Uradni list

Številka 127
Uradni list RS, št. 127/2006 z dne 7. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 127/2006 z dne 7. 12. 2006

Kazalo

5373. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kazenski evidenci, stran 13978.

Na podlagi 203., 204. in 207. člena v zvezi s 60. členom Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 70/06 – uradno prečiščeno besedilo in 115/06) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o kazenski evidenci
1. člen
V 1. členu Pravilnika o kazenski evidenci (Uradni list RS, št. 34/04) se besedilo »evidenco o odločbah o prekrških« nadomesti z besedilom »evidenco o pravnomočnih odločbah o prekrških«.
2. člen
V 2. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Evidenco o pravnomočnih odločbah o prekrških vodijo prekrškovni organi, ki so v skladu z zakonom pristojni za odločanje o prekrških.«
3. člen
V 5. členu se besedilo »Evidenca prekrškovnih organov o izdanih odločbah o prekrških« nadomesti z besedilom »Evidenca o pravnomočnih odločbah o prekrških iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika«.
4. člen
V 8. členu se besedilo »evidenca odločb o prekrških« nadomesti z besedilom »evidenca o pravnomočnih odločbah o prekrških«.
5. člen
V 11. členu se besedilo »evidenco odločb« nadomesti z besedilom »evidenco o pravnomočnih odločbah«.
5. točka se spremeni tako, da se glasi:
»5. številko in datum izdaje odločitve prekrškovnega organa o prekršku (odločba o prekršku oziroma plačilni nalog);«.
Za 6. točko se doda nova 7. točka, ki se glasi:
»7. datum pravnomočnosti odločitve prekrškovnega organa o prekršku (odločba o prekršku; plačilni nalog; sodba na podlagi zahteve za sodno varstvo, s katero je zahteva zavržena, zavrnjena ali spremenjena);«.
Dosedanja 7. točka postane 8. točka.
6. člen
V 13. členu se 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. naziv in naslov sodišča, številko in datum pravnomočne odločbe o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma o prepovedi uporabe tujega vozniškega dovoljenja na ozemlju Republike Slovenije na podlagi doseženega ali preseženega z zakonom določenega števila kazenskih točk v cestnem prometu;«.
7. člen
V 14. členu se besedilo »evidenco odločb« nadomesti z besedilom »evidenco o pravnomočnih odločbah«.
8. člen
V prvem odstavku 17. člena se za besedo »evidenc« doda besedilo »iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika«.
9. člen
V 20. členu se za prvim odstavkom dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
»Prekrškovni organ, ki vodi evidenco o pravnomočnih odločbah o prekrških iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika, uradno preverja v tej evidenci, ali so potekli v zakonu predpisani roki za izbris posamezne odločbe ali plačilnega naloga iz evidence.
Prekrškovni organ opravi izbris pravnomočne odločbe o prekršku ali plačilnega naloga po uradni dolžnosti, ko potečejo tri leta od dneva pravnomočnosti odločbe o prekršku oziroma plačilnega naloga.
Po izbrisu pravnomočne odločbe o prekršku oziroma plačilnega naloga iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških se podatki izločijo iz evidenc in shranijo v zbirki dokumentarnega gradiva.«.
10. člen
V drugem odstavku 21. člena se pred številko »207.« doda besedilo »204. a in«.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Podatke iz evidenc iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika daje ministrstvo, podatke iz evidence iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika pa prekrškovni organ, ki je pristojen za vodenje te evidence. Ministrstvo daje podatke iz tega odstavka na obrazcu št. 2, prekrškovni organ pa na obrazcu št. 3. Obrazca št. 2 in 3 sta objavljena skupaj s tem pravilnikom in sta njegov sestavni del.
Za dajanje podatkov iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika o dajanju podatkov iz evidenc in o hrambi dokumentarnega gradiva.«.
11. člen
V drugem odstavku 24. člena se črta besedilo », ki je objavljen skupaj s tem pravilnikom in je njegov sestavni del«.
12. člen
Za obrazcem št. 2 se doda nov obrazec št. 3, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ta pravilnik začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 710-35/2006
Ljubljana, dne 27. novembra 2006
EVA 2005-2011-0024
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje