Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2009 z dne 27. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2009 z dne 27. 7. 2009

Kazalo

2876. Pravilnik o spremembi Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov državnega proračuna, stran 8149.

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov državnega proračuna
1. člen
V Pravilniku o programski klasifikaciji izdatkov državnega proračuna (Uradni list RS, št. 112/03, 56/05 in 141/06) se Priloga nadomesti z novo Prilogo, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-426/2009/3
Ljubljana, dne 15. julija 2009
EVA 2009-1611-0130
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

                             PRILOGA


 
   PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV DRŽAVNEGA PRORAČUNA   
+--------------------------------------------------------------+
|Šifra področja proračunske porabe, naziv           |
+--------------------------------------------------------------+
|Šifra glavnega programa, naziv                |
+---------+----------------------------------------------------+
|01    |POLITIČNI SISTEM                  |
+---------+----------------------------------------------------+
|0101   |Politični sistem                  |
+---------+----------------------------------------------------+
|02    |EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA        |
+---------+----------------------------------------------------+
|0201   |Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor  |
+---------+----------------------------------------------------+
|0202   |Urejanje na področju fiskalne politike       |
+---------+----------------------------------------------------+
|0203   |Fiskalni nadzor                   |
+---------+----------------------------------------------------+
|0204   |Davčna in carinska administracija          |
+---------+----------------------------------------------------+
|0205   |Privatizacija in nadzor               |
+---------+----------------------------------------------------+
|03    |ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ        |
+---------+----------------------------------------------------+
|0301   |Zunanje zadeve in konzularne storitve        |
+---------+----------------------------------------------------+
|0302   |Mednarodno sodelovanje in udeležba         |
+---------+----------------------------------------------------+
|0303   |Mednarodna pomoč                  |
+---------+----------------------------------------------------+
|0304   |Predsedovanje EU                  |
+---------+----------------------------------------------------+
|04    |SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE   |
|     |STORITVE                      |
+---------+----------------------------------------------------+
|0401   |Kadrovska uprava                  |
+---------+----------------------------------------------------+
|0402   |Informatizacija uprave               |
+---------+----------------------------------------------------+
|0403   |Druge skupne administrativne službe         |
+---------+----------------------------------------------------+
|0404   |Upravne službe na lokalnem nivoju          |
+---------+----------------------------------------------------+
|05    |ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ            |
+---------+----------------------------------------------------+
|0501   |Urejanje sistema znanstvenega raziskovanja     |
+---------+----------------------------------------------------+
|0502   |Znanstveno-raziskovalna dejavnost          |
+---------+----------------------------------------------------+
|0503   |Programi v podporo znanosti             |
+---------+----------------------------------------------------+
|0504   |Tehnološki razvoj                  |
+---------+----------------------------------------------------+
|06    |LOKALNA SAMOUPRAVA                 |
+---------+----------------------------------------------------+
|0601   |Delovanje na področju lokalne samouprave ter    |
|     |koordinacija vladne in lokalne ravni        |
+---------+----------------------------------------------------+
|0602   |Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin |
|     |in zvez občin                    |
+---------+----------------------------------------------------+
|0603   |Dejavnost občinske uprave              |
+---------+----------------------------------------------------+
|07    |OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH       |
+---------+----------------------------------------------------+
|0701   |Splošne in skupne funkcije             |
+---------+----------------------------------------------------+
|0702   |Vojaška obramba in nacionalna varnost        |
+---------+----------------------------------------------------+
|0703   |Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami     |
+---------+----------------------------------------------------+
|08    |NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST             |
+---------+----------------------------------------------------+
|0801   |Notranje zadeve                   |
+---------+----------------------------------------------------+
|0802   |Policijska in kriminalistična dejavnost       |
+---------+----------------------------------------------------+
|0803   |Obveščevalno varnostna dejavnost          |
+---------+----------------------------------------------------+
|0804   |Vzpostavitev južne meje               |
+---------+----------------------------------------------------+
|09    |PRAVOSODJE                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|0901   |Koordinacija pravosodja in splošne administrativne |
|     |zadeve                       |
+---------+----------------------------------------------------+
|0902   |Koordinacija vrhovnega sodišča in delovanje sodišč |
+---------+----------------------------------------------------+
|0903   |Delovanje tožilstva in pravobranilstva       |
+---------+----------------------------------------------------+
|0904   |Uprava in delovanje zaporov             |
+---------+----------------------------------------------------+
|0905   |Odškodnine                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|0906   |Administracija senata in sodnikov za prekrške    |
+---------+----------------------------------------------------+
|10    |TRG DELA IN DELOVNI POGOJI             |
+---------+----------------------------------------------------+
|1001   |Urejanje in nadzor sistema zaposlovanja in     |
|     |brezposelnosti                   |
+---------+----------------------------------------------------+
|1002   |Varstvo brezposelnih                |
+---------+----------------------------------------------------+
|1003   |Aktivna politika zaposlovanja            |
+---------+----------------------------------------------------+
|1004   |Interventni ukrepi                 |
+---------+----------------------------------------------------+
|11    |KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO         |
+---------+----------------------------------------------------+
|1101   |Urejanje kmetijstva, gozdarstva in ribištva     |
+---------+----------------------------------------------------+
|1102   |Program reforme kmetijstva in živilstva       |
+---------+----------------------------------------------------+
|1103   |Splošne storitve v kmetijstvu            |
+---------+----------------------------------------------------+
|1104   |Gozdarstvo                     |
+---------+----------------------------------------------------+
|1105   |Ribištvo                      |
+---------+----------------------------------------------------+
|12    |PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN  |
+---------+----------------------------------------------------+
|1201   |Urejanje sistema na področju pridobivanja in    |
|     |distribucije energetskih surovin          |
+---------+----------------------------------------------------+
|1202   |Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje |
|     |in distribucije električne energije         |
+---------+----------------------------------------------------+
|1203   |Urejanje in nadzor na področju proizvodnje in    |
|     |distribucije jedrske energije            |
+---------+----------------------------------------------------+
|1204   |Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in |
|     |distribucije nafte in zemeljskega plina       |
+---------+----------------------------------------------------+
|1205   |Urejanje in nadzor na področju rudarstva (vključuje |
|     |tudi premogovništvo)                |
+---------+----------------------------------------------------+
|1206   |Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih  |
|     |virov energije                   |
+---------+----------------------------------------------------+
|1207   |Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami    |
|     |energije                      |
+---------+----------------------------------------------------+
|13    |PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE   |
+---------+----------------------------------------------------+
|1301   |Urejanje in nadzor na področju prometa       |
+---------+----------------------------------------------------+
|1302   |Cestni promet in infrastruktura           |
+---------+----------------------------------------------------+
|1303   |Železniški promet in infrastruktura         |
+---------+----------------------------------------------------+
|1304   |Letalski promet in infrastruktura          |
+---------+----------------------------------------------------+
|1305   |Vodni promet in infrastruktura           |
+---------+----------------------------------------------------+
|1306   |Telekomunikacije in pošta              |
+---------+----------------------------------------------------+
|14    |GOSPODARSTVO                    |
+---------+----------------------------------------------------+
|1401   |Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in   |
|     |varstva potrošnikov                 |
+---------+----------------------------------------------------+
|1402   |Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti   |
+---------+----------------------------------------------------+
|1403   |Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva  |
+---------+----------------------------------------------------+
|1404   |Urejanje in nadzor na področju bančništva in    |
|     |zavarovalništva                   |
+---------+----------------------------------------------------+
|1405   |Urejanje in nadzor iger na srečo          |
+---------+----------------------------------------------------+
|1406   |Tehnološki razvoj                  |
+---------+----------------------------------------------------+
|15    |VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE        |
+---------+----------------------------------------------------+
|1501   |Okoljevarstvena politika in splošne administrativne |
|     |zadeve                       |
+---------+----------------------------------------------------+
|1502   |Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor    |
+---------+----------------------------------------------------+
|1503   |Upravljanje z radioaktivnimi odpadki        |
+---------+----------------------------------------------------+
|1504   |Upravljanje in nadzor vodnih virov         |
+---------+----------------------------------------------------+
|1505   |Pomoč in podpora ohranjanju narave         |
+---------+----------------------------------------------------+
|1506   |Splošne okoljevarstvene storitve          |
+---------+----------------------------------------------------+
|16    |PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA   |
|     |DEJAVNOST                      |
+---------+----------------------------------------------------+
|1601   |Prostorska politika in splošne administrativne   |
|     |zadeve                       |
+---------+----------------------------------------------------+
|1602   |Prostorsko in podeželsko planiranje in       |
|     |administracija                   |
+---------+----------------------------------------------------+
|1603   |Komunalna dejavnost                 |
+---------+----------------------------------------------------+
|1604   |Gradbena regulativa in nadzor            |
+---------+----------------------------------------------------+
|1605   |Spodbujanje stanovanjske gradnje          |
+---------+----------------------------------------------------+
|1606   |Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno   |
|     |dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)   |
+---------+----------------------------------------------------+
|17    |ZDRAVSTVENO VARSTVO                 |
+---------+----------------------------------------------------+
|1701   |Urejanje in nadzor sistema zdravstva        |
+---------+----------------------------------------------------+
|1702   |Primarno zdravstvo                 |
+---------+----------------------------------------------------+
|1703   |Bolnišnično zdravstvo                |
+---------+----------------------------------------------------+
|1704   |Nadomestila, povračila in odškodnine        |
+---------+----------------------------------------------------+
|1705   |Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška  |
|     |dejavnost                      |
+---------+----------------------------------------------------+
|1706   |Preventivni programi zdravstvenega varstva     |
+---------+----------------------------------------------------+
|1707   |Drugi programi na področju zdravstva        |
+---------+----------------------------------------------------+
|18    |KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE       |
+---------+----------------------------------------------------+
|1801   |Urejanje in nadzor kulturnih dejavnosti       |
+---------+----------------------------------------------------+
|1802   |Ohranjanje kulturne dediščine            |
+---------+----------------------------------------------------+
|1803   |Programi v kulturi                 |
+---------+----------------------------------------------------+
|1804   |Podpora posebnim skupinam              |
+---------+----------------------------------------------------+
|1805   |Šport in prostočasne aktivnosti           |
+---------+----------------------------------------------------+
|19    |IZOBRAŽEVANJE                    |
+---------+----------------------------------------------------+
|1901   |Urejanje izobraževalnega sistema          |
+---------+----------------------------------------------------+
|1902   |Varstvo in vzgoja predšolskih otrok         |
+---------+----------------------------------------------------+
|1903   |Primarno in sekundarno izobraževanje        |
+---------+----------------------------------------------------+
|1904   |Terciarno izobraževanje               |
+---------+----------------------------------------------------+
|1905   |Drugi izobraževalni programi            |
+---------+----------------------------------------------------+
|1906   |Pomoči šolajočim                  |
+---------+----------------------------------------------------+
|20    |SOCIALNO VARSTVO                  |
+---------+----------------------------------------------------+
|2001   |Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva    |
+---------+----------------------------------------------------+
|2002   |Varstvo otrok in družine              |
+---------+----------------------------------------------------+
|2003   |Posebni programi pomoči prebivalstvu        |
+---------+----------------------------------------------------+
|2004   |Izvajanje programov socialnega varstva       |
+---------+----------------------------------------------------+
|21    |POKOJNINSKO VARSTVO                 |
+---------+----------------------------------------------------+
|2102   |Pokojnine                      |
+---------+----------------------------------------------------+
|22    |SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA             |
+---------+----------------------------------------------------+
|2201   |Servisiranje javnega dolga             |
+---------+----------------------------------------------------+
|23    |INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI        |
+---------+----------------------------------------------------+
|2301   |Blagovne rezerve                  |
+---------+----------------------------------------------------+
|2302   |Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v  |
|     |primerih nesreč                   |
+---------+----------------------------------------------------+
|2303   |Splošna proračunska rezervacija           |
+---------+----------------------------------------------------+
|24    |PRISPEVEK V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE         |
+---------+----------------------------------------------------+
|2401   |Plačila sredstev v proračun Evropske unije     |
+---------+----------------------------------------------------+

AAA Zlata odličnost