Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2005 z dne 30. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2005 z dne 30. 9. 2005

Kazalo

3766. Akt o določitvi metodologije za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja, stran 8957.

Na podlagi tretjega odstavka 70. člena in 87. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter 11. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo (Uradni list RS, št. 63/04 in 95/04), svet Javne agencije Republike Slovenije za energijo izdaja
A K T
o določitvi metodologije za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. Namen in predmet urejanja
1. člen
S tem aktom se določa metodologija za pripravo splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja in urejajo načela za pripravo ter obvezna vsebina splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja (v nadaljnjem besedilu: splošni pogoji).
S tem aktom se določajo tudi:
– pogoji in način priključitve naprav uporabnika omrežja na distribucijsko omrežje,
– pravice in obveznosti pogodbenih partnerjev.
2. Cilji in načela
2. člen
S tem aktom se urejajo obvezne vsebine, ki jih morajo vsebovati splošni pogoji zaradi zagotovitve preglednosti in primerljivosti oblike oziroma strukture splošnih pogojev v vseh lokalnih skupnostih, v katerih se izvaja gospodarska javna služba (v nadaljnjem besedilu: javna služba) dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja (v nadaljnjem besedilu: sistemski operater).
Vsebina splošnih pogojev ureja odnos sistemskega operaterja do dobaviteljev zemeljskega plina, uporabnikov omrežja (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) in odjemalcev, hkrati pa omogoča učinkovito, varno in zanesljivo izvajanje oskrbe in distribucije z zemeljskim plinom.
3. Pojmi in definicije
3. člen
V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Energetskem zakonu (v nadaljnjem besedilu: EZ) in podzakonskih predpisih, izdanih na njegovi podlagi, poleg teh pa imajo v tem aktu uporabljeni pojmi naslednji pomen:
distribucijsko omrežje:  je omrežje plinovodov, ki so funkcionalno
              zgrajeni na zaključenem geografskem območju,
              določenem s strani lokalne skupnosti kot območje
              izvajanja javne službe dejavnost sistemskega
              operaterja, in po katerem se izvaja distribucija
              zemeljskega plina do končnih odjemalcev,
pogodba o oskrbi:     je pogodba o dostopu in dobavi zemeljskega plina
              med tarifnim odjemalcem in izvajalcem javne
              službe dejavnosti dobave zemeljskega plina
              tarifnim odjemalcem (v nadaljnjem besedilu: DTO),
pogodba o dostopu do
distribucijskega omrežja: je pogodba, s katero se uredi odnos med
              sistemskim operaterjem in uporabnikom,
predajno mesto:      je mesto, na katerem sistemski operater preda
              uporabniku zemeljski plin,
predani zemeljski plin:  je količina plina, ki jo sistemski operater preda
              uporabniku na enem ali več predajnih mestih v
              določenem časovnem obdobju, kot so na primer ura,
              dan, mesec in leto, v standardnih kubičnih metrih
              (Sm3),
prevzemno mesto:      je točka na distribucijskem omrežju, v kateri
              sistemski operater na podlagi pogodbe z
              uporabnikom prevzame v distribucijo dogovorjene
              količine zemeljskega plina,
sistemski operater:    je pravna ali fizična oseba, ki izvaja dejavnost
              sistemskega operaterja distribucijskega omrež­ja
              zemeljskega plina na zaključenem geografskem
              ob­močju, določenem s strani lokalne skupnosti
              kot območje izvajanja javne službe dejavnost
              sistemskega operaterja,
skupno odjemno mesto:   odjemno mesto, na katerem se meri poraba
              zemeljskega plina za več pravnih ali fizičnih
              oseb kot končnih uporabnikov ali odjemalcev.
II. OBVEZNA VSEBINA SPLOŠNIH POGOJEV
4. člen
S splošnimi pogoji se uredijo najmanj naslednja poglavja in njihove vsebine:
1. predmet in veljavnost,
2. lastništvo naprav,
3. izdajanje soglasij,
4. naprave za regulacijo tlaka,
5. uporaba notranje plinske napeljave in pravica fizičnega dostopa do napeljave,
6. priključitev na omrežje,
7. dostop do omrežja,
8. prevzem zemeljskega plina,
9. merjenje in napake pri merjenju,
10. obremenitveni profil,
11. način plačil in postopek opominjanja,
12. dolžnosti obveščanja,
13. zamenjava dobavitelja in
14. posebna razmerja med sistemskim operaterjem in uporabnikom oziroma odjemalcem na skupnih odjemnih mestih.
1. Predmet in veljavnost
5. člen
Splošni pogoji, ki jih izda sistemski operater v skladu s tem aktom, vsebujejo podatke o izdajatelju splošnih pogojev in urejajo razmerja sistemskega operaterja do dobaviteljev zemeljskega plina, uporabnikov in odjemalcev.
Splošni pogoji veljajo na tistih območjih, na katerih izvajalec javne službe opravlja javno službo dejavnost sistemskega operaterja ali dejavnost dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem in na katerih izvršuje svoje pristojnosti lokalna skupnost oziroma skupni organ iz 35. člena EZ.
2. Lastništvo naprav
6. člen
S splošnimi pogoji se v zvezi z lastništvom naprav določijo:
– lastništvo distribucijskega omrežja,
– lastništvo priključnih plinovodov,
– morebitna obstoječa obveznost prenosa distribucijskega omrežja, ki je v lasti drugih, v upravljanje,
– lastništvo regulacijskih in merilnih naprav,
– lastništvo notranjih plinskih napeljav.
3. Izdajanje soglasij
7. člen
S splošnimi pogoji se v zvezi z izdajanjem soglasij določijo:
– vsa soglasja, ki jih izdaja sistemski operater na podlagi predpisov, ki urejajo dejavnost sistemskega operaterja in pogoje, ki jih mora izpolniti uporabnik ali odjemalec za pridobitev posameznega soglasja,
– projektna dokumentacija in listine, s katerimi se izkazuje izpolnjevanje posameznih pogojev za pridobitev soglasja,
– postopka za izdajanje soglasij,
– čas veljavnosti posameznega soglasja, pri čemer veljavnost posameznega soglasja ne sme biti krajša od enega leta.
4. Naprave za regulacijo tlaka
8. člen
Stroški dobave in vgradnje naprave za regulacijo tlaka plina ter njihovo zamenjavo bremenijo uporabnika ali odjemalca, kadar je to potrebno zaradi sprememb na notranji plinski napeljavi ali zaradi povečanega obsega oskrbe odjemalca, kolikor to omogočajo tehnične razmere.
5. Uporaba notranje plinske napeljave in pravica fizičnega dostopa do napeljave
9. člen
V splošnih pogojih je treba zagotoviti, da pri uporabi notranje plinske napeljave niso mogoče motnje pri obratovanju drugih plinskih napeljav niti ne povzroča motenj pri obratovanju naprav in napeljav, ki so v upravljanju sistemskega operaterja.
V splošnih pogojih si mora sistemski operater dogovoriti pravico do dostopa do plinskih naprav in napeljav v naslednjih primerih: odčitavanje merilnih naprav, pregled in vzdrževanje naprav za regulacijo tlaka plina, vzdrževanje drugih plinskih naprav in napeljav, ki so v upravljanju sistemskega operaterja, kontrola in preverjanje plinskih naprav in napeljav, ki so v upravljanju sistemskega operaterja, poškodbe in okvare na plinskih napravah oziroma napeljavah.
6. Priključitev na omrežje
10. člen
Uporabnik ali odjemalec mora pred priključitvijo na omrežje pridobiti soglasje sistemskega operaterja za priključitev na omrežje, pri čemer sistemski operater v splošnih pogojih določi:
– pogoje za pridobitev soglasja za priključitev,
– čas trajanja soglasja, v katerem mora biti sklenjena pogodba o priključitvi.
Po pridobitvi soglasja za priključitev na omrežje sistemski operater in uporabnik ali odjemalec skleneta pogodbo o priključitvi na omrežje, ki ureja medsebojne pravice in obveznosti, zlasti pa:
– lastništvo in upravljanje merilne naprave, vzdrževanje merilnih naprav in napeljav,
– razmejitev lastništva omrežja in napeljav,
– predajno mesto in prehod lastništva zemeljskega plina,
– potrebni obseg del ter rok izvedbe priključka,
– glavne karakteristike plinovoda,
– morebitne stroške priključitve, kadar bi priključitev povzročila sistemskemu operaterju nastanek nesorazmernih stroškov.
Neposredno fizično priključitev na omrežje zagotavlja sistemski operater.
Sistemski operater v splošnih pogojih določi tudi:
– obveznost uporabnika, da posreduje sistemskemu operaterju podatke, potrebne za sklenitev pogodbe o priključitvi,
– obveznost uporabnika ali odjemalca, da dovoli brezplačno namestitev glavne plinske zaporne pipe v primeren prostor, in da ne bo posegal v priključni plinovod,
– odstranitev priključnega plinovoda in potrebnih glavnih plinovodov po preteku 3 let po prenehanju pogodbe o dostopu.
Pred priključitvijo na omrežje si lahko sistemski operater v pogodbi o priključitvi na omrežje dogovori tudi pravico do dostopa na zemljišču uporabnika za postavitev in vzdrževanje priključnega plinovoda in potrebnih glavnih plinovodov za oskrbo stavbe uporabnika ali odjemalca.
7. Dostop do omrežja
11. člen
Dostop do distribucijskega omrežja se uredi s sklenitvijo pogodbe o dostopu do omrežja, ki jo skleneta sistemski operater in uporabnik ali odjemalec pred začetkom uporabe omrežja. Natančnejše pogoje za sklenitev pogodbe o dostopu določi sistemski operater v splošnih pogojih.
Za sklenitev pogodbe o dostopu uporabnik ali odjemalec predloži naslednje podatke:
– ime in naziv uporabnika ali odjemalca,
– datum začetka in konca distribucije zemeljskega plina,
– lokacijo prevzemnega in predajnega mesta,
– največjo distribuirano zmogljivost, izraženo v Sm³/h (tehnično določena ali pogodbena priključna vrednost),
– pogodbeni največji dnevni odjem, izražen v Sm³/dan, za vse uporabnike z letnim odjemom 70.000 Sm³ in več,
– predvideno količino zemeljskega plina, izraženo v Sm³, za obdobje naslednjega leta,
– odjem zemeljskega plina v obdobju preteklega leta;
– podatke o plinskih trošilih in namenu uporabe zemeljskega plina za določitev obremenitvenega profila;
– želeni najnižji in najvišji tlak na prevzemnem in predajnem mestu;
– dobavitelja(e) zemeljskega plina in bilančna skupina;
– želene posebnosti izven določil splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina,
ki so tudi elementi pogodbe o dostopu.
V primeru prekinljivosti odjema se sistemski operater in uporabnik ali odjemalec dogovorita za način posredovanja podatkov o značilnostih prekinljivega odjema.
12. člen
Če je dostop do distribucijskega omrežja možen, sistemski operater hkrati z obvestilom pošlje tudi pogodbo o dostopu. Če dostop do distribucijskega omrežja ni možen, pošlje obvestilo o zavrnitvi dostopa.
V primeru, da pogodba ni sklenjena v roku 2 mesecev od prejetega zahtevka za sklenitev pogodbe, ali uporabnik ali odjemalec v tem roku ni prejel obvestila o zavrnitvi dostopa, se šteje, da je dostop zavrnjen.
13. člen
Distribucija zemeljskega plina se lahko začne izvajati takoj po sklenitvi pogodbe o dostopu, če lahko sistemski operater glede na obstoječe zmogljivosti zagotovi dostop do distribucijskega omrežja brez dodatnih rekonstrukcij ali dograditev obstoječega priključnega plinovoda ali odjemnega mesta.
14. člen
Sistemski operater v splošnih pogojih uredi tudi pravice in obveznosti sistemskega operaterja in odjemalca ali upo­rabnika v času, ko uporablja distribucijsko omrežje ali odjema dobavljen zemeljski plin brez urejenega pogodbenega razmerja pa do sklenitve pisnih pogodb o dostopu.
Obdobje iz prejšnjega odstavka traja največ šest mesecev.
8. Prevzem zemeljskega plina
15. člen
Sistemski operater v splošnih pogojih določi obveznost uporabnika, da pri predaji zemeljskega plina na prevzemnem mestu preda zemeljski plin v skladu s predpisi, ki urejajo dejavnost sistemskega operaterja ali z zahtevanimi certifikati o sestavi zemeljskega plina.
Če obveznosti uporabnika iz prejšnjega odstavka niso izpolnjeni, lahko sistemski operater zavrne prevzem zemeljskega plina ter o tem obvesti Javno agencijo Republike Slovenije za energijo, dobavitelja in sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina.
9. Merjenje in napake pri merjenju
16. člen
Sistemski operater v skladu z aktom, ki ureja sistemska obratovalna navodila, in splošnimi pogoji določa namen merilne naprave, njeno velikost in mesto postavitve. V pogodbi o dostopu se določi način ugotavljanja pretočnih količin zemeljskega plina za uporabnika ali odjemalca.
Merilne naprave morajo biti odobrene s strani pristojnih državnih organov in opremljene z ustreznim žigom.
Sistemski operater je dolžan odpraviti morebitne napake pri merjenju takoj, ko je to glede na naravo napake mogoče.
10. Obremenitveni profil
17. člen
Sistemski operater lahko v skladu s predpisi, ki urejajo dejavnost sistemskega operaterja, pri uporabniku ali odjemalcu vgradi merilno napravo obremenitvenega profila ali določi obremenitveni profil uporabnika ali odjemalca.
11. Način plačil, in postopek opominjanja
18. člen
Sistemski operater v splošnih pogojih določi različne možnosti plačila po pogodbah o dostopu in določi pogoje za obročno plačevanje ter način izračuna obročnih plačil.
V splošnih pogojih se določi tudi celoten postopek opominjanja in ukrepov pred ustavitvijo distribucije zemeljskega plina uporabniku ali odjemalcu, če EZ ne določa drugače. Če po preteku roka, določenega z opomini, in po izvedenih ukrepih terjatev še ni poravnana, lahko sistemski operater uporabniku ali odjemalcu izda obvestilo o odklopu. Rok od prejema obvestila o odklopu do dejanskega odklopa ne sme biti krajši od 15 dni.
12. Dolžnosti obveščanja
19. člen
Sistemski operater v splošnih pogojih določi:
– obveznost medsebojnega posredovanja informacij med sistemskim operaterjem in uporabnikom ali odjemalcem glede izpolnitve pogodbenih obveznosti in zagotavljanja medsebojne operativnosti distribucijskega omrežja,
– seznanitev uporabnika ali odjemalca v primerih motene dobave.
Sistemski operater v splošnih pogojih določi obseg podatkov o gibanju in značilnosti porabe, ki jih letno posreduje uporabniku in odjemalcu.
13. Zamenjava dobavitelja
20. člen
Sistemski operater v splošnih pogojih določi postopek za zamenjavo dobavitelja ali bilančne skupine in določi način in čas, v katerem uporabnik ali odjemalec obvesti sistemskega operaterja o nameravani zamenjavi dobavitelja ali bilančne skupine in prenehanju pogodbenega razmerja. Za zamenjavo dobavitelja odjemalec ali uporabnik ne plača stroškov.
14. Posebna razmerja
21. člen
V splošnih pogojih se uredijo posebna razmerja na skupnih odjemnih mestih med sistemskim operaterjem in uporabnikom oziroma odjemalcem, in sicer:
– odpoved pogodbe o dostopu le, če jo podajo vsi uporabniki ali odjemalci na skupnem odjemnem mestu,
– način sporočanja ključev za razdelitev stroškov.
III. SOGLASJE K SPLOŠNIM POGOJEM IN OBJAVA
22. člen
Splošne pogoje, njihove spremembe in dopolnitve objavi sistemski operater v Uradnem listu Republike Slovenije po predhodni pridobitvi soglasja Javne agencije Republike Slovenije za energijo v skladu z EZ in lokalne skupnosti ali organa iz 35. člena EZ.
Ob podpisu pogodbe o dostopu je sistemski operater dolžan uporabniku ali odjemalcu brezplačno izročiti natisnjen izvod splošnih pogojev.
IV. KONČNA DOLOČBA
23. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 22-4/05/P6/AE
Maribor, dne 27. junija 2005.
EVA 2005-2111-0084
Predsednik sveta
Javne agencije Republike Slovenije
za energijo
dr. Franc Žlahtič l. r.
Vlada Republike Slovenije je dne 15. 9. 2005 s sklepom št. 00713-37/2005/5 dala soglasje k temu aktu.