Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2009 z dne 27. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2009 z dne 27. 7. 2009

Kazalo

2870. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1F), stran 8144.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1F)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. julija 2009.
Št. 003-02-7/2009-9
Ljubljana, dne 23. julija 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA (ZVCP-1F)
1. člen
V Zakonu o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo in 57/08 – ZLDUVCP) se v prvem odstavku 14. člena zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Pri opravljanju navedenih nalog občinski redarji izvajajo pooblastila in ukrepe, ki so določeni s tem in drugimi zakoni, ter ukrepe, določene z občinskimi predpisi.«.
2. člen
V prvem odstavku 23. člena se za 53. točko doda nova 53.a točka, ki se glasi:
»53.a organizirana kolona vojaških vozil je posebej označena skupina desetih ali več vozil, ki vozijo po istem prometnem pasu z določeno hitrostjo na predpisani razdalji, katere premik odobri nadrejeno poveljstvo;«.
66. točka se spremeni tako, da se glasi:
»66. voznik začetnik je voznik motornega vozila do dopolnjenega 21. leta starosti in voznik motornega vozila dve leti od prve pridobitve vozniškega dovoljenja ne glede na to, ali je bilo pridobljeno v Republiki Sloveniji ali tujini. Voznik začetnik je tudi voznik motornega vozila dve leti od prve pridobitve vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil katere od kategorij A2, A ali B, čeprav že ima vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorij AM, A1, B1, F ali G.«.
Na koncu 91. točke se pika nadomesti s podpičjem, za njo pa se doda nova 92. točka, ki se glasi:
»92. prekoračena hitrost pomeni preseženo hitrost, določeno s prometnim pravilom ali prometno signalizacijo. Prekoračena hitrost je lahko trenutna ali povprečna hitrost na določenem odseku, izmerjena ali ugotovljena z ustreznimi tehničnimi sredstvi ali napravami.«.
3. člen
Šesti odstavek 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Omejitve hitrosti, določene v prvem in četrtem odstavku tega člena, ter tiste, izražene s postavljenimi prometnimi znaki, ne veljajo za vozila policije, opremljena s posebnimi napravami za ugotavljanje hitrosti, kadar policisti z njimi nadzirajo hitrost vozil v cestnem prometu, in za vozila policije ter vozila Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, kadar policisti ali uradne osebe agencije z njimi na podlagi dovoljenja državnega tožilca ali preiskovalnega sodnika oziroma direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije izvajajo prikrita preiskovalna dejanja iz svoje pristojnosti po zakonu, ki ureja naloge, pristojnosti in pooblastila policije ali zakonu, ki ureja kazenski postopek oziroma posebne oblike pridobivanja podatkov po zakonu, ki ureja delovanje Slovenske obveščevalno–varnostne agencije. Vozniki teh vozil morajo voziti na način in s hitrostjo, da ves čas obvladujejo vozilo in ne ogrožajo drugih udeležencev v cestnem prometu ali njihovega premoženja.«.
4. člen
Šesti odstavek 53. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Parkirno karto lahko pridobijo naslednji upravičenci:
– zdravstvene službe, socialne službe in invalidske organizacije, katerih delavci obiskujejo oskrbovance na domu zaradi nujnih in neodložljivih storitev, potrebnih za njihovo zdravje in življenje,
– osebe, ki imajo zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih ali zgornjih okončin ali medenice priznano najmanj 60% telesno okvaro,
– osebe z multiplo sklerozo,
– osebe z mišičnimi in živčno-mišičnimi obolenji z ocenjeno najmanj 30% telesno okvaro,
– težko telesno prizadete osebe, ki jim je zaradi tega priznana invalidnost po predpisih o varstvu telesno in duševno prizadetih oseb,
– težko duševno prizadete osebe, ki jim je zaradi tega priznana invalidnost po predpisih o varstvu telesno in duševno prizadetih oseb,
– osebe, ki so slepe,
– mladoletne osebe, ki so težko telesno ali duševno prizadete oziroma so zaradi izgube, okvare, paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice ovirane pri gibanju.
Na zahtevo upravičencev izda parkirno karto upravna enota, na območju katere ima upravičenec stalno prebivališče ali začasno prebivališče oziroma sedež.«.
5. člen
V četrtem in sedmem odstavku 59. člena se znesek »100.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »400 eurov«.
V petem odstavku se znesek »30.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »120 eurov«.
V šestem odstavku se znesek »10.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »40 eurov«.
V osmem odstavku se znesek »500.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »2000 eurov«, znesek »50.000 tolarjev« pa z zneskom »200 eurov«.
V devetem odstavku se znesek »1.000.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »4000 eurov«, znesek »100.000 tolarjev« pa z zneskom »400 eurov«.
6. člen
V osmem odstavku 96. člena se beseda »petim« nadomesti z besedo »šestim«.
7. člen
V enajstem odstavku 110. člena se za besedama »izločanju vozil,« doda besedilo »vozila upravljavca cestninskih cest, ki jih pri izvajanju nadzora nad plačevanjem cestnine uporabljajo cestninski nadzorniki,«.
V štirinajstem odstavku se 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. inšpektorje, pristojne za nadzor cest in druge pooblaščene delavce, kadar nadzirajo stanje cest, ter upravljavce cestninskih cest, kadar izvajajo nadzor nad plačevanjem cestnine;«.
6. točka se spremeni tako, da se glasi:
»6. delavce izvajalca rednega vzdrževanja cest in cestninske blagajnike pri opravljanju delovnih nalog;«.
8. člen
V prvem odstavku 124. člena se pred besedama »obrambnih potreb« doda besedilo »izvajanja nalog Slovenske vojske, drugih«.
9. člen
Za 138. členom se doda novi 138.a člen, ki se glasi:
»138.a člen
(1) Za vožnjo vojaških vozil, ki po konstrukciji in namenu lahko prevažajo tovor, osebe ali oborožitev in se uporabljajo za opravljanje nalog Slovenske vojske (bojna in nebojna vozila za posebne namene), ne veljajo določbe tega zakona o številu oseb, ki se smejo prevažati v vojaških vozilih ali na njih, in kategoriji vozniškega dovoljenja, če se v vozilu ali na njem poleg voznika vozi več kot osem oseb.
(2) Določbe prejšnjega odstavka veljajo tudi za policijska vozila, kadar policija opravlja naloge javne varnosti.
(3) Minister, pristojen za obrambo, v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve, podrobneje predpiše način in pogoje za vožnjo vozil iz prvega odstavka tega člena, pri čemer določi zlasti število oseb in pogoje za prevoz oseb ter kategorijo vozniškega dovoljenja in vojaško usposobljenost voznikov.
(4) Minister, pristojen za notranje zadeve, podrobneje predpiše način in pogoje za vožnjo vozil iz drugega odstavka tega člena, pri čemer določi zlasti število oseb in pogoje za prevoz oseb ter kategorijo vozniškega dovoljenja.«.
10. člen
Prvi odstavek 148. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Oseba, ki ji je izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja po zakonu, ki ureja prekrške, lahko pridobi novo vozniško dovoljenje po šestih mesecih od izvršitve odločbe, če ji je izrečeno prenehanje prej kot v dveh letih od ponovne pridobitve vozniškega dovoljenja, pa po enem letu od izvršitve odločbe. Pogoj za pridobitev novega vozniškega dovoljenja je, da taka oseba ponovno opravi vozniški izpit.«.
11. člen
V desetem odstavku 153. člena se besedi »z enajstim« nadomestita z besedama »s sedmim«.
12. člen
V petem odstavku 154. člena se besedi »z enajstim« nadomestita z besedama »s sedmim«.
13. člen
Na koncu četrtega odstavka 193. člena se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »registracijo vozil Slovenske vojske in tehnične preglede bojnih in nebojnih vojaških vozil za posebne namene, ki po konstrukciji in namenu lahko prevažajo tovor, osebe ali oborožitev ter se uporabljajo za delovanje Slovenske vojske, pa ministrstvo, pristojno za obrambo.«.
14. člen
V osmem odstavku 195. člena se znesek »40.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »160 eurov«.
15. člen
V 197. členu se doda novi prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) Lastnik registriranega vozila lahko kadarkoli odjavi vozilo pri registracijski organizaciji in hkrati z odjavo izroči registrske tablice.«.
Dosedanja prvi in drugi odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
Za dosedanjim tretjim odstavkom, ki postane četrti odstavek, se doda novi peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka registracijska organizacija hrani izročene registrske tablice za tovorna motorna, vlečna in priklopna vozila, avtobuse, kolesa z motorjem, motorna kolesa, trikolesa, lahka štirikolesa, štirikolesa, bivalna vozila, bivalne priklopnike ter starodobna vozila eno leto od dneva izročitve. Če v tem roku s temi registrskimi tablicami ni registrirano isto vozilo, se izročene registrske tablice uničijo.«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane šesti odstavek, se na dveh mestih beseda »prvega“ nadomesti z besedo »drugega«.
Dosedanja peti in šesti odstavek postaneta sedmi in osmi odstavek.
V dosedanjem sedmem in osmem odstavku, ki postaneta deveti in deseti odstavek se besedilo »s prvim ali petim« nadomesti z besedilom »z drugim ali sedmim«.
Dosedanji deveti odstavek postane enajsti odstavek.
16. člen
V drugem odstavku 211. člena se črta besedilo »motornih in priklopnih vozil, ki prevažajo nevarno blago,«.
V tretjem odstavku se v 1. točki za osmo alinejo doda nova deveta alineja, ki se glasi:
»– za motorna in priklopna vozila, ki prevažajo nevarno blago.«.
Na koncu 1. točke se doda besedilo:
»Za motorna vozila za izposojo brez voznika ter motorna in priklopna vozila z največjo dovoljeno maso do 3500 kg, ki prevažajo nevarno blago, mora biti v prometnem dovoljenju vpisan namen oziroma oblika karoserije;«.
V štirinajstem odstavku se za besedo »drugega« dodata besedi »ali tretjega«.
V petnajstem odstavku se za besedama »nevarno blago,« doda besedilo »izposoja motorna vozila brez voznika,«, za besedo »drugim« pa se dodata besedi »ali tretjim«.
17. člen
Za 211. členom se doda novi 211.a člen, ki se glasi:
»211.a člen
(1) Za bojna in nebojna vojaška vozila za posebne namene, ki po konstrukciji in namenu lahko prevažajo tovor, osebe ali oborožitev in se uporabljajo za delovanje Slovenske vojske, ne veljajo določbe tega zakona o rokih za opravljanje tehničnih pregledov, pogojih in načinu opravljanja tehničnih pregledov.
(2) Minister, pristojen za obrambo, v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve, predpiše roke za opravljanje tehničnih pregledov, pogoje in način opravljanja tehničnih pregledov vozil iz prejšnjega odstavka.«.
18. člen
V četrtem odstavku 224. člena se znesek »50.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »200 eurov«.
19. člen
V prvem odstavku 238. člena se v peti alineji črtata vejica in besedilo »ali je odvzeto ali se izvršuje izrečena kazen prepovedi vožnje motornega vozila«.
V drugem odstavku se črta zadnji stavek.
20. člen
V tretjem odstavku 238.a člena se beseda »prepovedi« nadomesti z besedo »prepoved«, na koncu odstavka pa se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ali vožnja brez veljavnega vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil tiste oziroma tistih kategorij, v katere spada vozilo ali skupina vozil, ki ga vozi voznik v trenutku prekrška.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Predpisi iz 138.a in 211.a člena zakona se izdajo v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
22. člen
(1) Do izdaje predpisov iz tretjega in četrtega odstavka 138.a člena zakona se glede števila oseb, ki se smejo prevažati v vojaških vozilih ali na njih, in glede kategorije vozniškega dovoljenja, če se v vojaškem vozilu ali na njem poleg voznika vozi več kot osem oseb, uporablja Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo in 57/08 – ZLDUVCP).
(2) Do izdaje predpisa iz drugega odstavka 211.a člena zakona se glede tehničnih pregledov bojnih in nebojnih vojaških vozil za posebne namene, ki se uporabljajo za delovanje Slovenske vojske, uporablja Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo in 57/08 – ZLDUVCP).
23. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati tretji odstavek 20. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 105/06).
24. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-07/09-43/13
Ljubljana, dne 15. julija 2009
EPA 392-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost