Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2009 z dne 27. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2009 z dne 27. 7. 2009

Kazalo

2894. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za turizem Novo mesto, stran 8201.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, s spremembami in dopolnitvami), 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 92/06 – UPB1), prvega odstavka 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 23. seji, dne 9. 7. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za turizem Novo mesto
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda za turizem Novo mesto (Uradni list RS, št. 79/08) se spremeni naslov odloka, ki se po novem glasi Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem Novo mesto.
2. člen
V prvem odstavku 1. člena se črta beseda »gospodarski«.
3. člen
V 2. členu se v prvem odstavku črta beseda »gospodarski« in za petim odstavkom se doda nov, šesti odstavek:
»(6) Zavod je pravni naslednik Javnega gospodarskega zavoda za turizem Novo mesto, s sedežem v Novem mestu, Glavni trg 7, ki je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi Javnega gospodarskega zavoda za turizem Novo mesto, ki ga je dne 12. 7. 2007 sprejel Občinski svet Mestne občine Novo mesto ter je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novem mestu pod št. vložka 1/05158/00.«
4. člen
V 4. členu se v prvem odstavku črta beseda »gospodarska«, v tretjem odstavku pa se črta »strategije slovenskega turizma« in se doda »drugimi razvojnimi programi«.
5. člen
Spremeni se besedilo 9. člena:
»(1) Občinski svet Mestne občine Novo mesto daje soglasje k statutu zavoda in k imenovanju direktorja zavoda. Ostale ustanoviteljske pravice izvršuje župan.«
6. člen
V drugem in četrtem odstavku 10. člena se črta beseda »gospodarske« oziroma »gospodarsko«.
7. člen
Spremeni se 11. člen:
»(1) Organa zavoda sta svet in direktor.«
8. člen
Spremeni se prva točka VIII. poglavja:
»1. Svet zavoda«
9. člen
Spremeni se 12. člen:
»(1) Zavod upravlja svet zavoda.
(2) Svet zavoda sestavljajo:
– predstavnik ustanovitelja, ki ga imenuje Občinski svet Mestne občine Novo mesto,
– predstavnik delavcev zavoda, ki ga delavci izvolijo s tajnim glasovanjem ter
– predstavnik zainteresirane javnosti, ki ga imenuje župan.
(3) Način imenovanja oziroma izvolitve članov, trajanje mandata in pristojnosti sveta se določijo s statutom ali pravili zavoda.«
10. člen
Spremeni se drugi odstavek 13. člena:
»(2) Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. Direktor je imenovan na podlagi javnega razpisa. Pogoji za imenovanje, način ter postopek imenovanja so določeni z zakonom in statutom zavoda.«
11. člen
Črta se tretji odstavek 14. člena.
12. člen
Spremeni se 16. člen:
»(1) Nadzor nad zakonitostjo dela, finančnim poslovanjem in nad strokovnostjo dela zavoda opravljajo z zakonom določeni organi.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(1) Vpis spremembe pravnoorganizacijske oblike v sodni register mora izvesti direktor v roku 15 dni po začetku veljavnosti tega odloka.
(2) Zavod mora svoje akte uskladiti s tem odlokom v roku 6 mesecev po začetku veljavnosti odloka.
(3) Svet zavoda mora biti imenovan v roku 6 mesecev po začetku veljavnosti odloka Do imenovanja sveta zavoda opravlja naloge sveta zavoda že imenovani upravni odbor.
14. člen
Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka preneha veljati 18. točka 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto.
15. člen
Odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-5/2009
Novo mesto, dne 9. julija 2009
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost