Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2009 z dne 27. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2009 z dne 27. 7. 2009

Kazalo

2887. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cankova za leto 2008, stran 8189.

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) je Občinski svet Občine Cankova na 22. redni seji dne 17. 7. 2009 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Cankova za leto 2008
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Cankova za leto 2008, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Proračun Občine Cankova za leto 2008 je bil realiziran v naslednjih zneskih (v eurih):
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI              1.361.820
II.   SKUPAJ ODHODKI               1.401.770
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-   –39.950
    II.)
------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA    4.666
    KAPITALSKIH DELEŽEV
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH       0
    DELEŽEV
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE    4.666
    KAPITALSKIH DELEŽEV
------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE                    0
VIII.  ODPLAČILO DOLGA                18.654
IX.   NETO ZADOLŽEVANJE              –18.654
X.   POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH  53.938
    (III.+VI.+IX.)=(I. + IV. +VII.) – (II. +V.
    + VIII.)
------------------------------------------------------------
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN       26.338
    31.12.200
------------------------------------------------------------
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja so sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-14/2009
Cankova, dne 17. julija 2009
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

AAA Zlata odličnost