Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2009 z dne 27. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2009 z dne 27. 7. 2009

Kazalo

2898. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Poslovno -logistično cono Bič, stran 8205.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 32. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07) je župan Občine Trebnje sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Poslovno-logistično cono Bič
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Območje predvidene pozidave sodi po namenski rabi v območje (še nepozidanih) stavbnih zemljišč naselja Bič. Za območje IC Bič je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Trebnje za obdobje 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list RS, št. 82/04). Za IC Bič je bila izdelana programska zasnova, ki podaja izhodišča za urejanje območja.
Lokacija je v skladu s podrobnejšo namensko rabo opredeljena kot območje urejanja P10 (stavbno zemljišče za proizvodno dejavnost). Na njem je predvidena izvedba »lokacijskega načrta« za izgradnjo poslovne cone Bič.
V neposredni bližini se že odvija poslovna dejavnost, ki pa nima več možnosti širitve. Območje je postalo še privlačnejše za investitorje po izgradnji avtoceste.
2. člen
(območje urejanja in obseg priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Obravnavana lokacija za oblikovanje poslovno-logistične cone se nahaja na vzhodnem robu naselja Bič. Relief na območju lahko opredelimo kot pretežno raven do gričevnat.
Celotno površino lahko nekako umestimo v pas južno od lokalne ceste v smeri proti Velikemu Gabru, ki se razprostira zahodno od obstoječe stanovanjske pozidave ter obstoječih poslovnih dejavnosti v naselju.
Velikost obravnavanega območja, ki je namenjeno za širitev proizvodnih dejavnosti meri 19,8 ha.
Kolikor se pokaže kot potrebno, se v območje obravnave vključijo tudi vsi koridorji infrastrukture, za katero bo potrebno izvesti priključke izven cone same.
Območje je v južnem delu poplavno. Na območju se nahaja tudi območje arheološke dediščine.
V fazi pridobivanja smernic bo pristojno ministrstvo opredelilo, ali bo potrebno izvesti tudi celovito presojo vplivov na okolje. Program opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo se izvede naknadno in ni predmet tega postopka.
3. člen
(strokovne podlage, variantne in strokovne rešitve)
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoštevati pri pripravi OPPN-ja so:
– prostorske sestavine dolgoročnega in družbenega plana Občine Trebnje;
– Programska zasnova za območje IC Bič;
– Geološko geomehansko poročilo za »OPPN poslovna cona Bič«, Geologija d.o.o., Idrija, dec. 2008;
– Hidrološko poročilo (v izdelavi), Inženiring za vode d.o.o., Ljubljana;
– Osnutek OPN Občine Trebnje;
– podatki o obstoječih in planiranih infrastrukturnih vodih in napravah;
– podatki o naravnih lastnostih prostora;
– drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij, prometne rešitve ...);
– podatki in programi zainteresiranih investitorjev.
Idejne rešitve se lahko izdelajo v variantah.
4. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
Sklep o pripravi                   jul. 09
Izdelava osnutka OPPN                 sep. 09
Pridobivanje smernic in odločitve o CPVO       nov. 09
Izdelava okoljskega poročila             jan. 10
Javna razgrnitev in obravnava OPPN in OP       apr. 10
Izdelava predloga OPPN                jun. 10
Pridobivanje mnenj                  avg. 10
Sprejem odloka na občinskem svetu           sep. 10
Navedeni roki predstavljajo oceno in so odvisni od zahtevnosti posega in priprave OPPN, zahtev nosilcev urejanja prostora in od dinamike zasedanj občinskega sveta. Terminski plan predvideva tudi izdelavo okoljskega poročila, čeprav se ministrstvo še ni odločilo o tem, ne vključuje pa časa, ki bo potreben za predhodne arheološke raziskave, če bodo le-te zahtevane v smernicah pristojnega nosilca urejanja.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 48, Ljubljana,
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami – Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto,
3. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto, Skalickega 1, Novo mesto,
4. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, Adamičeva ulica 2, Novo mesto,
5. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe, Vojkova c. 61, Ljubljana,
6. Elektro Ljubljana, Distribucijska enota Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, Novo mesto,
7. Butan plin d.d., Verovškova ulica 70, Ljubljana,
8. Komunala Trebnje d.o.o., Goliev trg 9, Trebnje.
Drugi nosilci urejanja prostora izven območja poslovno logistične cone – območje koridorjev infrastrukture (kanalizacija, elektrika) ali mejna območja:
9. Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto, Gubčeva 15, Novo mesto.
Ostali vabljeni, da podajo svoja priporočila:
10. Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7a, Novo mesto,
11. Krajevna skupnost Veliki Gaber.
Če se v postopku priprave OPPN načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se njihove smernice in mnenja pridobijo v postopku.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
6. člen
(obveznost financiranja)
Pripravljavec OPPN:             Občina Trebnje.
Naročnik OPPN:                Občina Trebnje.
Sredstva za izdelavo OPPN zagotovi naročnik.
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Trebnje in pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 007-14/2009
Trebnje, dne 21. julija 2009
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost