Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2005 z dne 30. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2005 z dne 30. 9. 2005, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3742. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil
3743. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o činih in poviševanju v Slovenski vojski
3744. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida
3783. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju sistema izvoznih nadomestil v okviru prava Skupnosti za tržne ureditve kmetijskih proizvodov

Odloki

3745. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Službe Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve

MINISTRSTVA

3746. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za mednarodni mejni prehod Središče ob Dravi
3747. Pravilnik o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave
3748. Seznam izdane tehnične smernice
3749. Program priprave državnega lokacijskega načrta za regionalno cesto I. reda R1-221/1219 Zagorje–Bevško na območju plazu »Ruardi«
3750. Program priprave regionalne zasnove prostorskega razvoja Južne Primorske
3751. Pravilnik o zagotovitvi sredstev za strokovno izpopolnjevanje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev
3752. Pravilnik o spremembah Pravilnika o oznakah in opremi vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu
3753. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Signalnega pravilnika
3754. Pravilnik o spremembah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove
3784. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izdajanju poštnih vrednotnic
3785. Pravilnik o določitvi izpitnih centrov, njihovih območij ter krajev, kjer se opravlja vozniški izpit, in kategorij vozil, za katere se v posameznem izpitnem centru opravljajo vozniški izpiti

USTAVNO SODIŠČE

3755. Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Celju in sodbe Okrajnega sodišča v Velenju
3756. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Mariboru

SODNI SVET

3757. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
3758. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrajnega sodišča
3759. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrajnega sodišča
3760. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
3761. Sklep Sodnega sveta o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3762. Pravilnik o lovskih izkaznicah
3763. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina
3764. Akt o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina
3765. Akt o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina
3766. Akt o določitvi metodologije za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja
3767. Akt o določitvi metodologije za pripravo tarifnih sistemov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina
3768. Sklep o pogojih za uvedbo, trgovanje in poravnavo transakcij z investicijskimi kuponi vzajemnega sklada na organiziranem trgu
3769. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o naložbah investicijskega sklada
3770. Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za dejavnost poslovanja z nepremičninami
3771. Razlaga Kolektivne pogodbe dejavnosti cestnega gospodarstva (KPD-CG)

OBČINE

Bled

3772. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bled za leto 2005 – II

Gornji Petrovci

3773. Odlok o spremembah prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Gornji Petrovci

Kočevje

3774. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Občine Kočevje
3775. Odlok spremembah odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 2005

Ljubljana

3776. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja BI 3/2, BI 2/2 – del in BT 3/2 – del
3777. Cenik za posamezne tarifne skupine plina
3778. Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

Markovci

3779. Program priprave sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Markovci

Mirna Peč

3780. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Mirna Peč

Ravne na Koroškem

3781. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu obrtne cone – Dobja vas

Vojnik

3782. Ugotovitveni sklep o prenehanju in prehodu mandata
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti