Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2009 z dne 27. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2009 z dne 27. 7. 2009, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2864. Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS)
2865. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO-A)
2866. Zakon o spremembah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-B)
2867. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (ZVPSBNO-A)
2868. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o društvih (ZDru-1A)
2869. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (ZZelP-G)
2870. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1F)
2871. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-H)
2872. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ-A)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2909. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

Drugi akti

2873. Odločba o imenovanju Darinke Novak Zalaznik za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani
2874. Odločba o imenovanju Tatjane Kraševec za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani

MINISTRSTVA

2875. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot
2876. Pravilnik o spremembi Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov državnega proračuna
2877. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v juniju 2009

OBČINE

Bohinj

2878. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za daljnovod 110+20 kV RTP Železniki–RTP Bohinj

Borovnica

2879. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovski center Mercator v Borovnici

Braslovče

2880. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Braslovče za leto 2008
2881. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA1 – vikend naselje Letuš – levi breg (Feldin)
2882. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA 18 – Parižlje (Beharič)
2883. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
2884. Sklep o cenah programov predšolske vzgoje v VIZ OŠ Braslovče OE Vrtec Braslovče in dodatnemu znižanju plačila programov vrtca za primer počitniške odsotnosti
2885. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
2886. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Cankova

2887. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cankova za leto 2008
2888. Odlok o rebalansu proračuna Občine Cankova za leto 2009
2889. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
2890. Sklep o sprejemu občinskega programa varnosti Občine Cankova

Križevci

2891. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu občinskega sveta in prehodu mandata na novega člana

Nova Gorica

2892. Odlok o mestnem gozdu Panovec
2893. Odlok o koncesijah na področju ravnanja z odpadki v Mestni občini Nova Gorica

Novo mesto

2894. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za turizem Novo mesto

Sežana

2895. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »C-20 in C-21 – Ob avtobusni postaji«

Šentrupert

2896. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Trebnje (planske celote 1,3,4,5) – za Občino Šentrupert
2897. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Trebnje

2898. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Poslovno -logistično cono Bič

Veržej

2899. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Veržej
2900. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na parc. št. 2/16, k.o. Bunčani
2901. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2902. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na parc. št. 2155/3, k.o. Veržej

Vojnik

2903. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2009
2904. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj Občine Vojnik
2905. Sklep o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje v Vrtcu Mavrica Vojnik
2906. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Vojnik

Zavrč

2907. Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Zavrč

Žiri

2908. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Škofja Loka za območje Občine Žiri

Razglasni del

Objave gospodarskih družb

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti