Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2009 z dne 27. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2009 z dne 27. 7. 2009

Kazalo

2907. Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Zavrč, stran 8210.

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), v skladu s 17. členom Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in 11. členom Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter na podlagi 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99) je Občinski svet Občine Zavrč na 25. redni seji dne 8. 7. 2009 sprejel
O D L O K
o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Zavrč
SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se sprejmejo merila in podlage za odmero komunalnega prispevka, ki so: obračunska območja posamezne komunalne opreme, skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme, preračun obračunskih stroškov na enoto mere in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
(2) Navedena merila in podlage so podrobneje prikazane v Programu komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Zavrč (v nadaljevanju: program opremljanja), katerega je pod številko projekta 005/09 izdelalo podjetje Chronos d.o.o ter je na vpogled na sedežu občine.
2. člen
(predmet komunalnega prispevka)
Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni in obstoječi objekti zahtevni, manj zahtevni in nezahtevni objekti na območju Občine Zavrč, ki se bodo prvič opremljali bodisi z omrežjem cest, kanalizacijskim omrežjem, vodovodnim omrežjem, omrežjem javne razsvetljave, javnih površin ali z objekti zbiranja komunalnih odpadkov oziroma bodo povečevali neto tlorisno površino ali spreminjali namembnost.
MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
3. člen
(obračunsko območje)
(1) Območja, opremljena s posamezno komunalno opremo, so informativno prikazana v kartografskem delu programa opremljanja.
– Obračunsko območje prometnega omrežja je prikazano na karti »Ceste – pregledna karta obračunskih območij«;
– Obračunsko območje vodovodnega omrežja je prikazano na karti »Vodovod – pregledna karta obračunskih območij«;
– Obračunsko območje kanalizacijskega omrežja je prikazano na karti »Kanalizacija – pregledna karta obračunskih območij«;
– Obračunsko območje objektov zbiranja komunalnih odpadkov je prikazano na karti »Ravnanje z odpadki – pregledna karta obračunskih območij«.
(2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena, se komunalni prispevek odmeri glede na dejansko opremljenost objekta s posamezno vrsto komunalne opreme, ki se ugotavlja ob izdaji odločbe za odmero komunalnega prispevka.
4. člen
(dejanska opremljenost objekta s komunalno opremo)
Če pristojni organ občine ne odloči drugače, velja:
– Vsak obstoječi ali predvideni objekt, za katerega se lahko odmeri komunalni prispevek, je opremljen s primarnim cestnim omrežjem.
– Vsak obstoječi objekt je opremljen s kanalizacijskim ali primarnim vodovodnim omrežjem, če upravljavec posameznega voda izda soglasje za priklop na obstoječe omrežje.
– Vsak obstoječ ali predvideni objekt je opremljen s kanalizacijskim ali sekundarnim vodovodnim omrežjem, če je kanalizacijski ali vodovodni vod oddaljen od roba parcele največ 150 metrov oziroma in je iz projektnih pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja razvidno, da se zanj lahko izvede priključek na javno kanalizacijsko ali vodovodno omrežje. Če mora investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja zgraditi ali izboljšati del javnega kanalizacijskega ali vodovodnega omrežja, ima ob plačilu komunalnega prispevka zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
– Če obstoječega ali predvidenega objekta po veljavni zakonodaji ni potrebno priklopiti na kanalizacijsko ali vodovodno omrežje velja, da objekt ni opremljen s kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem. V tem primeru se komunalni prispevek za tovrstno komunalno opremo ne odmeri.
– Z objekti zbiranja in ravnanja s komunalnimi odpadki so opremljeni vsi obstoječi ali predvideni objekti na območju občine.
5. člen
(razmerje med merilom parcele in neto tlorisno površino objekta)
Razmerje med merilom parcele [Dp] in merilom neto tlorisne površine objekta [Dt] je na celotnem območju opremljanja enako in znaša Dp = 0,7 ter Dt = 0,3.
6. člen
(faktor dejavnosti)
Faktor dejavnosti se skladno s Pravilnikom o merilih za odmero komunalnega prispevka določi za vso komunalno opremo, ki jo določa ta odlok in se določi po naslednjih kriterijih:
– faktor dejavnosti za nestanovanjske kmetijske stavbe (CC-SI: 1271) se določi v višini 0,7;
– faktor dejavnosti za enostanovanjske stavbe (CC-SI: 1110) se določi v višini 1,0;
– faktor dejavnosti za dvostanovanjske stavbe (CC-SI: 1121), upravne in pisarniške stavbe (CC-SI: 122), Industrijske stavbe in skladišča (CC-SI: 125) ter stavbe splošnega družbenega pomena (CC-SI: 126) se določi v višini 1,15;
– faktor dejavnosti za tri in več stanovanjske stavbe (CC-SI: 1122) in ostale stavbe se določi v višini 1,3.
7. člen
(skupni in obračunski stroški)
Prikaz skupnih [S] in obračunskih [OS] stroškov obstoječe komunalne opreme.
Preglednica 1: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov
+----------------+------------------+-------------+------------+
|Komunalna oprema|  Obračunsko  |  SS [€]  |  OS [€]  |
|        |   območje   |       |      |
+----------------+------------------+-------------+------------+
|Primarno cestno |  C – celotna  | 2.602.003,36|1.821.402,36|
|omrežje     |   občina   |       |      |
+----------------+------------------+-------------+------------+
|Sekundarno   | CS – sekundarno | 1.800.762,66|1.260.533,86|
|cestno omrežje | cestno omrežje |       |      |
+----------------+------------------+-------------+------------+
|Primarno    | VP – primarno  | 2.089.598,00| 585.087,44|
|vodovodno    |vodovodno omrežje |       |      |
|omrežje     |         |       |      |
+----------------+------------------+-------------+------------+
|Sekundarno   | VS – sekundarno | 3.433.280,49| 961.318,54|
|vodovodno    |vodovodno omrežje |       |      |
|omrežje     |         |       |      |
+----------------+------------------+-------------+------------+
|Kanalizacijsko |    K –    |  197.716,24| 197.716,24|
|omrežje     | kanalizacijsko |       |      |
|        |   omrežje   |       |      |
+----------------+------------------+-------------+------------+
|Objekti ravnanja| KOM – Ravnanje z |   5.000,00|  5.000,00|
|s komunalnimi  |odpadki – celotna |       |      |
|odpadki     |   občina   |       |      |
+----------------+------------------+-------------+------------+
                  |10.128.360,75|4.831.058,43|
                  +-------------+------------+
8. člen
(stroški opremljanja m2 parcele [Cp(ij)] in neto tlorisne površine objekta [Ct(ij)] s posamezno komunalno opremo)
Stroški opremljanja m2 parcele in neto tlorisne površine objekta se obračuna z upoštevanjem preglednice 1, pri čemer se za določitev posameznega območja opremljanja s posamezno komunalno opremo smiselno upoštevajo določila 3. člena tega odloka.
Preglednica 2: Določitev Cp(ij) in Ct(ij) za določeno vrsto komunalne opreme na enotnem obračunskem območju
+------------------+-------------------+----------+------------+
| Komunalna oprema |Obračunsko območje |  Cpij  |Ctij [€/m2] |
|         |          | [€/m2] |      |
+------------------+-------------------+----------+------------+
|Primarno cestno  |C – celotna občina |   2,10|    6,23|
|omrežje      |          |     |      |
+------------------+-------------------+----------+------------+
|Sekundarno cestno | CS – sekundarno |   2,02|    5,36|
|omrežje      | cestno omrežje  |     |      |
+------------------+-------------------+----------+------------+
|Primarno odovodno |  VP – primarno  |   0,98|    2,51|
|omrežje      | vodovodno omrežje |     |      |
+------------------+-------------------+----------+------------+
|Sekundarno    | VS – sekundarno |   1,71|    4,44|
|odovodno omrežje | vodovodno omrežje |     |      |
+------------------+-------------------+----------+------------+
|Kanalizacijsko  |K – kanalizacijsko |   1,99|    5,83|
|omrežje      |   omrežje   |     |      |
+------------------+-------------------+----------+------------+
|Objekti ravnanja | KOM – Ravnanje z |   0,01|    0,02|
|s komunalnimi   | odpadki – celotna |     |      |
|odpadki      |   občina    |     |      |
+------------------+-------------------+----------+------------+
          |       SKUPAJ|   8,80|    24,39|
          +-------------------+----------+------------+
Pomen Cp(ij) in Ct(ij) je naslednji:
Cp(ij) – stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju;
Ct(ij) – stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju.
9. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju [Cp(ij)] in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju [Ct(ij)] se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, na naslednji način:
Cp(ij1) = Cp(ij) · I
oziroma
Ct(ij1) = Ct(ij) · I, kjer je
I – faktor indeksacije, ki se indeksira na dan uveljavitve programa opremljanja
IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
(izračun komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se izračuna na naslednji način:
KP(ij) = (A(parcela) · Cp(ij1)· Dp) + (K(dejavnost) · A(tlorisna) · Ct(ij1)· Dt)
Zgornje oznake pomenijo:
KP(ij)     komunalni prispevek za določeno vrsto
        komunalne opreme na posameznem obračunskem
        območju;
A(parcela)   površina parcele objekta;
Cp(ij1)     indeksirani stroški opremljanja kvadratnega
        metra parcele z določeno vrsto komunalne
        opreme na posameznem obračunskem območju;
Dp       delež parcele pri izračunu komunalnega
        prispevka, določen v 5. členu tega odloka;
K(dejavnost)  faktor dejavnosti, določen v 6. členu tega
        odloka;
Ct(ij1)     indeksirani stroški opremljanja kvadratnega
        metra neto tlorisne površine objekta z
        določeno vrsto komunalne opreme na posameznem
        obračunskem območju;
A(tlorisna)   neto tlorisna površina objekta;
Dt       delež neto tlorisne površine objekta pri
        izračunu komunalnega prispevka, določen v 5.
        členu tega odloka.
(2) Površina parcele je zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek ali pa se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, če ta ustreza prejšnji definiciji.
(3) Kadar parcele objekta ni mogoče izračunati na način, določen s prejšnjim odstavkom, oziroma parcela ni določena, se le ta določi kot minimalna gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov občine.
(4) Če podatka o površini parcele iz prejšnjega odstavka ni mogoče pridobiti, se parcela objekta določi kot fundus (stavbišče) objekta, ki se pomnoži s faktorjem 1,5.
(5) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po standardu SIST ISO 9836 tako, da se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(6) Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče pridobiti na način iz prejšnjega odstavka, se le-ta pridobi iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije, tako da se bruto površine (stavbišče pomnoženo s številom etaž) deli z 1,16.
(7) Kadar neto tlorisne površine objekta ni mogoče pridobiti, se komunalni prispevek odmeri od površine parcele, ki se pomnoži s faktorjem 2,0.
(8) V primeru priključitve na komunalno infrastrukturo na parceli, ki ni gradbena (npr. ureditev vodovodnega priključka v vinogradu) se prav tako obračuna komunalni prispevek. Kot osnova izračun se vzame faktor dejavnosti 0,7 ter pavšalna površina parcele Aparcela 80 m2 in pavšalna NTP 40 m2.
11. člen
(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)
(1) Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost, se komunalni prispevek odmeri tako, da se izračunata višina komunalnega prispevka po spremembi neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta in višina komunalnega prispevka pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in komunalnim prispevkom pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Če je razlika negativna, se komunalni prispevek ne plača.
(2) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna enako kot za novogradnjo.
12. člen
(izračun celotnega komunalnega prispevka)
Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KP = vsota KP(ij)
Zgornja oznaka pomeni:
Kpij   delež komunalnega prispevka po posamezni vrsti
     infrastrukture
KP    celotni izračunani komunalni prispevek.
ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
13. člen
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka)
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
14. člen
(odmera komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se odmeri:
– na zahtevo zavezanca (zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost);
– ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, katero je vložil zavezanec, popolna;
– po uradni dolžnosti (kadar se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo, izda pristojni organ občinske uprave odločbo po uradni dolžnosti).
Komunalni prispevek se za gradnjo enostavnega objekta ne odmeri.
15. člen
(pogodbena razmerja med investitorjem in občino)
Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od Občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank. S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi predvsem rok za priključitev objekta na komunalno opremo.
OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
16. člen
(oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)
(1) Komunali prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.
(2) Vlogo za plačilo komunalnega prispevka za priključitev obstoječih objektov, lahko občina na vlogo lastnika nepremičnine, ki dokaže, da je upravičen do prejemanja denarne socialne pomoči, na podlagi zakona o socialnem varstvu, zadrži plačilo komunalnega prispevka, kar se uredi s pogodbo, ki jo skleneta občina in lastnik. Ostale oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka s tem odlokom niso predvidene.
(3) Komunalni prispevek se za priključitev obstoječih objektov lahko odmeri kot obročno plačilo, vendar se mora investitor o tem odločiti že ob vlogi za odmero komunalnega prispevka. Plačilo je za fizične osebe možno v največ 12 mesečnih obrokih.
(4) Pravne osebe plačajo komunalni prispevek v enkratnem znesku.
(5) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.
(6) Občina lahko sprejme ustrezen odlok, s katerim določi primere, ko se na območju Občine Zavrč upoštevajo olajšave pri plačilu komunalnega prispevka.
(7) Višino oproščenih sredstev je potrebno nadomestiti iz nenamenskih sredstev občinskega proračuna.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
(obravnava že prejetih vlog za odmero komunalnega prispevka)
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred veljavnostjo tega odloka, se končajo po do tedaj veljavnih predpisih.
18. člen
(stroški priključevanja)
Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
19. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati na območju Občine Zavrč Odlok o komunalnem prispevku v Občini Zavrč (Uradni list RS, št. 36/08).
20. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-26/2008-9
Zavrč, dne 8. julija 2009
Župan
Občina Zavrč
Miran Vuk l.r.

AAA Zlata odličnost