Uradni list

Številka 127
Uradni list RS, št. 127/2006 z dne 7. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 127/2006 z dne 7. 12. 2006

Kazalo

5356. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD-A), stran 13938.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. novembra 2006.
Št. 001-22-187/06
Ljubljana, dne 1. decembra 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DELOVNEM ČASU IN OBVEZNIH POČITKIH MOBILNIH DELAVCEV TER O ZAPISOVALNI OPREMI V CESTNIH PREVOZIH (ZDCOPMD-A)
1. člen
V Zakonu o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni list RS, št. 76/05) se v 2. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na prejšnji odstavek se ta zakon v delu, ki ureja pristojnosti in naloge organov Republike Slovenije v zvezi z izvrševanjem Uredb 3820/85/EGS, 3821/85/EGS ali AETR in v zvezi z izrekanjem sankcij za prekršek za njihovo kršitev ter z izvajanjem nadzora, uporablja tudi za vse voznike, prevoznike ali druge pravne oziroma fizične osebe, ki so se v Republiki Sloveniji dolžne ravnati po Uredbah 3820/85/EGS, 3821/85/EGS ali AETR.«.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se 1. točka spremeni tako, da glasi:
»1. »AETR« je Evropski sporazum o delu posadk vozil, ki opravljajo mednarodni cestni prevoz, sklenjen v Ženevi 1. julija 1970, ratificiran z Zakonom o ratifikaciji evropskega sporazuma o delu posadke na vozilih, ki opravljajo mednarodne cestne prevoze (AETR), s protokolom ob podpisu (Uradni list SFRJ, št. 30/74), z vsemi spremembami in dopolnitvami.«.
3. člen
V prvem odstavku 17. člena se prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– ki je strokovno usposobljena za opravljanje dela v zvezi s postopki in nalogami, ki jih lahko izvaja. Strokovno usposobljenost dokazuje z opravljenim strokovnim usposabljanjem pri enem od proizvajalcev tahografov, ki imajo priznano odobritev tipa za analogne tahografe ali interoperabilni test za digitalne tahografe, oziroma pri pravni ali fizični osebi, ki ima zaposleno osebo, ki je pri enem od proizvajalcev opravila šolanje za inštruktorja strokovnega izobraževanja, in sicer glede na naloge in postopke, ki jih izvaja v delavnici. Potrdilo o izobraževanju za digitalne tahografe ne sme biti starejše od treh let;«.
4. člen
V četrtem odstavku 30. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Za dokumente in dejanja v postopku izdaje kartic se upravne takse ne plačujejo.«.
5. člen
V drugem odstavku 32. člena se druga in tretja alinea spremenita tako, da se glasita:
»– ob sumu, da zapisovalna naprava ali naprava za omejevanje hitrosti ne deluje pravilno, odrediti izredni pregled te naprave in vseh drugih z njo povezanih elementov, ki morajo biti vgrajeni v vozilu za njihovo pravilno delovanje; če se pri pregledu ugotovi, da je zapisovalna naprava ali z njo povezani elementi ali naprava za omejevanje hitrosti poškodovana, pokvarjena ali predelana tako, da beleži napačne hitrosti oziroma spremenjene druge vrednosti, ali se ugotovi, da ne deluje pravilno, ali da je bil opravljen nepooblaščen poseg v napravo oziroma je bila predelana tako, da beleži napačne hitrosti oziroma spremenjene podatke, plača stroške pregleda prevozno podjetje, ki trenutno upravlja vozilo;
– zahtevati od voznika, da omogoči kontrolo zapisovalne naprave in naprave za omejevanje hitrosti ter izroči na vpogled zapisne liste, kartico ali izpis iz zapisovalne naprave ter dovoli pregled zapisnih listov, kartice ali izpisa iz zapisovalne naprave ali pregled zapisanih podatkov na prikazovalniku naprave;«.
Dodajo se novi tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo:
»(3) Nadzorni organ iz 2. in 5. točke prvega odstavka tega člena vozniku prepove nadaljnjo vožnjo in mu začasno odvzame vozniško dovoljenje, če se pri nadzoru ugotovi, da je voznik prekoračil dovoljeni čas trajanja vožnje ali ni upošteval določb, ki se nanašajo na predpisane odmore in počitke. Vozniško dovoljenje se vozniku vrne in se mu dovoli nadaljevanje vožnje, ko prenehajo razlogi za odvzem vozniškega dovoljenja.
(4) Če se kršitve, navedene v prejšnjem odstavku, ugotovijo pri nadzoru na mejnem prehodu, se vozniku prepove vstop v Republiko Slovenijo. Prepoved vstopa v Republiko Slovenijo velja do izpolnitve pogojev za nadaljevanje vožnje.
(5) Nadzorni organ iz 2. in 5. točke prvega odstavka tega člena prepove vozniku nadaljnjo uporabo vozila in mu začasno odvzame prometno dovoljenje in registrske tablice, če se pri nadzoru ali pri izrednem pregledu ugotovi:
– da je zapisovalna naprava predelana tako, da beleži spremenjene podatke ali
– da naprava za omejevanje hitrosti ne deluje ali ni nastavljena na predpisano hitrost.
(6) Če se pri nadzoru ugotovi, da zapisovalna naprava ni pregledana v predpisanem roku ali kalibrirana, se vozniku prepove nadaljnja vožnja in se mu začasno odvzame prometno dovoljenje. Voznika se z vozilom napoti v najbližjo delavnico iz 11. člena tega zakona.
(7) Dokumenti in registrske tablice se po odpravi nepravilnosti vrnejo vozniku na podlagi ustreznega potrdila delavnice o kalibriranju zapisovalne opreme oziroma pregledu naprave za omejevanje hitrosti.
(8) Če se pri nadzoru ali izrednem pregledu ugotovi, da je na zapisovalno napravo ali napravo za omejevanje hitrosti priključena ali kakor koli drugače z napravama povezana naprava, s pomočjo katere se beležijo napačne hitrosti oziroma drugi spremenjeni podatki, delavnica tako napravo na stroške prevoznega podjetja, ki trenutno upravlja vozilo vozila odstrani iz vozila. Pooblaščena uradna oseba organa, ki je odredila izredni pregled naprave, zaseže in odredi uničenje takšne naprave. O zasegu se izda potrdilo.«.
6. člen
Prvi odstavek 38. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 400.000 do 700.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z 10. členom Uredbe 3820/85/EGS ali z 11. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi drugega odstavka 2. člena Uredbe 3820/85/EGS.«.
7. člen
Prvi odstavek 39. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 400.000 do 800.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z 12. členom Uredbe 3821/85/EGS ali z 10. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi drugega odstavka 2. člena Uredbe 3820/85/EGS.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Z globo 40.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s petim odstavkom 12. člena Uredbe 3821/85/EGS ali z 10. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi drugega odstavka 2. člena Uredbe 3820/85/EGS.«.
8. člen
V prvem odstavku 40. člena se prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– ki ravna v nasprotju s 13., 14., 15. in 16. členom Uredbe 3821/85/EGS ali z 10. členom AETR, če se ta uporablja na podlagi drugega odstavka 2. člena Uredbe 3820/85/EGS.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Ne glede na določbo drugega odstavka 43. člena zakona lahko oseba iz navedenega odstavka pridobi odobritev za izvajanje postopkov in nalog delavnice, če izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 13. člena zakona in predloži dokazilo, da je v dveh mesecih od uveljavitve tega zakona podala vlogo za pridobitev akreditacije za postopke in naloge iz prvega odstavka 11. člena zakona pri organizaciji, ki izvaja postopke akreditacije v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17020.
Delavnica mora v dvanajstih mesecih od dneva pridobitve odobritve iz prejšnjega odstavka predložiti Direkciji Republike Slovenije za ceste veljavno pogodbo za pridobitev akreditacije z organizacijo, ki izvaja postopke akreditacije v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17020, in v 24 mesecih od dneva pridobitve odobritve iz prejšnjega odstavka predložiti Direkciji Republike Slovenije za ceste veljavno akreditacijsko listino, iz katere je razvidno, da postopke in naloge, za katere je pridobila to odobritev, izvaja v skladu z navedenim standardom.
Če delavnica v roku iz prejšnjega odstavka ne predloži Direkciji Republike Slovenije za ceste veljavne pogodbe za pridobitev akreditacije ali veljavne akreditacijske listine, Direkcija Republike Slovenije za ceste delavnici odvzame odobritev.
10. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 130-02/05-2/2
Ljubljana, dne 23. novembra 2006
EPA 1079-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.