Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2009 z dne 27. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2009 z dne 27. 7. 2009

Kazalo

2867. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (ZVPSBNO-A), stran 8137.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (ZVPSBNO-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (ZVPSBNO-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. julija 2009.
Št. 003-02-7/2009-10
Ljubljana, dne 23. julija 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VARSTVU PRAVICE DO SOJENJA BREZ NEPOTREBNEGA ODLAŠANJA (ZVPSBNO-A)
1. člen
V Zakonu o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 49/06 in 117/06 – ZDoh-2) se v 2. členu za besedo »njej« doda besedilo »v njeni zadevi pred sodiščem«.
2. člen
V 4. členu se za besedo »se« doda besedilo »za učinkovito izvrševanje pravice iz 2. člena tega zakona«, besedo »način« pa nadomesti z besedilom »trajanje časa, v katerem je bila na drugih sodnih stopnjah oziroma sodiščih reševana zadeva, način«.
3. člen
V tretjem odstavku 6. člena se črta besedilo »v okviru opravljanja pristojnosti sodne uprave po zakonu, ki ureja sodišča,«.
V četrtem odstavku se za besedo »dejanja« doda vejica in besedilo »ki lahko učinkovito pospešijo rešitev zadeve,«.
V šestem odstavku se za besedo »dejanja« doda vejica in besedilo »ki lahko učinkovito pospešijo rešitev zadeve«.
V osmem odstavku se besedilo »opravljal pristojnosti sodne uprave za odločanje o nadzorstveni pritožbi« nadomesti z besedilom »odločal v zadevah nadzorstvenih pritožb«.
Za osmim odstavkom se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Predsednik sodišča ali sodnik iz prejšnjega odstavka odloča v zadevah nadzorstvenih pritožb v okviru in po postopku opravljanja pristojnosti sodne uprave po zakonu, ki ureja sodišča.«
4. člen
V drugem odstavku 11. člena se za besedo »vložen« doda besedilo »pred potekom roka iz prvega odstavka 8. člena tega zakona ali«.
V četrtem odstavku se za besedo »zadevi,« doda besedilo »zlasti v primeru, če predsednik sodišča ni v skladu s četrtim ali šestim odstavkom 6. člena tega zakona v pisnem obvestilu stranki ali v sklepu navedel ali odredil oprave ustreznih oziroma določenih postopkovnih dejanj, ki lahko učinkovito pospešijo rešitev zadeve,«, za besedo »dejanja,« pa doda besedilo »ki lahko učinkovito pospešijo rešitev zadeve,«.
5. člen
V prvem odstavku 15. člena se za besedo »stranka« doda besedilo »glede zadeve iz 2. člena tega zakona«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Stranka mora v predlogu za poravnavo, vloženem na Državno pravobranilstvo, navesti katero ali kateri od vrst pravičnega zadoščenja iz prejšnjega odstavka uveljavlja. Če ne navede vrste ali vrst pravičnega zadoščenja, ji Državno pravobranilstvo določi rok 30 dni za dopolnitev vloge iz prejšnjega stavka, in če tudi v tem roku vloga ni dopolnjena, jo Državno pravobranilstvo zavrže.«.
6. člen
V drugem odstavku 16. člena se besedilo »pravnomočno rešeno zadevo« nadomesti z besedilom »zadevo iz drugega stavka prvega odstavka 19. člena tega zakona«.
7. člen
V tretjem odstavku 18. člena se besedilo »22. členu tega zakona« nadomesti z besedilom »20. členu tega zakona«.
8. člen
V prvem odstavku 19. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Ta predlog glede njene zadeve iz 2. člena tega zakona lahko stranka vloži v devetih mesecih od dneva vročitve pravnomočne odločbe sodišča, oziroma če je bilo v njeni zadevi iz 2. člena tega zakona vloženo izredno pravno sredstvo, o katerem odloča Vrhovno sodišče Republike Slovenije, od dneva vročitve odločbe Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, s katero se postopek konča.«.
Za drugim odstavkom se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Sodišče, ki je reševalo zadevo na prvi stopnji, mora na podlagi pisne zahteve Državnega pravobranilstva najpozneje v 30 dneh Državnemu pravobranilstvu posredovati opis časovnega poteka reševanja zadeve pred sodišči vseh stopenj, ki so zadevo reševala, z navedbo razlogov za zastoj v postopku, ter opis učinkovanja nadzorstvene pritožbe in rokovnega predloga v zadevi, po potrebi pa mora posredovati tudi dodatna pojasnila o zadevi v zvezi z upoštevanjem meril iz 4. člena tega zakona. Drugi državni organi, ki so delovali ali sodelovali v postopku pred sodiščem v zadevi iz prejšnjega stavka, morajo po postopku in v roku iz prejšnjega stavka Državnemu pravobranilstvu posredovati opis časovnega poteka njihovega delovanja ali sodelovanja v zadevi, z navedbo morebitnih razlogov za zastoj v postopku, po potrebi pa morajo posredovati tudi dodatna pojasnila o zadevi v zvezi z upoštevanjem meril iz 4. člena tega zakona. Sodišča in drugi državni organi, ki so delovali ali sodelovali v postopku pred sodiščem v zadevi iz prvega stavka, lahko Državnemu pravobranilstvu po postopku in v roku iz prvega stavka opis časovnega poteka njihovega delovanja ali sodelovanja v zadevi, z ostalimi zahtevanimi podatki, posredujejo tudi v elektronski obliki.
(4) Če stranko pri uveljavljanju pravic po določbah 3. poglavja tega zakona v postopku pred Državnim pravobranilstvom zastopa pooblaščenec, mora pooblaščenec ob vložitvi vloge predložiti posebno pooblastilo za zastopanje. Če pooblastilo ni predloženo, Državno pravobranilstvo določi pooblaščencu rok 15 dni za predložitev pooblastila, in če tudi v tem roku ni predloženo, Državno pravobranilstvo vlogo zavrže.«.
9. člen
V naslovu 20. člena se besedi »posebna krajevna« črtata.
V drugem odstavku se besedilo »po pravnomočni rešitvi strankine zadeve« nadomesti z besedilom »od dneva vročitve odločbe sodišča iz prvega stavka drugega odstavka 19. člena tega zakona«.
V tretjem odstavku se za besedo »je« doda beseda »izključno«.
V četrtem odstavku se besedilo »pristojno Okrajno sodišče v Kranju« nadomesti z besedilom »izključno krajevno pristojno Okrajno sodišče v Kranju«, besedilo »pristojno Okrajno sodišče v Celju« pa se nadomesti z besedilom »izključno krajevno pristojno Okrajno sodišče v Celju«.
V petem odstavku se za besedo »je« dodata besedi »izključno krajevno«.
10. člen
V prvem odstavku 21. člena se besedilo »po pravnomočni odločitvi sodišča« nadomesti z besedilom »od dneva vročitve odločbe sodišča iz drugega stavka prvega odstavka 19. člena tega zakona«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
Postopki, začeti pred uveljavitvijo tega zakona na sodiščih ali na Državnem pravobranilstvu na podlagi določb Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 49/06 in 117/06 – ZDoh-2), se končajo po določbah navedenega zakona. Ne glede na določbo prejšnjega stavka se tudi v teh postopkih uporabljajo določbe spremenjenega 2. člena, drugega odstavka 16. člena, prvega odstavka 19. člena, 20. člena in prvega odstavka 21. člena zakona.
12. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 700-01/09-9/27
Ljubljana, dne 15. julija 2009
EPA 380-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost