Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2009 z dne 27. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2009 z dne 27. 7. 2009

Kazalo

2883. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, stran 8186.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih ZVrt-UPB2 (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet Občine Braslovče na seji dne 15. 7. 2009 (na predlog Sveta zavoda OŠ Braslovče dne 28. 5. 2009) sprejel
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v vrtec
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek sprejema otrok, sestavo in način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem predšolskih otrok v Osnovno šolo Braslovče, Enoto vrtec Braslovče.
II. SPREJEM IN VPIS OTROK V VRTEC
2. člen
Vrtec sprejema otroke od dopolnjenega 11. meseca starosti do vstopa v osnovno šolo.
3. člen
Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na podlagi vlog in prostih mest vse leto.
Vlogo za sprejem otroka v vrtec izpolnijo starši otroka ali njegovi zakoniti skrbniki (v nadaljevanju: starši) na predpisanem obrazcu, ki je priloga tega pravilnika in je na razpolago v upravi vrtca oziroma spletni strani vrtca.
Vlogo za vpis otroka v vrtec vložijo starši v upravi vrtca osebno ali priporočeno po pošti oziroma po elektronski pošti, opremljeno z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom – elektronsko zavarovan podpis.
Sprejeta vloga se vpiše v evidenco. Vsa evidenca otrok v vrtcu se vodi v tajništvu zavoda Osnovne šole Braslovče.
4. člen
Če je število vlog v vrtec manjše od števila prostih mest, o sprejemu otrok odloča ravnatelj zavoda ali od njega pooblaščena oseba.
Če je v vrtec prijavljenih več otrok, kot je prostih mest v vrtcu, o njihovem sprejemu odloča Komisija za sprejem otrok v vrtec.
5. člen
Vpis novincev se izvede v mesecu marcu–aprilu za naslednje šolsko leto. Vloge za vpis se sprejemajo do razpisnega roka, v primeru prostih mest tudi po tem datumu.
Natečaj za vpis novincev v vrtec se objavi najmanj enkrat letno v sredstvih javnega obveščanja, na spletni strani vrtca in v oddelkih vrtca.
6. člen
Otroke, ki zaradi premajhnega števila točk niso bili sprejeti v vrtec, komisija za sprejem otrok uvrsti na čakalno listo po prednostnem vrstnem redu, druge otroke, ki se vpišejo v vrtec kasneje, pa se uvrsti na čakalno listo po kronološkem vrstnem redu vpisa.
Na prosta mesta se najprej sprejmejo otroci s prednostnega vrstnega reda, nato otroci glede na kronološki vpis v vrtec, razen če se vpiše otrok s posebnimi potrebami (z izdano odločbo o usmeritvi oziroma izdanim strokovnim mnenjem) oziroma otrok, za katerega je CSD izdal potrdilo o njegovi ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.
III. SESTAVA IN DELO KOMISIJE ZA SPREJEM OTROK
7. člen
Komisija šteje 3 člane in jo sestavljajo:
– 1 predstavnik strokovnih delavcev vrtca, ki ga imenuje ravnatelj,
– 1 predstavnik staršev, ki ga imenuje svet staršev vrtca,
– 1 predstavnik občine ustanoviteljice, ki ga imenuje ustanoviteljica.
Člani komisije so imenovani za dobo štirih let. Mandat predstavnika staršev je vezan na vključenost otroka v vrtec.
Prvo sejo komisije skliče ravnatelj.
8. člen
Seje komisije sklicuje in vodi njen predsednik, ki ga člani komisije iz svojih vrst izvolijo na prvi seji.
Komisija je sklepčna, če sta na seji navzoči dve tretjini članov. Na zasedanju komisije lahko sodeluje tudi pomočnik ravnatelja za vrtec, ki opravi pripravljalni postopek za delo komisije in vodi zapisnik, vendar nima pravice glasovanja.
V posebnih primerih se na predlog člana komisije na sejo povabi predstavnika Centra za socialno delo, predstavnika Zdravstvenega doma in druge.
Komisija sprejema svoje odločitve s sklepi, ki jih sprejme z večino glasov.
9. člen
Komisija obravnava vse vloge na seji v skladu z določili zakona, ki ureja splošni upravni postopek z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka.
10. člen
Komisija o svojem delu vodi zapisnik, iz katerega mora biti razvidno:
– ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,
– kraj, datum in ura seje komisije, na kateri se odloča o sprejemu otrok v vrtec,
– imena in priimki prisotnih članov komisije, drugih navzočih predstavnikov vrtca in morebitnih vabljenih udeležencev seje,
– število prostih mest po oddelkih na dan 1. 9. tekočega leta,
– seznam vseh pravočasno prispelih vlog,
– sprejeti sklepi komisije:
– seznam otrok, ki so bili sprejeti v vrtec po vrstnem redu zbranega števila točk in letniku rojstva,
– seznam odklonjenih otrok,
– čakalna lista po prioritetnem vrstnem redu za sprejem otrok med šolskim letom za primer novonastalih prostih mest.
Zapisnik podpišejo vsi prisotni člani komisije. Zapisnik se hrani kot dokumentacija vrtca po veljavnih predpisih.
11. člen
Komisija odloča o sprejemu novincev praviloma enkrat letno, najkasneje do 31. maja koledarskega leta.
Komisija obravnava vse prijave za vpis otrok vložene do razpisnega roka v koledarskem letu. V primeru, da prijava ni vložena do tega datuma, se v 5 dneh po zasedanju komisije prijava zavrne kot prepozna in se uvrsti na seznam novih prijav.
IV. KRITERIJI ZA SREJEM OTROK V VRTEC
12. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev in meril.
+-------------------+--------------+-------------+-------------+
|Kriteriji     |Število točk |Število točk |Število točk |
+-------------------+--------------+-------------+-------------+
|Prebivališče    |Oba – 20   |Eden – 10  |       |
|staršev v občini  |       |       |       |
|Braslovče     |       |       |       |
+-------------------+--------------+-------------+-------------+
|Zaposlenost    |Oba – 20   |Eden – 10  |Nobeden – 5 |
|staršev      |       |       |       |
+-------------------+--------------+-------------+-------------+
|Uvrščenost na   |Da – 20    |Ne – 10   |       |
|čakalni listi   |       |       |       |
|prejšnje leto   |       |       |       |
+-------------------+--------------+-------------+-------------+
|Otrok v      |Da – 20    |Ne – 10   |       |
|enoroditeljski   |       |       |       |
|družini, kar    |       |       |       |
|dokazuje z listino |       |       |       |
+-------------------+--------------+-------------+-------------+
|Družina že ima   |Da – 20    |Ne – 10   |       |
|vključenega otroka |       |       |       |
|v vrtcu      |       |       |       |
+-------------------+--------------+-------------+-------------+
|Več otrok v    |2 otroka – 3 |3 otroci – 6 |Več kot 4  |
|družini      |       |       |otroci – 9  |
+-------------------+--------------+-------------+-------------+
|Leto vstopa v šolo |Zadnje leto – |Čez dve leti |       |
|          |20      |– 10     |       |
+-------------------+--------------+-------------+-------------+
|Sprejem dvojčkov  |Da – 10    |       |       |
|ali trojčkov    |       |       |       |
+-------------------+--------------+-------------+-------------+
Komisija v skladu s petim odstavkom 20. člena Zakona o vrtcih najprej izmed vpisanih otrok izbere tiste otroke, za katere so starši predložili odločbo o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami, oziroma potrdilo CSD o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine ter sprejme o tem sklep. Preostale vpisane otroke komisija izbere po kriterijih 12. člena tega pravilnika.
Pridobljene točke na posameznih kriterijih se seštevajo. Če dva ali več otrok pridobi enako število točk, se upošteva datum rojstva kot naslednji kriterij pri določitvi prednostnega seznama, pri čemer ima starejši otrok prednost.
13. člen
Komisija glede na starostno strukturo prijavljenih otrok lahko poda predlog občini ustanoviteljici o statusu posameznih skupin (homogena, heterogena, kombinirana) na predlog pomočnika ravnatelja.
14. člen
Če otrok do konca šolskega leta ni bil sprejet ali ne bo mogel biti sprejet v vrtec zaradi pomanjkanja prostih mest, starši lahko podaljšajo vlogo za naslednje šolsko leto. Pri tem se za datum oddaje vloge upošteva oddaja prve vloge.
15. člen
Komisija na podlagi sklepov najkasneje v 15 dneh po seji izda odločbo o sprejemu oziroma zavrnitvi sprejema otroka v vrtec. Odločbo se vroči osebno v skladu z določbami ZUP-a tistemu od staršev, ki je podal vlogo za vpis otroka v vrtec.
V odločbi o sprejetju otroka v vrtec mora biti naveden datum vključitve otroka v vrtec in rok za sklenitev medsebojne pogodbe med šolo in starši. Z odločbo o sprejemu otroka vrtec staršem pošlje tudi dva izvoda Pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca.
Starši so dolžni potrditi sprejem otroka v vrtec v roku 8 dni od prejema odločbe in v roku 15 dni od prejema odločbe podpisati pogodbo.
Če starši v tem roku ne potrdijo vključitve otroka v vrtec, se to mesto evidentira kot prosto.
Odločba o zavrnitvi sprejema otroka v vrtec mora vsebovati tudi obrazložitev, iz katere so razvidni podatki o številu doseženih točk za zavrnjenega otroka ter informacijo o tem, na katero mesto je otrok uvrščen na čakalni listi.
16. člen
Zoper odločitev komisije za sprejem otrok v vrtec, lahko starši vložijo pritožbo na pritožbeno komisijo pri svetu zavoda v roku 15 dneh po vročitvi odločbe.
Pritožbena komisija pri svetu zavoda je dolžna o ugovoru odločati v roku 30 dneh po preteku pritožbenega roka.
17. člen
Vrtec mora staršem na njihovo zahtevo omogočiti vpogled v zapisnik komisije, ki je odločala o sprejemu otrok v vrtec, vendar le tisti del zapisnika in dokumentacije, ki se nanaša na njihovo vlogo.
18. člen
Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.
V. IZPIS OTROK IZ VRTCA
19. člen
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca z Izjavo za izpis, ki jo dobijo na upravi vrtca, kamor jo tudi oddajo. Izpis se upošteva s prvim dnem naslednjega meseca, če je izjava o izpisu dana na upravo vrtca do zadnjega dne v prejšnjem mesecu.
20. člen
Izpisani otrok nima prednosti pri morebitnem ponovnem vpisu v vrtec.
VI. KONČNE DOLOČBE
21. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati kriteriji in sestava komisije za sprejem otrok v vrtec, ki je bil sprejet na Svetu zavoda OŠ Braslovče dne, 28. 2. 2001.
22. člen
Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme Občinski svet Občine Braslovče in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602/01/09
Braslovče, dne 15. julija 2009
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

AAA Zlata odličnost