Uradni list

Številka 127
Uradni list RS, št. 127/2006 z dne 7. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 127/2006 z dne 7. 12. 2006

Kazalo

5401. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega načrta Loče za razširitev poslovnega centra »Kračun 2« (skrajšani postopek), stran 14003.

Na podlagi 12., 27. in 173. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, v nadaljevanju: ZUreP-1) ter 27. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) je župan Občine Slovenske Konjice sprejel dne 30. 11. 2006
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega načrta Loče za razširitev poslovnega centra »Kračun 2« (skrajšani postopek)
1. člen
(predmet programa priprave)
Predmet tega programa priprave so spremembe in dopolnitve Odloka o spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega načrta Loče za razširitev poslovnega centra »Kračun 2«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 68/03 (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve ZN Kračun 2).
S tem programom se podrobneje določijo:
– ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb prostorskega akta,
– predmet in programska izhodišča sprememb prostorskega akta,
– okvirno ureditveno območje,
– seznam potrebnih strokovnih podlag in njihov način pridobitve,
– nosilci urejanja in drugi udeleženci, za smernice in mnenja,
– roki za posamezne faze priprave sprememb prostorskega akta.
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)
V prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 / dopolnjen v letu 1994 in 1998 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98 in 72/00) in družbenega plana razvoja občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986, 1990 in 1998 / dopolnjen v letu 1994, 1998 in 2004 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98, 72/00 in 75/04) je območje opredeljeno kot stavbno zemljišče.
Obravnavano zemljišče leži na meji območja, ki ga opredeljuje Odlok o spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega načrta Loče za razširitev poslovnega centra »Kračun«, odloka o PUP za dele naselij (kjer so že realizirani prostorski izvedbeni načrti in kjer bodo taki načrti izdelani v naslednjem srednjeročnem obdobju) Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij naselja (Uradni list SRS, št. 22/89) – PUP 15/2 – Predel pod gradom Pogled Loče in Odloka o spremembah in dopolnitvah ZN naselja Loče – stanovanjsko in obrtno servisna zazidava.
3. člen
(predmet in programska izhodišča prostorskega akta)
Predmet sprememb in dopolnitev Odloka o ZN Kračun 2 se nanaša na razširitev dejavnosti poslovnega centra »Kračun« z naslednjim programom:
– bazenski kompleks kot razširitev WELLNESS centra
– povečanje prenočitvenih kapacitet
– kongresna dvorana
– dodatno parkirišče
– skupne površine objektov cca 500m2 v eni etaži
Ker predlagana dejavnost in namembnost ne presega z odlokom dopustnih okvirjev in primarne namembnosti območja, se pristopi k sprejemanju izvedbenega akta po skrajšanem postopku.
4. člen
(okvirno območje)
Ureditveno območje obsega parc. št. 231/2, 856/6 in del 231/1 vse k.o. Loče, s čemer sega izven meje ZN Kračun.
5. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi lokacijskega načrta:
Financer in naročnik sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega načrta Loče za razširitev poslovnega centra »Kračun 2« je Kračun d.o.o. Loče.
Pripravljavec sprememb in dopolnitev PUP je Občina Slovenske Konjice.
Načrtovalca sprememb in dopolnitev ZN Kračun 2 je izbral investitor in sicer Biro 2001 Maksimiljana Ozimič Zorič s.p. iz Slovenske Bistrice.
Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora dajejo smernice za načrtovanje predvidenih sprememb prostorskih ureditev pred pripravo predloga sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega načrta Loče za razširitev poslovnega centra »Kračun 2«.
V postopek priprave sprememb in dopolnitev ZN Kračun 2 sodelujejo naslednji nosilci urejanja prostora, ki morajo v 15 dneh podati smernice in po izdelavi usklajenega predloga mnenje:
– ELEKTRO Maribor d.d.
– TELEKOM Slovenije d.d.
– Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice d.o.o.
– Krajevna skupnost Loče in
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Mnenja se dodatno pridobijo od nosilcev urejanja, ki so že podali smernice k programu priprave k LN stanovanjske hiše s spremljajočimi objekti v Ločah št. 350-05-0001/2005-200 (Uradi list RS, št. 17/05), katere se nanašajo na razširitev obravnavanega območja:
– MOPE, ARSO, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek za porečje Drave, Krekova 17, Maribor, za smernice št. 35001-823/2004-A002305001 dne 12. 1. 2005
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, Strokovne zasnove varstva kulturne dediščine – kulturno varstvene smernice št. 02-6667/4-05-DG dne 2005-01-28
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Cankarjeva 10, 1001 Ljubljana, Naravovarstvene smernice št. 1-III-152/2-O-05/MP dne 11. 3. 2005
– ELES, ELEKTRO-SLOVENIJA d.o.o., smernice št. 71/JŠ-S05-034/1518 dne 1. 4. 2005
– Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest Celje, Lava 42, 3000 Celje, smernice št. 347-09-1781/2005 dne 11. 3. 2005
– Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice, tehnične smernice št. 344-01-0001/05 900/12 dne 28. 4. 2004.
6. člen
(seznam potrebnih strokovnih podlag)
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev PUP je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in gradiva, relevantna za izdelavo naloge:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 / dopolnjen v letu 1994 in 1998 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98 in 72/00) in družbenega plana razvoja občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986, 1990 in 1998 / dopolnjen v letu 1994, 1998 in 2004 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98, 72/00 in 75/04),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega načrta Loče za razširitev poslovnega centra »Kračun« (Uradni list RS, št. 68/2003),
– odlok o PUP za dele naselij (kjer so že realizirani prostorski izvedbeni načrti in kjer bodo taki načrti izdelani v naslednjem srednjeročnem obdobju) Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij naselja (Uradni list SRS, št. 22/89) – PUP 15/2 – Predel pod gradom Pogled Loče in
– Odlok o spremembah in dopolnitvah ZN naselja Loče – stanovanjsko in obrtno servisna zazidava,
– Idejna zasnova Studio Šilc, Igor Šilc udia.
7. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano zemljišče skladno z določbami 158. člena ZGO (110/01) izdela načrtovalec oziroma po drugem izvajalcu zagotovi naročnik.
8. člen
(roki za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN Kračun 2)
+-----------------------------+----------------------------------------------+
|izdelava gradiva za     |takoj po sprejemu programa priprave      |
|pridobitev smernic      |                       |
+-----------------------------+----------------------------------------------+
|pridobivanje smernic za   |15 dni (začetek decembra 2006)        |
|načrtovanje         |                       |
+-----------------------------+----------------------------------------------+
|izdelava strokovnih rešitev |v času pridobivanja smernic          |
+-----------------------------+----------------------------------------------+
|izdelava predloga zazidalnega|5 dni od pridobitve smernic in strokovnih   |
|načrta            |rešitev                    |
+-----------------------------+----------------------------------------------+
|javna razgrnitev predloga  |prične naslednji dan po objavi javne     |
|zazidalnega načrta      |razgrnitve in traja 15 dni (začetek januarja |
|               |2007)                     |
+-----------------------------+----------------------------------------------+
|javna obravnava       |v času javne razgrnitve            |
+-----------------------------+----------------------------------------------+
|predaja pripomb in predlogov |takoj po zaključeni javni razgrnitvi     |
|načrtovalcu         |                       |
+-----------------------------+----------------------------------------------+
|opredelitev načrtovalca do  |takoj od predaje pripomb           |
|pripomb in predlogov     |                       |
+-----------------------------+----------------------------------------------+
|stališča do pripomb in    |takoj od opredelitve načrtovalca       |
|predlogov          |                       |
+-----------------------------+----------------------------------------------+
|izdelava dopolnjenega    |5 dni                     |
|predloga           |                       |
+-----------------------------+----------------------------------------------+
|pridobitev mnenj na     |15 dni (januar 2006)             |
|dopolnjeni predlog      |                       |
+-----------------------------+----------------------------------------------+
|sprejem predloga zazidalnega |na seji občinskega sveta po pridobitvi mnenj |
|načrta            |in obravnave na odboru            |
+-----------------------------+----------------------------------------------+
|izdelava končnega elaborata |5 dni po objavi odloka v uradnem glasilu   |
+-----------------------------+----------------------------------------------+
9. člen
Začetek veljavnosti
Program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-0007/2006
Slovenske Konjice, dne 30. novembra 2006
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l.r.