Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2009 z dne 27. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2009 z dne 27. 7. 2009

Kazalo

2866. Zakon o spremembah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-B), stran 8136.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-B)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. julija 2009.
Št. 003-02-7/2009-6
Ljubljana, dne 23. julija 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O NEMATERIALIZIRANIH VREDNOSTNIH PAPIRJIH (ZNVP-B)
1. člen
V Zakonu o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo in 67/07 – ZTFI) se 1.a člen spremeni tako, da se glasi:
»Prenos direktiv
1.a člen
S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša:
– Direktiva 98/26/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 1998 o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih papirjev (UL L št. 166, z dne 11. junija 1998, str. 45) in
– Direktiva 2007/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o uveljavljanju določenih pravic delničarjev družb, ki kotirajo na borzi (UL L št. 184, z dne 14. julija 2007, str. 17).«.
2. člen
V tretjem odstavku 2. člena se črta šesta alineja.
3. člen
66. člen se črta.
4. člen
67. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Izvrševanje pravic iz prinosniških vrednostnih papirjev
67. člen
(1) Zaradi udeležbe na skupščini in uresničevanja pravic, ki se na njej uveljavljajo, mora imetnik prinosniških delnic družbi dokazati, da je njihov imetnik in kakšen je njegov delež na presečni dan iz tretjega odstavka 297. člena ZGD-1 s pisnim potrdilom o stanju na računu vrednostnih papirjev, ki ga mora dostaviti družbi najpozneje dva dni pred zasedanjem skupščine.
(2) Potrdilo iz prejšnjega odstavka se glasi na prinosnika in se lahko uporablja samo kot izkazni papir za uveljavljanje upravičenja, v zvezi s katerim se izdaja. Izda ga član klirinško depotne družbe, pri katerem se za imetnika vodijo vrednostni papirji na računu vrednostnih papirjev pri klirinško depotni družbi ali klirinško depotna družba, če se vrednostni papirji za imetnika vodijo neposredno na računu pri klirinško depotni družbi. Vsebovati mora te podatke:
1. firmo in naslov oziroma sedež člana klirinško depotne družbe ali klirinško depotne družbe, če je potrdilo iz prejšnjega odstavka izdala klirinško depotna družba;
2. število imetnikovih delnic in njihov razred, če so delnice z nominalnim zneskom pa tudi nominalni znesek delnic;
3. navedbo upravičenja, v zvezi s katerim se potrdilo izdaja, in
4. presečni dan iz tretjega odstavka 297. člena ZGD-1.
(3) Določbe prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo tudi za potrdilo, izdano zaradi uresničevanja pravice do dividende, prednostne pravice do vpisa novih delnic, pravice zahtevati sklic skupščine in drugih pravic iz prinosniških delnic ali obveznic. Če mora v takem primeru imetnik delnic ali obveznic dokazati, da je njihov imetnik v določenem obdobju, se mora potrdilo namesto na presečni dan iz tretjega odstavka 297. člena ZGD-1 nanašati na to obdobje.«.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Določbe 4. člena tega zakona se začnejo uporabljati 1. septembra 2009.
Št. 450-12/09-4/12
Ljubljana, dne 15. julija 2009
EPA 273-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost