Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2009 z dne 27. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2009 z dne 27. 7. 2009

Kazalo

2895. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »C-20 in C-21 – Ob avtobusni postaji«, stran 8202.

Na podlagi določil 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in sprememba 70/08 v nadaljevanju: ZPNačrt) ter 7. ter 30. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je župan Občine Sežana dne 17. 7. 2009 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »C-20 in C-21 – Ob avtobusni postaji«
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Na podlagi pobude investitorja KRAŠKI ZIDAR d.d. se za ureditveni območji »C-20 in C-21 – Ob avtobusni postaji« začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
Območje OPPN predstavlja delno pozidano območje ob obstoječi avtobusni postaji Sežana. Območje je po veljavnih prostorskih planskih aktih namenjeno centralnim dejavnostim, v izvedbenih aktih pa je predvidena gradnja poslovno stanovanjskega objekta. Območje je potrebno celovite urbane prenove.
Investitor je za načrtovano izgradnjo objekta izvedel vabljeni natečaj. V natečajni komisiji je sodeloval tudi predstavnik Občine Sežana. Izbrana natečajna rešitev predvideva na območju izgradnjo novega stanovanjsko-poslovnega objekta, ki predstavlja urbanistično nadaljevanje oblikovne poteze, zastavljene v območju C-21 in skladno z upoštevanjem gradbenih linij ustvarja enotno urbanistično potezo sklopa objektov avtobusne postaje in novega stanovanjsko-poslovnega objekta, ki formirajo ulico in zaključujejo mestno sliko Sežane.
Zaradi izjemne pomembnosti lokacije za razvoj mesta ter zaradi transparentnosti postopka in kvalitetnega komuniciranja z javnostmi se je občina odločila, da se za načrtovano gradnjo izdela OPPN. Izbrana natečajna rešitev bo predmet nadaljnjega načrtovanja in usklajevanja v okviru priprave OPPN.
S podrobnim načrtom se ob upoštevanju prostorskih izvedbenih pogojev iz občinskega prostorskega načrta podrobneje določi:
– območje podrobnega načrta,
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve, če bo ta potrebna,
– rešitve in ukrepe glede ravnanja s kulturno dediščino,
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora,
– dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev.
2. člen
(pravna podlaga za pripravo OPPN)
Pravna podlaga za pripravo OPPN je 57. člen ZPNačrt.
Na območju Občine Sežana veljajo naslednji prostorski planski akti:
– Dolgoročni plan občine Sežana za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 14/88), Odlok o uskladitvi dolgoročnega plana občine Sežana za obdobje 1986–2000 z obveznimi prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje 1986–2000 (Uradne objave, št. 1/89), Sklep o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občine Sežana za obdobje 1986–2000 – dopolnjen 1989 (Uradne objave, št. 37/89), Sklep o spremembi in dopolnitvi dolgoročnega plana občine Sežana za obdobje 1986–2000 – dopolnjen 1992 (Uradne objave, št. 5/92), Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Sežana v letu 1995 (Uradni list RS, št. 54/95), Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 v letu 1996 (Uradni list RS, št. 63/97) in Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 v letu 2002 (Uradni list RS, št. 81/02 in 86/02 – popr.).
– Družbeni plan občine Sežana za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 14/88), Uskladitev družbenega plana občine Sežana za obdobje 1986–1990 z obveznimi prostorskimi sestavinami družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986 -1990 za področje cestnega omrežja (Uradne objave, št. 4/89), Sklep o uskladitvah, spremembah in dopolnitvah družbenega plana občine Sežana za obdobje 1986–1990 – dopolnjen 1989 (Uradne objave, št. 37/89), Sklep o spremembah in dopolnitvah družbenega plana občine Sežana za obdobje 1986–1990 – dopolnjen 1992 (Uradne objave, št. 5/92), Sklep o spremembah in dopolnitvah družbenega plana občine Sežana za obdobje 1986–1990 – dopolnjen 1993 (Uradne objave, št. 18/93), Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Sežana v letu 1995 (Uradni list RS, št. 54/95), Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 v letu 1996 (Uradni list RS, št. 63/97) in Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 v letu 2002 (Uradni list RS, št. 81/02 in 86/02 – popr.).
– Odlok o urbanistični zasnovi mesta Sežana (Uradni list RS, št. 75/04)
– Odlok o spremembah urbanistične zasnove mesta Sežana (Uradne objave, št. 40/05)
Na obravnavanem območju veljajo naslednji prostorski izvedbeni akti:
– Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za mesto Sežana – vzhod (Uradni list RS, št. 116/08).
3. člen
(območje OPPN in program)
Območje obsega naslednje parcele št. 6457, 6458, 6459, 3959/31, 3745/81, in dele parcel 6437/10, 6089/36, 3959/33, 3959/34, 3959/35; vse k.o. Sežana.
Obravnavano območje zazidave, opredeljeno s prostorskimi planskimi in izvedbenimi akti Občine Sežana, meri okvirno 2300 m2.
Sestavni del OPPN so tudi zemljišča izven območij C-20 in C-21, ki so potrebna za neposredno prometno priključevanje na omrežje javnih cest in izvedbo komunalnih priključkov in naprav gospodarske javne infrastrukture, potrebnih za komunalno opremljanje območja.
Gradnja objekta je načrtovana na parcelah 6457, 6458, 6459, 3959/31 in 3745/81, vse k.o. Sežana. Na parceli 6437/10, k.o. Sežana, se pod zemljo poveže novo garažo z obstoječo garažo avtobusne postaje. Na parcelah št. 6437/10 in 6089/36, k.o. Sežana, je skladno s celoto zasnovana nova zunanja ureditev. Na parceli 3959/33, k.o. Sežana, se uredi komunalne vode (premik fekalne kanalizacije). Na parcelah 3959/33, 3959/34, 3959/35 in 6437/10, vse k.o. Sežana, se uredi meteorno kanalizacijo.
Načrtovani objekt ima okvirne tlorisne gabarite 52,5 x 27 m. Vertikalni gabarit nižjih delov stavbnih volumnov je P+2. Vertikalni gabarit dveh stolpičev je P+6. Stolpiča sta medsebojno povezana. Pritličje objekta je namenjeno poslovnim dejavnostim in potrebnim skupnim prostorom in funkcionalnim površinam objektov. Parkiranje se zagotovi v podzemni garaži in v kombinaciji z obstoječimi parkirnimi prostori avtobusne postaje.
Predmet izdelave OPPN so:
– prenova obravnavanega območja z izgradnjo novega poslovno-stanovanjskega objekta,
– ureditev parternih ureditev in skupnih površin v obravnavanem območju kot del prenove mestnega prostora;
– ureditev prometnega priključevanja na omrežje javnih cest;
– ureditev komunalne infrastrukture za obravnavano območje;
– ureditev mirujočega prometa v obravnavanem območju.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili ZPNačrt. Za obravnavano območje je bil že izveden vabljeni urbanistično-arhitekturni natečaj, ki ga je izvedel investitor in na podlagi strokovne ocene komisije predlagal rešitev, ki predstavlja podlago za nadaljnje načrtovanje v okviru tega OPPN.
Strokovne rešitve prostorskega akta bodo pridobljene na osnovi potrjenih strokovnih podlag, ki temeljijo na:
– povzetkih in usmeritvah prostorskih planskih aktov Občine Sežana,
– idejni zasnovi prostorske ureditve območja na podlagi izbrane natečajne rešitve,
– idejnih rešitvah prometnega priključevanja na javno cestno omrežje,
– idejnih rešitvah komunalne infrastrukture, znotraj in zunaj območja urejanja.
Kolikor se v postopku priprave OPPN, na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora ali iz drugih razlogov ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se te pripravijo med postopkom izdelave OPPN.
Za območje OPPN ima pobudnik že izdelan osnovni geodetski elaborat. Po potrebi se za izdelavo OPPN izdelajo dodatne geodetske izmere, predvsem zaradi načrtovanja komunalnih vodov in naprav izven območja OPPN.
Izbrani izdelovalec OPPN izdela ali pa najmanj koordinira izdelavo vseh strokovnih podlag za izdelavo OPPN. Strokovne podlage posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za svoja področja in drugi udeleženci pri pripravi OPPN.
Na podlagi izdelanih strokovnih podlag in usklajenega predloga OPPN se izdela program komunalnega opremljanja, ki se uskladi z občino.
5. člen
(roki izdelave OPPN)
Pobudnik in investitor v sodelovanju z izbranim prostorskim načrtovalcem, na podlagi že pripravljenih strokovnih podlag ureditve območja, pripravi osnutek OPPN in le tega posreduje Občini Sežana v potrditev. Na potrjeni osnutek OPPN se pridobijo smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki vsebujejo tudi strokovne podlage nosilcev urejanja prostora s področja njihovih pristojnosti. V tej fazi se pridobi tudi Odločba Ministrstva za okolje in prostor (MOP), Direktorata za okolje, Sektorja za celovito presojo vplivov na okolje o potrebnosti vodenja postopka celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) za obravnavani prostorski akt. Osnutek prostorskega akta se uskladi s pridobljenimi smernicami in izdelanimi strokovnimi podlagami. Tako dopolnjen osnutek, ki vsebuje vse sestavne dele OPPN v skladu z veljavnimi predpisi, Občina Sežana s sklepom posreduje v javno razgrnitev in javno obravnavo. Po potrebi se javno razgrne tudi okoljsko poročilo, ki mora predhodno pridobiti mnenje MOP o ustreznosti le tega za javno razgrnitev. Po javni razgrnitvi se dopolnjeni osnutek popravi oziroma dopolni na podlagi sprejetih stališč do pripomb iz javne razgrnitve in javne obravnave ter oblikuje Kot predlog OPPN, ki se ga posreduje pristojnim nosilcem urejanja prostora v pridobitev mnenj o skladnosti OPPN s podanimi smernicami. V primeru vodenja postopka CPVO je potrebno pridobiti tudi pozitivno okoljevarstveno mnenje. V tem času se izdela tudi predlog programa komunalnega opremljanja, ki ga potrdi Občina Sežana. Po pridobljenih pozitivnih mnenjih nosilcev urejanja prostora se izdela usklajen predlog OPPN, ki ga sprejme občinski svet. Občinski svet sprejme tudi Program opremljanja.
+------+--------------------------+--------------------------+
|Št.  |Aktivnost         |Rok izdelave       |
+------+--------------------------+--------------------------+
|1   |Priprava osnutka OPPN in |30 dni po sprejemu sklepa |
|   |prikaz stanja prostora  |župana o začetku priprave |
|   |             |OPPN in prejemu vseh   |
|   |             |potrebnih gradiv     |
+------+--------------------------+--------------------------+
|2   |Priprava gradiva za    |15 dni po potrditvi    |
|   |pridobivanje smernic   |osnutka s strani Občine  |
|   |pristojnih nosilcev    |Sežana          |
|   |urejanja prostora ter   |             |
|   |odločitve MOP o izdelavi |             |
|   |CPVO           |             |
+------+--------------------------+--------------------------+
|3   |Izdelava dopolnjenega   |30 dni po pridobitvi   |
|   |osnutka OPPN na podlagi  |smernic pristojnih    |
|   |pridobljenih smernic   |nosilcev urejanja     |
|   |nosilcev urejanja prostora|prostora         |
+------+--------------------------+--------------------------+
|4*  |Priprava okoljskega    |45 dni po pridobitvi   |
|   |poročila (v primeru    |smernic nosilcev urejanja |
|   |postopka CPVO)      |prostora in odločbe o   |
|   |             |CPVO           |
+------+--------------------------+--------------------------+
|5*  |Potrditev ustreznosti   |30 dni po oddaji osnutka |
|   |okoljskega poročila s   |okoljskega poročila na  |
|   |strani MOP        |MOP            |
+------+--------------------------+--------------------------+
|6   |Javno naznanilo o javni  |7 dni pred pričetkom   |
|   |razgrnitvi in javni    |javne razgrnitve     |
|   |obravnavi dopolnjenega  |             |
|   |osnutka OPPN       |             |
+------+--------------------------+--------------------------+
|7*  |Javna razgrnitev OPPN in |Najmanj 30 dni      |
|   |okoljskega poročila v   |             |
|   |primeru postopka CPVO)  |             |
+------+--------------------------+--------------------------+
|8   |Priprava stališč do    |15 dni po zaključeni   |
|   |pripomb iz javne     |javni razgrnitvi in javni |
|   |razgrnitve in javne    |obravnavi         |
|   |obravnave         |             |
+------+--------------------------+--------------------------+
|9   |Izdelava predloga OPPN  |15 dni po sprejemu    |
|   |             |stališč do pripomb    |
+------+--------------------------+--------------------------+
|10*  |Izdelava predloga     |30 dni po sprejemu    |
|   |okoljskega poročila (v  |stališč do pripomb    |
|   |primeru postopka CPVO)  |             |
+------+--------------------------+--------------------------+
|11  |Usklajevanje in      |45 dni po pripravi    |
|   |pridobivanje mnenj    |predloga OPPN       |
|   |pristojnih nosilcev    |             |
|   |urejanja prostora k    |             |
|   |predlogu OPPN       |             |
+------+--------------------------+--------------------------+
|12*  |Pridobitev sklepa o    |60 dni po pripravi    |
|   |sprejemljivosti vplivov  |predloga OPPN       |
|   |OPPN (v primeru postopka |             |
|   |CPVO)           |             |
+------+--------------------------+--------------------------+
|13  |Izdelava programa     |30 dni po pripravi    |
|   |komunalnega opremljanja  |predloga OPPN       |
+------+--------------------------+--------------------------+
|14  |Izdelava usklajenega   |15 dni po pridobitvi   |
|   |predloga OPPN       |mnenj pristojnih nosilcev |
|   |             |urejanja prostora     |
+------+--------------------------+--------------------------+
|15  |Obravnava in sprejem   |Skladno postopku, ki je  |
|   |usklajenega predloga OPPN |predpisan v občini    |
|   |in Programa opremljanja  |             |
+------+--------------------------+--------------------------+
  * Velja v primeru, če MOP ugotovi potrebo po izvedbi
celovite presoje vplivov na okolje.
6. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN)
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za pripravo dopolnjenega osnutka in mnenja k predlogu OPPN, so:
1. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Jadranskega morja, Oddelek povodja jadranskih rek z morjem, Pristaniška 12, Koper
2. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Območje Koper, Ankaranska cesta 7B, 6104 Koper
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
4. Zavod za varstvo narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica
5. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10,1000 Ljubljana
6. Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica
7. Petrol Plin, d.o.o., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana
8. Telekom Slovenije, d.d., Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje omrežja Koper, Kolodvorska 9, 6000 Koper
9. Kraški vodovod Sežana, d.o.o., Bazoviška cesta 6, 6210 Sežana
10. Komunalno stanovanjsko podjetje, d.d., Partizanska cesta št. 2, 6210 Sežana
11. Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana
12. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, Ljubljana.
Druge občinske službe ter drugi organi in organizacije v kolikor bi se v postopku priprave OPPN izkazalo, da so njihove smernice in mnenja potrebni, oziroma rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen
(obveznosti financiranja priprave OPPN)
Sredstva za izdelavo strokovnih rešitev ter za izdelavo OPPN v celoti zagotovi pobudnik in investitor družba KRAŠKI ZIDAR d.d.. Občina kot pripravljavec zagotovi vodenje postopka izdelave prostorskega akta in sredstva za organizacijske stroške nastale pri poteku postopka sprejemanja.
8. člen
(določitev objave)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in svetovnem spletu, ter začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-4/2009
Sežana, dne 17. julija 2009
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost