Uradni list

Številka 127
Uradni list RS, št. 127/2006 z dne 7. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 127/2006 z dne 7. 12. 2006

Kazalo

5376. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvrševanju vzgojnega ukrepa oddaje mladoletnika v prevzgojni dom, stran 13983.

Na podlagi prvega odstavka 198. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo) in drugega odstavka 43. člena Zakona o zaščiti prič (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o izvrševanju vzgojnega ukrepa oddaje mladoletnika v prevzgojni dom
1. člen
V 2. členu Pravilnika o izvrševanju vzgojnega ukrepa oddaje mladoletnika v prevzgojni dom (Uradni list RS, št. 73/00) se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Dom mora v sodelovanju z enoto, pristojno za zaščito ogroženih oseb (v nadaljnjem besedilu: enota), ukreniti vse, kar je potrebno za zagotovitev varnosti mladoletnika, ki je zaščitena oseba po zakonu, ki ureja zaščito prič (v nadaljnjem besedilu: zaščitena oseba).«.
2. člen
V 3. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»V zvezi z zaščiteno osebo center za socialno delo pri pripravi obvestila iz prvega odstavka tega člena in socialnega poročila iz drugega odstavka tega člena upošteva odločitve komisije, pristojne za zaščito ogroženih oseb, in sodeluje z enoto. Enota poskrbi za varen prihod zaščitene osebe v dom.«.
3. člen
V prvem odstavku 4. člena se na koncu doda nov stavek, ki se glasi: »Istovetnost zaščitene osebe se ugotavlja s sodelovanjem enote.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Če gre za zaščiteno osebo, se prejšnji odstavek ne uporablja. Enota na ustrezen način obvesti sodišče o sprejemu zaščitene osebe v dom.«.
4. člen
V drugem odstavku 8. člena se na koncu doda nov stavek, ki se glasi: »Zaščiteni osebi odvzame prstne odtise enota.«.
V tretjem odstavku se na koncu doda nov stavek, ki se glasi: »Osebne podatke v zvezi z zaščiteno osebo za matično knjigo in osebni list zagotovi enota.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Delavci doma so morajo podatke o zaščiteni osebi varovati kot poklicno skrivnost.«.
5. člen
V 10. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Podatke iz prejšnjih odstavkov o zaščiteni osebi zagotovi enota.«.
6. člen
V 11. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Bivalni prostor iz prejšnjega odstavka se za zaščiteno osebo določi v sodelovanju z enoto.«.
7. člen
V 12. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če gre za zaščiteno osebo, se strokovna skupina iz prejšnjega odstavka sestavi v skladu z usmeritvami enote, katere predstavnik tudi sodeluje v strokovni skupini.«.
8. člen
V 13. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Pri sestavi programa tretmaja za zaščiteno osebo je treba upoštevati usmeritve enote, da se zagotovi njena varnost.«.
9. člen
V 17. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Zaščitena oseba se v bivalni prostor razporedi ob upoštevanju odločitve komisije, pristojne za zaščito ogroženih oseb, in usmeritve enote.«.
10. člen
V 18. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Zaščitena oseba dobiva hrano po postopku in na način, ki ga določi enota.«.
11. člen
V 20. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Za zaščiteno osebo dom organizira izrabo prostega časa v sodelovanju z enoto.«.
12. člen
V 21. členu se za prvim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Zaščitena oseba se razporedi na delo le ob soglasju in v skladu z usmeritvami enote.«.
13. člen
V 24. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Če je na zdravljenje iz drugega in tretjega odstavka tega člena treba poslati zaščiteno osebo, dom pripravi in izvede ukrepe za zagotovitev njene varnosti v sodelovanju z enoto.«.
14. člen
V 25. členu se na koncu doda nov stavek, ki se glasi: »Če gre za zaščiteno osebo, dom najprej obvesti enoto, ki ravna v skladu z zakonom, ki ureja zaščito prič.«.
15. člen
V 30. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če med izvrševanjem vzgojnega ukrepa v domu umre zaščitena oseba, dom o tem nemudoma obvesti enoto, ki ravna v skladu z zakonom, ki ureja zaščito prič.«.
16. člen
V 35. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Pri vzgojnem delu z zaščiteno osebo je treba upoštevati odločitve komisije, pristojne za zaščito ogroženih oseb, in usmeritve enote.«.
17. člen
V 45. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Pri podeljevanju ugodnosti zaščiteni osebi je treba upoštevati usmeritve enote.«.
18. člen
V 49. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Če gre za zaščiteno osebo se komisija iz prejšnjih odstavkov sestavi v skladu z usmeritvami enote, katere predstavnik tudi sodeluje v komisiji.«.
19. člen
V 66. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Pri posredovanju oziroma pripravi vloge oziroma predloga iz prvega odstavka tega člena in poročila iz drugega odstavka tega člena v zvezi z zaščiteno osebo dom sodeluje z enoto. Poročilo iz drugega odstavka tega člena praviloma ne vsebuje napotkov strokovnim službam za pomoč zaščiteni osebi po odpustu in se ne pošilja v vednost centru za socialno delo iz prejšnjega odstavka. Pomoč zaščiteni osebi po odpustu organizira enota v skladu z zakonom, ki ureja zaščito prič.«.
20. člen
V 67. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Prejšnja odstavka se ne uporabljata, če gre za zaščiteno osebo. Takemu mladoletniku pri vključitvi v življenje in delo na prostosti pomaga enota v skladu z zakonom, ki ureja zaščito prič.«.
21. člen
V 68. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»O odpustu zaščitene osebe dom obvesti enoto, ki poskrbi za potrebne postopke in ukrepe v skladu z zakonom, ki ureja zaščito prič.«.
KONČNA DOLOČBA
22. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-327/2006
Ljubljana, dne 27. novembra 2006
EVA 2006-2011-0022
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje