Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2009 z dne 27. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2009 z dne 27. 7. 2009

Kazalo

2865. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO-A), stran 8134.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o hipotekarni in komunalni obveznici (ZHKO-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. julija 2009.
Št. 003-02-7/2009-4
Ljubljana, dne 23. julija 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O HIPOTEKARNI IN KOMUNALNI OBVEZNICI (ZHKO-A)
1. člen
V Zakonu o hipotekarni in komunalni obveznici (Uradni list RS, št. 17/06) se v prvem odstavku 6. člena besedilo »vrednostnih papirjev« nadomesti z besedilom »finančnih instrumentov«.
2. člen
V prvem odstavku 7. člena se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. ZBan je Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08 in 19/09),«.
2. točka se spremeni tako, da se glasi:
»2. ZTFI je zakon, ki ureja trg finančnih inštrumentov.«.
3. člen
V prvem odstavku 9. člena se 5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5. da ima, če določa vrednost nepremičnin po metodologiji ocenjevanja hipotekarne vrednosti nepremičnin, izdelana pravila o vrednotenju nepremičnin iz 27. člena tega zakona ter ima v delovnem razmerju za nedoločen čas in polni delovni čas vsaj enega neodvisnega cenilca oziroma neodvisno cenilko (v nadaljnjem besedilu: neodvisni cenilec) iz tretjega odstavka 25. člena tega zakona ali ima z njim sklenjeno podjemno pogodbo.«.
6. točka se črta.
4. člen
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dovoljenje za izdajanje hipotekarnih in komunalnih obveznic preneha, če:
– banka ne izda obveznic v dveh letih od izdaje dovoljenja,
– skupščina banke sprejme sklep o prenehanju banke in začetku likvidacijskega postopka,
– nastopijo razlogi za prenehanje dovoljenja za opravljanje bančnih storitev, ali
– je odvzeto dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v skladu z ZBan.«.
5. člen
V drugem odstavku 18. člena se besedilo »ZTVP« nadomesti z besedilom »ZTFI«.
6. člen
Za 18. členom se doda nov 18.a člen, ki se glasi:
»18.a člen
Predčasno unovčenje obveznice
Imetnik hipotekarne in komunalne obveznice nima pravice zahtevati predčasnega unovčenja hipotekarne in komunalne obveznice.«.
7. člen
Dosedanje besedilo 20. člena postane prvi odstavek, doda pa se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Nadomestno kritno premoženje mora biti bremen prosto in se ne sme uporabljati ali zastavljati za drug namen.«.
8. člen
Tretji odstavek 24. člena se črta, dosedanji četrti odstavek pa postane tretji odstavek.
9. člen
Drugi odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Hipotekarna kreditna vrednost nepremičnine je vrednost premoženja, kakršno določi neodvisni cenilec vrednosti nepremičnine s skrbno oceno možnosti za njeno prodajo v prihodnosti ob upoštevanju dolgoročnih trajnostnih vidikov te nepremičnine, običajnih in lokalnih razmer na trgu ter njene trenutne in alternativne primerne uporabe brez upoštevanja špekulativnih elementov.«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Neodvisni cenilec iz prejšnjega odstavka je oseba, ki ima potrebne kvalifikacije, znanje in izkušnje za cenitev ter je neodvisna od odločanja o poslih, ki so zavarovani z nepremičninami. Pri ocenjevanju vrednosti nepremičnin, ki so v Republiki Sloveniji, velja, da imajo potrebne kvalifikacije, znanje in izkušnje za cenitev osebe, ki so pooblaščeni ocenjevalci oziroma pooblaščene ocenjevalke vrednosti nepremičnin po zakonu, ki ureja revidiranje, pri ocenjevanju vrednosti nepremičnin, ki so zunaj Republike Slovenije, pa osebe, ki so za ocenjevanje vrednosti nepremičnin pooblaščene skladno s predpisi države, na območju katere je nepremičnina.«.
10. člen
Za 25. členom se doda nov 25.a člen, ki se glasi:
»25.a člen
Posplošena tržna vrednost
Posplošena tržna vrednost je vrednost stanovanjske nepremičnine, določena z uporabo metod množičnega vrednotenja nepremičnin na podlagi Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/06).«.
11. člen
V prvem odstavku 26. člena se za besedilom »60% hipotekarne kreditne vrednosti« doda besedilo »oziroma 50% posplošene tržne vrednosti«.
12. člen
V 28. členu se prvi trije odstavki spremenijo tako, da se glasijo:
»(1) Hipotekarna kreditna vrednost na podlagi pravil vrednotenja nepremičnin oziroma posplošena tržna vrednost na podlagi metod množičnega vrednotenja nepremičnin se ugotavlja individualno za vsako nepremičnino posebej.
(2) Hipotekarno kreditno vrednost nepremičnine mora ugotoviti neodvisni cenilec iz tretjega odstavka 25. člena tega zakona.
(3) Vrednost nepremičnine mora biti dokumentirana pregledno in jasno, pri hipotekarni kreditni vrednosti tudi z datumom cenitve in podpisom neodvisnega cenilca iz tretjega odstavka 25. člena tega zakona.«.
V četrtem odstavku se beseda »poslovne« nadomesti z besedo »komercialne«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Če se tržne cene nepremičnin znižajo za več kakor 10% ali če kreditojemalec zamuja s poravnavanjem obveznosti iz naslova hipotekarnih kreditov za več kot 90 dni, mora biti izdelana nova ocena hipotekarne kreditne vrednosti nepremičnine s poudarkom na oceni temeljnih predpostavk o prihodnjih tržnih gibanjih na zadevnem trgu, pri uporabi posplošene tržne vrednosti pa tudi ob vsakokratni objavi novega, nižjega indeksa vrednosti nepremičnin oziroma novem generalnem vrednotenju nepremičnin.«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Če drug kreditodajalec ne vrednoti nepremičnin v skladu s tem zakonom, mora tako vrednotenje nepremičnin pred prenosom opraviti izdajatelj.«.
13. člen
V prvem odstavku 29. člena se v 1. točki na koncu besedila pred besedilom », ali« doda besedilo »oziroma 50% posplošene tržne vrednosti nepremičnine«.
V 2. točki se na koncu besedila črta pika in doda besedilo », ali«.
Doda se nova 3. točka, ki se glasi:
»3. v 30 dneh od prejema pisne zahteve skrbnika, ki mora biti dana takoj po izteku roka za vpis hipoteke v zemljiško knjigo iz petega odstavka 39. člena tega zakona.«.
14. člen
V drugem odstavku 30. člena se v besedilo »proti vsem rizikom« nadomesti z besedilom »proti vsem rizikom, ki obstajajo glede na lokacijo in vrsto stavbe, ki je predmet zavarovanja«.
15. člen
V 39. členu se dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Ne glede na druge določbe tega zakona so lahko v kritni register vpisane tudi terjatve, pri katerih poteka zemljiškoknjižni postopek za zavarovanje z zastavno pravico na nepremičnini, vendar največ 12 mesecev od vpisa plombe o začetku zemljiškoknjižnega postopka za vpis hipoteke v zemljiški knjigi. Po poteku tega obdobja izdajatelj izbriše terjatev, ki ne izpolnjuje pogojev iz drugega odstavka tega člena, s pisnim soglasjem skrbnika kritnega registra.
(6) Delež terjatev iz prejšnjega odstavka v nobenem trenutku ne sme presegati 10% kritnega premoženja.«.
16. člen
V prvem odstavku 45. člena se v 2. točki besedilo »28. člena« nadomesti z besedilom »68. člena«.
17. člen
Naslov VI. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »VI. STEČAJ IZDAJATELJA IN STEČAJ DRUGEGA KREDITODAJALCA«.
18. člen
Za 51. členom se doda nov 51.a člen, ki se glasi:
»51.a člen
Stečaj drugega kreditodajalca
Če je v stečajnem postopku nad drugim kreditodajalcem uspešno izpodbito pravno dejanje odkupa iz 16. člena tega zakona, izdajatelj ne vrača tega, kar je prejel, ampak plača le denarno nadomestilo iz drugega odstavka 278. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07 in 40/09).«.
19. člen
V prvem odstavku 52. člena se črta besedilo »tretjega odstavka 24. člena«.
20. člen
V prvem odstavku 55. člena se besedilo »20.000.000 do 90.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »83.500 do 250.000 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »250.000 do 1.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »1.100 do 4.200 eurov«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Z globo od 83.500 do 500.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje izdajatelj, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo.«.
21. člen
V prvem odstavku 56. člena se besedilo »1.000.000 do 30.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »4.200 do 125.200 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »100.000 do 1.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »500 do 4.200 eurov«.
22. člen
V 57. členu se besedilo »10.000 do 900.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »100 do 3.800 eurov«.
23. člen
V prvem odstavku 58. člena se besedilo »20.000.000 do 90.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »83.500 do 250.000 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »250.000 do 3.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »1.100 do 10.000 eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »10.000 do 900.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »100 do 3.800 eurov«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje z globo od 83.500 do 500.000 eurov.«.
24. člen
V tretjem odstavku 59. člena se besedilo »172« nadomesti z besedilom »330«.
Črtata se četrti in peti odstavek.
25. člen
Za 59. členom se doda nov 59.a člen, ki se glasi:
»59.a člen
Postopek o prekršku Agencije za trg vrednostnih papirjev
(1) Postopek o prekršku za prekršek iz 12. točke prvega odstavka 55. člena in 1. točke prvega odstavka 58. člena tega zakona vodi in v njem odloča pooblaščena uradna oseba Agencije za trg vrednostnih papirjev, ki izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja prekrške, in na njegovi podlagi izdanih predpisih.
(2) Agencija za trg vrednostnih papirjev z notranjim aktom, ki ureja organizacijo in sistemizacijo delovnih mest, podrobneje določi pogoje in način za podelitev in prenehanje pooblastila osebi, ki se šteje za pooblaščeno uradno osebo agencije iz prejšnjega odstavka.
(3) Postopek o prekršku iz prvega odstavka tega člena se vodi v skladu z zakonom, ki ureja prekrške.«.
26. člen
Za 59.a členom se doda nov 59.b člen, ki se glasi:
»59.b člen
Višina globe
Za prekrške, določene s tem zakonom, se v hitrem postopku lahko izreče globa v znesku, ki je višji od najnižje globe, predpisane v razponu.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
27. člen
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na posplošeno tržno vrednost in metode množičnega vrednotenja nepremičnin, se začnejo uporabljati po prvem pripisu vrednosti nepremičnin na podlagi predpisa vlade o določitvi modela vrednotenja in v skladu s predpisi, ki urejajo množično vrednotenje nepremičnin.
28. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-12/09-5/8
Ljubljana, dne 15. julija 2009
EPA 355-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti