Številka 127
Uradni list RS, št. 127/2006 z dne 7. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 127/2006 z dne 7. 12. 2006, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

5348. Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP)
5349. Zakon o soglasju in poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame DARS, d.d., pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/VIII (ZSDSA8)
5350. Zakon o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (ZOUPAMO)
5351. Zakon o krmi (ZKrmi-1)
5352. Zakon o Inženirski akademiji Slovenije (ZIAS)
5353. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi (ZSS-G)
5354. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih (ZS-F)
5355. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državljanstvu Republike Slovenije (ZDRS-D)
5356. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD-A)

Sklepi

5357. Sklep o razrešitvi ministra za delo, družino in socialne zadeve
5358. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije poslanca
5359. Sklep o ponovnem opravljanju funkcije poslanca
5360. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5361. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5362. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5363. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5364. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5365. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5366. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5367. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5368. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
5369. Sklep o razrešitvi in imenovanju člana Državne volilne komisije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5370. Uredba o stroških ugotavljanja in potrjevanja skladnosti izdelkov iz plemenitih kovin

MINISTRSTVA

5371. Pravilnik o pogojih izvajanja helikopterske nujne medicinske pomoči
5372. Pravilnik o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih
5373. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kazenski evidenci
5374. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvrševanju kazni zapora
5375. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvrševanju pripora
5376. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvrševanju vzgojnega ukrepa oddaje mladoletnika v prevzgojni dom
5377. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni zapora v zavode za prestajanje kazni zapora
5378. Odločba o prenehanju Sklada dela SVILA, Ustanove za izvajanje aktivne politike zaposlovanja
5407. Pravilnik o spremembah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev

USTAVNO SODIŠČE

5379. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper sodbo Vrhovnega sodišča, sodbo Višjega sodišča v Ljubljani in sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani
5380. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča in sodbe Višjega sodišča v Ljubljani
5381. Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča in vrnitev v novo odločanje

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5382. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za november 2006

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5383. Kolektivna pogodba za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti (KPtoupd) o načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in regresu za letni dopust
5384. Popravek h Kolektivni pogodbi za dejavnost trgovine Slovenije, podpisani v Ljubljani dne 10. 10. 2006 in objavljeni v Uradnem listu RS, št. 111/06 z dne 27. 10. 2006
5385. Sklep o vsebini in obliki diplome Visoke komercialne šole Celje

OBČINE

Brežice

5386. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Brežice

Dobrova-Polhov Gradec

5387. Program priprave občinskega lokacijskega načrta VP 41/1-1 – del Polhov Gradec

Dravograd

5388. Sklep o prenehanju mandata članice Občinskega sveta Občine Dravograd
5389. Ugotovitev o prehodu mandata članice občinskega sveta na naslednjega kandidata z liste
5390. Sklep o potrditvi mandata županje
5391. Sklep o potrditvi mandatov članov Občinskega sveta Občine Dravograd

Ig

5392. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Ig v letu 2007

Komen

5393. Sklep o vrednosti točke za obračun komunalnih taks za leto 2007
5394. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen za leto 2007

Lendava

5395. Sklep o začasnem financiranju Občine Lendava za obdobje od 1. 1. 2007 do 31. 3. 2007

Majšperk

5396. Ugotovitev, da je mandat članice Občinskega sveta Občine Majšperk prešel na naslednjega kandidata

Miren-Kostanjevica

5397. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Miren - Kostanjevica za volilno leto 2006

Mirna Peč

5398. Odredba o določitvi javnih parkirnih površin v Občini Mirna Peč

Pivka

5399. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta za del območja Bedink P1-S9-S1 v Pivki

Podčetrtek

5404. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Podčetrtek za leto 2007

Ptuj

5400. Sklep o javni razgrnitvi predloga medobčinskega lokacijskega načrta za del poselitvenega območja Ptujsko jezero in del reke Drave severno od Ptujskega jezera do sotočja struge reke Drave in odvodnega kanala hidroelektrarne Zlatoličje: za del območja P11-R11 Jezero v Mestni občini Ptuj in del območja P13-R1 Jezero v Občini Markovci

Ravne na Koroškem

5405. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Ravne na Koroškem v letu 2007

Slovenske Konjice

5401. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega načrta Loče za razširitev poslovnega centra »Kračun 2« (skrajšani postopek)

Šoštanj

5402. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za BLOK 6 TEŠ s spremljajočimi objekti
5403. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za hladilni stolp in dimnik bloka 6 TEŠ

Zagorje ob Savi

5406. Ugotovitev Občinske volilne komisije Občine Zagorje ob Savi, da je mandat člana občinskega sveta prešel na naslednjega kandidata

POPRAVKI

5408. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š10 Pirniče

Razglasni del

Sodni register

Vpisi po ZGD

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti