Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2009 z dne 27. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2009 z dne 27. 7. 2009

Kazalo

2888. Odlok o rebalansu proračuna Občine Cankova za leto 2009, stran 8189.

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2), 27/08 – Odl. US, 76/08 in 100/08), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08), Zakona o financiranju občin (ZFO-1) (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – Odl. US in 57/08) in 16. in 94. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) je Občinski svet Občine Cankova na 22. redni seji dne 17. 7. 2009 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Cankova za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Cankova za leto 2009 (Uradni list RS, št. 29/09) se spremeni 2. člen in se glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        v eurih
------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina kontov/Konto       Rebalans
                            2009
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      1.610.712
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)          1.247.331
70   DAVČNI PRIHODKI              1.178.522
    700 Davki na dohodek in dobiček      1.081.607
    703 Davki na premoženje            69.011
    704 Domači davki na blago in storitve     27.904
    706 Drugi davki                  0
71   NEDAVČNI PRIHODKI               68.809
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od     11.723
    premoženja
    711 Takse in pristojbine             400
    712 Denarne kazni                400
    713 Prihodki od prodaje blaga in         980
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki          55.306
72   KAPITALSKI PRIHODKI              78.142
    720 Prihodki od prodaje osnovnih       43.543
    sredstev
    721 Prihodki od prodaje zalog           0
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in      34.599
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73   PREJETE DONACIJE                4.100
    730 Prejete donacije iz domačih virov     4.100
    731 Prejete donacije iz tujine           0
74   TRANSFERNI PRIHODKI             281.139
    740 Transferni prihodki iz drugih      281.139
    javnofinančnih institucij
    741 Prejeta sredstva iz državnega         0
    proračuna in sredstev proračuna EU
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        1.631.181
40   TEKOČI ODHODKI                476.965
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    157.936
    401 Prispevki delodajalcev za socialno    25.572
    varnost
    402 Izdatki za blago in storitve       274.957
    403 Plačila domačih obresti          5.500
    409 Rezerve                  13.000
41   TEKOČI TRANSFERI               545.276
    410 Subvencije                 2.000
    411 Transferi posameznikom in        360.651
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim organizacijam    59.250
    in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi      123.375
    414 Tekoči transferi v tujino           0
42   INVESTICIJSKI ODHODKI            557.405
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    557.405
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI            51.536
    430 Investicijski transferi            0
    431 Investicijski transferi pravnim in     2.000
    fizičnim osebam, ki niso proračunski
    uporabniki
    432 Investicijski transferi          49.536
    proračunskim uporabnikom
    III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      –20.469
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN        2.100
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL         2.100
    750 Prejeta vračila danih posojil         0
    751 Prodaja kapitalskih deležev          0
    752 Kupnine iz naslova privatizacije      2.100
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH     1.250
    DELEŽEV (440+441+442+443)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH     1.250
    DELEŽEV
    440 Dana posojila                 0
    441 Povečanje kapitalskih deležev in      1.250
    naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova       0
    privatizacije
    443 Povečanje namenskega premoženja v       0
    javnih skladih in drugih osebah javnega
    prava, ki imajo premoženje v svoji
    lasti
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN          850
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C)   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                 0
50   ZADOLŽEVANJE                    0
    500 Domače zadolževanje              0
VIII.  ODPLAČILO DOLGA (550)             21.000
55   ODPLAČILO DOLGA                21.000
    550 Odplačilo domačega dolga         21.000
IX.   SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU     –40.619
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        –21.000
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+VII-VIII-IX)      20.469
------------------------------------------------------------
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.     40.619
    12. 2008
    9009 Splošni sklad za drugo
------------------------------------------------------------
                              «
Vsa ostala določila členov ostanejo nespremenjena.
3. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-15/2009
Cankova, dne 17. julija 2009
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti