Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2005 z dne 30. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2005 z dne 30. 9. 2005

Kazalo

3767. Akt o določitvi metodologije za pripravo tarifnih sistemov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, stran 8961.

Na podlagi 94.a člena in 87. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter 11. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo (Uradni list RS, št. 63/04 in 95/04) svet Javne agencije Republike Slovenije za energijo izdaja
A K T
o določitvi metodologije za pripravo tarifnih sistemov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. Namen in predmet urejanja
1. člen
S tem aktom se določa metodologija za pripravo tarifnih sistemov za oskrbo tarifnih odjemalcev (v nadaljnjem besedilu: odjemalec) z zemeljskim plinom iz distribucijskega omrežja in urejajo načela za določitev ter obvezne vsebine tarifnih sistemov za zemeljski plin za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: distribucijsko omrežje).
2. Cilji in načela
2. člen
Namen akta je zaščita končnih odjemalcev zemeljskega plina ter zagotovitev visoke ravni varstva potrošnikov, zlasti glede preglednosti veljavnih tarifnih sistemov za zemeljski plin za distribucijsko omrežje.
Namen tega akta je tudi preglednost in primerljivost tarifnih sistemov, ki morajo imeti primerljivo obliko in strukturo na posameznih geografskih območjih, ki so s strani lokalnih skupnosti oziroma skupnega organa iz 35. člena Energetskega zakona določena kot območja izvajanja gospodraske javne službe (v nadaljnjem besedilu: javna služba) dejavnost dobava tarifnim odjemalcem (v nadaljnjem besedilu: DTO).
S tarifnim sistemom dobavitelj tarifnim odjemalcem določi tarifne postavke za dobavljen zemeljski plin in način oblikovanja in uporabe obračunskih elementov tarifnim odjemalcem na enoten in pregleden način ter upošteva naslednje cilje:
– učinkovita raba zemeljskega plina,
– zanesljiva oskrba odjemalcev,
– oskrba odjemalcev z zemeljskim plinom ustrezne kakovosti,
– varstvo okolja,
– varstvo potrošnikov.
Vsebina tarifnega sistema mora biti pregledna in nuditi odjemalcu izčrpne informacije predvsem o ceni oskrbe z zemeljskim plinom kot tudi vsebini pogodbenega razmerja med njim in izvajalcem dejavnosti DTO.
3. Pojmi in definicije
3. člen
V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Energetskem zakonu (v nadaljnjem besedilu: EZ) in podzakonskih predpisih, izdanih na njegovi podlagi, poleg teh pa imajo v tem aktu uporabljeni pojmi naslednji pomen:
dobavitelj tarifnih
odjemalcev:       je pravna ali fizična oseba, ki je s strani lokalne
            skupnosti pooblaščena za izvajanje izbirne lokalne
            javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim
            odjemalcem na območju določene lokalne skupnosti,
distribucijsko omrežje
zemeljskega plina:   je omrežje plinovodov, ki so funkcionalno zgrajeni
            na zaključenem geografskem območju, določenem s
            strani lokalne skupnosti kot območje izvajanja javne
            službe dejavnosti sistemskega operaterja
            distribucijskega omrežja zemeljskega plina, in po
            katerem se izvaja tudi distribucija zemeljskega
            plina do končnih odjemalcev,
odjemalec:       je gospodinjski odjemalec, ki je oskrbovan z
            zemeljskim plinom za lastno domačo rabo in po
            določbah EZ ni upravičen odjemalec, ter skupne
            kotlovnice v večstanovanjskih stavbah ali kot del
            druge stavbe, ki služijo večstanovanjskim stavbam
            kot celoti ali več stanovanjskim stavbam ali drugim
            nepremičninam in imajo v skladu z zakonom, ki ureja
            stanovanjska razmerja, poseben pravni status,
tarifna postavka:    je v denarni enoti izražena cena za tarifni element,
            ki jo plačujejo odjemalci zemeljskega plina v
            posamezni tarifni skupini,
tarifna skupina:    je skupina odjemalcev, za katere veljajo enake
            tarifne postavke.
4. Veljavnost tarifnega sistema
4. člen
Tarifni sistem se uporablja za vse odjemalce, ki so oskrbovani preko odjemnih mest. Posamezni tarifni sistem velja na posameznih geografskih območjih, ki so s strani lokalnih skupnosti oziroma skupnega organa iz 35. člena EZ določena kot območja izvajanja javne službe dejavnosti DTO.
II. OBVEZNA VSEBINA TARIFNEGA SISTEMA
1. Vsebina tarifnega sistema
5. člen
V tarifnem sistemu se določijo elementi za obračunavanje zemeljskega plina, dobavljenega odjemalcem na območju, za katero dobavitelj izvaja javno službo dejavnost DTO, način oblikovanja in sestavljanja cene, obračunski elementi in uvrščanje odjemalcev v tarifne skupine.
2. Tarifni elementi in tarifne postavke
6. člen
Tarifni elementi, za katere se ugotavljajo tarifne postavke, so:
– omrežnina za distribucijsko omrežje,
– cena za dobavljen zemeljski plin,
– trošarine in takse na zemeljski plin,
– davek na dodano vrednost.
Tarifne postavke se oblikujejo na podlagi upravičenih stroškov za oskrbo zemeljskega plina.
Druge storitve se obračunavajo posebej, po ceniku izvajalca javne službe dejavnosti DTO, ki mora biti javno objavljen in mora temeljiti na stroških teh storitev.
3. Omrežnina za distribucijsko omrežje
7. člen
Omrežnina za distribucijsko omrežje je določena v skladu z aktom, ki določa metodologijo za določitev omrežnine in kriterije za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, in aktom, ki določa metodologijo za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina.
Omrežnina za distribucijsko omrežje je izražena s:
– fiksnim delom v obliki pavšala (SIT/mesec), moči (SIT/kW) ali zmogljivosti (SIT/(Sm3/dan)),
– variabilnim delom, ki se plačuje na enoto porabe zemeljskega plina.
4. Cena za dobavljen zemeljski plin
8. člen
Cena za dobavljen zemeljski plin je izražena z variabilnim delom, ki se plačuje na enoto porabe zemeljskega plina.
5. Izkazovanje končne prodajne cene
9. člen
Končna prodajna cena posameznemu odjemalcu se izkazuje na naslednji način:
– omrežnina za distribucijsko omrežje,
– cena za dobavljen zemeljski plin,
– trošarine in takse na zemeljski plin,
– davek na dodano vrednost.
6. Razvrstitev odjemalcev v tarifne skupine
10. člen
Odjemalci se razvrstijo v tarifne skupine glede na letno količino porabljenega zemeljskega plina na odjemnem mestu, kot jo določa Tabela v Prilogi, ki je sestavni del tega akta.
Glede na strukturo odjemalcev, ki jih posamezni dobavitelj oskrbuje z zemeljskim plinom, lahko izvajalec javne službe dejavnosti DTO posameznim tarifnim skupinam določi enake cene.
S tarifnim sistemom se določi način ugotavljanja dobavljene količine in obračuna v primeru okvare merilnih naprav ter način obračuna pri prehodu iz ene tarifne skupine v drugo.
Izvajalec javne službe dejavnosti DTO pri obračunu fiksnega dela uporablja stopenjsko tarifo, ki upošteva nelinearno povečanje fiksnega dela glede na zmogljivost odjema.
III. SOGLASJE K TARIFNEMU SISTEMU IN OBJAVA
11. člen
Tarifni sistem določi izvajalec javne službe dejavnosti DTO skladno s tem aktom. Pred objavo tarifnega sistema oziroma njegovih sprememb in dopolnitev v Uradnem listu Republike Slovenije mora izvajalec javne službe dejavnosti DTO pridobiti soglasje pristojne lokalne skupnosti ali organa iz 35. člena EZ.
12. člen
Lokalna skupnost ali organ iz 35. člena EZ presodi tarifni sistem z vidika skladnosti s tem aktom in soglasje izda ali zavrne.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
13. člen
Do uveljavitve novih tarifnih sistemov, sprejetih na podlagi tega akta, se uporabljajo določbe do sedaj veljavnih tarifnih sistemov.
14. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 22-3/05/P5/AE
Maribor, dne 1. julija 2005.
EVA 2005-2111-0086
Predsednik sveta
Javne agencije Republike Slovenije
za energijo
dr. Franc Žlahtič l. r.
Vlada Republike Slovenije je dne 15. 9. 2005 s sklepom št. 00713-36/2005/4 dala soglasje k temu aktu.
  Priloga:
  Tabela: Tarifne skupine glede na letno količino
porabljenega zemeljskega plina

+----------------+-----------------------+
|Tarifna skupina |  Letna poraba (m3)  |
+----------------+-----------------------+
|    I.    |     0–200     |
+----------------+-----------------------+
|   II.    |    201–500    |
+----------------+-----------------------+
|   III.   |    501–1.500    |
+----------------+-----------------------+
|   IV.    |   1.501–2.500   |
+----------------+-----------------------+
|    V.    |   2.501–4.500   |
+----------------+-----------------------+
|   VI.    |   4.501–10.000   |
+----------------+-----------------------+
|   VII.   |   10.001–30.000   |
+----------------+-----------------------+
|   VIII.   |   30.001–70.000   |
+----------------+-----------------------+
|   IX.    |  70.001–100.000   |
+----------------+-----------------------+
|    X.    |  100.001–200.000  |
+----------------+-----------------------+
|   XI.    |  200.001–600.000  |
+----------------+-----------------------+