Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2009 z dne 27. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2009 z dne 27. 7. 2009

Kazalo

2879. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovski center Mercator v Borovnici, stran 8170.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 7. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 42/99, 17/00 in Uradne objave Naš časopis, december 2001) je Občinski svet Občine Borovnica na 22. redni seji dne 9. 7. 2009 sprejel
O D L O K
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovski center Mercator v Borovnici
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za prostorski akt)
(1) S tem odlokom se, v skladu z Dolgoročnim in srednjeročnim družbenim planom Občine Borovnica (Dolgoročni plan Občine Vrhnika za obdobje 1986–2000 in srednjeročni družbeni plan Občine Vrhnika za obdobje 1986–1990, s spremembami in dopolnitvami, ki se nanašajo na območje Občine Borovnica – dopolnitev 2004 (Uradni list RS, št. 108/04) sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za del območja B1 O/1-Mercator in spremembe dela Ureditvenega načrta »Liko« (v nadaljevanju občinski podrobni prostorski načrt za trgovski center Mercator v Borovnici).
(2) OPPN je izdelan na podlagi idejne zasnove arhitekture in strokovnih podlag.
(3) OPPN – USKLAJENI PREDLOG je izdelal Primis Vrhnika d.o.o. junija 2009 pod št. naloge 81/2007.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok določa:
– območje OPPN
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev
– načrt parcelacije
– etapnost izvedbe
– rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in grafično prikazane v občinskem podrobnem prostorskem načrtu, navedenem v 1. členu tega odloka.
3. člen
(sestavni deli OPPN)
I. Tekstualni del:
1. Besedilo odloka
II. Grafični del, ki obsega naslednje grafične načrte:
1. Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela
občinskega prostorskega načrta s prikazom lege
prostorske ureditve v širšem območju
1.1. Izsek iz prostorskih sestavin plana Občine   M 1:5000
Borovnica
1.2. Izsek iz grafičnega dela PUP za plansko     M 1:2500
celoto B1
2. Območje podrobnega načrta z obstoječim
parcelnim stanjem
2.1. Geodetski načrt s prikazom območja        M 1:500
občinskega podrobnega prostorskega načrta
3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
3.1. Lega v širšem prostoru in povezave s      M 1:2500
sosednjimi enotami urejanja prostora
3.2. Vplivi na sosednja območja            M 1:500
4. Zazidalna oziroma ureditvena situacija s
prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji
4.1. Arhitektonsko zazidalna situacija in zunanja   M 1:500
ureditev
5. Prikaz ureditev glede poteka omrežij in
priključevanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo ter grajeno javno dobro
5.1. Prometno tehnična situacija           M 1:500
5.2. Idejna višinska regulacija            M 1:500
5.3. Zasnova komunalne ureditve            M 1:500
6. Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
vključno z varstvom pred požarom
6.1. Načrt intervencijskih poti            M 1:500
7. Načrt parcelacije
7.1. Načrt parcel                   M 1:500
7.2. Zakoličbeni elementi parcel in predvidenih    M 1:500
objektov
8. Prikaz etapnosti izvedbe
8.1. Prikaz etapnosti izvedbe             M 1:500
9. Prikaz rušitev
9.1. Prikaz rušitev                 M 1:500.
4. člen
(priloge občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Obvezne priloge OPPN so:
1. Izvleček iz prostorskih sestavin plana Občine Borovnica
2. Prikaz stanja prostora
3. Geodetski načrt s certifikatom
4. Strokovne podlage (na vpogled pri pripravljavcu)
4.1. Načrt arhitekture za objekt TC Mercator Borovnica – IDZ (Primis Vrhnika d.d., št. A81/07, september 2008)
4.2. Načrt krajinske ureditve za TC Mercator – IDZ (Primis Vrhnika d.d., št. 81/2007/KA, oktober 2008)
4.3. Prometna ureditev za OPPN za poslovni center Mercator v Borovnici – IDZ (B projekt, Boštjan Černec, s.p., št. 25/08-ZU, oktober 2008)
4.4. Načrt električnih inštalacij in električne opreme za TC Mercator Borovnica – IDZ-81/2007 (EK PROJEKT d.o.o., št. 28005-140, oktober 2008)
4.5. TK in KKS omrežje ter priključek na javno telekomunikacijsko kabelsko omrežje za OPPN za TC Mercator v Borovnici – IDZ (Dekatel d.o.o., št. 2509889, oktober 2008)
4.6. Načrt kanalizacije št. 185/V-08 za PC Mercator v Borovnici – IDZ (Komunala projekt d.o.o., št. 185/V-08, oktober 2008)
4.7. Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme – vodovodno omrežje – IDZ (EK PROJEKT d.o.o., št. 28005-250, oktober 2008)
4.8. Idejna zasnova požarne varnosti za TC Mercator v Borovnici (KOMPLAST d.o.o., št. 533-10/08-IZ, oktober 2008)
5. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
6. Obrazložitev in utemeljitev OPPN
7. Povzetek za javnost.
II. OBMOČJE OPPN
5. člen
(obseg območja OPPN)
(1) Območje OPPN obsega površine v osrednjem delu naselja Borovnica in predstavlja del območja urejanja B1 O/1 in del Ureditvenega načrta za proizvodni kompleks Liko.
(2) Površina območja OPPN je 12.089 m2 in zajema površino zemljiških parcel s parcelnimi številkami: 2080/78, 2080/33, 2080/40, 2080/5, 2080/66, 2080/75, 2080/59 – del, 2080/8, 545/3, 524/0, 3278/1 – del, 3587/5, 3587/4, 3587/3, 3587/6, 3587/1, 3587/7, *557/0, *558/0, 429/3, 3640/1 – del, vse k.o. Borovnica.
III. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV
6. člen
(funkcija in oblikovanje območja)
(1) Z občinskim podrobnim prostorskim načrtom se znotraj območja predvidi gradnja trgovskega centra Mercator s pripadajočimi zunanjimi ureditvami ter komunalno, energetsko in prometno infrastrukturo ter ureditev Molkovega trga in območja stebra Borovniškega viadukta.
(2) Območje je namenjeno:
– predvidenemu objektu TC Mercator, namenjenemu trgovski dejavnosti Mercatorja, poslovno storitvenim in družbenim potrebam
– obstoječemu objektu Pošte
– gostinskemu lokalu z ustrezno komunalno in informacijsko infrastrukturo
– urejenim pripadajočim funkcionalnim površinam
– prometnim in manipulacijskim površinam s parkirnimi mesti
– izvedbi potrebnih komunalnih vodov
– izvedbi priključka na Mejačevo ulico
– ureditvi Molkovega trga kot osrednjega mestnega trga z ureditvijo pogojev za ekološko tržnico, centralno sanitarno in informacijsko točko
– ureditvi območja kulturnega spomenika steber Borovniškega viadukta
– ureditvi Južnega parka.
(3) Meja območja OPPN je prikazana v grafičnem načrtu »Geodetski načrt s prikazom območja občinskega podrobnega prostorskega načrta« (list 2.1.).
7. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)
(1) Dostop v območje OPPN je predviden z lokalne zbirne ceste Mejačeva ulica. Zasnova celotne prostorske ureditve zagotavlja zadostno število parkirnih mest za obiskovalce, zelene površine z visoko in nizko vegetacijo, požarne oziroma interventne dostope ter zbiranje in odvoz odpadkov. Zunanja ureditev in zasnova objekta mora zagotavljati nemoten dostop funkcionalno oviranim osebam. Pri projektiranju je potrebno upoštevati zahteve slovenskega nacionalnega standarda SIST ISO TR 9527.
(2) Zazidalna zasnova in ureditev zunanjih površin je razvidna iz grafičnega dela občinskega podrobnega prostorskega načrta – »Arhitektonsko zazidalna situacija in zunanja ureditev« (list št. 4.1.).
8. člen
(trajne in začasne ureditve)
(1) Vsi predvideni posegi v območju OPPN so trajni.
(2) Površine izven območja OPPN, ki so potrebne za nemoteno rabo načrtovanih objektov in ureditev, so namenjene ukinitvi ali rekonstrukciji obstoječih komunalnih vodov ali ureditvi novih na naslednjih parcelah:
– na delih parcel 446/7, 442/4, 446/6, 446/5 in 449/1 k.o. Borovnica se izvede nov NN razvod od obstoječe TP do TC Mercator
– na delih parcel 2080/4, 2080/79, 3587/8429/5 428/2 in 429/4, k.o. Borovnica se izvede nov sekundarni vod PE110 od obstoječega sekundarnega voda LTŽ150 do obstoječega voda ALK110, ki se ga delno demontira
– na delih parcel 2080/4 in 2080/79 k.o. Borovnica se izvede priključek internega omrežja požarne in pitne vode DN80 za TC Mercator na nov sekundarni vodovod PE110
– na delih parcel 2080/4 in 2080/79 k.o. Borovnica se ukine del obstoječe kanalizacije za sanitarno odpadno vodo in izvede njena prestavitev ter priključitev na obstoječo kanalizacijo
– na delih parcel 521, 544/4 k.o. Borovnica se ukine obstoječe in izvede novo telekom omrežje ter novo omrežje CaTV za obstoječa stanovanjska objekta na zahodnem robu območja OPPN
– na delu parcele 429/1 k.o. Borovnica se ukine obstoječe telekom omrežje za stanovanjski objekt na južnem robu območja OPPN
– na delih parcel 3278/1 in 429/1 k.o. Borovnica se izvede novo telekom in CaTV omrežje za stanovanjski objekt na južnem robu območja OPPN
– na delih parcel 3640/1 in 3640/2 k.o. Borovnica se izvede navezava na obstoječe UPC omrežje.
(3) Te površine se po končani ureditvi komunalno energetske infrastrukture in priključkov vrnejo v prvotno stanje oziroma namensko rabo in ostajajo v lasti dosedanjih lastnikov.
9. člen
(elementi umestitve načrtovane ureditve v prostor)
(1) Posegi v prostor se morajo skladati z elementi, prikazanimi na načrtu »Arhitektonsko zazidalna situacija in zunanja ureditev« (list št. 4.1).
(2) Pomen elementov je:
– meja območja – določa mejo območja OPPN,
– objekt – določa lego načrtovanega objekta v prostoru z njegovimi tlorisnimi gabariti v posameznih etažah,
– višinski gabarit – določa maksimalno višino objekta ali delov objekta,
– uvoz – določa položaj uvozov na parcelo,
– zelena površina – določa lego načrtovane ozelenjene površine v prostoru z njenimi tlorisnimi gabariti.
10. člen
(dovoljeni posegi)
Na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta so dovoljeni naslednji posegi:
– rušitve obstoječih objektov,
– sanacija in priprava stavbnega zemljišča,
– gradnja novih objektov,
– gradnja nezahtevnih objektov iz 11. člena tega odloka,
– gradnja enostavnih objektov iz 12. člena tega odloka,
– zasaditev drevja,
– sajena živa meja,
– urbana oprema (koši za smeti, klopi, informacijske table),
– urejanje zelenih in utrjenih površin,
– urejanje prometne in komunalno energetske infrastrukture,
– vzdrževanje objektov, naprav in površin.
11. člen
(pogoji za gradnjo nezahtevnih objektov)
(1) Nezahtevni objekti morajo biti zgrajeni skladno s 4. členom Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08).
(2) Južni rob Južnega parka se ogradi z leseno varovalno in protihrupno ograjo višine do 1,80 m, ki mora biti obsajena s popenjalkami. Izvedba posega mora biti skladna z izvedbenim načrtom hortikulturne ureditve.
(3) Dovoljena je postavitev:
– ograj, nižjih od 2,20 m na zemljišču, ki služi objektu TC Mercator.
12. člen
(pogoji za gradnjo enostavnih objektov)
Dovoljena je postavitev:
– začasnega objekta: odprtega sezonskega gostinskega vrta s tlorisno površino največ 50 m2;
– urbane opreme: skulpture ali druge prostorske inštalacije skladno z 20. členom Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08).
13. člen
(urbanistični pogoji za oblikovanje objektov in površin)
(1) Objekt TC Mercator je v prostor postavljen vzporedno z obstoječim objektom pošte.
(2) Od roba cestišča Mejačeve ulice je objekt TC Mercator odmaknjen 7,30 m, od V parcelne meje pa je objekt odmaknjen s SV vogalom 1,37 m, z JV vogalom pa 1,10 m.
(3) Objekt TC Mercator je od obstoječega objekta Pošte odmaknjen 11,27 m.
(4) Objekt Paviljon je v prostor umeščen v smeri JZ-SV vzporedno z Mejačevo ulico.
(5) Od notranjega roba pločnika je odmaknjen 33,50 m, od šolske poti pa 3,50 m.
(6) Objekt Paviljon je od obstoječega objekta Pošte odmaknjen 7,00 m.
(7) Zelene površine se zasadijo z grmovnicami in odraslimi drevesi nizkih avtohtonih vrst, drevesa sooblikujejo javni odprti prostor. Kot označevalce stebrov Borovniškega viadukta se posadi stebraste topole minimalno 4,00 m od parcelne meje.
(8) Okrog stebra Borovniškega viadukta se živa meja ohrani ali obnovi. Med šolsko potjo in parkirišči se zasadi živo mejo s funkcijo ločevanja in členjenja prostora. Na južnem robu južnega parka se od lesene ograje ob parceli 429/1 do stika z ograjo manipulacijskega dvorišča ob parcelni meji zasadi živa meja. Za izvedbo vseh posegov, povezanih z zasaditvijo, mora biti izdelan izvedbeni načrt hortikulturne ureditve.
(9) Oblikovanje objektov mora biti sodobno, brez vnašanja historičnih vzorcev. Fasade objektov naj bodo izdelane iz trajnih in kvalitetnih materialov. Fasadni plašč je lahko izveden iz različnih materialov v različnih zemeljskih barvah. Fasada TC Mercator naj bo strukturirana glede na funkcijo posamezne enote in naj predstavlja preplet različnih dejavnosti, ki so prisotne v objektu. Dopustno je uporabiti naslednje materiale: steklo, baker, pločevino, keramiko in druge gladke fasadne plošče pritrjene na toplotno izolacijo.
(10) Streha TC Mercator se izvede kot terasa. Na neizkoriščenem delu se lahko namestijo paneli s fotovoltaičnimi celicami kot sončna elektrarna.
(11) Dovoljena so odstopanja, navedena v 42. členu, ob pogoju, da so izpolnjeni navedeni urbanistični pogoji.
(12) Južni in JZ del manipulacijskega dvorišča se ogradi s funkcionalno ograjo z drsnimi vrati, primerno sodobni arhitekturi objekta.
(13) Zunanja ureditev ob objektih in zasnova objektov mora zagotavljati nemoten dostop funkcionalno oviranim osebam. Pri projektiranju je potrebno upoštevati zahteve slovenskega nacionalnega standarda SIST ISO TR 9527.
(14) Posegi v prostor se morajo skladati z elementi, prikazanimi na listu št. 4.1. »Arhitektonsko zazidalna situacija in zunanja ureditev«.
14. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
(1) Tlorisni gabariti objekta TC Mercator
Pravokotni tloris v dimenzijah:
– pritličje 17,50 m x 63,00 m
– nadstropje 19,50 m x 67,00 m
– terasa 19,50 m x 67,00 m.
(2) Višinski gabarit:
Etažnost objekta: P + 1N + T
Dimenzije objekta so:
– višina od kote pritličja do kote tlaka terase = 9,40 m;
– višina strehe terasnega dela = 12,70 m;
– višina od manipulacijskega dvorišča do spodnjega roba plošče 1. etaže brez previsa fasade = 4,70 m.
(3) Spremljajoči objekti:
– Zid na JV strani manipulacijskega dvorišča:
– dolžina                      24,50 m
– širina                       0,25 m
– višina                       2,20 m
– Totem:
– tlorisni gabarit              0,80 m x 0,80 m
– višina                       8,00 m
– možnost notranje osvetlitve.
– Drogovi za zastave:
– 3 drogovi vzhodno od priključka na Mejačevo ulico za Mercator
– 3 drogovi zahodno od priključka na Mejačevo ulico za občinske zastave
– višina                       8,00 m.
(4) Tlorisni gabariti objekta Paviljon
Pravokotni tloris v dimenzijah:
– pritličje 16,00 m x 6,50 m.
(5) Višinski gabarit:
Etažnost objekta: P
Dimenzije objekta so:
– višina od kote pritličja do kote venca ravne strehe = 4,00 m.
(6) Višinske kote terena in vhodov:
– kota obstoječega terena: +296,10 ± 0,10 m
– kota priključne ceste: od 296,00 na priključku na Majačevo ulico do 296,10 na manipulacijskem dvorišču
– kota pritličja objekta: ± 0.00 m = 296,30
– kota Molkovega trga: 296,15
– kota peš cone: od 296,15 ob Mejačevi ulici do 295,90 na J robu OPPN.
(7) Kapacitete območja:
Velikost območja:                 12.089 m2
Tlorisna površina objekta TC Mercator: 1.307 m2
BEP:                        2.513 m2

Tlorisna površina objekta Paviljon:          104 m2
faktor izrabe (FSI)                   0,22
faktor zazidanosti (FZ)                11,7%
število potrebnih PM                  69 PM
skupno zagotovljeno število PM             89 PM
TC Mercator                      76 PM
od tega parkirnih mest za invalide           5 PM
Pošta                         13 PM
od tega parkirnih mest za invalide           1 PM.
(8) Dimenzije objektov so razvidne iz grafičnega dela občinskega podrobnega prostorskega načrta – »Arhitektonsko zazidalna situacija in zunanja ureditev« (list št. 4.1.).
15. člen
(splošni pogoji za urejanje prometnih površin)
(1) Vse prometne površine so utrjene za vožnjo motornih vozil do 10 ton osnega pritiska. Površine vozišč so utrjene z betonskim, kamnitim oziroma asfaltnim tlakovanjem.
(2) Zunanja ureditev se zasnuje na raščenem terenu.
(3) Glavni dostopi do objektov, primarne peš in kolesarske površine, parkirni prostori in ostale površine morajo biti urejeni tako, da so uporabni za funkcionalno ovirane ljudi.
(4) Prometna ureditev je razvidna iz grafičnega dela OPPN – »Prometno tehnična situacija« (list št. 5.1.).
16. člen
(motorni promet)
(1) Dovoz za potrebe trgovskega centra in pripadajočih parkirnih mest se uredi z Mejačeve ulice preko polnega neprednostnega priključka. Širina priključka je 6,0 m z uvozno izvoznimi radiji 6,0 m. Na mestu priključka se uredi prehod za pešce ter postavitev prometnega znaka »križišče s prednostno cesto«.
(2) Vsi novo predvideni priključki bodo neprednostni s prilagojenimi uvozno izvozni radiji za osebna vozila. Širine dovoznih poti zagotavljajo ustrezen manevrski prostor. Promet se bo odvijal dvosmerno.
(3) Za potrebe oskrbe trgovskega centra se uredi manipulacijska površina na južni strani objekta. Dostava bo potekala po predvideni cesti širine 6,0 m med obstoječim objektom pošte in predvidenim objektom TC Mercator do južne manipulacijske površine. Merodajno vozilo za dostavo je dostavno vozilo velikosti gasilskega vozila.
(4) Dostava za potrebe obstoječega objekta Pošte in predvidenega objekta Paviljon se omogoči po predvideni dovozni poti, za objekt Pošte preko poglobljenega robnika, za objekt Paviljon pa s parkirnega žepa ob Pošti.
(5) Dovoz do obstoječih stanovanjskih objektov se uredi po šolski poti – peš coni, ki poteka v smeri sever – jug, na zahodni strani predvidene pozidave z južne strani. Postavi se potopne stebričke. Lokacija stebričkov je razvidna iz grafičnega dela OPPN – »Prometno tehnična situacija« (list št. 5.1.). Na mestu priključka se postavi primerna prometna signalizacija.
(6) Vse površine morajo biti protiprašno obdelane in obrobljene s cestnimi dvignjenimi robniki in imeti izvedene take padce, da se bo vsa padavinska voda s povoznih površin odvaja preko naprav za odvodnjavanje (točkovni cestni požiralniki oziroma linijske kanalete), vezne in zbirne kanalizacije in naprej v ponikanje oziroma javni kanal).
(7) Vertikalna prometna signalizacija se postavi na samostojne jeklene drogove višine 2,40 m. Lokacija in vrsta vertikalne prometne signalizacije je razvidna iz prometne situacije.
(8) Horizontalna prometna signalizacija se zariše z belo in rumeno barvo. Razporeditev in oblika horizontalne signalizacije je razvidna iz prometne situacije.
(9) Vse utrjene povozne površine in peš cona so hkrati tudi površine namenjene intervencijskim vozilom. Priključek na javno cesto omrežje je preko prometnega priključka za predvideno pozidavo. Zunanja ureditev mora zagotoviti intervencijsko pot z dvema delovnima površinama za intervencijska vozila.
17. člen
(mirujoči promet)
Zgradi se parkirišče za obiskovalce in zaposlene. Parkirna mesta morajo biti minimalnih dimenzij 2,50 x 5,00 m z dovoznimi cestami min. širine 5,80 m. Prometni režim na parkirišču je deloma enosmeren, deloma dvosmeren. Za potrebe Pošte in Paviljona se izvede 13 PM, od tega 1 PM za potrebe invalidnih oseb. Za potrebe objekta TC Mercator se izvede 76 PM, od tega 5 parkirnih mest za potrebe invalidnih oseb. Parkirišči ne smeta biti zaprti z zapornico ali drugače zamejeni.
18. člen
(kolesarski in peš promet)
(1) V območju OPPN ni ločenih površin za kolesarje in pešce.
(2) Obstoječi hodnik za pešce ob Mejačevi ulici se podaljša do V roba OPPN.
(3) Površine za pešce v območju OPPN morajo biti ločene od cestišča. Vzdolžno ob novem objektu se izvede pokrit hodnik za pešce širine 2,00 m. Večina ostalih hodnikov za pešce je širine 2,00 m, izjema je pot ob zemljišču pošte, ki pelje do glavnega vhoda novega objekta, ki je širine 1,50 m.
(4) Molkov trg se predvidi kot enotna tlakovana in ozelenjena površina z zasaditvijo dreves. Pohodne površine Molkovega trga morajo biti primerno utrjene in odvodnjavane.
(5) Občinska pot s parc. št. 3278/1, k.o. Borovnica je šolska pot, ki se ohranja v obstoječi širini do J meje območja OPPN. Znotraj območja se šolska pot razširi na enotno širino 4,00 m in v nadaljevanju preide v sestavni del Molkovega trga do priključka na Mejačevo ulico.
19. člen
(splošni pogoji za komunalno, energetsko in telekomunikacijsko urejanje)
(1) Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne in energetske infrastrukture so:
– gradnja komunalnih naprav mora potekati usklajeno,
– dopustne so spremembe tras posameznih komunalnih vodov in objektov zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora,
– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v skladu s programi upravljavcev komunalnih vodov in morajo biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve posameznega komunalnega voda.
(2) Sestavni del splošnih pogojev za komunalno, energetsko in telekomunikacijsko urejanje je karta »Zasnova komunalne ureditve« (list št. 5.3.).
20. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Območje je opremljeno z javnim kanalizacijskim sistemom. Kanal za sanitarne odpadne vode poteka po Molkovem trgu in po Mejačevi ulici, preko S-kanala pa je povezan s ČN Borovnica. Kanal za meteorne odpadne vode poteka po Molkovem trgu in Mejačevi ulici z iztokom v Borovniščico. Del meteorne in sanitarne kanalizacije, ki poteka v območju OPPN je potrebno sanirati (zagotoviti vodotesnost in odpraviti poškodbe). Predvidi se ločen sistem kanalizacije.
(2) Obvezni horizontalni odmiki novih objektov od javnega kanala so min. 3,0 m.
(3) V času gradnje mora obstoječa kanalizacija delovati brezhibno, saj odvaja odpadne vode iz više ležečega dela naselja.
(4) V sklopu kanalizacije za sanitarno odpadno vodo je potrebno izvesti tudi prestavitev javne kanalizacije za sanitarno odpadno vodo v dolžini 39,0 m.
(5) Po Mejačevi ulici poteka obstoječa javna kanalizacija za sanitarno odpadno vodo Ø 300 mm. Na to kanalizacijo se morajo preko novo zasnovane interne kanalizacije priključevati sanitarne odpadne vode iz novih objektov. Na novo interno kanalizacijo objekta se preveže tudi kanalizacija za sanitarno odpadno vodo Pošte.
(6) Po Mejačevi ulici poteka obstoječa javna kanalizacija za meteorno vodo Ø 1000 mm. Na to kanalizacijo se morajo preko novo zasnovane interne kanalizacije priključevati meteorne vode s strešnih površin objektov in meteorne vode iz utrjenih povoznih in parkirnih površin.
Meteorne vode s strešnih površin objektov se morajo stekati preko vertikalnih odtočnih cevi v peskolove, locirane ob objektu, od tam pa v interno kanalizacijo za meteorno vodo, ki bo vezana na javno kanalizacijo Ø 1000 mm na Mejačevi ulici.
(7) Meteorne vode iz utrjenih površin ceste se morajo stekati v cestne požiralnike, iz cestnih požiralnikov pa v interno kanalizacijo, ki bo vezana na javno kanalizacijo na Mejačevi ulici. Meteorne vode iz parkirišča se morajo stekati preko cestnih požiralnikov in kanalizacije v lovilec olja, iz lovilca olja pa preko interne kanalizacije v javno kanalizacijo.
(8) Del javne kanalizacije za sanitarno odpadno vodo poteka preko parcele investitorja in se jo zaradi izgradnje novega objekta prestavi.
(9) Kanalizacija mora biti izvedena vodotesno. Za meteorne kanale naj se uporabijo plastične cevi, za sanitarni kanal pa polipropilenske ali poliesterske cevi.
(10) Odpadne vode morajo ustrezati pogojem za priključitev na javni kanal, navedenim v uredbi RS (Uradni list RS, št. 47/05).
21. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Omrežje mora biti izvedeno v skladu s pravili za tovrstne instalacije, da se predvidenemu objektu zagotovi higiensko neoporečna pitna voda.
(2) Priključitev objektov na javni vodovod je možna z dograditvijo sekundarnega vodovoda PE 110 mm v cestišču, priključenega na obstoječi sekundarni vodovod LTŽ 150 mm, vgrajenega ob Mejačevi ulici.
(3) Statični tlak na odjemnem mestu (vodomeru) bo od 3,5 do 5,0 bar.
(4) Minimalni odmik objekta od obstoječega vodovoda, ki poteka po gradbeni parceli je 5,00 m, kolikor je ta razdalja manjša, se ga prestavi na stroške investitorja.
(5) Nad vodovodom niso dovoljeni gradbeni posegi, dodaten nasip ali odvoz materiala, gradnja ograj, podpornih zidov in ostalih komunalnih vodov.
(6) Demontaža obstoječih vodovodnih priključkov v območju ureditve mora potekati v soglasju in ob prisotnosti predstavnika distributerja. Obvestiti je potrebno vse, ki so priključeni na te vode.
(7) Po izgradnji objekta do 3. faze se izvede vodomerni jašek na zemljišču Mercatorja in razvodno omrežje vode po kompleksu. Za vsakega uporabnika se predvidi svoj vodomer in lastni priključek vode. Priključki so naslednji: Mercator notranje vodovodno in hidrantno omrežje in zunanje hidrantno omrežje po kompleksu, lokal 1, lokal 2, 2 priključka za potrebe v prvem nadstropju ter Paviljon.
(8) Pred vstopom v objekt se izvede zunanje hidrante na parceli. Zunanji nadtalni hidranti za potrebe požarne varnosti se izvedejo skladno z idejno zasnovo smernic požarne varnosti.
(9) Cevi vodovodnega omrežja se izvedejo iz polietilena za tlak 10 bar.
(10) V skladu s požarnimi zahtevami se ob cesti izvede nadzemne hidrante javnega vodovoda.
(11) Vodovodi naj potekajo v dostopnih prometnih površinah in intervencijskih poteh tako, da je omogočeno vzdrževanje omrežja in hišnih priključkov.
(12) Vodovod se mora z vsemi posnetimi podatki vrisati v katastrske karte.
(13) O pričetku del je potrebno pisno obvestiti vse soglasodajalce in naročiti zakoličbo vse podzemne komunalne infrastrukture pri pristojnih upravljavcih komunalne infrastrukture. Zakoličba vsebuje določitev situacijskega in višinskega položaja obstoječega ali načrtovanega komunalnega voda.
(14) Vodovod se izvede skladno z napotili Načrta strojnih inštalacij in strojne opreme – vodovodno omrežje – IDZ (EK PROJEKT d.o.o., št. 28005-250, oktober 2008).
22. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Na območju OPPN je obstoječa kabelska kanalizacija od transformatorske postaje do območja urejanja je polna. Potrebno je zgraditi novo kabelsko kanalizacijo.
(2) Za napajanje novega objekta se zgradi nov nizkonapetostni (0,4kV) razvod in kabelsko kanalizacijo od obstoječe transformatorske postaje TP Borovnica bloki. Razvod mora biti izdelan skladno s tipizacijo podjetja Elektro Ljubljana.
(3) Predvidena poraba objektov je 400 kW.
(4) Priključno merilne omarice se postavijo na prosto dostopna mesta v ali izven objekta.
(5) Novi kabelski razvod poteka v novi kabelski kanalizaciji, vzdolž celotne trase polaganja kablov se izvede kabelske jaške. Na začetkih in koncih se kable pred priklopom v TP oziroma priključni merilni omarici opremi s kabelskimi zaključki EKPT 0047 »Raychem«. Kabelska trasa nizkonapetostnega priključnega kabla mora biti usklajena s trasami ostalih komunalnih vodov.
(6) Ozemljitveni sistem mora biti izveden skladno s » Pravilnikom o tehničnih normativih za zaščito nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj« ter tvori zvezdasti način okoli transformatorske postaje, Fe-Zn valjanec dimenzije 25x4 mm se položi vzdolž celotne trase polaganja kabelske kanalizacije.
(7) Upoštevati se morajo soglasja prizadetih komunalnih in drugih organizacij ter zahteve, ki izhajajo iz tehničnih predpisov in strokovnih publikacij za gradnjo podzemnih energetskih vodov (Navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1 kV do 35 kV; Elektroinštitut »Milan Vidmar«, št. elaborata 1260, junij 1995).
(8) Pri polaganju je potrebno upoštevati dovoljeni polmer krivljenja kabla. Minimalni polmer krivljenja kabla lahko znaša D x 12 (D = zunanji premer kabla).
(9) Pri vlečenju kabla v PVC cev je potrebno kontrolirati vlečno silo ter dopustni polmer krivljenja.
(10) Odmiki predvidenega objekta z elekroenergetskimi vodi in napravami morajo biti izvedeni v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.
(11) Vsa približevanja in križanja elektroenergetskega kabla z ostalimi komunalnimi vodi in objekti morajo biti izvedeni skladno z Navodili za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1 kV do 35 kV, julij 1995, Elektroinštitut »Milan Vidmar«, Ljubljana.
(12) Izvedba novega kabelskega razvoda mora upoštevati napotila Načrta električnih inštalacij in električne opreme za TC Mercator Borovnica – IDZ-81/2007 (EK PROJEKT d.o.o., št. 28005-140, oktober 2008).
(13) Oskrba obstoječih objektov z električno energijo se ne spreminja.
23. člen
(ogrevanje)
Za potrebe ogrevanja se na manipulacijskem dvorišču izvede vkopane cisterne za gorivo, ločeno za posamezne uporabnike. Po izvedbi daljinskega ogrevanja v Borovnici se najkasneje v 36 mesecih izvede preklop na daljinsko ogrevanje.
24. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) Za gradnjo novega objekta TC Mercator in Paviljona se predvidi nova priključka objektov na kabelsko kanalizacijo.
(2) Zaradi rušitve obstoječih objektov Mercator (stari) in skladiščna lopa s kabelskimi omarami se predvidi nadomestno omrežje v kabelski kanalizaciji namesto obstoječih zemeljskih ali samonosilnih RNO kablov.
(3) V zgrajene cevi v območju OPPN se bo glede na razvojne potrebe lahko uvleklo primerne kable glede na zahtevane kapacitete (bakreni, optični).
(4) Obstoječa kabelska kanalizacija se ne spreminja ali dopolnjuje.
(5) Kanalizacija se uporabi tudi za napeljavo kabelske televizije.
25. člen
(UPC)
(1) Zgradi se kabelska kanalizacija od mesta navezave na obstoječe omrežje od ojačevalno-razdelilne omare na levem bregu vodotoka Borovniščica ob mostu na Mejačevi ulici vzdolž cestnega roba in z odcepom proti novemu objektu.
(2) Trasa je vzporedna z novo traso Telekom kabelske kanalizacije, izvede se tudi hišne priključke do individualnih objektov izven območja OPPN identično kot Telekom hišne priključke zaradi istočasnosti gradnje.
(3) V zgrajene cevi v območju OPPN se bo glede na tehnologijo operaterja uvleklo primerne kable.
(4) Kabelsko omrežje se zaključuje na fasadni omari na objektu ob Telekom omari.
26. člen
(javna razsvetljava)
Za predvideno območje se zgradi javna razsvetljava Molkovega trga, šolske poti in Južnega parka. Parkirišče ob trgovskem centru je razsvetljeno s pomočjo svetilk, pritrjenih na stebre. Razsvetljava parkirišča se napaja iz skupne rabe.
27. člen
(javna higiena)
V okviru zunanje ureditve se na manipulacijskem dvorišču postavi za vsakega uporabnika zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov. Za potrebe Paviljona se zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov postavi na zelenico južno od objekta.
28. člen
(javno dobro)
V ureditvenem območju OPPN so površine javnega dobra:
– površine šolske poti
– park in spominska ploščad okoli kulturnega spomenika Steber Borovniškega viadukta
– osrednji trg
– južni park.
IV. NAČRT PARCELACIJE
29. člen
(načrt parcelacije)
(1) Mejne točke parcel in objektov so opredeljene po Gauss–Kruegerjevem koordinatnem sistemu.
(2) Območje OPPN obsega površino         12.089 m2.
(3) Območje se deli na:
G1 (cesta) s površino              2.036,11 m2
G2 (Molkov trg s parkom
Borovniškega viadukta) s površino        3.121,81 m2
  G3 (Pošta) s površino             959,10 m2
  G4 (šolska pot) s površino           287,53 m2
  G5 (južni park) s površino           528,52 m2
  G6 (paviljon in info točka) s površino     380,45 m2
  G7 (TC Mercator) s površino         4.775,99 m2.
(4) Tehnični elementi parcelacije so razvidni iz grafičnega dela OPPN – »Načrt parcel« (list št. 7.1.), tehnični elementi zakoličbe objektov pa iz grafičnega dela OPPN – »Zakoličbeni elementi parcel in predvidenih objektov« (list št. 7.2.).
V. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
30. člen
(etapnost izvedbe)
(1) OPPN bo izveden v treh etapah:
– etapa 1: odstranitev vseh objektov v območju OPPN, razen objekta pošte in poslovno stanovanjskega objekta, postavitev objekta trgovskega centra Mercator z vso zunanjo in komunalno ureditvijo ter vsemi parkirnimi površinami. Možna je faznost izvedbe na objektu trgovskega centra tako, da se pridobi uporabno dovoljenje posebej za trgovsko dejavnost in posebej za poslovno dejavnost. Investitor mora v okviru etape 1 odstranitev objekta sedanje trgovine in gradnjo novega trgovskega centra izvesti tako, da bo preskrba občanov zagotovljena ves čas gradnje.
– etapa 2: ureditev Molkovega trga s šolsko potjo in Južnega parka ter ureditev območja ob Borovniškem stebru.
– etapa 3: odstranitev poslovno stanovanjskega objekta in postavitev objekta Paviljon z zunanjo ureditvijo.
(2) Etape se lahko izvaja tudi združeno po smiselnih in vsebinsko celovitih sklopih, skladno z gradbenimi zahtevami.
(3) Etapo 3 je potrebno izvesti pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja za TC Mercator, razen v primeru sodnega urejanja nerešenih lastniških razmer v zvezi z obstoječim objektom. V tem primeru je investitor dolžan z občino dogovoriti nov rok rušitve.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
31. člen
(varstvo kulturne dediščine)
(1) Območje OPPN posega v kulturni spomenik Borovnica – Ostanki. Borovniškega viadukta (EŠD 6O31), za katerega veljajo določila Odloka o razglasitvi ostankov Borovniškega viadukta za tehnični spomenik (Uradni list RS, št. 7/92). Zaradi navedenega se ne sme spreminjati namembnost parc. št. 2080/8, 2080/59, 545/3 k.o. Borovnica. Urejanje tega dela obravnavanega območja je podrejeno sanaciji in prezentaciji spomenika, kot enega največjih tehniških dosežkov pri nas.
(2) S citiranimi parcelami je potrebno povezati Molkov trg na parc. št. 2080/51 k.o. Borovnica tako, da se parkiranje za objekt pošte predvidi v sklopu novega trgovskega centra ter zasnuje nov tržni prostor.
(3) Prosta zelena površina javnega značaja pred zdravstvenim domom, na parc. št. 438 k.o. Borovnica, je v enoti kulturne dediščine Borovnica – Arheološko najdišče Mazijeva opekama (EŠD 11597). Namembnost naj se ne spreminja. Kolikor bodo predvideni kakršnikoli posegi v zemeljske plasti, bo potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje, ki bodo natančno opredelili potrebne arheološke raziskave.
(4) Med šolsko potjo in parkiriščem se predvidi zeleni pas s funkcijo ločevanja in členjenja prostora.
(5) S predlaganimi posegi v območju urejanja bo Borovnica dobila nov center, zato je potrebno izdelati načrt krajinske arhitekture, ki bi smiselno in atraktivno povezal odpri prostor.
(6) Med rušenjem starega trgovskega centra (nekoč zadružnega doma) ter izkopavanjem temeljev za parkirišče in novi objekt bo investitor naletel na večjo količino klesanega kamna – ostankov borovniškega viadukta. Najdeni klesani kamen se uporabi za ureditev osrednjega trga ob stebru viadukta.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE
32. člen
(splošne določbe)
(1) V času gradnje bodo morali biti zagotovljeni vsi potrebni varnostni ukrepi in organizacija gradbišča za preprečitev prekomernega onesnaženja tal, vode in zraka pri transportu, skladiščenju in uporabi škodljivih snovi; v primeru nesreče pa zagotovljeno takojšnje ukrepanje usposobljene službe.
(2) Investitor in izvajalec morata poleg urbanistično arhitektonskih pogojev upoštevati vsa navodila in pogoje posameznih nosilcev urejanja prostora, ki so sestavni del tega prostorskega akta.
(3) Okolje bo varovano tudi s primerno izvedenimi parkirišči, mesti za ločeno zbiranje odpadkov in objektom, ki bo zadostil zahteve po racionalni rabi energije.
33. člen
(tla, varstvo podtalnice in površinskih vodotokov)
(1) Posegi v tla se izvedejo tako, da so prizadete čim manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene površine se uporabijo infrastrukturne površine in površine, na katerih so tla manj kvalitetna.
(2) Predvidijo se nujni ukrepi za odstranitev in odlaganje materialov, ki vsebujejo škodljive snovi zaradi nezgod na gradbenih površinah.
(3) Prst se odstrani in deponira ter uporabi za sanacijo devastiranih in degradiranih tal. S sanacijo razgaljenih površin se začne že v času izvajanja gradnje. Prst se odstrani in premesti na drugo lokacijo tako, da ne pride do onesnaženja s škodljivimi snovmi in manj kvalitetnim materialom. Deponije prsti se izvedejo tako, da se ohranita njena rodovitnost in količina in tako, da pri tem ne pride do mešanja mrtvice in živice, ki ne sme biti deponirana v kupih višjih od 1,20 m.
(4) Za obvladovanje obremenjevanja tal in podzemne vode v času obratovanja se morajo izvesti sledeči omilitveni ukrepi:
– nepropustna izvedba objektov in cevovodov za zbiranje tehnološke odpadne vode,
– ureditev parkirnih in povoznih površin z robniki in padcem proti lovilcu olj.
(5) Po končani gradnji se odstranijo vsi za potrebe gradnje postavljeni provizoriji in odstranijo vsi ostanki začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine se ustrezno krajinsko uredi.
(6) V vseh prostorih, kjer obstaja možnost razlitja nevarnih snovi, morajo biti tla ustrezno tesnjena.
(7) Komunalne in padavinske odpadne vode se obvezno priključi na javni kanalizacijski sistem. Odvajanje padavinskih odpadnih voda iz asfaltiranih manipulativnih površin oziroma dvorišča je nujno projektirati preko peskolova in ustrezno dimenzioniranega lovilca maščob in olj.
(8) Vse komunalne odpadne vode in tehnološke odpadne vode se odvaja v kanalizacijske odvodne sisteme, ki morajo poleg zbirnega in prenosnega omrežja obsegati tudi naprave za ustrezno čiščenje voda pred izlitjem v odvodnike.
(9) V projektni dokumentaciji morajo biti predvideni in zagotovljeni vsi potrebni varnostni ukrepi in taka organizacija na gradbiščih, da bo preprečeno onesnaženje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi, v primeru nezgod pa predvideno in zagotovljeno takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v okolje.
(10) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda mora biti usklajena s Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02, 50/04) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05).
34. člen
(varstvo zraka)
(1) Po končani izvedbi občinskega podrobnega prostorskega načrta se onesnaženje zraka ne bo povečalo.
(2) Prezračevanje vseh delov objektov se izvede naravno ali prisilno, pri čemer je treba zagotoviti odvod dimnih plinov nad strehe objektov. V času gradnje je potrebno preprečiti prašenje z vlaženjem sipkih materialov in nezaščitenih površin ter preprečiti raznos materiala z gradbišča.
35. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Območje OPPN se razvršča delno v območje za oskrbne dejavnosti, delno pa v območje za proizvodne dejavnosti. Dovoljene ravni hrupa s predvidenimi dejavnostmi ne bodo presežene.
(2) V času gradnje je treba upoštevati naslednje ukrepe za preprečevanje prekomerne obremenitve okolja s hrupom:
– vsi gradbeni stroji in naprave morajo biti tehnično brezhibni in morajo ustrezati normam glede dovoljenih ravni zvočne moči, v skladu s Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem;
– upoštevati je treba časovno omejitev za izvajanje gradbenih del skladno z Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju;
– gradbišče je treba zaščititi s primerno visoko ograjo, ki bo dušila hrup delovnih strojev.
(3) Izvajalci morajo pred začetkom gradnje pridobiti od pristojnega ministrstva v skladu s 94. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) dovoljenje za občasno povečanje obremenitve okolja s hrupom. Ob pridobitvi omenjenega dovoljenja najbližji sosednji stanovanjski objekti v času gradnje ne bodo izpostavljeni vplivom nedovoljenih hrupnih obremenitev. Gradbišče bo lahko delovalo v dnevnem času, med 7. in 18. uro. V primeru, da bi gradbišče delovalo tudi v nočnem času, se na njem ne smejo izvajati hrupne dejavnosti.
36. člen
(odstranjevanje odpadkov)
Investitor je dolžan ravnati z odpadki, ki nastanejo v času gradnje in obratovanja objektov, v skladu z veljavnimi predpisi o ravnanju z odpadki.
37. člen
(ohranjanje narave)
(1) Območje OPPN posega v območje ohranjanja narave in sicer v ekološko pomembno območje: Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri.
Koda: 80000
Kratka oznaka: Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri rjavega medveda, risa in volka.
Status: ekološko pomembno območje
(2) Glede na dejstvo, da so posegi načrtovani znotraj strnjenega naselja, Zavod RS ocenjuje, da ne bodo imeli negativnega vpliva na lastnosti navedenega ekološko pomembnega območja in zato ni predpisal usmeritev in pogojev, ki se upoštevajo pri pripravi prostorskega izvedbenega akta.
(3) V izogib privabljanju živali morajo biti vsi odpadki spravljeni v ograjenem prostoru.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
38. člen
(splošne določbe)
(1) Za območje urejanja ni predvidenih ukrepov za obrambo.
(2) Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– odmike med objekti oziroma ustrezno požarno ločitev objektov,
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
39. člen
(varstvo pred požarom)
(1) V okviru zaščite pred požarom se izvedejo naslednji ukrepi:
– intervencijske površine
– zunanje hidrantno omrežje
– ustrezna zaščita pred požarom na posameznih delih objekta (notranja hidrantna mreža, požarni zidovi in drugi ukrepi)
– poti za evakuacijo.
(2) Projektanti izvedbenih projektov so dolžni upoštevati zahteve Idejne zasnove požarne varnosti za TC Mercator v Borovnici (KOMPLAST d.o.o., št. 533-10/08-IZ, oktober 2008). Ukrepi predstavljajo optimalno varnost v objektu, investitor pa se lahko odloči tudi za dodatne ukrepe varstva pred požarom. Zahtev iz idejne zasnove ni dovoljeno spreminjati brez soglasja odgovornega projektanta požarne varnosti.
(3) Pri izdelavi projektne dokumentacije je treba upoštevati veljavno področno zakonodajo: Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01, 110702 105/06), Zakon o varstvu pred požarom – uradno prečiščeno besedilo (ZVPoz-UPB1) (Uradni list RS, št. 3/07), Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 132/06, 14/07), Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji (Uradni list RS, št. 66/04), sprememba (Uradni list RS, št. 54/05 in 55/08).
(4) Za gašenje požarov na objektu je treba zagotoviti vodo iz hidrantnega omrežja. Hidranti morajo biti povezani v obročast sistem cevovodov. Hidranti so razporejeni tako kot so prikazani v situaciji. Hidranti morajo biti nadtalni. Razdalja med hidrantoma in zidom objekta ne sme biti manjša kot 5 m in ne večja od 80 m. Premer hidranta mora biti najmanj DN 80. Lokacija hidranta mora biti označena s tablico v skladu s standardom SIST 1007.
(5) Hidrantno omrežje za gašenje objektov mora biti zagotovljeno v skladu s Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91 in 83/05).
(6) Ureditev dovozov, dostopov in delovnih površin za gasilce mora biti urejeno v skladu s Tehnično smernico za graditev – TSG-1-001:2007 Požarna varnost v stavbah in v skladu s standardom SIST DIN 14090. Intervencijske poti izven vozišč morajo biti izvedene na način, ki dopušča ozelenitev teh površin. Vse povozne površine morajo biti dimenzionirane na 10 t osnega pritiska. Širina intervencijskih poti mora biti najmanj 3 metre, na mestih za delovanje intervencijskih vozil pa najmanj 3 metre utrjene površine in 2 metra površine brez zaprek. Odmiki od objektov morajo biti med 3 in 9 metrov. Najmanjši radiji obračanja morajo biti 11,5 metra. Vse intervencijske poti morajo omogočati krožno vožnjo.
(7) Stavba spada med objekte s površino nad 600 do 6000 m2, zato mora biti zagotovljen dostop do najmanj ene strani stavbe ter najmanj ena delovna površina za intervencijo.
(8) Požarnovarnostni ukrepi morajo biti izbrani tako, da bodo predvideni ukrepi varstva pred požarom zagotavljali:
– pogoje za pravočasno odkrivanje, obveščanje, omejitev širjenja in učinkovito gašenje požara
– pogoje za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih posledic požara za ljudi, premoženja in okolja
– pogoje za pravočasen in varen umik iz kateregakoli dela objekta
– dostopne in delovne površine za intervencijska vozila in gasilce
– vire za oskrbo z vodo za gašenje požarov.
(9) Ureditev varstva pred požarom je razvidna iz grafičnega dela občinskega podrobnega prostorskega načrta – »Načrt intervencijskih poti« (list št. 6.1.).
40. člen
(varstvo pred neeksplodiranimi minsko eksplozivnimi sredstvi)
Območje je potencialno nahajališče minsko eksplozivnih sredstev – v času druge svetovne vojne je bilo to področje posejano z minskimi polji, prav tako pa ne gre izključiti potencialnih neeksplodiranih letalskih bomb iz množičnih bombardiranj nekdanjega borovniškega viadukta. V zadnjih dveh letih sta bili ob razkrivanju površinske plasti zemlje na Molkovem trgu najdeni dve italijanski protipehotni mini. Investitor gradnje naj se pred pričetkom del zavaruje za povzročitev nastale škode zaradi morebitne eksplozije.
IX. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
41. člen
(splošni pogoji)
(1) Vsi objekti znotraj območja OPPN morajo biti priključeni na obstoječe in predvideno komunalno in energetsko infrastrukturno omrežje. Priključitev se izvede po pogojih posameznih upravljavcev komunalnih vodov.
(2) Vsi primarni in sekundarni vodi morajo potekati po javnih prometnih in intervencijskih površinah ali površinah v javni rabi tako, da je omogočeno vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav. Zagotovljeni morajo biti zadostni in ustrezni odmiki od obstoječih komunalnih in energetskih vodov in naprav.
(3) V primeru, ko potek v javnih površinah ni možen, mora lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih komunalnih vodov na njegovem zemljišču, upravljavec posameznega komunalnega voda pa mora za to od lastnika pridobiti služnost.
(4) Obstoječe komunalne vode, ki se nahajajo v območju, je dopustno obnavljati, dograjevati in jim povečevati zmogljivosti v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov.
(5) V primeru, da bo na območju gradilo več investitorjev, morajo pred izdajo gradbenega dovoljenja posameznega objekta pristopiti vsi posamezni investitorji k podpisu ustrezne pogodbe o sofinanciranju izgradnje vseh objektov in naprav za prometno in komunalno ureditev ter izgradnjo vseh infrastrukturnih razvodov, ki so predvideni v zbirni karti komunalnih naprav. V navedeni pogodbi mora biti opredeljen tudi končni rok za končanje vseh del.
X. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI ENOTAMI UREJANJA PROSTORA
42. člen
(vplivno območje)
(1) V času gradnje bo vplivno območje obsegalo:
– vsa zemljišča znotraj območja OPPN
– dele zemljišč izven območja zaradi ukinitve ali rekonstrukcije obstoječih komunalnih vodov ali ureditve novih in sicer traso voda:
– dele parcel 446/7, 442/4, 446/6, 446/5 in 449/1 k.o. Borovnica za izvedbo novega NN razvoda od obstoječe TP do TC Mercator;
– dele parcel 2080/4, 2080/79, 3587/8, 429/5, 428/2 in 429/4, k.o. Borovnica za izvedbo novega sekundarnega voda PE110 od obstoječega sekundarnega voda LTŽ150 do obstoječega voda ALK110, ki se ga delno demontira;
– dele parcel 2080/4 in 2080/79 k.o. Borovnica za izvedbo priključka internega omrežja požarne in pitne vode DN80 za TC Mercator na nov sekundarni vodovod PE110;
– dele parcel 2080/4 in 2080/79 k.o. Borovnica za ukinitev dela obstoječe kanalizacije za sanitarno odpadno vodo in izvedbo njene prestavitve ter priključitve na obstoječo kanalizacijo;
– dele parcel 521, 544/4 k.o. Borovnica za ukinitev obstoječega in izvedbo novega telekom omrežja ter novega omrežja CaTV za obstoječa stanovanjska objekta na zahodnem robu območja OPPN;
– del parcele 429/1 k.o. Borovnica za ukinitev obstoječega telekom omrežja za stanovanjski objekt na južnem robu območja OPPN;
– del parcel 3278/1 in 429/1 k.o. Borovnica za izvedbo novega telekom in CaTV omrežja za stanovanjski objekt na južnem robu območja OPPN;
– del parcel 3640/1 in 3640/2 k.o. Borovnica za izvedbo navezave na obstoječe UPC omrežje.
(2) V času obratovanja bo vplivno območje obsegalo:
– vsa zemljišča znotraj območja OPPN
– dele parcel št. 438, 446/5, 449/1, 453/2, 3640/1, 2080/4, 2080/79, 3586/1, 3587/8 in 2586/2 k.o. Borovnica zaradi občasnega osenčenja.
(3) Vplivno območje v času gradnje in v času obratovanja objektov je razvidno iz grafičnega dela občinskega lokacijskega načrta – »Vplivi na sosednja območja« (list št. 3.2.).
43. člen
(opis vplivov in povezav s sosednjimi območji)
(1) Območje OPPN v sklopu predpisanega vplivnega območja minimalno v širini 25 m meji na sledeče obstoječe rabe prostora:
– z JZ mejo na Zalarjevo ulico
– s SV mejo na območje Liko
– s SZ in JZ mejo na obstoječo pozidavo.
(2) V času gradnje bo poseg vplival na okolico:
– s prestavitvijo sanitarnega kanala
– s prestavitvijo sekundarnega vodovoda ob V mejo OPPN
– z gradnjo NN voda do TP
– s postavitvijo gradbiščne ograje in gradbiščnega objekta
– s temeljenjem na geomehaniko tal
– s hrupom gradbenih strojev
– s prašenjem ob izvajanju gradbenih del
– s povečanim prometom tovornih vozil.
(3) Predvideni objekti s pripadajočo zunanjo ureditvijo bodo po končani gradnji vplivali:
– s povečanim prometom na dostopno cesto.
(4) Na predvideno pozidavo bo vplival:
– promet po obstoječih cestah in dejavnost kompleksa Liko.
(5) Vplivov novogradnje v času gradnje in obratovanja na varnost pred požarom, na higiensko in zdravstveno zaščito, na varnost pri uporabi ter pred hrupom, na poslabšanje bivalnih razmer zaradi spremembe osončenja ni, oziroma je z izvedbo posegov stanje v normativnih okvirih.
XI. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD NAČRTOVANIH REŠITEV
44. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)
(1) Tlorisni gabariti objektov:
Dopustno je odstopanje od predpisanih tlorisnih gabaritov objekta do ± 1.00 m ob pogoju, da so izpolnjeni urbanistični pogoji iz 13. člena tega odloka.
(2) Višinski gabariti objektov:
Dopustno je odstopanje od predpisanih višinskih gabaritov do ± 0.50 m ob pogoju, da so izpolnjeni urbanistični pogoji iz 13. člena tega odloka.
(3) Višinska regulacija terena:
Odstopanja so lahko do ± 0.10 m, razen na utrjenih zunanjih funkcionalnih površinah, kjer je dopustno odstopanje od predpisane kote do + 0.10m.
(4) Komunalni vodi, objekti in naprave:
Dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v skladu s programi upravljavcev komunalnih vodov in morajo biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve posameznega komunalnega voda.
Pri realizaciji OPPN so dopustni premiki tras komunalnih naprav in prometnih ureditev od prikazanih, v kolikor gre za prilagajanje stanju na terenu, izboljšave tehničnih rešitev, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega, ozelenitvenega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji ali prejudicirati in ovirati bodoče ureditve, ob upoštevanju veljavnih predpisov za tovrstna omrežja in naprave.
Pod enakimi pogoji je za izboljšanje stanja opremljenosti območja možno izvesti dodatno podzemno gospodarsko javno infrastrukturo.
(5) Parcelacija in zakoličba objektov:
Dopustna so odstopanja skladno z uskladitvami parcelnih mej in s tolerancami horizontalnih gabaritov objektov.
XII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
45. člen
(splošne obveznosti)
(1) Poleg splošnih pogojev morata investitor in izvajalec upoštevati določilo, da se načrtovanje in izvedba posegov opravi na tak način, da so ti čim manj moteči ter tako, da ohranijo ali celo izboljšajo gradbeno tehnične in prometno varnostne ter okoljevarstvene razmere.
(2) Poleg vseh obveznosti, navedenih v predhodnih členih tega odloka, so obveznosti investitorja in izvajalca v času gradnje in po izgradnji tudi:
– Investitor mora v 2. etapi izvesti in financirati celotno ureditev Molkovega trga. Stroške, ki bodo pri tem nastali, poračuna s komunalnim prispevkom, kar se določi s programom opremljanja,
– izdelati načrt ureditve gradbišča,
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do poslabšanja prometnih razmer na obstoječem cestnem omrežju,
– zagotoviti ukrepe na obstoječem cestnem omrežju v takšnem obsegu, da se prometna varnost zaradi predvidenih posegov ne bo poslabšala,
– zagotoviti dostope, ki so bili zaradi gradnje prekinjeni,
– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč,
– v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem možnem času prekomerne negativne posledice, ki bi nastale zaradi gradnje,
– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo preko vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav. Infrastrukturne vode je potrebno takoj obnoviti v primeru poškodb pri gradnji,
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča za preprečitev prekomernega onesnaženja tal, vode in zraka pri transportu, skladiščenju in uporabi škodljivih snovi ter v primeru nesreče zagotoviti takojšnje ukrepanje usposobljene službe,
– za čas gradnje upoštevati, da v dnevnem času niso prekoračene kritične ravni hrupa, predpisane za posamezna območja varovanja pred hrupom,
– zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, naprav in območij ter okolico objektov.
(3) Investitor in izvajalec morata poleg urbanistično arhitektonskih pogojev upoštevati vse smernice, usmeritve in pogoje posameznih nosilcev urejanja prostora, ki so sestavni del tega OPPN.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
46. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po uveljavitvi veljavnosti občinskega podrobnega prostorskega načrta)
S sprejetjem tega odloka za parcele, ki so znotraj območja OPPN, pa so bile del Ureditvenega načrta Liko, prenehajo veljati določila Odloka o ureditvenem načrtu lesnoindustrijskega kombinata Liko v Borovnici (Uradni list SRS, št. 13/89).
47. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN)
OPPN velja do izvedbe prostorske ureditve, ki je predvidena na osnovi tega načrta.
48. člen
(vpogled OPPN)
Občinski podrobni prostorski načrt je stalno na vpogled na pristojnem oddelku Občine Borovnica.
49. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0002/2008-26
Borovnica, dne 9. julija 2009
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

AAA Zlata odličnost