drugi gradbeni inženirski objekti      |    –|
+--------+---------------------------------------------+--------+
|241   |Objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti|  1,00|
|    |za prosti čas                |    |
+--------+---------------------------------------------+--------+
|    |* nepokrite športno-rekreativne površine   |  0,80|
+--------+---------------------------------------------+--------+
|    |* pokrite športno-rekreativne površine    |  1,00|
+--------+---------------------------------------------+--------+
|    |* marine s pristaniškimi napravami      |  1,00|
+--------+---------------------------------------------+--------+
|242   |Drugi gradbeni inženirski objekti      |  1,10|
+--------+---------------------------------------------+--------+
|24201  |Vojaški objekti               |  1,10|
+--------+---------------------------------------------+--------+
|24202  |Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem|  1,00|
|    |voda na ogroženih območjih          |    |
+--------+---------------------------------------------+--------+
|    |* podporni zidovi – škarpe, pregrade …    |  0,70|
+--------+---------------------------------------------+--------+
|24203  |Odlagališča odpadkov             |  1,30|
+--------+---------------------------------------------+--------+
|24204  |Pokopališča                 |  1,10|
+--------+---------------------------------------------+--------+
|    |Gradbeni inženirski projekti, ki niso    |  1,10|
|    |navedeni drugje               |    |
+--------+---------------------------------------------+--------+
                                «
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3510-218/2011
Celje, dne 11. decembra 2012
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti