Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2009 z dne 27. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2009 z dne 27. 7. 2009

Kazalo

2880. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Braslovče za leto 2008, stran 8179.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet Občine Braslovče na seji dne 15. 7. 2009 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Braslovče za leto 2008
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto 2008 z naslednjo vsebino:
                     v EUR (brez centov)
-----------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina      Besedilo     Realizacija
  kontov                     2008
-----------------------------------------------------------
   A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-----------------------------------------------------------
   I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     4.036.016
         TEKOČI PRIHODKI (70+71)     3.094.044
70        DAVČNI PRIHODKI         2.800.718
         (700+703+704+706)
   700    Davki na dohodek in dobiček   2.451.671
   703    Davki na premoženje        189.698
   704    Domači davki na blago in      159.349
         storitve
   706    Drugi davki
71        NEDAVČNI PRIHODKI         293.326
         (710+711+712+713+714)
   710    Udeležba na dobičku in dohodki   61.877
         od premoženja
   711    Takse in pristojbine         4.599
   712    Denarne kazni            8.886
   713    Prihodki od prodaje blaga in     5.652
         storitev
   714    Drugi nedavčni prihodki      212.312
72        KAPITALSKI PRIHODKI           0
         (720+721+722)
   720    Prihodki od podaje osnovnih
         sredstev
   721    Prihodki od prodaje zalog
   722    Prihodki od prodaje zemljišč       0
         in nematerialnega premoženja
73        PREJETE DONACIJE (730+731)     15.000
   730    Prejete donacije iz domačih     15.000
         virov
   731    Prejete donacije iz tujine        0
74        TRANSFERNI PRIHODKI (740)     926.972
   740    Transferni prihodki iz drugih   926.972
         javnofinančnih institucij
   II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      4.631.935
40        TEKOČI ODHODKI          1.607.488
         (400+401+402+403+409)
   400    Plače in drugi izdatki       186.796
         zaposlenim
   401    Prispevki delodajalcev za      29.896
         socialno varnost
   402    Izdatki za blago in storitve   1.191.202
   403    Plačila domačih obresti       43.966
   409    Rezerve              155.628
41        TEKOČI TRANSFERI         1.066.925
         (410+411+412+413+414)
   410    Subvencije             24.739
   411    Transferi posameznikom in     708.477
         gospodinjstvom
   412    Transferi neprofitnim org. in   130.064
         ustanovam
   413    Drugi tekoči domači transferi   203.645
   414    Tekoči transferi v tujino        0
42        INVESTICIJSKI ODHODKI (420)   1.241.402
   420    Nakup in gradnja osnovnih    1.241.402
         sredstev
43        INVESTICIJSKI TRANSFERI      716.120
         (431+432)
   431    Investicijski transferi      331.148
         pravnim in fizičnim osebam, ki
         niso prorač. uporabniki
   432    Investicijski transferi      384.972
         proračunskim uporabnikom
   III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)   –595.919
   I.-II.
-----------------------------------------------------------
   B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-----------------------------------------------------------
75  IV.    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
         IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV
         111.220
   750    Prejeta vračila danih posojil
   751    Prodaja kapitalskih deležev    110.300
   752    Kupnine iz naslova           920
         privatizacije
44  V. DANA POSOJILA IN POVEČANJ KAPITALSKIH      0
   DELEŽEV (440+441+442)
   440    Dana posojila
   441    Povečanje kapitalskih deležev      0
   442    Poraba sredstev kupnin iz
         naslova privatizacije
   VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN      111.220
   SPREMEMBE KAP. DELEŽEV (IV.-V.)
-----------------------------------------------------------
   C. RAČUN FINANCIRANJA
-----------------------------------------------------------
50  VII. ZADOLŽEVANJE (500)            595.000
   500    Domače zadolževanje        595.000
55  VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)          43.547
   550    Odplačila domačega dolga      43.547
   IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH    66.754
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
   X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       551.453
   XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-    595.919
   IX.)
-----------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.     66.398
   PRETEKLEGA LETA
-----------------------------------------------------------
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410/09
Braslovče, dne 15. julija 2009
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

AAA Zlata odličnost