Uradni list

Številka 127
Uradni list RS, št. 127/2006 z dne 7. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 127/2006 z dne 7. 12. 2006

Kazalo

5387. Program priprave občinskega lokacijskega načrta VP 41/1-1 – del Polhov Gradec, stran 13996.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) ter 7. in 30. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Naš časopis, št. 252/99) je župan Občine Dobrova - Polhov Gradec, Lovro Mrak, dne 20. oktobra 2006 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta VP 41/1-1 – del Polhov Gradec
1. Vsebina programa priprave
S tem programom se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo lokacijskega načrta VP 41/1-1 – del Polhov Gradec (v nadaljevanju: OLN),
– predmet in programska izhodišča OLN,
– okvirno ureditveno območje,
– nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OLN,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve,
– roki za pripravo OLN,
– obveznosti financiranja priprave OLN.
2. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo OLN
Ocena stanja
Območje je v naravi nepozidana travniška površina (na SV delu zajema en že obstoječ objekt – šotor). Konfiguracija terena je enovita v obliki platoja. Dostop je obstoječ na vzhodni strani območja. Območje ni komunalno opremljeno, vendar bo možna navezava v bližini ureditvenega območja.
Na obravnavanem zemljišču je predvidena izgradnja proizvodnega kompleksa. Investitor ima že obstoječ proizvodni obrat na zemljišču vzhodno od obravnavane lokacije, južno od tovarne Hoja. Nova pozidava je predvidena za razširitev dejavnosti investitorja.
Dostop do obravnavanih zemljišč je že obstoječ na vzhodni strani. Predvidena je izvedba novega dovoza z glavne ceste in preko potoka Božna na severozahodni strani. Novi dovoz bi predstavljal bolj funkcionalno in boljšo rešitev dostopa do obravnavanih zemljišč. Možna je tudi navezava tovarne Hoja na novo dovozno cesto.
Razlogi za pripravo OLN
Območje je skladno s planskimi akti namenjeno mešanim dejavnostim. Za izvedbo planski akt predvideva izdelavo občinskega lokacijskega načrta, ki bo podal regulacijske elemente prostorske ureditve.
Območje ni pozidano. Območje lokacijskega načrta, ki je opredeljeno v planu, je s potokom Božna razdeljeno na dva dela. Namembnost zahodnega dela še ni znana, zato predlagamo, da se vzhodni del obravnava kot samostojen OLN.
Namen lokacijskega načrta je, da se predvidi urbanistična zasnova novega proizvodno-skladiščno-poslovnega kompleksa.
Izdelavo OLN bo financiaral investitor.
Pravna podlaga
Prostorske sestavine planskih aktov občine: Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 11/86, in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94) in družbeni plan občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 34/86, 10/87, 14/89, in Uradni list RS, št. 40/92, 88/04) za območje Dobrova - Polhov Gradec.
Prostorski ureditveni pogoji: - Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za planski celoti V7 Kozarje – del in V8 Dobrova (Uradni list RS, št. 6/88, 18/88, 40/92, 9/94, 11/95, 83/98, 112/04) – splošni del.
Skladno s 3. točko drugega odstavka 72. člena ZureP-1, se OLN pripravi za prostorske ureditve, za katere so znani investitorji in za ureditve območij, ki so predvidena za sanacijo in prenovo ter za širitev naselij v skladu z urbanistično in krajinsko zasnovo.
3. Predmet in programska izhodišča OLN ter okvirno ureditveno območje
Predmet OLN
Predmet izdelave je izvedbeni akt za ureditev proizvodno-skladiščno-poslovnega kompleksa, ki bo določil regulacijske elemente za razmestitev objektov v prostoru, predvidel in definiral komunalno infrastrukturo ter navezavo na obstoječe naravne in grajene prostorske danosti.
Programska izhodišča
Vsebina lokacijskega načrta je smiselno uporabljen 43. člen ZUreP-1 in 73. člen istega zakona ter skladna s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
Vsebina naloge:
– postavitev in oblikovne smernice za ca. 5 proizvodno-skladiščnih objektov in enega poslovnega objekta,
– ureditev dostopa do območja s proizvodno-skladiščnimi objekti in navezava na sosednja območja,
– izvedba kanalizacije za odpadne vode z navezavo na obstoječo čistilno napravo z iztokom v Božno,
– ureditev meteorne kanalizacije,
– ureditev vodooskrbe,
– ureditev elektoenergetske oskrbe,
– namestitev plinohramov,
– ureditev telekomunikacijskega omrežja,
– ureditev odjemnega mesta za zbiranje komunalnih odpadkov.
Okvirno ureditveno območje
Ureditveno območje OLN je v katastrski občini Polhov Gradec, na južni strani Polhovega Gradca. Meja območja poteka po severni in vzhodni parcelni meji zemljišča s p. št. 518/1, po vzhodni in južni meji zemljišča s p. št. 514/1, po južni meji dela zemljišč s p. št. 515 in 492, po zahodni parcelni meji potoka s parc. št. 1240/1, po jugozahodni meji parcel s p.š. 197/1 in 198/1 do ceste s parc. št. 1257/5, kjer meji s cesto v 12-metrskem pasu, nato se obrne proti vzhodu in poteka preko parcel s parc. št. 198/1 in 197/1 in preko potoka s parc. št. 1240/1 do parc. št. 518/1.
Prostorska konferenca
Občina Dobrova Polhov - Gradec je dne 11. 10. 2006 v skladu z 28. členom ZUreP-1 sklicala prvo prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave OLN, oziroma predvidene prostorske ureditve. Datum, čas in kraj zbora konference je pripravljalec objavil v Dnevniku dne 20. 9. 2006 in Našem časopisu št. 329 z dne 25. 9. 2006. S to objavo so bili o prostorski konferenci obveščeni predstavniki gospodarstva, interesnih združenj ter organizirane javnosti, z vabili pa so bili povabljeni nosilci urejanja prostora, ki so predvideni v 4. točki tega programa priprave ter lastniki nepremičnin, ki mejijo na ureditveno območje OLN.
Na prostorski konferenci so priporočila podali predstavniki:
1. – Občina Dobrova - Polhov Gradec – Boris Krnjajič
2. -
3. -
Na podlagi priporočil se v postopku priprave OLN:
– Skladno s priporočili izdelovalca SPRO in PR Občine Dobrova - Polhov Gradec, podjetja Locus d.o.o., se uskladi, upošteva in varuje območje, namenjeno bodoči obvozni cesti Polhovega Gradca. Dostop do območja s proizvodnimi objekti se uredi tako, da ga bo možno navezati na širše območje urejanja in ostala stična območja.
– je izdelovalca opozoril na izdelavo projekta kanalizacije v Polhovem Gradcu, katerega bo potrebno upoštevati pri načrtovanju območja,
– pozove se DRSC, da se izjasni glede obvozne ceste mimo Polhovega Gradca,
– popravijo se roki, ki se navezujejo na občino in odbore pri izvedbi akta,
– javna razprava za OLN se opravi na sedežu KS Polhov Gradec,
– podrobnejše usmeritve za projektiranje bodo podane v smernicah nosilcev prostora.
4. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OLN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave OLN podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu OLN pa mnenje, so:
1. RS Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana,
2. RS Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana,
3. Zavod za varstvo kulturne dediščine, Tržaška 4, Ljubljana,
4. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija,d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana,
5. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 100 Ljubljana,
6. DRSC, Tržaška 19 a, Ljubljana,
7. Slovenije d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana,
8. Cestno podjetje Ljubljana d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana – cesta,
9. RS Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
10. KS Polhov Gradec, Polhov Gradec 13, 1355 Polhov Gardec,
11. Trnovec Milan s.p., Srednja vas 4, 1355 Polhov Gradec Telekom,
12. Občina Dobrova - Polhov Gradec, Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova,
13. Snaga javno podjetje d.o.o., Povšetova 6, 1000 Ljubljana,
14. eventualni drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave OLN.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema ustreznega gradiva ne podajo smernic in mnenj, se šteje, da jih nimajo.
Pri pripravi OLN sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pobudnik priprave: Konstrukcije Schwarzmann d.o.o.,
– Naročnik vseh strokovnih podlag in OLN: Konstrukcije Schwarzmann d.o.o.,
– Pripravljalec: Občina Dobrova - Polhov Gradec,
– Načrtovalec-izdelovalec: Šabec Kalan Šabec – arhitekti, Mojca Kalan Šabec s.p., Ljubljana,
Izdelovalec mora izpolnjevati pogoje, določene v 156. do 160. členu ZUreP-1 (imeti pridobljen status pooblaščenega prostorskega načrtovalca in izpolnjevati pogoje iz zakona, ki ureja graditev objektov),
– Investitor načrtovanih ureditev: Konstrukcije Schwarzmann d.o.o.
5. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi analize prostora, pridobljenih smernic in analize le-teh, priporočil s prve prostorske konference, ter ob upoštevanju programskih izhodišč, določenih v 3. poglavju tega programa priprave.
Zaradi obstoječih pogojev ustvarjenih danosti prostora izdelava več variantnih rešitev ni relevantna. Izdelovalec OLN izdela eno strokovno rešitev, razen v primeru, da se potreba po izdelavi variantnih rešitev pokaže kasneje v postopku priprave OLN, če takšna potreba izhaja iz izdelanih strokovnih podlag in analiz.
OLN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje in sicer predvsem z:
– Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1),
– Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04),
– Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04).
6. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Pri izdelavi strokovnih podlag in OLN je treba upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave:
– Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
– Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04),
– Plan,
– PUP,
– Idejno zasnovo prostorske ureditve (Šabec Kalan Šabec – arhitekti, Mojca Kalan Šabec s.p., Ljubljana, št.: UP-06-011),
– Geodetski načrt območja v merilu 1:500 (izdelal Gekom d.o.o. Ljubljana, št. načrta 80-2006, maj 2006),
– Ostala gradiva, relevantna za izdelavo naloge.
Pred izdelavo predloga OLN mora nosilec urejanja prostora, investitor, oziroma pristojni naročnik zagotoviti naslednje strokovne podlage:
– idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki so v odvisnosti od načrtovane prostorske ureditve,
– podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic na obravnavanem območju,
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora.
7. Roki za pripravo OLN
Sprejem programa priprave:
– Pripravljalec skliče prvo prostorsko konferenco najmanj 8 dni pred sprejemom programa priprave.
– Župan Občine Dobrova - Polhov Gradec s podpisom potrdi program priprave najmanj osem dni po izvedeni prostorski konferenci.
Pridobitev smernic za načrtovanje:
– Izdelovalec OLN po potrebi dopolni gradivo »Idejna zasnova UP-05-006« (Šabec Kalan Šabec – arhitekti, Mojca Kalan Šabec s.p., Ljubljana).
– Po sprejemu programa priprave in po pridobitvi gradiva iz prve alinee, izdelovalec OLN (Šabec Kalan Šabec – arhitekti, Mojca Kalan Šabec s.p., Ljubljana) po pooblastilu Občine Dobrova - Polhov Gradec zaprosi za smernice za načrtovanje nosilce urejanja prostora iz 4. točke tega programa priprave.
– Nosilci urejanja prostora podajo smernice najkasneje v 30 dneh po prejemu vloge.
– Po pridobitvi smernic izdelovalec OLN izdela analizo smernic ter ob upoštevanju le-teh in analize prostora izdela usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve (v 14 dneh po prejemu smernic).
– Pripravljalec in investitor načrtovanih prostorskih ureditev potrdita usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve.
Izdelava strokovne rešitve prostorske ureditve:
– Po končani izdelavi usmeritev za načrtovanje prostorske ureditve izdelovalec OLN izdela strokovno rešitev prostorske ureditve in sicer v 20 dneh po potrditvi usmeritev.
– Pripravljalec organizira predstavitev strokovne rešitve zainteresirani javnosti v okviru druge prostorske konference, katere namen je, da se na predlagano rešitev pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi (mnenja) lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti.
Izdelava strokovnih podlag in predloga OLN:
– Nosilec urejanja prostora, investitor načrtovanih prostorskih ureditev oziroma pristojni naročnik zagotovi izdelavo vseh strokovnih podlag, določenih v 6. točki tega programa priprave.
– Izdelovalec izdela predlog OLN v 20 dneh po opravljeni drugi prostorski konferenci in po prevzemu vseh strokovnih podlag.
Javna razgrnitev in javna obravnava:
– Odbora za prostorsko planiranje, gospodarjenje z nepremičninami in varstvo okolja in Odbor za komunalo obravnava predlog v roku 30 dni po oddaji gradiva občinski upravi. Župan Občine Dobrova - Polhov Gradec sprejme sklep o javni razgrnitvi predloga v roku 7 dni po pozitivnem sklepu Odbora za prostorsko planiranje, gospodarjenje z nepremičninami in varstvo okolja in Odbora za komunalo. Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS, Našem časopisu (na krajevno običajen način).
– Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Dobrova - Polhov Gradec in sedežu KS Polhov Gradec za najmanj 30 dni od dneva uveljavitve sklepa o javni razgrnitvi.
– Občinska služba v sodelovanju s krajevno skupnostjo organizira javno obravnavo v kraju načrtovane prostorske ureditve oziroma v prostorih KS Polhov Gradec.
– Pripravljalec skupaj s krajevno skupnostjo Polhov Gradec evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov.
– Izdelovalec skupaj z Občino Dobrova - Polhov Gradec prouči pripombe, predloge in pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja v roku 20 dni po prejemu vseh pripomb.
– Župan zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve, na podlagi strokovnega mnenja izdelovalca, občinske strokovne službe ter sklepov Odbora za prostorsko planiranje, gospodarjenje z nepremičninami in varstvo okolja in Odbora za komunalo, ki pripombe in predloge predhodno obravnavajo, v roku 30 dni po poteku javne razgrnitve (rok zajema čas za pripravo odgovorov pri načrtovalcu in čas za posredovanje ter obravnavo gradiva in je odvisen od števila zahtevnosti pripomb).
– Pripravljalec pisno seznani lastnike nepremičnin na območju OLN s stališči do njihovih morebitnih pripomb in predlogov v roku 10 dni po sprejetju stališča do pripomb.
Izdelava dopolnjenega predloga OLN
– Nosilec urejanja prostora, investitor načrtovanih prostorskih ureditev, oziroma pristojni naročnik zagotovi izdelavo morebitnih dopolnitev strokovnih podlag.
– Izdelovalec izdela dopolnjen predlog OLN po prejemu stališča do pripomb in predlogov in po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih strokovnih podlag.
– Izdelovalec OLN pozove nosilce urejanja prostora iz 4. točke tega programa priprave, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu OLN.
– Nosilci urejanja prostora podajo mnenje najkasneje v 30 dneh po prejemu vloge.
– Izdelovalec izdela in preda usklajen dopolnjen predlog OLN Občini Dobrova - Polhov Gradec v 40 dneh po prejemu gradiv iz druge alinee tega sklopa oziroma v 10 dneh po prejemu zadnjega mnenja.
Sprejem OLN
– Župan Občine Dobrova - Polhov Gradec posreduje po predhodni obravnavi Odbora za prostorsko planiranje, gospodarjenje z nepremičninami in varstvo okolja in Odbora za komunalo, usklajen predlog OLN Občinskemu svetu v sprejem. Sestavni del gradiva so priporočila prostorskih konferenc in stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve.
– Občinski svet občine Dobrova - Polhov Gradec sprejme OLN z odlokom in ga objavi v Uradnem listu RS.
8. Obveznosti financiranja priprave OLN
Nosilec urejanja prostora, investitor načrtovanih prostorskih ureditev oziroma pristojni naročnik zagotovi vsa sredstva za izdelavo strokovnih podlag, investitor načrtovanih prostorskih ureditev pa tudi za izdelavo OLN. Vsa sredstva za izvedbo OLN za VP 41/1-1 del zagotavlja Tomaž Schwarzmann, Konstrukcije Schwarzmann d.o.o..
9. Objava programa priprave
Ta program se objavi v Uradnem listu RS oziroma v občinskem uradnem glasilu in začne veljati z dnem objave.
Št. 3505-1653/2006
Dobrova, dne 20. oktobra 2006
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Lovro Mrak l.r.