Uradni list

Številka 127
Uradni list RS, št. 127/2006 z dne 7. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 127/2006 z dne 7. 12. 2006

Kazalo

5349. Zakon o soglasju in poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame DARS, d.d., pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/VIII (ZSDSA8), stran 13921.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o soglasju in poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame DARS, d.d., pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/VIII (ZSDSA8)
Razglašam Zakon o soglasju in poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame DARS, d.d., pri Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/VIII (ZSDSA8), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. novembra 2006.
Št. 001-22-189/06
Ljubljana, dne 1. decembra 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SOGLASJU IN POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI IZ KREDITA, KI GA NAJAME DARS, D.D., PRI EVROPSKI INVESTICIJSKI BANKI ZA PROJEKT SLOVENSKIH AVTOCEST/VIII (ZSDSA8)
1. člen
(1) Republika Slovenija daje soglasje in poroštvo za obveznosti Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. (v nadaljnjem besedilu: DARS, d.d.), iz naslova kredita, ki ga DARS, d.d., najame pri Evropski investicijski banki (v nadaljnjem besedilu: EIB), v znesku do 300 milijonov evrov glavnice s pripadajočimi obrestmi in drugimi stroški kredita za projekt slovenskih avtocest/VIII, to je za gradnjo avtocestnih odsekov Pluska–Ponikve, Ponikve–Hrastje, Šentvid–Koseze, Slivnica–Draženci in Vrba–Peračica, pod naslednjimi osnovnimi pogoji:
– valuta črpanja je evro, USD, GBP ali katera koli valuta, s katero se trguje na glavnih mednarodnih denarnih trgih,
– najmanj 5-letni moratorij na odplačilo glavnice,
– zadnji obrok glavnice po kreditu zapade v plačilo najpozneje 25 let po črpanju zadnje tranše kredita,
– skrajni rok črpanja kredita je 31. 12. 2009,
– valuta odplačila glavnice in plačila obresti je enaka valuti črpanja posamezne tranše kredita,
– višina obrestne mere je določena glede na valuto in vrsto obrestne mere za posamezno črpanje, pri čemer je izbrana obrestna mera lahko spremenljiva ali stalna,
– vsi stroški, povezani z najetjem kredita, ne smejo presegati 0,2% vrednosti glavnice posameznega kredita.
(2) Kredit EIB iz tega zakona je prednostni vir za financiranje gradnje odsekov iz prejšnjega odstavka. Poraba drugih sredstev iz zadolževanja DARS, d.d., je podrejena porabi kredita EIB iz tega zakona.
(3) Če DARS, d.d., ne bo poravnaval svojih dospelih obveznosti po kreditni pogodbi iz prvega odstavka, jih bo namesto DARS, d.d., na pisni poziv EIB plačala Republika Slovenija.
2. člen
(1) Pogodbo o poroštvu z EIB podpiše v imenu in za račun Republike Slovenije minister oziroma ministrica (v nadaljnjem besedilu: minister), pristojen za finance.
(2) Ministrstvo, pristojno za finance, skrbi za izvajanje tega zakona ter uresničevanje vseh pravic in obveznosti Republike Slovenije, ki izhajajo iz njega.
3. člen
(1) Če Republika Slovenija plača obveznosti iz kreditne pogodbe namesto DARS, d.d., pridobi Republika Slovenija v razmerju do DARS, d.d., pravico do regresiranja plačanih zneskov, obresti in vseh stroškov, ki so v zvezi s tem nastali.
(2) Pravico do regresiranja uresniči Republika Slovenija po vseh virih, ki so namenjeni gradnji avtocest v Republiki Sloveniji.
(3) V devetdesetih dneh po ratifikaciji poroštvene pogodbe iz 2. člena tega zakona skleneta DARS, d.d., ter v imenu in za račun Republike Slovenije minister, pristojen za finance, pogodbo o načinu in pogojih zavarovanja poroštva Republike Slovenije. S pogodbo podrobneje uredita vire za vračilo zneskov, plačanih iz naslova poroštva, in instrumente zavarovanja.
4. člen
Sredstva za izpolnitev poroštvenih obveznosti iz tega zakona se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.
5. člen
(1) Z izdajanjem poroštev po tem zakonu se za gradnjo odseka Vrba–Peračica za 55 milijonov evrov zmanjša kvota, določena z Zakonom o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS, d.d., iz naslova kreditov in izdanih dolžniških vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 360 mio evrov (Uradni list RS, št. 76/05).
(2) Z izdajanjem poroštev po tem zakonu se za gradnjo avtocestnih odsekov Pluska–Ponikve, Ponikve–Hrastje, Šentvid–Koseze in Slivnica–Draženci za 245 milijonov evrov zmanjša kvota, določena z Zakonom o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS, d.d., iz kreditov in izdanih dolžniških vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 1.030,15 milijonov evrov (Uradni list RS, št. 20/06).
6. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/06-147/1
Ljubljana, dne 23. novembra 2006
EPA 1129-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.