Uradni list

Številka 127
Uradni list RS, št. 127/2006 z dne 7. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 127/2006 z dne 7. 12. 2006

Kazalo

5374. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvrševanju kazni zapora, stran 13981.

Na podlagi 17., 56., 72., 87. in 206. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo) in drugega odstavka 43. člena Zakona o zaščiti prič (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o izvrševanju kazni zapora
1. člen
V 6. členu Pravilnika o izvrševanju kazni zapora (Uradni list RS, št. 102/00) se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V prostore iz prejšnjega odstavka je v skladu z usmeritvami enote, pristojne za zaščito ogroženih oseb (v nadaljnjem besedilu: enota), lahko nameščen tudi obsojenec, ki je zaščitena oseba po zakonu, ki ureja zaščito prič (v nadaljnjem besedilu: zaščitena oseba). Tak obsojenec je praviloma nameščen ločeno od drugih obsojencev.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »prvega odstavka tega člena«.
2. člen
V 8. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če gre za zaščiteno osebo, pošlje sodišče, ki je izdalo sodbo na prvi stopnji, pravnomočno odločbo in druge listine iz prejšnjega odstavka tudi enoti. Pristojno okrožno sodišče iz 18. člena zakona takega obsojenca pozove na prestajanje kazni zapora prek enote. Enota v sodelovanju z upravo poskrbi, da tak obsojenec nastopi kazen zapora v zavodu, ki ima ustrezne pogoje za zagotovitev njegove varnosti.«.
Dosedanji drugi do peti odstavek postanejo tretji do šesti odstavek.
3. člen
V 9. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če gre za zaščiteno osebo, zavodu posreduje listine iz prejšnjega odstavka enota.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se na koncu doda nov stavek, ki se glasi: »V zvezi z zaščiteno osebo po zakonu, ki ureja zaščito prič, se obrazec za sestavo socialnega poročila centru ne pošilja.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
4. člen
V 10. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Drugi in tretji odstavek tega člena se ne uporabljata, če gre za zaščiteno osebo. Enota poskrbi, da tak obsojenec nastopi kazen zapora v skladu s prvim odstavkom tega člena.«.
5. člen
V 12. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Istovetnost zaščitene osebe se ugotavlja s sodelovanjem enote. Delavci zavoda morajo podatke o zaščiteni osebi varovati kot poklicno skrivnost.«.
6. člen
V 13. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»O nastopu prestajanja kazni zapora zaščitene osebe zavod obvesti sodišče iz prejšnjega odstavka prek enote.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se na koncu doda nov stavek, ki se glasi: »V zvezi z zaščiteno osebo se pristojni center ne obvešča.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
7. člen
V 20. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Bivalni prostor iz prejšnjega odstavka se za zaščiteno osebo določi v sodelovanju z enoto.«.
8. člen
V 21. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če gre za zaščiteno osebo, se strokovna skupina iz prejšnjega odstavka sestavi v skladu z usmeritvami enote, katere predstavnik tudi sodeluje v strokovni skupini.«.
9. člen
V 22. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V zvezi z zaščiteno osebo podatke iz tretje in pete alinee prejšnjega odstavka zagotovi enota.«.
10. člen
V prvem odstavku 24. člena se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »tretma zaščitene osebe pa le po individualnem programu.«.
11. člen
V 26. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Zaščitena oseba se razporedi ob upoštevanju odločitve komisije, pristojne za zaščito ogroženih oseb, in usmeritve enote. Tak obsojenec se razporedi tako, da ne pride v stik z drugimi priporniki in obsojenci.«.
12. člen
V 32. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Zaščitena oseba dobiva hrano po postopku in na način, ki ga določi direktor zavoda v sodelovanju z enoto.«.
13. člen
V 37. členu se za šestim odstavkom doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»Zaščitena oseba se razporedi na delo le ob soglasju in v skladu z usmeritvami enote.«.
14. člen
V 50. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Upravnik zavoda pri odreditvi ukrepov iz prejšnjega odstavka v zvezi z zaščiteno osebo upošteva usmeritve enote za zagotovitev varnosti takega obsojenca.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se na koncu doda nov stavek, ki se glasi: »Če gre za zaščiteno osebo, zavod najprej obvesti enoto, ki ravna v skladu z zakonom, ki ureja zaščito prič.«.
15. člen
V 59. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če med prestajanjem kazni zapora v zavodu umre zaščitena oseba, zavod nemudoma o tem obvesti enoto, ki ravna v skladu z zakonom, ki ureja zaščito prič.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
16. člen
V 67. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Pri zagotavljanju dopisovanja zaščiteni osebi je treba upoštevati usmeritve enote.«.
17. člen
Za 70. členom se doda nov 70.a člen, ki se glasi:
»70.a člen
Pri zagotavljanju obiskov zaščiteni osebi je treba upoštevati usmeritve enote.«.
18. člen
V 75. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Pri zagotavljanju telefonskih stikov zaščiteni osebi je treba upoštevati usmeritve enote.«.
19. člen
V 79. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Pri podeljevanju ugodnosti zaščiteni osebi je treba poleg meril iz tega člena upoštevati usmeritve enote.«.
20. člen
V 84. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Premestitev iz prejšnjega odstavka v zvezi z zaščiteno osebo je mogoča le na predlog ali ob soglasju enote.«.
21. člen
V 93. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Če gre za zaščiteno osebo, se komisija iz prejšnjih odstavkov sestavi v skladu z usmeritvami enote, katere predstavnik tudi sodeluje v komisiji.«.
22. člen
V 106. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Pisni dogovor iz prejšnjih odstavkov se z zaščiteno osebo sklene v sodelovanju z enoto.«.
23. člen
V 107. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Če gre za zaščiteno osebo zavod pošlje pristojnemu centru za socialno delo predlog iz prvega odstavka tega člena le, če s tem soglaša enota.«.
24. člen
V 108. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Neposreden stik strokovnih delavcev centra za socialno delo z zaščiteno osebo zavod omogoči le, če s tem soglaša enota.«.
25. člen
V 132. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»V zvezi z zaščiteno osebo zavod pošlje centru predlog iz prvega odstavka tega člena le, če s tem soglaša enota. Praviloma strokovno pomoč takemu obsojencu po odpustu organizira enota.«.
26. člen
V 133. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če je tuji državljan iz prejšnjega odstavka zaščitena oseba, zavod trideset dni pred odpustom obvesti enoto, ki poskrbi za potrebne postopke.«.
27. člen
V 134. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V zvezi z zaščiteno osebo se zaključno poročilo iz prejšnjega odstavka ne pošilja.«.
KONČNA DOLOČBA
28. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-328/2006
Ljubljana, dne 27. novembra 2006
EVA 2006-2011-0020
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje