Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2012 z dne 18. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2012 z dne 18. 12. 2012

Kazalo

3817. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Celje iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Celje, stran 10277.

Na podlagi 33. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS, št. 45I/94 Odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 29. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB2, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr in 40/12 – ZUJF) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na 17. redni seji dne 11. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Celje iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Celje
1. člen
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Direktor predstavlja, zastopa, organizira in vodi delo in poslovanje ZD Celje ter predlaga izhodišča za poslovno politiko in načrte razvoja ZD Celje in je odgovoren za zakonitost dela ZD Celje.«.
2. člen
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela sta v ZD Celje ločeni.
(2) Poslovodni organ zavoda je direktor. Za direktorja ZD Celje je na podlagi javnega razpisa lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev in pogojev iz statuta izpolnjuje naslednje posebne pogoje:
– da ima najmanj sedmo raven medicinske, ekonomske, pravne ali druge družboslovne smeri, skladno z določbami Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06, 87/11 – ZVPI; v nadaljevanju ZSZN-1),
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih položajih.
(3) Strokovno delo vodi, usklajuje in zanj odgovarja strokovni vodja, ki je odgovoren za uresničevanje uravnoteženega strokovnega razvoja vseh dejavnosti in mora imeti sedmo raven medicinske izobrazbe, skladno z določbami ZSZN-1, najmanj 5 let delovnih izkušenj v zdravstvu in ostale pogoje, določene z zakonom in statutom ZD Celje.
(4) Strokovnega vodjo imenuje na predlog strokovnega sveta in v soglasju z direktorjem ZD Celje Svet ZD Celje. Področje delovanja, pristojnosti, pooblastila in odgovornosti strokovnega vodje se podrobneje določijo s statutom ZD Celje.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
ZD Celje mora uskladiti statut ZD Celje z določili tega odloka najkasneje v treh mesecih od začetka veljavnosti tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne po izteku mandata sedanjemu direktorju in drugim delavcem, s posebnimi pooblastili.
Št. 0302-22/2012
Celje, dne 11. decembra 2012
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti