Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2009 z dne 27. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2009 z dne 27. 7. 2009

Kazalo

2899. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Veržej, stran 8206.

Na podlagi 25. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, in Uradni list RS, št. 26/90), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi ((ZLS-UP2 2; Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – odločba US, 76/08 in 100/08 – odločba US), 5. in 9. člena Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Veržej (Uradni list RS, št. 11/02 in 41/04) je Občinski svet Občine Veržej na seji dne 16. 7. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Veržej
1. člen
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju Občine Veržej (Uradni list RS, št. 114/00) se v 26. členu spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»Komisija iz prvega odstavka tega člena pripravi predlog izbire koncesionarja«.
2. člen
V 26. členu se spremeni tretji odstavek tako, da se glasi:
»O izbiri koncesionarja izda občinska uprava upravno odločbo«.
3. člen
V 27. členu se beseda »petih« nadomesti z besedo »desetih«.
4. člen
Spremeni se 28. člen tako, da se glasi:
»Interesenti za pridobitev koncesije iz 23. člena tega odloka morajo izpolnjevati naslednje minimalne pogoje:
– da so registrirani za izvajanje razpisane dejavnosti pri pristojnem državnem organu, na območju katerega imajo sedež;
– da izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, kolikor so posebni pogoji predpisani z zakonom, oziroma imajo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa;
– da gospodarski subjekt ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih interesov Evropske skupnosti, pranje denarja;
– da proti gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja gospodarskega subjekta, če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je v katerem koli podobnem položaju, če je bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež;
– da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne državne dajatve;
– da njegov račun v zadnjih 6 mesecih ni bil blokiran;
– da razpolaga z zadostnim obsegom potrebnih sredstev za delo oziroma da razpolaga z ustrezno tehnično opremo in zadostnim obsegom potrebnih sredstev za izvedbo koncesije;
– da predloži dokazila, ki izkazujejo, da ima potrebna znanja, izkušnje, kadre in sredstva z izvajanje razpisane javne službe;
– da je usposobljen za vodenje katastra pokopališke službe ter da razpolaga z ustreznimi delovnimi pripravami za njegovo vodenje;
– da v času od izdaje odločbe do sklenitve pogodbe predloži koncedentu dokazilo o sklenitvi zavarovanja proti odgovornosti za škodo, ki jo v zvezi z opravljanjem dejavnosti lahko povzroči tretji osebi.«
5. člen
V 36. členu se besedna zveza »Z denarno kaznijo 120.000 SIT« nadomesti z »Z globo 500 EUR«.
6. člen
V 37. členu se besedna zveza »Z denarno kaznijo 20.000 SIT« nadomesti z »Z globo 100 EUR«.
7. člen
Doda se 38.a člen, ki se glasi:
»Obstoječe koncesijsko razmerje se podaljša z aneksom h koncesijski pogodbi do uveljavitve novih občinskih predpisov, sprejetih na podlagi nove zakonodaje s področja pogrebne dejavnosti in upravljanja s pokopališči.«
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-134/2009
Veržej, dne 16. julija 2009
Župan
Občine Veržej
Slavko Petovar l.r.

AAA Zlata odličnost