Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2012 z dne 18. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2012 z dne 18. 12. 2012

Kazalo

3824. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 10288.

Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 83/12), 128. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) (Uradni list RS, št. 40/12 in 55/12 Skl.US: U-I-162/12-5, Up-626/12-5) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08) je Občinski svet Občine Dravograd na 17. seji dne 22. 11. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
V Pravilniku o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 109/08 in 75/10; v nadaljevanju: pravilnik) se spremeni prvi odstavek 5. člena tako, da se glasi:
»(1) Članu občinskega sveta, razen podžupanu, pripada sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta ali seji delovnega telesa občinskega sveta. Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati z zakonom določen odstotek plače župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.«
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 9. člena pravilnika tako, da se glasi:
»(1) Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do plačila za opravljanje funkcije v obliki sejnine, in sicer za udeležbo na seji nadzornega odbora. Predsednik ali od njega pooblaščeni član nadzornega odbora ima pravico tudi do plačila sejnine za udeležbo na seji Občinskega sveta Občine Dravograd. Letni znesek plačil za opravljanje funkcije, ki se izplačajo posameznemu članu nadzornega odbora, ne sme presegati z zakonom določen odstotek plače župana.«
3. člen
Spremeni se drugi odstavek 12. člena pravilnika tako, da se glasi:
»(2) Predsednik in tajnik občinske volilne komisije imata pravico do enkratnega nadomestila v znesku, ki je enak 50 % osnovne mesečne plače za poklicno opravljanje funkcije župana v občini.«
4. člen
Ostala določila pravilnika ostanejo nespremenjena.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0010/2012
Dravograd, dne 22. novembra 2012
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti