Uradni list

Številka 127
Uradni list RS, št. 127/2006 z dne 7. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 127/2006 z dne 7. 12. 2006

Kazalo

5372. Pravilnik o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih, stran 13955.

Na podlagi osmega odstavka 206. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 70/06 – uradno prečiščeno besedilo in 115/06) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih
1. člen
Ta pravilnik določa obliko in vsebino vpisnikov in pomožnih knjig, ki jih vodijo prekrškovni organi v zvezi z vodenjem in odločanjem v postopku o prekrških.
2. člen
Prekrškovni organi vodijo vpisnike in pomožne knjige v elektronski obliki ali ročni obliki.
3. člen
Vpisniki, ki jih vodijo prekrškovni organi, so:
– vpisnik za zadeve, v katerih se izda plačilni nalog (Pn vpisnik),
– vpisnik za zadeve, v katerih se izda odločba (Odl vpisnik) in
– vpisnik za zadeve, v katerih se vloži obdolžilni predlog (Obp vpisnik).
4. člen
Pomožni knjigi, ki jih vodijo prekrškovni organi, sta:
– seznam odvzetih predmetov in
– evidenca zapadle, neplačane globe, povprečnine, stroškov postopka, odvzete premoženjske koristi in kazni za kršitev postopka ter uklonilnih zaporov.
5. člen
(1) V Pn vpisniku se za vsako zadevo vpišejo naslednji podatki:
1. Ime prekrškovnega organa;
2. Številka zadeve;
3. Številka plačilnega naloga;
4. Ime storilca;
5. Priimek storilca;
6. EMŠO storilca;
7. Rojstni podatki storilca;
8. Državljanstvo storilca;
9. Stalno prebivališče storilca;
10. Začasno prebivališče storilca;
11. Podatki o zaposlitvi za odgovorno osebo;
12. Ime pravne osebe;
13. Sedež pravne osebe;
14. Matična številka, če je storilec pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost;
15. Kraj storitve prekrška;
16. Čas storitve prekrška;
17. Pravna opredelitev prekrška;
18. Znesek izrečene globe;
19. V primeru prekrška, za katerega je predpisana sankcija kazenskih točk v cestnem prometu:
   a) izrečena stranska sankcija kazenskih točk v cestnem prometu,
   b) številka vozniškega dovoljenja,
   c) organ, ki je izdal vozniško dovoljenje in datum izdaje vozniškega dovoljenja,
   d) oznaka vrste voznika (npr. voznik začetnik);
   e) kategorija vozila, s katerim je bil storjen prekršek;
20. Datum izdaje plačilnega naloga;
21. Datum vročitve plačilnega naloga;
22. Drugi podatki v skladu s predpisi;
23. Datum prostovoljnega plačila globe;
24. Datum vložitve predloga za obročno plačilo izrečene globe;
25. Datum izdaje sklepa o določitvi načina in rokov za obročno plačilo globe;
26. Datum zapadlosti obrokov za plačilo globe;
27. Datum vložitve zahteve za sodno varstvo;
28. Datum umika zahteve za sodno varstvo;
29. Datum zavrženja zahteve za sodno varstvo;
30. Datum vročitve sklepa o zavrženju zahteve za sodno varstvo;
31. Datum vložitve zahteve za sodno varstvo zoper sklep o zavrženju zahteve za sodno varstvo;
32. Datum odprave plačilnega naloga zaradi ustavitve postopka;
33. Datum izdaje novega plačilnega naloga zaradi nadomestitve starega;
34. Datum vročitve novega plačilnega naloga zaradi nadomestitve starega;
35. Datum vložitve zahteve za sodno varstvo zoper plačilni nalog, s katerim je bil nadomeščen stari plačilni nalog;
36. Datum odstopa zahteve za sodno varstvo pristojnemu sodišču;
37. Datum izdaje sodne odločitve o zahtevi za sodno varstvo;
38. Navedba vrste sodne odločitve o zahtevi za sodno varstvo: sklep o zavrženju zahteve, sodba o zavrnitvi zahteve, sodba o odpravi plačilnega naloga in sodna odločitev o prekršku, sprememba plačilnega naloga glede sankcije;
39. Datum pravnomočnosti sodne odločitve o zahtevi za sodno varstvo, s katero je bila zahteva zavržena, zavrnjena ali je bil z njo plačilni nalog spremenjen;
40. Datum izvršljivosti sodne odločitve o zahtevi za sodno varstvo, s katero je bila zahteva zavržena, zavrnjena ali je bil z njo plačilni nalog spremenjen;
41. Datum pravnomočnosti sodne odločitve o zahtevi za sodno varstvo, s katero je bil plačilni nalog odpravljen in je o prekršku odločilo sodišče;
42. Datum pravnomočnosti plačilnega naloga;
43. Datum izvršljivosti plačilnega naloga;
44. Datum vložitve predloga za nadomestitev globe z opravo nalog v splošno korist ali v korist samoupravne lokalne skupnosti;
45. Datum izdaje sklepa sodišča o nadomestitvi globe;
46. Datum obvestila sodišča o opravi nalog v splošno korist ali v korist samoupravne lokalne skupnosti;
47. Datum odstopa plačilnega naloga pristojnemu davčnemu organu v izterjavo;
48. Datum izvršitve plačilnega naloga po pristojnem davčnem organu oziroma datum obvestila, da izrečena globa in stroški postopka niso izterljivi;
49. Datum vložitve predloga za zahtevo za varstvo zakonitosti;
50. Datum izdaje sodne odločitve o zahtevi za varstvo zakonitosti;
51. Vrsta sodne odločitve o zahtevi za varstvo zakonitosti;
52. Opombe.
(2) Pod rubriko »Opombe« se vpiše podatek o tem, kje je zadeva, drugi vpisi, določeni s tem pravilnikom, ter drugi podatki, če je to potrebno.
(3) V zadevah kršitev zakonov o varstvu javnega reda in miru, o varnosti cestnega prometa, o tujcih ali o nadzoru državne meje ter predpisov o javnih zbiranjih se v Pn vpisnik poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena vpisujejo tudi naslednji podatki:
1. Datum vložitve ugovora zoper plačilni nalog;
2. Datum umika ugovora zoper plačilni nalog;
3. Datum zavrženja ugovora zoper plačilni nalog;
4. Datum izdaje odločbe o prekršku na podlagi ugovora;
5. Datum vročitve odločbe o prekršku na podlagi ugovora.
(4) Zaradi učinkovitega vodenja in preglednosti postopka v zvezi z ugovorom zoper plačilni nalog v zadevah iz prejšnjega odstavka se za podatke o odločbi o prekršku, ki se izda na podlagi ugovora, smiselno uporabljajo določbe prvega odstavka tega člena o vpisovanju podatkov iz 27. do 52. točke in določbe prvega odstavka 6. člena tega pravilnika o vpisovanju podatkov iz 53. do 55. točke ter 59. in 60. točke.
6. člen
(1) V Odl vpisniku se za vsako zadevo vpišejo naslednji podatki:
1. Ime prekrškovnega organa;
2. Številka zadeve;
3. Ime storilca;
4. Priimek storilca;
5. EMŠO storilca;
6. Rojstni podatki storilca;
7. Državljanstvo storilca;
8. Stalno prebivališče storilca;
9. Začasno prebivališče storilca;
10. Podatki o zaposlitvi za odgovorno osebo;
11. Ime pravne osebe;
12. Sedež pravne osebe;
13. Matična številka, če je storilec pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost;
14. Kraj storitve prekrška;
15. Čas storitve prekrška;
16. Pravna opredelitev prekrška;
17. Podatek o tem, ali gre za postopek po uradni dolžnosti;
18. Datum vložitve predloga o prekršku;
19. Podatki o predlagatelju;
20. Datum zaznambe o tem, da prekrškovni organ ne bo vložil obdolžilnega predloga oziroma izdal odločbe;
21. Razlog za nevložitev obdolžilnega predloga oziroma za neizdajo odločbe;
22. Datum izdaje odločbe;
23. Ime uradne osebe, ki je izdala odločbo;
24. Izrečena glavna sankcija;
25. Izrečena stranska sankcija;
26. Znesek izrečene globe;
27. V primeru prekrška, za katerega je predpisana sankcija kazenskih točk v cestnem prometu:
   a) številka vozniškega dovoljenja,
   b) organ, ki je izdal vozniško dovoljenje in datum izdaje vozniškega dovoljenja,
   c) oznaka vrste voznika (npr. voznik začetnik);
   d) kategorija vozila, s katerim je bil storjen prekršek;
28. Višina stroškov postopka;
29. Podatek o tem, ali je bilo odločeno o odvzemu premoženjske koristi;
30. Podatek o roku za prostovoljno plačilo izrečene globe;
31. Datum vročitve odločbe;
32. Datum prostovoljne izvršitve odločbe;
33. Datum vložitve predloga za obročno plačilo izrečene globe;
34. Datum izdaje sklepa o določitvi načina in rokov za obročno plačilo globe;
35. Datum zapadlosti obrokov za plačilo globe;
36. Datum vložitve zahteve za sodno varstvo;
37. Datum umika zahteve za sodno varstvo;
38. Datum zavrženja zahteve za sodno varstvo;
39. Datum vročitve sklepa o zavrženju zahteve za sodno varstvo;
40. Datum vložitve zahteve za sodno varstvo zoper sklep o zavrženju zahteve za sodno varstvo;
41. Datum odprave odločbe zaradi ustavitve postopka;
42. Datum izdaje nove odločbe zaradi nadomestitve stare;
43. Datum vročitve nove odločbe zaradi nadomestitve stare;
44. Datum vložitve zahteve za sodno varstvo zoper odločbo, s katero je bila nadomeščena stara odločba;
45. Datum odstopa zahteve za sodno varstvo pristojnemu sodišču;
46. Datum izdaje sodne odločitve o zahtevi za sodno varstvo;
47. Navedba vrste sodne odločitve o zahtevi za sodno varstvo: sklep o zavrženju zahteve, sodba o zavrnitvi zahteve, sodba o odpravi odločbe in sodna odločitev o prekršku, sprememba odločbe glede sankcije, odvzema premoženjske koristi ali glede stroškov postopka;
48. Datum pravnomočnosti sodne odločitve o zahtevi za sodno varstvo, s katero je bila zahteva zavržena, zavrnjena ali je bila z njo odločba spremenjena;
49. Datum izvršljivosti sodne odločitve o zahtevi za sodno varstvo, s katero je bila zahteva zavržena, zavrnjena ali je bila z njo odločba spremenjena;
50. Datum pravnomočnosti sodne odločitve o zahtevi za sodno varstvo, s katero je bila odločba odpravljena in je o prekršku odločilo sodišče;
51. Datum pravnomočnosti odločbe o prekršku;
52. Datum izvršljivosti odločbe o prekršku;
53. Podatek o tem, ali je bil vložen predlog za uklonilni zapor;
54. Podatek o odločitvi sodišča o predlogu za uklonilni zapor;
55. Podatek o izvršitvi uklonilnega zapora;
56. Datum vložitve predloga za nadomestitev globe z opravo nalog v splošno korist ali v korist samoupravne lokalne skupnosti;
57. Datum izdaje sklepa sodišča o nadomestitvi globe;
58. Datum obvestila sodišča o opravi nalog v splošno korist ali v korist samoupravne lokalne skupnosti;
59. Datum odstopa zadeve pristojnemu davčnemu organu zaradi prisilne izterjave globe;
60. Datum odstopa zadeve pristojnemu davčnemu organu zaradi prisilne izterjave stroškov postopka;
61. Datum odstopa zadeve pristojnemu davčnemu organu zaradi izvršitve odvzema premoženjske koristi;
62. Datum izvršitve odločbe po pristojnem davčnem organu oziroma datum obvestila, da izrečena globa in stroški postopka niso izterljivi;
63. Datum vložitve predloga za zahtevo za varstvo zakonitosti;
64. Datum izdaje sodne odločbe o zahtevi za varstvo zakonitosti;
65. Vrsta sodne odločitve o zahtevi za varstvo zakonitosti;
66. Opombe.
(2) Pod rubriko »Opombe« se vpiše podatek o tem, kje je zadeva, drugi vpisi, določeni s tem pravilnikom, ter drugi podatki, če je to potrebno.
7. člen
(1) V Obp vpisniku se za vsako zadevo vpišejo naslednji podatki:
1. Ime prekrškovnega organa;
2. Številka zadeve;
3. Ime storilca;
4. Priimek storilca;
5. EMŠO storilca;
6. Rojstni podatki storilca;
7. Državljanstvo storilca;
8. Stalno prebivališče storilca;
9. Začasno prebivališče storilca;
10. Podatki o zaposlitvi za odgovorno osebo;
11. Ime pravne osebe;
12. Sedež pravne osebe;
13. Matična številka, če je storilec pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali podjetnik, ki samostojno opravlja dejavnost;
14. Kraj storitve prekrška;
15. Čas storitve prekrška;
16. Pravna opredelitev prekrška;
17. Podatek o tem, ali gre za postopek po uradni dolžnosti;
18. Datum vložitve predloga o prekršku;
19. Podatki o predlagatelju;
20. Datum zaznambe o tem, da prekrškovni organ ne bo vložil obdolžilnega predloga;
21. Datum vložitve obdolžilnega predloga;
22. Datum umika obdolžilnega predloga;
23. Datum zahteve za dopolnitev obdolžilnega predloga;
24. Datum vložitve dopolnjenega obdolžilnega predloga;
25. Datum izdaje sklepa o zavrženju obdolžilnega predloga;
26. Datum izdaje sodbe o zavrnitvi obdolžilnega predloga;
27. Datum izdaje sodbe o prekršku na podlagi obdolžilnega predloga;
28. Navedba vrste sodbe o prekršku: sodba o ustavitvi postopka ali sodba, s katero se obdolženec spozna za odgovornega;
29. Datum vložitve pritožbe;
30. Datum izdaje odločitve višjega sodišča o pritožbi;
31. Navedba vrste sodne odločitve o pritožbi: sklep o zavrženju pritožbe, sodba o zavrnitvi pritožbe, sodba, s katero se pritožbi ugodi;
32. Opombe.
(2) Pod rubriko »Opombe« se vpiše podatek o tem, kje je zadeva, drugi vpisi, določeni s tem pravilnikom, ter drugi podatki, če je to potrebno.
8. člen
(1) V seznam odvzetih predmetov se vpisujejo predmeti, ki jih je zasegla uradna oseba prekrškovnega organa v postopku o prekršku in se hranijo pri prekrškovnem organu ali na drugem določenem mestu ter predmeti, glede katerih se sme v hitrem postopku izreči stranska sankcija odvzema predmetov.
(2) V seznam odvzetih predmetov se vpisujejo naslednji podatki:
1. Zaporedna številka;
2. Številka zadeve;
3. Podatek o tem, komu je bil predmet zasežen;
4. Opis predmeta;
5. Podatek o hrambi (navedba prostora oziroma osebe, pri kateri se predmet hrani);
6. Datum odredbe o izročitvi predmetov;
7. Datum izročitve predmetov in način izročitve (izročeno oziroma poslano po pošti, osebno ime in prebivališče prevzemnika oziroma sedež in naziv organa in prevzemnikov podpis);
8. Komisijsko uničenje predmetov (datum uničenja pred komisijo in podpis enega od članov komisije);
9. Opombe.
9. člen
(1) V evidenco zapadle, neplačane globe, povprečnine, stroškov postopka, odvzete premoženjske koristi in kazni za kršitev postopka ter uklonilnih zaporov se vpisujejo zadeve v zvezi z izvrševanjem zapadle, neplačane globe, povprečnine, stroškov postopka, odvzete premoženjske koristi, kazni za kršitev postopka in uklonilnega zapora.
(2) V evidenco iz prejšnjega odstavka se vpisujejo naslednji podatki:
1. Zaporedna številka;
2. Datum vpisa v evidenco,
3. Številka zadeve;
4. Osebno ime storilca;
5. Znesek globe, povprečnine, stroškov postopka, odvzete premoženjske koristi;
6. Datum predloga za določitev uklonilnega zapora;
7. Podatek o izvršitvi uklonilnega zapora;
8. Datum izvršitve odločbe oziroma plačilnega naloga po pristojnem davčnem organu oziroma datum obvestila, da izrečena globa in stroški postopka niso izterljivi.
10. člen
Številka zadeve je evidenčna oznaka zadeve, ki je v skladu s predpisi, ki urejajo upravno poslovanje organov javne uprave, sestavljena iz klasifikacijskega znaka, določenega v načrtu klasifikacijskih znakov, zaporedne številke zadeve iz Pn, Odl ali Obp vpisnika, in vseh štirih številk letnice leta, v katerem je zadeva nastala.
11. člen
(1) Vsaka zadeva se vodi v ustreznem vpisniku pod eno zaporedno številko, dokler ni odčrtana.
(2) Ko je zadeva odčrtana, se pri elektronsko vodenih vpisnikih številka zadeve obarva z rdečo barvo ali drugo barvo, ki ni enaka barvi neodčrtanih znakov. Pri ročno vodenih vpisnikih se pred številko zadeve vstavi znak za odčrtanje: ∟.
(3) Posamezni vpisi v vpisnike in pomožne knjige se ne smejo brisati niti na drug način uničiti. Pri pomotno vpisani zadevi se v polje za opombe zapiše »pomoten vpis«.
(4) Nova zadeva ne dobi zaporedne številke pomotno vpisane zadeve, temveč zaporedno številko, ki tej sledi.
12. člen
(1) Pri Pn vpisniku se zadeva odčrta, ko je v ustreznem polju vpisan kateri izmed naslednjih podatkov:
– Datum prostovoljne izvršitve plačilnega naloga;
– Datum izvršitve plačilnega naloga po pristojnem davčnem organu;
– Datum odprave plačilnega naloga zaradi ustavitve postopka;
– Datum izdaje sodne odločitve, s katero je sodišče odpravilo plačilni nalog in samo odločilo o prekršku.
(2) Pri Odl vpisniku se zadeva odčrta, ko je v ustreznem polju vpisan kateri izmed naslednjih podatkov:
– Datum zaznambe o tem, da prekrškovni organ ne bo vložil obdolžilnega predloga oziroma izdal odločbe;
– Datum prostovoljne izvršitve odločbe;
– Datum izvršitve odločbe po pristojnem davčnem organu;
– Datum odprave odločbe zaradi ustavitve postopka;
– Datum izdaje sodne odločitve, s katero je sodišče odpravilo odločbo in samo odločilo o prekršku.
(3) Pri Obp vpisniku se zadeva odčrta, ko je v ustreznem polju vpisan kateri izmed podatkov:
– Datum zaznambe o tem, da prekrškovni organ ne bo vložil obdolžilnega predloga;
– Datum umika obdolžilnega predloga;
– Datum izdaje sklepa o zavrženju obdolžilnega predloga;
– Datum izdaje sodbe o zavrnitvi obdolžilnega predloga;
– Datum izdaje odločitve višjega sodišča o pritožbi.
(4) V seznamu odvzetih predmetov se zaporedna številka odčrta, ko zadevni predmet ni več v hrambi pri prekrškovnem organu.
(5) V evidenci zapadle, neplačane globe, povprečnine, stroškov postopka, odvzete premoženjske koristi in kazni za kršitev postopka ter uklonilnih zaporov se zaporedna številka odčrta, ko je vpisan kateri izmed podatkov:
– Datum izvršitve odločbe;
– Datum izvršitve plačilnega naloga po pristojnem davčnem organu;
– Datum obvestila, da izrečena globa in stroški postopka niso izterljivi.
13. člen
(1) Zadeva, ki se odčrta, se šteje za rešeno, vpisi pri tej zadevi pa se ne smejo več spreminjati, kar mora pri elektronsko vodenih vpisnikih zagotavljati ustrezna programska oprema.
(2) V primeru, da je bila v postopku zahteve za sodno varstvo ali zahteve za varstvo zakonitosti sankcija spremenjena, je treba to spremembo vpisati v evidenco odločb o prekrških, ki se vodi skladno z Pravilnikom o kazenski evidenci (Uradni list Republike Slovenije, št. 34/04).
14. člen
(1) Če postopek teče zoper več storilcev, se zadeva vpiše pod eno zaporedno številko, pred imena storilcev pa se postavijo arabske številke.
(2) Zadeva, ki se nanaša na več storilcev, se odčrta, ko je postopek končan glede vseh. Kadar je postopek končan le glede nekaterih, se odčrta samo arabska številka, postavljena pred imenom storilca.
15. člen
(1) Če se združi več zadev v enoten postopek, se odčrta zaporedna številka pridružene zadeve z dnem združitve in se v polju za opombe navede, s katero zadevo je bila združena, pri odslej enotni zadevi pa zadeva, ki je bila pridružena.
(2) Če se zadevi priloži druga zadeva samo zaradi vpogleda, se v vpisniku v opombah navede, kateri zadevi je priložena, pri osnovni zadevi pa se navede označba zadeve, ki ji je priložena. Po izločitvi priložene zadeve se opombi zbrišeta.
(3) Če se ugotovi, da je treba posamezne prekrške ali storilce iz iste zadeve o prekršku ločeno obravnavati, se izločeni del zadeve vpiše v vpisnik kot nova zadeva. Pri tej zadevi se v opombah vpiše »izločeno iz...«, pri prvotni zadevi pa »izločeno v...«.
(4) Vpisi pri prvotno skupni zadevi, ki se nanašajo na izločeni del, se prenesejo v ustrezna polja pri novi zaporedni številki.
16. člen
(1) Vpisnik se vodi za vsako leto posebej.
(2) Na začetku leta se vsakič osnuje nov vpisnik, ki se zaključi z 31. decembrom istega leta.
(3) Vpisniki se sklenejo konec leta tako, da se za zadnjo zaporedno številko napiše besedilo z naslednjimi podatki: datum zaključka vpisnika, zaporedna številka zadnjega vpisa, število v začetku leta nerešenih zadev, število na novo prejetih zadev, število pomotoma vpisanih zadev, število rešenih zadev in število ob koncu leta nerešenih zadev.
(4) Zaporedne številke konec leta nerešenih zadev se vpišejo na prvi strani vpisnika za prihodnje leto pod naslovom »ostalo nerešeno«, in sicer kronološko po letih pripada, vpisi pa se nadaljujejo v prejšnjih vpisnikih.
(5) Če se zadeva v novem letu reši, se v prejšnjih vpisnikih odčrta, na prvi strani novega vpisnika pa se prečrta njena zaporedna številka.
(6) Vpisnik, ki se vodi v elektronski obliki, se sklene konec leta z računalniškim izpisom, ki mora vsebovati podatke iz tretjega odstavka tega člena in katerega podpišeta vpisničar in predstojnik prekrškovnega organa. Zaporedne številke nerešenih zadev se vpišejo na računalniškem izpisu v rubriki »Nerešeno v letu…« in sicer kronološko samo številke zadev. Ob sklenitvi vpisnika se podatki (stanje na dan 31. 12.) shranijo v elektronski obliki na ustreznem nosilcu podatkov, ki se arhivira v skladu s predpisi o arhiviranju dokumentarnega gradiva organov javne uprave.
17. člen
Podatki, ki se vpisujejo v vpisnike iz 3. člena tega pravilnika ter pomožni knjigi iz 4. člena tega pravilnika, se pri ročno vodenih vpisnikih vpisujejo v obrazec št. 1 (Pn vpisnik), v obrazec št. 2 (Odl vpisnik), v obrazec št. 3 (Obp vpisnik), v obrazec št. 4 (seznam odvzetih predmetov) oziroma v obrazec št. 5 (evidenca zapadle, neplačane globe, povprečnine, stroškov postopka, odvzete premoženjske koristi in kazni za kršitev postopka ter uklonilnih zaporov), ki so objavljeni skupaj s tem pravilnikom in so njegov sestavni del.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Za vpisovanje podatkov v vpisnike in pomožne knjige v zadevah prekrškov do začetka uporabe tega pravilnika ter za odčrtavanje zadev prekrškov, vpisanih v vpisnike in pomožne knjige pred začetkom uporabe tega pravilnika se uporabljajo določbe Pravilnika o oblikah in vsebinah posameznih zbirk podatkov pri prekrškovnih organih (Uradni list RS, št. 108/04 in 138/04).
19. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o oblikah in vsebinah posameznih zbirk podatkov pri prekrškovnih organih (Uradni list RS, št. 108/04 in 138/04).
20. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2007.
Št. 710-32/2006
Ljubljana, dne 27. novembra 2006
EVA 2006-2011-0055
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje