Uradni list

Številka 127
Uradni list RS, št. 127/2006 z dne 7. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 127/2006 z dne 7. 12. 2006

Kazalo

5402. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za BLOK 6 TEŠ s spremljajočimi objekti, stran 14005.

Na podlagi prvega odstavka 16. člena ter drugega odstavka 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1, v nadaljevanju: ZUreP-1) in 37. člena Statuta Občine Šoštanj (ULOŠ št. 10/00 – prečiščeno besedilo) sprejme župan Občine Šoštanj v soglasju z ministrom za okolje in prostor ter ministrom za gospodarstvo
P R O G R A M P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za BLOK 6 TEŠ
s spremljajočimi objekti
I. OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA SKUPNEGA POMENA
Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. (v nadaljevanju: TEŠ) namerava zgraditi nov termoenergetski objekt moči 600 MW (v nadaljevanju: Blok 6 TEŠ) za proizvodnjo električne energije in toplote, ki bo deloval v okviru obstoječih energetskih blokov v TEŠ oziroma jih bo deloma nadomestil. Razlog za to namero so zahteve za povečanje proizvodnje električne energije kot posledica vse večje porabe le-te na strani končnih porabnikov, zaradi česar bo potrebno obstoječim enotam v TE Šoštanj dodati nove proizvodne zmogljivosti, istočasno pa zamenjati starejše enote, katerim se izteka življenjska doba in so tehnološko zastarele.
Nameravan objekt predstavlja po določilih Uredbe o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena (Uradni list RS, št. 54/03, 68/05 – spremembe in dopolnitve) prostorsko ureditev državnega pomena.
Predvideni objekt se lokacijsko nahaja samo v Občini Šoštanj in ker gre v navedenem primeru za povezanost državne prostorske ureditve z lokalnim okoljem, je glede na vse navedeno smiselno, da se omenjeni objekt obravnava kot objekt skupnega pomena.
Minister za gospodarstvo je z dopisom št. 360-49/2005-18 z dne 4. 9. 2006 podal pobudo za pričetek postopka priprave lokacijskega načrta za blok 6 TEŠ (v nadaljnjem besedilu: pobuda), v kateri je predlagal, da se pripravi in sprejme državni lokacijski načrt. Pobuda je obrazložena in dokumentirana z gradivom: Postavitev bloka 6 v TE Šoštanj, predinvesticijska zasnova (CEE d.o.o., št, proj. TEŠ/B6-PIZ-23/2005-JD, Ljubljana, avgust 2005).
Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za gospodarstvo in Občina Šoštanj so dne 13. 10. 2006 sklenili Dogovor o pripravi, sprejemu in financiranju priprave občinskega lokacijskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena ter strokovnih podlag za Blok 6 TEŠ (v nadaljevanju: OLN).
Pobuda za začetek postopka izdelave OLN je utemeljena z:
– Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
– Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04)
– Uredbo o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena (Uradni list RS, št. 54/03, 68/05),
– Resolucijo o nacionalnem energetskem programu (Uradni list RS, št. 57/04),
– Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Velenje za obdobje 1986–2000, dopolnjenega leta 1989 in srednjeročnega družbenega plana Občine Velenje za obdobje 1986–1990 za območje Občine Šoštanj, dopolnitve v letu 2004 (ULOŠ, št. 05/2004)
II. PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA LOKACIJSKEGA NAČRTA TER OKVIRNO UREDITVENO OBMOČJE
Predmet izdelave OLN je termoenergetski objekt za proizvodnjo električne energije z uporabo velenjskega lignita. Lokacija objekta je predvidena na lokaciji TEŠ, zahodno od obstoječih enot, na platoju, ki se bo sprostil po odstranitvi hladilnih stolpov blokov 1, 2 in 3 ter upravne stavbe. Postavljen bo z osjo v smeri V-Z, s strojnico ob bloku 1 ter bunkerskim delom, kotlovnico, elektrofiltrom in razžveplalno napravo v smeri zahoda proti Šoštanju.
Zaradi omejitev danosti prostora (prostorska utesnjenost območja na obstoječi lokaciji TEŠ) izdelava več variantnih rešitev ni možna, pač pa načrtovalec izdela samo optimizacije izbrane rešitve ter morebitne variante tehnološke rešitve ter se v predlogu strokovne rešitve opredeli za samo eno rešitev in le-to utemelji.
Iz zapisanega sledi, da načrtovalec OLN izdela utemeljitev strokovne rešitve, razen v primeru, da se potreba po izdelavi variantnih rešitev pokaže kasneje v postopku priprave OLN, če takšna potreba izhaja iz izdelanih strokovnih podlag in analiz.
Občina Šoštanj, Področje za gospodarstvo, okolje in prostor je dne 10. 11. 2006 v skladu z 28. členom ZUreP-1 sklicala prvo prostorsko konferenco z namenom, da bi se pridobila in uskladila priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave OLN oziroma predvidene prostorske ureditve.
Na prostorski konferenci nihče od navedenih iz prejšnjega odstavka ni podal priporočil ali dodatnih usmeritev.
III. NOSILCI NALOG IN NJIHOVE OBVEZNOSTI PRI FINANCIRANJU PRIPRAVE LOKACIJSKEGA NAČRTA
Pripravljavec OLN je Občina Šoštanj, Področje za gospodarstvo, okolje in prostor, Trg svobode 12, Šoštanj (v nadaljnjem besedilu: pripravljavec), ki zagotovi sredstva za revizijo okoljskega poročila ter recenzije drugih morebiti potrebnih dokumentov.
Naročnik vseh strokovnih podlag in OLN ter investitor je Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj (v nadaljnjem besedilu: naročnik), ki zagotovi vsa sredstva za izdelavo strokovnih podlag iz točk VI.1 in VI.2 tega programa priprave, utemeljitev strokovne rešitve, okoljskega poročila, geodetskega načrta, poročila o vplivih nameravanega posega v okolje (v nadaljnjem besedilu: poročilo o vplivih na okolje), revizije poročila o vplivih na okolje in OLN.
Izdelovalec utemeljitve strokovne rešitve in izdelovalec OLN (v nadaljnjem besedilu: načrtovalec), ki ga izbere naročnik, mora izpolnjevati pogoje, določene v ZUreP-1.
IV. NOSILCI UREJANJA PROSTORA, KI BODO SODELOVALI PRI PRIPRAVI LOKACIJSKEGA NAČRTA
Nosilci urejanja prostora so državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, ki v konkretnem postopku priprave OLN v skladu z ZUreP-1 odločajo ali soodločajo o zadevah v zvezi z urejanjem prostora.
IV.1 Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave konkretnega OLN sodelujejo s predložitvijo smernic za načrtovanje, strokovnih podlag urejanja prostora in mnenj o predlogu OLN, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Urad glavnega inšpektorja,
2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo,
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
4. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste,
5. Ministrstvo za promet, Uprava RS za civilno letalstvo,
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – področje varstva okolja,
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – področje upravljanja voda,
8. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo,
9. Zavod RS za varstvo narave,
10. ELES, d.o.o.,
11. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Celje,
12. Geoplin plinovodi, d.o.o.,
13. KP Velenje d.o.o.,
14. Občina Šoštanj – upravljanje občinskih cest.
Med nosilce urejanja prostora se lahko uvrstijo tudi drugi državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil, za katere se v postopku priprave konkretnega OLN izkaže, da rešitve posegajo na njihovo delovno področje.
Pripravljavec pošlje ministrstvu, pristojnemu za kulturo, vloge za pridobitev smernic za načrtovanje, strokovnih podlag urejanja prostora in mnenj o dopolnjenem predlogu OLN v vednost z vsemi prilogami.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema ustreznega gradiva ne podajo smernic in mnenj, se šteje, da jih nimajo.
IV.2 Organizacija oziroma nosilec javnih pooblastil, ki mora v postopku priprave konkretnega OLN sodelovati le s predložitvijo podatkov, je Telekom Slovenije, d.d., OE Celje, Lava 1, Celje.
IV.3 Nosilec urejanja prostora, ki med izdelavo celovite presoje vplivov na okolje poda stališče do predloga strokovne rešitve in mnenje o ustreznosti okoljskega poročila, je Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, na podlagi stališč in mnenj:
1. Ministrstva za zdravje,
2. Zavoda RS za varstvo narave,
3. Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za prostor, sektor za vode,
4. Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
5. Ministrstva za kulturo, Direktorata za kulturno dediščino.
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, se v konkretnem postopku celovite presoje vplivov na okolje odloči, kateri od nosilcev urejanja prostora mora pripraviti stališče do predloga strokovne rešitve in mnenje o ustreznosti okoljskega poročila.
IV.4 Nosilec urejanja prostora, ki med izdelavo predloga OLN in presojo vplivov na okolje poda mnenje o sprejemljivosti nameravanega posega, je Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje – področje varstva okolja, na podlagi mnenj:
1. Ministrstva za zdravje,
2. Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje,
3. Zavoda RS za varstvo narave,
4. Ministrstva za okolje in prostor, Agencije RS za okolje – področje upravljanja voda,
5. Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
6. Ministrstva za kulturo.
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje – področje varstva okolja, se v konkretnem postopku presoje vplivov na okolje odloči, kateri od nosilcev urejanja prostora mora dati mnenje o sprejemljivosti nameravanega posega.
V. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV
Načrtovalec ob upoštevanju programskih izhodišč, določenih v II. točki tega programa priprave, na podlagi priporočil s prve prostorske konference, pridobljenih smernic in njihove analize, analize stanja in teženj v prostoru ter analize razvojnih možnosti izdela za predlagan blok 6 TEŠ utemeljitev predlagane lokacije.
Načrtovalec izdela utemeljitev izbrane rešitve iz predhodno izdelanih strokovnih podlag, glede na obstoječo prostorsko ureditev in poda usmeritve za njeno optimizacijo pri izdelavi strokovnih podlag in predloga OLN.
Pripravljavec, ministrstvo, pristojno za okolje, ministrstvo, pristojno za energijo, in naročnik potrdijo predlagano strokovno rešitev.
VI. SEZNAM POTREBNIH STROKOVNIH PODLAG IN NAČIN NJIHOVE PRIDOBITVE
Pri izdelavi strokovnih podlag in OLN je treba upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in vse drugo gradivo, pomembno za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave.
VI.1 V postopku izdelave utemeljitve strokovne rešitve se uporabijo ali izdelajo naslednje strokovne podlage:
– analiza stanja in teženj v prostoru: analiza fizičnih lastnosti in pravnega stanja prostora, problemov, ki izhajajo iz dosedanjega prostorskega razvoja;
– analiza razvojnih možnosti v prostoru: ugotovitev novih razvojnih potreb, teženj in različnih pobud na obravnavanem območju, analiza možnosti glede načrtovanja prostorske ureditve;
– okoljsko poročilo;
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora.
VI.2 Med nastajanjem predloga OLN se izdelajo naslednje strokovne podlage:
– geodetski načrt, izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04);
– idejni projekt načrtovane prostorske ureditve;
– novelacija investicijskega programa, ki mora biti izdelana v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06);
– idejna zasnova posameznih elementov prostorske ureditve, izdelana kot posamezni načrti, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve, z ustreznimi poročili in utemeljitvami;
– idejna zasnova rešitev in ukrepov za preprečitev negativnih vplivov na okolje, kulturno dediščino in trajnostno rabo naravnih dobrin, za omilitev vplivov na rastlinske in živalske vrste ter njihove habitate, vključno z idejno zasnovo ureditve morebitnih izravnalnih ukrepov;
– idejna zasnova rešitev in ukrepov za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– prikaz vplivnega območja pričakovanih posameznih vrst vplivov načrtovanih objektov na okolico;
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora, po potrebi tudi strokovne podlage v zvezi z ukrepi med gradnjo;
– predlog OLN mora vsebovati tudi podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic na nepremičninah.
VII. POSTOPEK IN ROKI ZA PRIPRAVO LOKACIJSKEGA NAČRTA
VII.1 Postopek priprave OLN se vodi, utemeljitev strokovne rešitve, strokovne podlage iz točk VI.1 in VI.2 tega programa priprave ter OLN pa se v vseh fazah izdelajo v skladu z ZUreP-1, Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04) in Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
VII.2 V fazi izdelave utemeljitve predlagane strokovne rešitve se opravi celovita presoja vplivov izvedbe predloga strokovne rešitve na okolje v skladu z določbami zakona, ki ureja varstvo okolja, oziroma presoja sprejemljivosti njegovih vplivov na varovana območja v skladu z določbami zakona, ki ureja ohranjanje narave. Zagotovita se okoljsko poročilo in revizija tega poročila, ki morata biti izdelana v skladu s predpisi, ki določajo podrobnejšo vsebino in revizijo okoljskega poročila, in predpisi, ki določajo vsebino in podrobnejšo metodologijo presoje sprejemljivosti vplivov izvedenih posegov v naravo na varovanih območjih.
V fazi izdelave predloga OLN se izvede presoja vplivov na okolje v skladu z določbami zakona, ki ureja varstvo okolja, oziroma presoja sprejemljivosti njegovih vplivov na varovana območja v skladu z določbami zakona, ki ureja ohranjanje narave. Zagotovita se poročilo o vplivih na okolje in revizija tega poročila, ki morata biti izdelana v skladu s predpisi, ki določajo podrobnejšo vsebino in način priprave poročila o vplivih na okolje in revizijo tega poročila, in predpisi, ki določajo vsebino in podrobnejšo metodologijo presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe posegov v naravo na varovanih območjih.
VII.3 Celovita presoja vplivov na okolje
1. Pridobitev smernic za načrtovanje:
– naročnik zagotovi gradivo za pridobitev smernic (lega prostorske ureditve v širšem prostoru s tehničnim poročilom);
– pripravljavec od nosilcev urejanja prostora iz točke IV.1 in organizacij oziroma nosilcev javnih pooblastil iz točke IV.2 tega programa priprave pridobi smernice za načrtovanje in strokovne podlage urejanja prostora;
– nosilci urejanja prostora pripravijo smernice v 30 dneh po prejemu vloge; v tem roku predložijo tudi strokovne podlage urejanja prostora, s katerimi razpolagajo in ki se nanašajo na območje oziroma so predmet načrtovanja; če v 30 dneh ni mogoče strokovno pripraviti naravovarstvenih smernic, se v skladu z zakonom, ki ureja področje ohranjanje narave, rok lahko podaljša, vendar na največ 60 dni, o čemer pristojni zavod obvesti pripravljavca;
– načrtovalec pregleda smernice in strokovne podlage urejanja prostora ter jih analizira;
2. Izdelava okoljskega poročila:
– naročnik zagotovi izdelavo strokovnih podlag iz točke VI.1 tega programa priprave;
– načrtovalec izdela utemeljitev strokovne rešitve;
– pripravljavec zagotovi revizijo okoljskega poročila;
– ko pripravljavec predloži revizijo okoljskega poročila, načrtovalec dopolni utemeljitev strokovne rešitve in okoljsko poročilo;
– k izdelani in po potrebi dopolnjeni strokovni rešitvi pripravljavec pridobi stališča ministrstva, pristojnega za energijo, in naročnika;
– pripravljavec k predlogu strokovne rešitve pridobi stališče nosilcev urejanja prostora iz točke IV.3 tega programa priprave; hkrati pa poleg predloga strokovne rešitve predloži ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, tudi okoljsko poročilo in njegovo revizijo, zato da v 30 dneh oblikuje mnenje o ustreznosti okoljskega poročila, v največ 36 dneh pa mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe predloga strokovne rešitve.
3. Javna seznanitev in prostorska konferenca:
– župan Občine Šoštanj, po pridobljenem mnenju o ustreznosti okoljskega poročila s sklepom odredi javno seznanitev s predlogom strokovne rešitve, okoljskim poročilom in njegovo revizijo na sedežu pripravljavca;
– pripravljavec med trajanjem javne seznanitve organizira javno obravnavo, ki mora biti v kraju načrtovane prostorske ureditve, in drugo prostorsko konferenco na sedežu pripravljavca, da se za predlagano strokovno rešitev pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi oziroma mnenja lokalnih skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti;
– javna seznanitev traja najmanj 30 dni.
VII.4 Faza predloga OLN in presoja vplivov na okolje
1. Izdelava predloga OLN:
– naročnik na podlagi smernic in njihovih dopolnitev zagotovi izdelavo strokovnih podlag iz točke VI.2 tega programa priprave, vključno s poročilom o vplivih na okolje;
– načrtovalec po prevzemu vseh strokovnih podlag izdela predlog OLN;
– naročnik zagotovi revizijo poročila o vplivih na okolje;
– načrtovalec po prejemu pripomb pripravljavca in po reviziji dopolnjenega poročila o vplivih na okolje dopolni predlog OLN.
2. Javna razgrnitev in javne obravnave:
– župan Občine Šoštanj, s sklepom odredi javno razgrnitev predloga OLN na sedežu pripravljavca;
– javna razgrnitev traja najmanj 30 dni;
– pripravljavec obvesti javnost, da je za načrtovane ureditve treba izvesti presojo vplivov na okolje, o ureditvenem območju OLN, o organu, ki bo izdal okoljevarstveno soglasje, predložil zahtevane podatke o načrtovanih ureditvah, ter o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave, na kateri je mogoč vpogled v predlog OLN, v poročilo o vplivih na okolje in v revizijo poročila o vplivih na okolje ter o načinu dajanja mnenj in pripomb z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije, v enem od časopisov, ki zajema celotno območje države, na svetovnem spletu in na krajevno običajen način, in sicer najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve;
– pripravljavec med trajanjem javne razgrnitve organizira javno obravnavo, ki mora biti v kraju načrtovane prostorske ureditve;
– pripravljavec med javno razgrnitvijo in javno obravnavo evidentira vse pisne in ustne pripombe ter predloge organov, organizacij in posameznikov;
– pripravljavec v sodelovanju z naročnikom, ministrom, pristojnim za energijo, in načrtovalcem preuči pripombe in predloge;
– načrtovalec pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja;
– pripravljavec s pripombami in predlogi ter predlogom stališč seznani tudi tiste nosilce urejanja prostora, na katerih delovno področje bi se predlagane spremembe lahko nanašale, in pridobi njihovo predhodno mnenje;
– župan Občine Šoštanj po predhodnem mnenju ministra, pristojnega za prostor in ministra, pristojnega za energijo, odloči o upoštevanju pripomb in predlogov;
3. Izdelava dopolnjenega predloga OLN:
– naročnik zagotovi izdelavo potrebnih dopolnitev strokovnih podlag v skladu s sprejeto odločitvijo o upoštevanju pripomb in predlogov;
– načrtovalec izdela dopolnjen predlog OLN po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih strokovnih podlag;
– načrtovalec po potrebi dopolni in konča analizo smernic ter jo priloži dopolnjenemu predlogu OLN in h gradivu za pridobitev mnenj;
– naročnik zagotovi gradivo za pridobitev mnenj.
4. Pridobitev mnenj in okoljevarstvenega soglasja:
– pripravljavec pridobi od nosilcev urejanja prostora iz točke IV.1 tega programa priprave mnenja k dopolnjenemu predlogu OLN;
– nosilci urejanja prostora pripravijo mnenje v 30 dneh po prejemu vloge;
– pripravljavec predloži naročniku mnenja nosilcev urejanja prostora, da načrtovalec izdela usklajen dopolnjen predlog OLN;
– pripravljavec predloži mnenja nosilcev urejanja prostora iz točke IV.4 tega programa ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, da na njihovi podlagi v predpisanem roku (3 mesece+javna obravnava 30 dni) odloči o okoljevarstvenem soglasju.
5. Sprejetje OLN:
– po pridobljenem pravnomočnem okoljevarstvenem soglasju župan Občine Šoštanj, po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za prostor ter ministra, pristojnega za energijo, pošlje usklajen dopolnjen predlog OLN v sprejetje Občinskemu svetu Občine Šoštanj; sestavni del gradiva so priporočila obeh prostorskih konferenc ter stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve;
– Občinski svet Občine Šoštanj sprejme OLN z odlokom in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
VIII. OBJAVA PROGRAMA PRIPRAVE
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in Uradnem listu Občine Šoštanj.
Št. 35000-4/2006
Šoštanj, dne 1. decembra 2006
Župan
Občine Šoštanj
Darko Menih l.r.
 
Soglašam!
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo
 
Soglašam!
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor